Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip

DatoFOR-2013-08-19-998
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endretFOR-2014-12-22-1893 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§71a, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2013-08-19-1002, LOV-2013-06-21-102-§2-4, LOV-2013-06-21-102-§9-7, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort23.08.2013   kl. 15.05
KorttittelForskrift om klagerett for skipsarbeidere

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 annet ledd, § 6 og § 71a, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013 nr. 1002 og lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 2-4 og § 9-7, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1893.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for den som har sitt arbeid på norsk skip.

§ 2.Klagerett

Den som har sitt arbeid om bord har rett til å klage på forhold om skipstjenesten og arbeidsforholdet for øvrig.

§ 3.Klagesaksgangen

Klagen skal som hovedregel rettes til nærmeste overordnede, men klagen kan rettes direkte til skipsfører eller rederiet.

Dersom arbeidsgiver er en annen enn rederiet, kan klagen også rettes direkte til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren skal sende kopi av mottatt klage til rederiet.

Mottakeren av klagen skal søke å få saken løst så raskt som mulig.

Dersom klagen først er mottatt av nærmeste leder uten at denne har kunnet løse saken, kan den som har fremsatt klagen kreve at saken blir henvist til skipsføreren.

Dersom en klagesak ikke kan løses om bord, skal den som sist har mottatt klagen henvise saken til rederiet.

Rederiet skal sørge for at klagen og klageavgjørelsen nedtegnes i en rapport, og at klageren gis et eksemplar av rapporten.

Dersom klageren finner det nødvendig, kan klagen rettes direkte til Sjøfartsdirektoratet. En klage kan også rettes direkte til den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger i forbindelse med en pågående inspeksjon som utføres av den som er bemyndiget.

§ 4.Klageprosedyrer

Rederiet skal etablere prosedyrer for det enkelte skip som tar hensyn til kravene i forskriften her.

Prosedyrene skal sikre at klageren ikke blir utsatt for gjengjeldelse for å ha fremsatt klagen.

For å sikre en effektiv og rask behandling skal prosedyrene legge til rette for at klager kan løses på lavest mulig nivå. Det skal fremgå av prosedyrene hva som regnes som lavest mulig nivå for de ulike faggruppene om bord.

Prosedyrene skal sikre at den som har sitt arbeid om bord gis rett til å være ledsaget eller representert i klageprosessen.

Det skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte skip som på fortrolig grunnlag kan gi nøytrale råd om klageadgangen, og som kan delta i eventuelle møter eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen. Klageren kan også velge å la seg representere av en annen person som har sitt arbeid om bord.

Prosedyrene skal inneholde Sjøfartsdirektoratets kontaktinformasjon og navn på kontaktpersonen eller kontaktpersonene som er oppnevnt etter femte ledd. Dersom det er personer som har sitt arbeid om bord med et annet bostedsland enn Norge, skal prosedyrene også inneholde kontaktinformasjonen til vedkommende sjøfartsmyndigheter. Informasjon om kontaktpersoner og andre sjøfartsmyndigheter enn Sjøfartsdirektoratet kan inntas i prosedyren eller i et vedlegg til prosedyren.

Den som har sitt arbeid om bord skal gis et eksemplar av prosedyrene, med eventuelle vedlegg, som gjelder for skipet.

§ 5.Rett for den som har sitt arbeid om bord til å kreve tilsyn
(1) Skipsføreren skal begjære tilsyn etter forskriften her når følgende vilkår er oppfylt:
a)over halvparten av de som har sitt arbeid om bord, ikke medregnet skipsføreren og offiserer, setter fram klage for skipsføreren om at skipet ikke oppfyller kravene i skipssikkerhetsloven eller forskrifter om teknisk, operativ og personlig sikkerhet som er fastsatt i medhold av loven
b)det er rimelig grunn til å tro at manglene klart utgjør en fare for skipet eller for de som har sitt arbeid om bord
c)skipet ligger i norsk havn, eller i utenriks havn for det er norsk utenriksstasjon.
(2) Skipsføreren og offiserer skal ikke tas med i beregningen av de som har sitt arbeid om bord etter første ledd.
(3) Første ledd gjelder tilsvarende når maskinsjefen eller overstyrmannen setter fram slik klage med hensyn til de delene av skipet, dets tilbehør eller utrustning som er under dennes tilsyn.
(4) I utenlandske havner hvor det ikke er norsk utenriksstasjon, skal skipsføreren henvende seg til stedets myndigheter for å få oppnevnt personer som kan gjennomføre tilsyn, dersom vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylte.
(5) Når tilsyn etter denne bestemmelsen utføres utenfor Norge, skal utenriksstasjonen uten opphold sende melding til Sjøfartsdirektoratet. Skipsføreren skal sende melding når ingen utenriksstasjon har vært involvert i saken.
(6) Rederiets krav om skadeserstatning mot de som har fremmet en grunnløs klage vurderes etter reglene i skadeserstatningsloven.
0Tilføyd ved forskrift 22 des 2014 nr. 1893 (i kraft 1 jan 2015).
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. august 2013.

0Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1893 (i kraft 1 jan 2015, tidligere § 5).