Forskrift om skipsarbeidslovens virkeområde

DatoFOR-2013-08-19-990
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§1-2, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort20.08.2013   kl. 13.55
Rettet01.11.2013 (EØS-henvisningsfelt tilføyd)
KorttittelForskrift om skipsarbeidslovens virkeområde

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 1-2 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32j (direktiv 2009/13/EF).
Rettelser: 01.11.2013 (EØS-henvisningsfelt tilføyd).

§ 1.Personer skipsarbeidsloven ikke gjelder for

Skipsarbeidsloven gjelder ikke for personer som

a)bare arbeider om bord mens skipet eller den flyttbare innretningen er i havn,
b)gjør tjeneste på Forsvarets skip, med unntak av sivilt personell på skip befraktet av Forsvaret,
c)bare foretar inspeksjoner om bord,
d)er los,
e)har et arbeidsforhold som reguleres av arbeidsmiljøloven og som i en kortere periode utfører arbeid om bord.
§ 2.Arbeidstakere skipsarbeidsloven delvis gjelder for

For arbeidstakere som utfører arbeid som etter sin karakter ikke utgjør en del av skipets ordinære drift gjelder skipsarbeidsloven med unntak av skipsarbeidsloven § 2-4 tredje ledd. Sertifiseringen av skipet etter skipsarbeidsloven kapittel 12 omfatter ikke personer nevnt i første punktum.

For personer som omfattes av tjenestemannsloven gjelder skipsarbeidsloven, med unntak av § 3-1, § 3-2, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 5-4, § 5-5, § 5-6, § 5-10, § 5-11, § 5-12, § 5-13, § 5-14, § 5-15, § 5-16 og kapittel 6.

§ 3.Skipsarbeidslovens anvendelse for den som har sitt arbeid på flyttbar innretning

For arbeidstakere som har sitt arbeid på flyttbar innretning og som er omfattet av bemanningsoppgaven, gjelder skipsarbeidsloven med unntak av § 4-6 første ledd bokstav a. Bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 4-1, § 4-2, § 4-3 og § 4-4 første og annet ledd kan fravikes ved tariffavtale eller skriftlig avtale mellom partene.

For arbeidstakere som ikke er omfattet av den flyttbare innretningens bemanningsoppgave gjelder skipsarbeidsloven § 4-6 første ledd bokstav e, § 8-1, § 8-2, § 8-5, § 9-2, § 9-3 og § 9-4.

For selvstendige oppdragstakere som har sitt arbeid på norsk flyttbar innretning gjelder skipsarbeidsloven kapittel 8, 9 og 10.

Med flyttbar innretning menes her innretninger som definert i forskrift 26. juni 2007 nr. 706 om skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger.

Denne bestemmelsen gjelder når den flyttbare innretningen er under forflytning eller er i virksomhet på utenlandsk sokkel.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. august 2013.