Forskrift om gjennomføring av felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og enheter med ansvar for vedlikehold (overvåkingsforskriften)

DatoFOR-2013-07-02-853
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse02.07.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort05.07.2013   kl. 14.20
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelsk oversettelse av rettsakten tilføyd).
KorttittelOvervåkingsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 2. juli 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ei (forordning (EU) nr. 1078/2012).
Rettelser: 27.08.2013 (§ 1), 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelsk oversettelse av rettsakten tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ei (kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 om felles metode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for vedlikehold) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Statens jernbanetilsyn ivaretar Norges forpliktelser i henhold til denne forskriften i henhold til forordningen artikkel 5.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.

Forordning

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

Se her for å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1078/2012: pdf.gif  

Se her for å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1078/2012: pdf.gif

0Endret 29 jan 2015 uten kunngjøring i Norsk Lovtidend.