Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter

DatoFOR-2013-08-23-1006
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse01.10.2013
Sist endret
EndrerFOR-2003-11-07-1323
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-56-§2-15
Kunngjort23.08.2013   kl. 15.05
Rettet05.09.2013 (dbl. § 8 rettet ved protokolltilførsel)
KorttittelForskrift om pensjon for sametingsrepresentanter

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 23. august 2013 med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 2-15. Fremmet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

§ 1.Medlemskap

Medlemmer av Sametinget som utøver sitt verv på fulltid, er medlemmer av pensjonsordningen for sametingsrepresentanter.

§ 2.Alderspensjon opptjent fra 1. oktober 2013

Den som har vært medlem av pensjonsordningen for sametingsrepresentanter i minst ett år fra 1. oktober 2013, har rett til alderspensjon etter tilsvarende regler som i stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 2.

Alderspensjonen kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.

For den som har opptjening både før 1. oktober 2013 og senere, skal samlet pensjon ikke overstige en beregnet maksimal pensjon, jf. stortings- og regjeringspensjonsloven § 2-9. Den beregnede maksimale pensjonen tilsvarer en pensjon beregnet etter § 3 i forskriften her for hele opptjeningstiden.

§ 3.Alderspensjon opptjent før 1. oktober 2013

Den som har vært medlem av Sametinget og utøvd sitt verv på fulltid i minst én periode eller i 4 år, har rett til alderspensjon for opptjeningstid før 1. oktober 2013. Det gis alderspensjon for kortere opptjeningstid når summen av opptjeningstid etter bestemmelsen her og etter bestemmelsen i § 2 er minst fire år.

Alderspensjonen kan tas ut fra fylte 65 år.

Det ytes full alderspensjon etter bestemmelsen her når medlemmet har 12 års opptjeningstid. Er opptjeningstiden kortere, ytes en forholdsmessig del. Ved pensjonsberegningen avrundes opptjeningstiden til nærmeste hele år.

Pensjonsgrunnlaget fastsettes etter reglene i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse kapittel 3.

Det kan ikke ytes alderspensjon etter bestemmelsen her så lenge medlemmet av pensjonsordningen er medlem av Sametinget og utøver vervet på fulltid. Alderspensjon ytes heller ikke så lenge medlemmet av pensjonsordningen er medlem av Stortinget eller regjeringen, eller er fylkeskommunalt eller kommunalt ombud på fulltid. Videre ytes det ikke alderspensjon til den som er tilsatt i en stilling med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning på fulltid. Har pensjonssøkeren deltidsverv eller deltidsstilling, kan en forholdsmessig del av pensjonen tas ut.

For øvrig gjelder stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 3 tilsvarende med unntak av § 3-4 andre og femte ledd og § 3-5.

Alderspensjonen samordnes etter bestemmelsene i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser.

§ 4.Uførepensjon og etterlattepensjon

Reglene om uførepensjon og etterlattepensjon i stortings- og regjeringspensjonsloven kapittel 5 og 6 gjelder tilsvarende for medlemmer av pensjonsordningen for sametingsrepresentanter og deres etterlatte. Opptjeningstid før 1. oktober 2013 skal regnes med som opptjeningstid ved beregningen av pensjon etter bestemmelsen her. Ved omregning av opptjeningstid etter lovens § 5-5 andre ledd og § 6-5 andre ledd benyttes omregningsfaktoren som gjelder for stortingsrepresentanter.

§ 5.Pensjonspremie og finansiering

Utgiftene til pensjoner og til pensjonsordningens administrasjon dekkes ved pensjonspremier.

Medlemmer av pensjonsordningen skal betale et pensjonsinnskudd på 2 prosent av sin godtgjørelse. Øvrige utgifter dekkes over Sametingets budsjett, og den årlige premien fastsettes i prosent av opptjeningsgrunnlaget.

§ 6.Administrasjon

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse. Pensjonskassen gir årlig en beretning om virksomheten i siste regnskapsår.

§ 7.Forholdet til stortings- og regjeringspensjonsloven

Reglene i stortings- og regjeringspensjonsloven gjelder tilsvarende så langt de passer, med de presiseringene som er gitt i forskriften her.

§ 8.Endringer i forskriften

Rettigheter etter denne forskrift kan endres, innskrenkes eller oppheves av Kongen.

§ 9.Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2013. Fra samme dato oppheves forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter.

Den som før 1. oktober 2013 mottar uførepensjon eller etterlattepensjon etter forskrift 7. november 2003 nr. 1323 om pensjonsordning for sametingsrepresentanter, skal fortsatt ha pensjonen beregnet etter disse reglene. For øvrig gjelder forskriften her. Ved overgang fra uførepensjon til alderspensjon ved fylte 65 år skal alderspensjonen beregnes etter bestemmelsene i § 3 i forskriften her.