Forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjekt «Friskere geiter»

DatoFOR-2013-07-01-818
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2014-07-09-965 fra 01.07.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort02.07.2013   kl. 14.50
KorttittelForskrift om tilskudd til «Friskere geiter»

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrift 9 juli 2014 nr. 965.

§ 1.Formål

Formålet med tilskuddet etter denne forskriften er å kompensere for bortfall av produksjonstilskudd i jordbruket i forbindelse med smittesanering og gjenoppbygging av produksjonsomfanget i geitebesetninger.

§ 2.Vilkår

Kompensasjonstilskudd kan gis til foretak som

a)har inngått avtale om deltakelse i Prosjekt «Friskere geiter»,
b)ved siste søknadsomgang før påbegynt saneringsperiode i prosjektet oppfylte vilkårene for å motta tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket,
c)disponerer grunnkvote i hele saneringsperioden på et nivå som minst tilsvarer gjennomsnittlig kvotestørrelse de to siste kvoteårene før saneringsperioden, så fremt foretaket disponerte slik kvote i denne perioden,
d)innen tre år fra påbegynt saneringsperiode bygger opp igjen produksjonsomfanget til et nivå som tilsvarer minst 80 % av gjennomsnittet de fire siste søknadsomganger før saneringsperioden, og
e)opprettholder produksjonsomfanget som nevnt i bokstav d) i minst tre år etter avsluttet saneringsperiode.

Som saneringsperiode etter første ledd regnes en periode som varer i maksimalt 3 år fra det tidspunkt foretaket har gjennomført første slakting i samsvar med den veterinærfastsatte saneringsplanen. Dersom saneringen gjennomføres på kortere tid enn tre år, regnes saneringsperioden som avsluttet når foretaket ikke lenger mottar kompensasjonstilskudd etter § 3.

§ 3.Utmåling av kompensasjonstilskudd

Kompensasjonstilskudd gis i saneringsperioden for differansen mellom gjennomsnittlig dyretall i fire siste søknadsomganger før avtaleinngåelse med Prosjekt «Friskere geiter», og det antallet dyr foretaket faktisk disponerer på registreringsdato for søknad om produksjonstilskudd.

Foretak med kombinert geite- og sauehold kan motta kompensasjonstilskudd for sau dersom sauene er slaktet av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av saneringsprosjektet.

§ 4.Søknad og utbetaling

Kompensasjonstilskudd etter denne forskriften utbetales til det foretak som leverer søknad om produksjonstilskudd i saneringsperioden.

§ 5.Forvaltning av kompensasjonstilskuddet

Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i denne forskriften.

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 9 juli 2014 nr. 965 (i kraft 1 juli 2014).
§ 6.Opplysningsplikt og kontroll

Foretak som ytes kompensasjonstilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som fylkesmannen krever. Fylkesmannen fører kontroll med at utbetaling av kompensasjonstilskudd er riktig. Fylkesmannen har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet og kan gjennomføre stedlig kontroll.

§ 7.Tilbakebetaling og avkorting

Utbetalt kompensasjonstilskudd kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt fra mottakeren dersom vilkårene for å motta slik tilskudd ikke var til stede.

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av kompensasjonstilskuddet som tilfaller foretaket avkortes. Det samme gjelder dersom foretaket har gitt feil opplysninger som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet.

Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet frem til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. For renter gjelder ellers lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. juli 2013.