Forskrift om luftfartsoperasjoner

DatoFOR-2013-08-07-956
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse07.08.2013
Sist endretFOR-2016-12-09-1471
EndrerFOR-2005-06-02-546, FOR-1983-09-22-4546, FOR-1983-01-04-3179, FOR-1974-06-07-4168, FOR-2005-02-15-138
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2001-04-06-321
Kunngjort09.08.2013   kl. 14.40
KorttittelForskrift om luftfartsoperasjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 7. august 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 annet ledd, § 9-1, § 15-3, § 15-4 og § 16-1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012 som endret ved forordning (EU) nr. 800/2013, forordning (EU) nr. 83/2014, forordning (EU) nr. 71/2014, forordning (EU) nr. 379/2014, forordning (EU) 2015/640, forordning (EU) 2015/140, forordning (EU) 2015/1329 og forordning (EU) 2015/2338) og nr. 66ng (forordning (EU) nr. 452/2014 som endret ved forordning (EU) 2016/1158).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 feb 2014 nr. 216, 3 juli 2014 nr. 935, 29 sep 2014 nr. 1298, 17 des 2014 nr. 1811, 18 juni 2015 nr. 719, 25 juni 2015 nr. 771, 14 juli 2015 nr. 900, 30 sep 2015 nr. 1143, 12 mai 2016 nr. 503, 12 sep 2016 nr. 1072, 9 des 2016 nr. 1471.

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen
(1) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nf (forordning (EU) nr. 965/2012) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 med endringer:
a)forordning (EU) nr. 800/2013 av 14. august 2013,
b)forordning (EU) nr. 83/2014 av 29. januar 2014,
c)forordning (EU) nr. 71/2014 av 27. januar 2014,
d)forordning (EU) nr. 379/2014 av 7. april 2014,
e)forordning (EU) 2015/640 av 23. april 2015,
f)forordning (EU) 2015/140 av 29. januar 2015,
g)forordning (EU) 2015/1329 av 31. juli 2015,
h)forordning (EU) 2015/2338 av 11. desember 2015,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

(2) EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66ng (forordning (EU) nr. 452/2014) om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 med endring:
a)forordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2014 nr. 216, 3 juli 2014 nr. 935, 29 sep 2014 nr. 1298, 17 des 2014 nr. 1811, 18 juni 2015 nr. 719, 25 juni 2015 nr. 771, 14 juli 2015 nr. 900, 30 sep 2015 nr. 1143, 12 mai 2016 nr. 503, 9 des 2016 nr. 1471.
§ 1a.Nasjonal gjennomføring

Forordning (EU) 2016/1199 av 22. juli 2016 gjelder som norsk rett med unntak av forordningens artikkel 1 (1) og (2) (a), samt punktene 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 2(c), 3(a), 3(e), 3(g), 3(m), 3(n), 3(o), 4(c), 5(d), 5(j), 5(k), 5(l), 7(d), 7(k) og 7(l) i forordningens vedlegg.

0Tilføyd ved forskrift 12 sep 2016 nr. 1072.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften § 1 (1) gjelder innenfor norsk område, herunder på Svalbard.

Forskriften § 1 (2) gjelder innenfor norsk område, med unntak av på Svalbard.

0Endret ved forskrift 25 juni 2015 nr. 771.
§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 965/2012.

§ 4.Myndighet til å gi gjennomføringsforskrifter

Luftfartstilsynet kan gi forskrifter som gjennomfører rettsakter vedtatt av EU-kommisjonen i medhold av forordning (EU) nr. 965/2012 og forordning (EU) nr. 452/2014.

0Endret ved forskrifter 25 feb 2014 nr. 216, 25 juni 2015 nr. 771.
§ 5.Arbeids- og hviletidsbestemmelser

Bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 artikkel 8(4) og vedlegg (Annex) III, kapittel (Subpart) Q, som gjennomført i forskrift 21. februar 2008 nr. 189, gjelder for operatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT) med fly fram til 18. februar 2016.

Etter 18. februar 2016 skal bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 3922/91 artikkel 8(4) og vedlegg (Annex) III, kapittel (Subpart) Q, som gjennomført i forskrift 21. februar 2008 nr. 189, gjelde for operatører som utfører taxi-flyging med fly, ambulanseflyging med fly og en-pilot CAT-operasjoner med fly.

Tidlig type forstyrrende arbeidsplaner (disruptive schedules) jf. ORO.FTL.105(8)(a), skal anvendes av operatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT), jf. ARO.OPS.230.

Bestemmelsen i forskrift 25. april 1974 nr. 4166 driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly, punkt 4.2.8.3 om krav til fastsettelse av flygebesetningsmedlemmers flygetid og flygetjenesteperioder, skal gjelde for operatører som utfører ervervsmessig lufttransport med helikopter, seilfly eller ballong, samt for operatører som utfører ervervsmessige spesialiserte luftfartsoperasjoner.

0Endret ved forskrifter 3 juli 2014 nr. 935, 17 des 2014 nr. 1811.
§ 6.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1 kan overtredelsesgebyr ilegges jf. luftfartsloven § 13a-5.

§ 6a.Pålegg om driftsstans

Luftfartstilsynet kan pålegge luftfartsoperatører som driver etter en selverklæring jf. forordning (EU) nr. 965/2012, ORO.DEC.100, å stanse eller begrense sine flyginger dersom det avdekkes nivå 1 avvik.

0Tilføyd ved forskrift 17 des 2014 nr. 1811.
§ 7.Ikrafttredelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft straks.

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) I til og med VII trer i kraft 28. oktober 2014. Fra samme tidspunkt oppheves:

a)forskrift 2. juni 2005 nr. 546 om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med helikopter (BSL JAR-OPS 3),
b)forskrift 22. september 1983 nr. 4546 om bruk av seilfly (BSL D 4-1),
c)forskrift 4. januar 1983 nr. 3179 om luftfart med bemannet friballong (BSL D 4-5).

Treningsorganisasjoner som kun tilbyr trening for sertifikatene LAPL, PPL, BPL og SPL må innen 8. april 2015 anvende bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) VII.

Ikke-ervervsmessige operatører av komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC-operatører) må innen 25. august 2016 anvende bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) III, V og VI. Fra samme tidspunkt oppheves:

a)driftsforskrift 7. juni 1974 nr. 4168 for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (privatflyging),
b)forskrift 15. februar 2005 nr. 138 om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter (BSL D 3-2).

Operatører som utfører spesialiserte luftfartsoperasjoner må innen 1. januar 2016 anvende bestemmelsene om spesialiserte luftfartsoperasjoner i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) II, III, VII og VIII.

Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (Annex) II, III og IV skal gjelde fra 1. januar 2016 for:

a)ervervsmessig rundflyging (CAT A-A operasjoner) med fly i ytelsesklasse B eller med ikke-komplekse helikoptre, og
b)ervervsmessig lufttransport med seilfly og med ballong.
0Endret ved forskrifter 25 feb 2014 nr. 216, 17 des 2014 nr. 1811.

Forordninger 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 965/2012: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 800/2013: pdf.gif  

Se her for å lese forordning (EU) nr. 83/2014: pdf.gif  

Se her for å lese forordning (EU) nr. 71/2014: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 379/2014: pdf.gif  

Se her for å lese forordning (EU) nr. 452/2014: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/640: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/140: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/1329: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2015/2338: pdf.gif

Uoffisiell oversettelse. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1199: pdf.gif

Engelsk versjon. 

Se her for å lese forordning (EU) 2016/1158: pdf.gif

0Endret ved forskrifter 25 feb 2014 nr. 216, 3 juli 2014 nr. 935, 29 sep 2014 nr. 1298, 17 des 2014 nr. 1811, 18 juni 2015 nr. 719, 25 juni 2015 nr. 771, 14 juli 2015 nr. 900, 30 sep 2015 nr. 1143, 12 mai 2016 nr. 503, 12 sep 2016 nr. 1072, 9 des 2016 nr. 1471.