Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

DatoFOR-2013-07-08-897
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 11
Ikrafttredelse08.07.2013
Sist endretFOR-2016-03-14-241
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-03-37-§4
Kunngjort16.07.2013   kl. 13.50
KorttittelForskrift om godkjenning for utdanningsstøtte

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. juli 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) § 4.
Endringer: Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241 (forskriften gjengitt i sin helhet etter endringene).

§ 1.Utvekslingsopphold gjennom utvekslingsorganisasjon

Utvekslingsorganisasjoner kan på bestemte vilkår godkjennes slik at elever som tar utvekslingsopphold gjennom organisasjonen i land utenfor Norden, kan ha rett til utdanningsstøtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Det er en forutsetning at utvekslingsoppholdet har en varighet på ett år. Departementet, eller den departementet utpeker, bestemmer hvilke utvekslingsorganisasjoner som er godkjent for utdanningsstøtte.

Det stilles som vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte at organisasjonen:

a)skal kunne ta imot utenlandske elever i Norge, og ha et opplegg for dette som tilsvarer det som finnes for å sende norske elever på utveksling til utlandet,
b)skal være registrert i Enhetsregisteret,
c)skal ha kontor med fysisk tilhold i Norge,
d)skal ha en stedlig kontaktperson i studielandet,
e)skal tilfredsstille krav fra offentlige myndigheter eller tilsvarende i de landene organisasjonen har sin virksomhet,
f)skal ha rutiner for å informere og forberede elever og foresatte i forkant av utvekslingsoppholdet, og rutiner for å informere, tilrettelegge for og følge opp elever under utvekslingsoppholdet,
g)skal ha ansvar for å plassere elevene i egnede vertsfamilier,
h)skal ha rutiner for å bistå elevene ved behov med å innhente nødvendig dokumentasjon om utdanningssystemet i det aktuelle landet og/eller innholdet i opplæringen eleven planlegger å ta, i forbindelse med elevens søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av tidligere bestått opplæring i utlandet etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til friskolelova § 5a-3,
i)skal rapportere til departementet, eller den departementet utpeker, om:
-henvendelser fra enkeltpersoner som kan ha betydning for om vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte er oppfylt, og
-endringer i utenlandske myndigheters godkjenninger av partnerorganisasjoner, og eventuell tilbaketrekking av disse godkjenningene.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer til disse vilkårene.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241.
§ 2.Samarbeidsprogram mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og skoler i land utenfor Norden kan på bestemte vilkår godkjennes slik at elever i elevgruppen som er tatt opp i programmet kan ha rett til utdanningsstøtte etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Departementet, eller den departementet utpeker, bestemmer hvilke samarbeidsprogram som er godkjent for utdanningsstøtte.

Følgende vilkår gjelder for godkjenning:

a)det skal foreligge en samarbeidsavtale med en utenlandsk videregående skole,
b)studieoppholdet i utlandet skal være relatert til kompetansemålene i læreplanen,
c)det er en forutsetning at studieoppholdet i utlandet ikke har lengre varighet enn ett år, og at det erstatter en del av en utdanning i videregående skole som elevene er i gang med i Norge,
d)skolen i Norge skal ha rutiner for å forberede og informere elever og foreldre om studieoppholdet i utlandet,
e)en ansatt ved skolen i Norge skal følge elevene til utlandet, eventuelt må elevene ha en særskilt kontaktperson ved samarbeidsskolen i utlandet,
f)skolen i Norge skal ha rutiner for å ivareta elevenes behov ved konflikter eller problemer med skole eller innkvartering,
g)skoleeier skal søke om godkjenning, og
h)skolen i Norge skal melde fra til departementet, eller den departementet utpeker, om endringer eller lite bruk av samarbeidsprogram som er godkjent.

Departementet fastsetter nærmere retningslinjer til disse vilkårene.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241.
§ 3.Videreføring av godkjenning

Etter innvilgelse av søknad om godkjenning etter denne forskriften, skal det etter nærmere bestemte perioder vurderes om vilkårene for godkjenningen fremdeles er oppfylt:

a)Godkjenninger av utvekslingsorganisasjoner etter § 1 skal vurderes etter tre år, regnet fra og med det første undervisningsåret godkjenningsvedtaket gjelder for.
b)Godkjenninger av samarbeidsprogram etter § 2 skal vurderes etter fem år, regnet fra og med det første undervisningsåret godkjenningsvedtaket gjelder for.

Dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, kan departementet, eller den departementet utpeker, trekke godkjenningen tilbake. Se § 4.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241 (tidligere § 5).
§ 4.Tilbaketrekking av godkjenning

Dersom det ved vurderingen av videreføring av godkjenning som fastsatt i § 3 første ledd går fram at vilkårene etter § 1 eller § 2 ikke er oppfylt, kan departementet, eller den departementet utpeker, trekke godkjenningen tilbake. Dersom det utenom de fastsatte vurderingstidspunktene blir avdekket at vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt, kan godkjenningen også bli trukket tilbake.

Dersom en skole med et godkjent samarbeidsprogram etter § 2 over en periode på to år ikke tilbyr elever å delta i opplegget, kan departementet, eller den departementet utpeker, trekke godkjenningen tilbake.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241 (tidligere § 6).
§ 5.Overgangsordning for utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogram som tidligere er godkjent etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Utvekslingsorganisasjoner som tidligere er godkjent etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, må søke om ny godkjenning etter § 1 innen 15. august 2015. Utvekslingsorganisasjoner som ikke har søkt om godkjenning innen fristen, mister godkjenningen for utdanningsstøtte fra og med undervisningsåret 2016–2017.

For samarbeidsprogram som tidligere er godkjent etter forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, må skoleeier søke om ny godkjenning etter § 2 innen 15. august 2016. Dersom det ikke er søkt om ny godkjenning innen fristen, faller godkjenningen for utdanningsstøtte bort fra og med undervisningsåret 2017–2018.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241 (tidligere § 7).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 8. juli 2013.

0Endret ved forskrift 14 mars 2016 nr. 241 (tidligere § 8).