Forskrift om overtredelsesgebyr ved manglende føring og oppbevaring av personalliste

DatoFOR-2013-09-12-1072
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 12
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§10-9
Kunngjort13.09.2013   kl. 14.10
KorttittelForskrift om gebyr ved manglende personalliste

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 10-9.

§ 1.Overtredelsesgebyr

Den som ikke oppfyller sine plikter til å føre og oppbevare personalliste i eller i medhold av lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven), kan ilegges overtredelsesgebyr etter ligningsloven § 10-9.

Vedtak om overtredelsesgebyr treffes av skattekontoret.

§ 2.Varsel

Før det treffes vedtak om overtredelsesgebyr skal det sendes varsel med anledning til uttalelse innen en nærmere angitt frist. Fristen skal som hovedregel være to uker. Varsel skal være skriftlig og gjøre rede for hva saken gjelder.

Varsel kan unnlates når den bokføringspliktige allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.

§ 3.Vedtakets form og innhold

Et vedtak om overtredelsesgebyr skal være skriftlig. Bakgrunnen for gebyret skal fremgå, og det skal inntas en kort begrunnelse for gebyret.

§ 4.Frafallelse

Skattekontoret kan frafalle gebyret helt eller delvis dersom overtredelsen er forårsaket av særlige forhold utenfor den bokføringspliktiges kontroll.

§ 5.Klage over vedtaket

Vedtak om gebyr kan påklages til Skattedirektoratet. Klagefristen på tre uker regnes fra det tidspunktet vedtaket er kommet frem. Klagen settes frem for skattekontoret. Skattekontoret skal enten omgjøre vedtaket, eller snarest mulig legge klagen frem for Skattedirektoratet.

§ 6.Innkrevingsmyndighet

Kravet skal betales til og innkreves av skattekontoret.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.