Forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

DatoFOR-2013-07-01-821
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2013
Sist endretFOR-2016-11-21-1358 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2007-12-19-1655
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-04-12-13-§3
Kunngjort02.07.2013   kl. 14.50
Rettet01.11.2013 (ortografiske feil).
KorttittelForskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 1. juli 2013 med hjemmel i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 3 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 des 2013 nr. 1726, 19 des 2014 nr. 1826, 14 des 2015 nr. 1599, 21 nov 2016 nr. 1358.
Rettelser: 01.11.2013 (ortografiske feil).

§ 1.Generelt

Denne forskrift inneholder nærmere regler om betaling for de tjenester som utføres av Norsk akkreditering. I sitt arbeid vil Norsk akkreditering dessuten benytte innleide uavhengige bedømmere og innleie av nødvendig utstyr og tjenester. Betaling for dette omfattes også av forskriften.

§ 2.Gebyrtyper

Søknadsgebyr skal dekke kostnader ved innledende kontakt med søker, registrering av søknaden og vedlagt dokumentasjon. Gebyr for søknad om ny akkreditering faktureres når virksomheten ikke tidligere er akkreditert for angjeldende akkrediteringsstandard eller når søknaden gjelder godkjenning etter OECDs ordning for god laboratoriepraksis (GLP) og søker ikke har slik godkjenning fra før eller når søknaden gjelder akkreditering som miljøkontrollør og søker ikke tidligere har slik akkreditering. Søknadsgebyr for utvidelse faktureres når virksomheten søker om utvidelse av en tidligere gitt akkreditering.

Saksbehandlingsgebyr omfatter de kostnader Norsk akkreditering og deres innleide eksterne bedømmere har i forbindelse med behandlingen av en søknad samt oppfølgning av og ekstraordinær eller gjentatt saksbehandling knyttet til eksisterende akkrediteringer. Gebyret omfatter blant annet organisering av bedømmerlag, forberedelse, gjennomføring, rapportering og oppfølgning av bedømmingsbesøk herunder nødvendig deltakelse for å observere søkers arbeid. Gebyret skal dessuten dekke utgifter knyttet til leie av nødvendig utstyr og tjenester i tilknytning til dette samt gjennomføring av konsultasjoner/møter.

Årsgebyr skal dekke kostnader knyttet til administrasjon av akkrediteringer gitt av Norsk akkreditering, herunder løpende kontakt med det akkrediterte organet.

§ 3.Gebyr for laboratorier

Søknadsgebyr:

a)Kr 10 620 for søknad om ny akkreditering.
b)Kr 3 190 for søknad om utvidelse av tidligere gitt akkreditering.

Saksbehandling: Timebetaling, samt betaling for Norsk akkrediterings utgifter ved leie av nødvendig utstyr og tjenester.

Årsgebyr for laboratorier er kr 3 190 pr. område. Områdeinndelingen fremgår av vedlegg til søknadsskjema. For laboratorier som har vært akkreditert en del av året, multipliseres årsgebyret med den brøkdelen av året akkrediteringen har vart.

0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2015), 21 nov 2016 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2017).
§ 4.Sertifiseringsorgan

Søknadsgebyr:

a)Kr 10 620 for søknad om ny akkreditering.
b)Kr 3 190 for søknad om utvidelse av tidligere gitt akkreditering.

Saksbehandling: Tilsvarende beregning av gebyr som i § 3 annet ledd.

Årsgebyr for sertifiseringsorgan innen området styringssystemer og personellsertifisering er basert på omsetningen knyttet til akkreditert sertifiseringsvirksomhet. Årsgebyret for personellsertifisering beregnes separat. Utgifter til prøving og inspeksjon inngår ikke i beregningsgrunnlaget dersom det dreier seg om akkreditert prøving og inspeksjon. I motsatt fall inngår slike utgifter i beregningsgrunnlaget. Reisekostnader inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Gebyret beregnes som følger:

a)1,0 % av de første 5 mill. kroner i omsetning
b)0,5 % for den delen av omsetningen som overstiger 5 mill. kroner.

Minimum årsgebyr er kr 10 620. For sertifiseringsorgan som har vært akkreditert en del av året, multipliseres årsgebyret med den brøkdelen av året akkrediteringen har vart. Årsgebyret skal baseres på regnskap for foregående år. Norsk akkreditering kan kreve at regnskapet skal bekreftes av revisor. Det vil i den enkelte akkreditering bli fastsatt nærmere bestemmelser om betaling av årsgebyret.

Årsgebyr for sertifiseringsorgan for produktsertifisering er kr 10 620. For sertifiseringsorgan som har vært akkreditert en del av året, multipliseres årsgebyret med den brøkdelen av året akkrediteringen har vart.

0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2015), 21 nov 2016 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.GLP-godkjenning

Tilsvarende beregning av gebyr som for laboratorium. Årsgebyret er kr 3 190 for hvert ekspertiseområde laboratoriet har godkjennelse for, inndelt i henhold til vedlegg i søknadsskjema. Dersom Norsk akkreditering blir anmodet av norske myndigheter om å utføre inspeksjon, svarer laboratoriet de samme gebyrene som når det selv søker.

0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2015), 21 nov 2016 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2017).
§ 6.Inspeksjonsorgan

Tilsvarende beregning av gebyr som for laboratorium.

§ 7.Verifikasjonsorganer for klimakvoter

Tilsvarende bergning av gebyr som for laboratorium.

§ 8.Miljøkontrollør i henhold til EMAS-ordningen

Tilsvarende beregning av gebyr som for sertifiseringsorgan for styringssystemer.

Dersom det samtidig søkes om akkreditering eller utvidelse av akkreditering som sertifiseringsorgan for styringssystemer, svares kun ett søknadsgebyr.

Dersom miljøkontrolløren samtidig er akkreditert som sertifiseringsorgan for styringssystemer, svares kun ett årsgebyr basert på den samlede omsetningen innenfor de to aktivitetene.

For Norsk akkrediterings lovpålagte overvåking av i utlandet akkrediterte miljøkontrollørers aktivitet i Norge, svares saksbehandlingsgebyr i henhold til § 3 annet ledd.

§ 9.Manglende fremdrift i søknadsprosessen mv.

Påløpt gebyr bortfaller ikke selv om søknaden blir trukket av søker. Dersom ikke pålegg fra Norsk akkreditering følges opp innen fastsatte frister eller dersom søkeren i løpet av 6 måneder ikke har kommet videre i søknadsprosessen, kan Norsk akkreditering avslå søknaden uten at påløpt gebyr bortfaller.

§ 10.Timepris

For Norsk akkrediterings saksbehandlere og bedømmere er det en fast pris på kr 1 465 pr. time. Ved innleie av eksternt personell vil timeprisen avhenge av den kontrakt Norsk akkreditering inngår med disse. Denne timeprisen må ikke ligge vesentlig over det som i relevante miljøer oppfattes som rimelig betaling for den aktuelle kompetansen. Dersom Norsk akkreditering har grunn til å anta at timeprisen vil bli høyere enn kunden måtte vente, skal Norsk akkreditering spørre kunden om det er ønskelig at kontrakt inngås. Ved innleie av eksternt personell kommer det i tillegg et administrasjons- og harmoniseringsgebyr på kr 100 pr. time.

For Norsk akkrediterings egne og innleide bedømmere vil reisetid bli fakturert med 50 % av regulær timepris.

0Endret ved forskrifter 31 des 2013 nr. 1726 (i kraft 1 jan 2014), 19 des 2014 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2015), 14 des 2015 nr. 1599 (i kraft 1 jan 2016), 21 nov 2016 nr. 1358 (i kraft 1 jan 2017).
§ 11.Reisekostnader

Reiseutgifter i tilknytning til tjenester som nevnt i denne forskrift belastes søker i samsvar med statens satser.

§ 12.Forfall, purregebyr og forsinkelsesrenter

Gebyr skal betales etter faktura fra Norsk akkreditering.

Ved for sen betaling kreves purregebyr i henhold til forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m.

Ved betaling etter forfallsdato, beregnes forsinkelsesrenter med den sats som er fastsatt i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 13.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. desember 2007 nr. 1655 om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester.