Forskrift om sertifisering av flygeledere

DatoFOR-2013-07-02-851
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse02.07.2013
Sist endretFOR-2015-01-13-30
EndrerFOR-2003-10-25-1302, FOR-2003-11-11-1345, FOR-2003-12-10-1745, FOR-2003-10-25-1301, FOR-2008-11-03-1215
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-2, LOV-1993-06-11-101-§7-3, LOV-1993-06-11-101-§7-4, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§13a-5, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-1973-11-23-3427-§1
Kunngjort05.07.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om sertifisering av flygeledere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. juli 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-2, § 7-3, § 7-4 annet, tredje og fjerde ledd, § 9-1, § 13a-5, § 15-3, § 15-4 og § 16-1 første ledd.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 23. november 1973 nr. 3427 om luftfart på Svalbard § 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nd (forordning (EU) nr. 805/2011).
Endringer: Endret ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
Oppheves ved forskrift 17 juni 2016 nr. 710 (i kraft 31 des 2016, jf. § 10 andre ledd).

§ 1.Gjennomføring av forordning om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nd (forordning (EU) nr. 805/2011) om fastsettelse av nærmere regler for sertifikater for flygeledere og visse andre sertifikater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder innenfor norsk område samt områder hvor Norge i henhold til internasjonale konvensjoner og avtaler er forpliktet til å yte flysikringstjenester, styre lufttrafikkbevegelser og styre luftrommet for allmenn lufttrafikk, herunder på Svalbard. Forskriften gjelder likevel ikke på Svalbard som EØS-rett, jf. protokoll 40 til EØS-avtalen.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 805/2011 artikkel 4.

§ 4.Delegering av myndighet til å endre forskriften

Luftfartstilsynet kan foreta endringer i forskriften med unntak av bestemmelser som angår forordning (EU) nr. 805/2011 kapittel V om krav til ansvarlig nasjonal myndighet.

§ 5.Norsk språkkrav

Flygeledere og flygelederelever som arbeider i kontrolltårn må ha språkpåtegning i norsk på minimum nivå 4.

§ 6.Vedtak om å avslutte enhetstrening

Utdanningsorganisasjonens vedtak om å avslutte enhetstreningen til en flygelederelev eller en flygeleder under overføringstrening regnes som et enkeltvedtak.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
§ 7.Krav til saksbehandling ved vedtak om å avslutte enhetstrening

For saksbehandlingen av vedtak om å avslutte enhetstreningen gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og klage, med de begrensninger og særkrav som følger av denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
§ 8.Særlige krav til utdanningsorganisasjonens saksforberedelsestid i klagesaker

Tar utdanningsorganisasjonen ikke klagen til følge, skal sakens dokumenter sendes til klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen tre uker etter at klagen ble fremmet.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
§ 9.Klage til Luftfartstilsynet over vedtak om å avslutte enhetstrening

Luftfartstilsynet er klageinstans etter forvaltningslovens § 28.

Luftfartstilsynet kan prøve alle sider av saken, med unntak av om en flygelederelev eller en flygeleder under overføringstrening er personlig egnet eller skikket til å arbeide som flygeleder.

Luftfartstilsynets vedtak i klagesaken kan ikke påklages.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
§ 10.Overtredelsesgebyr

En utdanningsorganisasjon som har overtrådt bestemmelser gitt i forordning (EU) nr. 805/2011 artikkel 18, 19 og 20, kan pålegges å betale et overtredelsesgebyr til statskassen.

0Tilføyd ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30.
§ 11.Ikrafttredelse og opphevelse

Forskriften trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 13 jan 2015 nr. 30 (tidligere § 7).

Forordning

For å lese en uoffisiell oversettelse av forordning (EU) nr. 805/2011 se her: pdf.gif