Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip

DatoFOR-2013-08-19-999
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse20.08.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-21-102-§3-9, FOR-2013-07-03-974
Kunngjort23.08.2013   kl. 15.05
KorttittelForskrift om arbeidsformidlingsvirksomhet på skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 3-9, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder arbeidstaker på skip som ansettes ved bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)arbeidsformidling: All aktiv kobling mellom arbeidssøker og arbeidsgiver som utføres av andre enn Arbeids- og velferdsetaten i den hensikt å etablere et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold.
b)arbeidsformidlingsvirksomhet: Person, selskap, institusjon, byrå eller annen organisasjon som primært har til formål å drive med arbeidsformidling av arbeidstakere, eller som driver med formidling av et betydelig antall arbeidstakere selv om dette ikke er virksomhetens primære mål.
c)ILO-konvensjon nr. 186: Den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006.
d)ILO-konvensjon nr. 179: Den internasjonale konvensjon om rekruttering og arbeidsformidling av sjøfolk.
§ 3.Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver som benytter seg av arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i et land som verken har ratifisert ILO-konvensjon nr. 186 eller ILO-konvensjon nr. 179, skal sørge for å ha dokumentasjon på at arbeidsformidlingsvirksomhetens prosedyrer viser at den

a)ikke bruker metoder, mekanismer eller lister beregnet på å hindre arbeidstakere i å få arbeid som de er kvalifisert for,
b)ikke krever betaling av arbeidstaker for sin formidlingstjeneste,
c)kontrollerer at arbeidstaker er kvalifisert og har de dokumenter som er nødvendige for vedkommende stilling,
d)kontrollerer at arbeidstaker får en arbeidsavtale som er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og eventuelle tariffavtaler,
e)sørger for at arbeidstakeren blir informert om sine rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen før eller under ansettelsesprosessen, og at arbeidstakeren får tilstrekkelig adgang til å gjennomgå arbeidsavtalen før og etter at avtalen er undertegnet,
f)kontrollerer at arbeidstakeren får et eksemplar av arbeidsavtalen,
g)kontrollerer at arbeidsgiveren er i stand til å beskytte sjøfolkene mot å bli etterlatt i fremmed havn,
h)fører et oppdatert og fullstendig register over arbeidstakere som formidles av virksomheten,
i)har etablert et system for behandling av klager vedrørende virksomhetens drift,
j)har rutiner for å opplyse den kompetente myndighet i det land hvor virksomheten drives om eventuelle klagesaker som ikke er avgjort,
k)har et beskyttelsessystem i form av forsikring, eller tilsvarende egnet tiltak, som skal kompensere arbeidstakerne for de økonomiske tap de måtte lide som en følge av at arbeidsformidlingsvirksomheten selv eller arbeidsgiver ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til arbeidsavtalen.

Kravet i første ledd anses å være oppfylt når arbeidsgiver har dokumentasjon på at følgende arbeidsformidlingsvirksomhet er benyttet:

a)arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i Norge,
b)arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i et land som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 186 eller ILO-konvensjon nr. 179.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 20. august 2013.