Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. [skipsarbeid]

DatoFOR-2013-08-19-1000
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endret
EndrerFOR-1986-02-03-230
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§2-1, LOV-2013-06-21-102-§3-1, LOV-2013-06-21-102-§4-2, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort23.08.2013   kl. 15.05
KorttittelForskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave (skip)

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 2-1, § 3-1 og § 4-2, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.

§ 1.Virkeområde

Med de unntak som følger av denne forskriften og forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde, gjelder forskriften for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norske skip og flyttbare innretninger.

§ 2.Arbeidsavtalens innhold mv.

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om

a)arbeidstakerens fulle navn, bosted, nasjonalitet, fødested og fødselsnummer eller, dersom arbeidstakeren ikke har fødselsnummer, fødselsår og dato,
b)arbeidsgiverens navn og adresse,
c)fartøyets navn når det gjelder tjeneste på ett fartøy,
d)arbeidstakerens stilling,
e)det som måtte være avtalt om
i.ansettelse med rett og plikt til å tjenestegjøre på flere fartøy,
ii.ansettelse for et bestemt tidsrom,
iii.ansettelse for en bestemt reise,
iv.arbeid av forbigående varighet,
v.eventuell prøvetid,
vi.gjensidig oppsigelsesfrist,
vii.eventuell tidligste oppsigelsesdato,
viii.eventuelt sted for fratredelse ved arbeidsforholdets opphør,
f)tariffavtale som vil komme til anvendelse på forholdet eller, dersom slik tariffavtale ikke foreligger, avtalt månedslønn og overtidsbetaling pr. time,
g)den dag lønnen skal løpe fra, samt hvor lang tid reisen forutsettes å ta hvis lønnen er fastsatt for en bestemt reise,
h)omfanget av årlig ferie med lønn, eller eventuelt formelen som er benyttet for å beregne den,
i)sykepenger og trygdeytelser som arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakeren er dekket av,
j)arbeidstakerens rett til hjemreise,
k)eventuelt andre arbeidsvilkår,
l)sted og dato for arbeidsavtalens inngåelse.

Arbeidsavtalen skal undertegnes av arbeidstakeren og arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren gir fullmakt. Avtalepartene skal ha hver sin original av arbeidsavtalen.

Dersom arbeidsgiveren er en annen enn rederiet, skal arbeidsgiveren i forbindelse med inngåelsen av arbeidsavtalen skriftlig informere arbeidstakeren om hvem rederiet er. Er det ved avtaleinngåelsen ikke klart hvem rederiet er, skal arbeidsgiveren informere arbeidstakeren skriftlig så snart arbeidsgiveren vet hvem rederiet er.

§ 3.Formular for arbeidsavtale

Arbeidsavtalen skal inngås på formular fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad godkjenne annet formular for arbeidsavtale.

Bestemmelsen her gjelder ikke for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøy.

§ 4.Utbetaling av lønn

Arbeidstakeren kan kreve kontant utbetaling av lønn dersom det foreligger et særskilt behov for det.

§ 5.Skriftlig lønnsoppgave

Lønnsoppgaven skal i tillegg til opplysningene i skipsarbeidsloven § 4-2 annet ledd inneholde personalopplysninger og fartøyets navn.

Ved arbeidsforholdets opphør skal lønnsoppgaven undertegnes av arbeidstakeren og arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren gir fullmakt.

Skipsarbeidsloven § 4-2 annet ledd og bestemmelsen her gjelder ikke for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøy med mindre det er avtalt løpende tidslønn.

§ 6.Overgangsbestemmelse

Kravet til bruk av formular for arbeidsavtale som inneholder punktene i § 2 første ledd bokstav h, i og j, gjelder for arbeidsavtaler som er inngått 20. august 2013 eller senere. Det samme gjelder kravet til informasjon om fødested i § 2 første ledd bokstav a.

Arbeidsgiveren skal i alle tilfeller sørge for at rettighetene som følger av § 2 første ledd er oppfylt, og disse rettighetene skal fremgå av arbeidsavtalen eller vedlegg til denne.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. august 2013.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. februar 1986 nr. 230 om ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema.