Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 17. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-1, § 5-2, § 5-3 nr. 2, § 5-4, § 5-5 nr. 3, § 5-7, § 5-9, § 5-11 nr. 1 og § 5-12, jf. delegeringsvedtak 8. august 2013 nr. 960.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 sep 2013 nr. 1146, 10 okt 2013 nr. 1218, 18 des 2013 nr. 1595, 10 okt 2013 nr. 1218, 18 des 2013 nr. 1595, 23 juni 2014 nr. 855, 1 okt 2014 nr. 1271, 31 des 2014 nr. 1921, 24 feb 2015 nr. 154, 23 juni 2015 nr. 754, 18 des 2015 nr. 1779, 12 jan 2016 nr. 23, 29 feb 2016 nr. 206, 22 juni 2016 nr. 778.

Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart

§ 5-1. Alminnelige bestemmelser

Ingen forskrift er gitt i medhold av denne bestemmelse.

§ 5-2. Lønnsopplysninger mv.

A. Begrensning av opplysningsplikten for lønn

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
Beløpsmessige begrensninger
§ 5-2-1.Når samlede lønnsutbetalinger til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000 er ikke dette omfattet av opplysningsplikten. Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr 6 000 er likevel ikke omfattet av opplysningsplikten når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig, eller arbeid som verge eller representant som godtgjøres etter vergemålsloven § 30 eller utlendingsloven § 98f. Overskrides beløpsgrensene etter første eller annet punktum, skal det gis opplysninger om hele beløpet. Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter første eller annet punktum eller om det ikke er utbetalt slik ytelse, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter være fritatt fra opplysningsplikten når beløpet ikke overstiger kr 1 000.

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd, er fritatt fra opplysningsplikten når samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 10 000. Overskrides beløpsgrensen, skal det gis opplysninger om hele beløpet.

Uavhengig av om det er utbetalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter annet ledd eller lønn som overstiger kr 10 000, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter med inntil kr 10 000 ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt fra opplysningsplikt. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til person i lønnet stilling i vedkommende selskap mv. til dekning av utgifter til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av inntektsåret samlet overstiger kr 10 000, skal det likevel gis opplysninger om hele utgiftsgodtgjørelsen.

Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangement dog ikke fri bil, kost og losji ved slike, fritt utstyr mv., når slikt ytes i organisasjonens interesse, er unntatt fra opplysningsplikten uten hensyn til om det er betalt lønn som er fritatt for opplysningsplikt etter annet ledd, lønn som overstiger kr 10 000 eller utgiftsgodtgjørelser som nevnt i foregående ledd.

Ytelse som er skattefri i medhold av skattelovforskriften § 5-15-6 niende og tiende ledd er ikke omfattet av opplysningsplikten når årlig utbetaling til skattyteren ikke overskrider kr 10 000.

0Endret ved forskrifter 26 sep 2013 nr. 1146 (fom inntektsåret 2013), 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2013), 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), 12 jan 2016 nr. 23 (fom inntektsåret 2016).
§ 5-2-2.Kursteder for alkoholikere, institusjoner for psykisk helsevern, psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre lignende institusjoner, fritas for plikten til å gi opplysninger om lønnsutbetalinger til klienter når summen av utbetalinger til en klient i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 2 000 og utbetalingene utelukkende dreier seg om arbeidspenger som er betalt ut fra terapeutiske hensyn.
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
Skattefrie naturalytelser
§ 5-2-3.Naturalytelser som i sin helhet er skattefrie er ikke omfattet av opplysningsplikten. Dette gjelder ikke for naturalytelser til pendlere i form av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser i hjemmet, dekning av reiser til og fra hjemmet for stortingsrepresentanter som av hensyn til vervet må bo utenfor hjemmet samt arbeidsgivers tilskudd til barnehageplass for ansattes barn. Tilsvarende skal det gis opplysninger om naturalytelser i form av fri kost på sokkelinnretning. Det skal også gis opplysninger om arbeidsgivers tilskudd til utenlandsk pensjonsordning etter skatteloven § 6-72.

Det er ikke opplysningsplikt for den del av fordel ved bruk av arbeidsgivers elektronisk kommunikasjonstjeneste som overstiger kr 4 392 i inntektsåret. Tilsvarende er det ikke opplysningsplikt for fordel som er skattefri etter bestemmelsen i skattelovforskriften § 5-12-21 annet ledd.

0Endret ved forskrifter 26 sep 2013 nr. 1146 (i kraft 1 okt 2013), 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), 22 juni 2016 nr. 778 (med virkning fra inntektsåret 2016).
Reiseutgifter i tjeneste
§ 5-2-4.Reiseutgifter som refunderes i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5 omfattes ikke av opplysningsplikten når utbetalingen bare dekker mottakerens tjenesteutgifter.

Som utgiftsrefusjon regnes også godtgjørelse til dekning av reiseutgifter når offentlig kommunikasjonsmiddel er benyttet, og mottakeren leverer underskrevet reiseregning som angir hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen. Det må kunne ettervises at reisen er foretatt.

Som utgiftsrefusjon regnes videre dekning av diverse småutgifter uten bilag som utgifter til bompassering, parkometer o.l. når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet/oppdraget og utgiftene fremgår av reiseregning.

Reiser foretatt med fly eller tog utover ordinær standard kreves legitimert med kvittering eller annen dokumentasjon fra reiseselskap eller togbillett. Billettløse reiser må legitimeres med reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser med angivelse av arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Dersom reiseselskapet ikke kan levere en reisebeskrivelse om foretatte reiser må det dokumenteres at utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i form av kort som gjelder et begrenset antall reiser må også legitimeres med faktura fra reiseselskapet. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et begrenset tidsrom, Travel Pass og lignende ordninger, må legitimeres med faktura fra reiseselskapet og fortløpende reisebeskrivelser over alle foretatte reiser i det tidsrom kortet gjelder. Reisebeskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum med unntak for opplysninger om pris.

De fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5 skal vedlegges som bilag til arbeidsgivers regnskaper.

Ved utbetaling av godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter ved besøk i hjemmet, skal det gis opplysninger om både beløp og antall slike reiser.

Når det utbetales godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter som nevnt i foregående ledd, skal satsene, antall kilometer, utbetalt godtgjørelse, samt at det gjelder besøksreiser, oppgis.

Ved refusjon eller utbetaling av godtgjørelse til dekning av stortingsrepresentanters reiseutgifter ved reiser til og fra hjemmet, skal det gis opplysninger om både beløp og antall slike reiser, herunder utbetalt bilgodtgjørelse og antall kilometer.

0Endret ved forskrifter 26 sep 2013 nr. 1146 (i kraft 1 okt 2013), 1 okt 2014 nr. 1271 (fom inntektsåret 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
Utgifter til overnatting og kost
§ 5-2-5.Når arbeidsgiver gir utgiftsgodtgjørelse, jf. skatteloven § 5-11, for utgifter til overnatting og kost i samsvar med fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5, skal det bare gis opplysninger om antall fraværsdøgn for pendlere.

Som utgiftsrefusjon regnes også dekning av diverse småutgifter uten bilag som porto, telefon, telegrammer, drikkepenger o.l. når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med arbeidet/oppdraget.

Opphold med administrativ forpleining likestilles med refusjon. Med administrativ forpleining menes at arbeidsgiveren gjør opp for utgifter til opphold og kost direkte med det enkelte overnattings-/spisested.

Ved utbetalt godtgjørelse til overnatting og kost etter statens reiseregulativ, skal det gis opplysninger om både beløp og antall reisedøgn. Ved reiser uten overnatting omfatter opplysningsplikten både beløp og antall reisedager.

Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er fritatt for å gi opplysninger om beløp og antall reisedøgn/dager når godtgjørelsen er utbetalt til person som ikke har lønnet stilling i vedkommende selskap mv. og mottakeren ikke har mer enn 50 reisedøgn/dager i kalenderåret og godtgjørelsen er ytet etter satser og legitimasjonskrav i statens reiseregulativ.

Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid er ikke omfattet av opplysningsplikten når utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig regulativ.

0Endret ved forskrifter 1 okt 2014 nr. 1271 (fom inntektsåret 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-6 - § 5-2-9.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.)
Vederlag for arbeid som utføres etter avtale i konfliktråd
§ 5-2-10.Skattefri fordel vunnet ved arbeid utført etter skriftlig avtale inngått ved mekling i konfliktråd eller etter ungdomsplan eller plan, jf. skatteloven § 5-15 første ledd bokstav k, er ikke omfattet av opplysningsplikten.
0Endret ved forskrifter 31 des 2014 nr. 1921 (i kraft straks med virkning for opplysninger om fordel vunnet ved arbeid etter 1 juli 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-11.Andre utgiftsgodtgjørelser

Det er ikke opplysningsplikt for utgiftsgodtgjørelse for kostnader til elektronisk kommunikasjonstjeneste som ikke er skattepliktig etter skattelovforskriften § 5-11-10.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2014).

B. Plikt til å levere opplysninger om utbetalinger til personer bosatt i utlandet

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-15.For utbetalinger mv. til personer som fast eller midlertidig oppholder seg i utlandet gjelder:
1.Utbetalinger vedrørende arbeid eller virksomhet utført i Norge skal det gis opplysninger om etter ligningsloven § 5-2, uansett nedenstående bestemmelser. Det samme gjelder for arbeid og virksomhet på norsk kontinentalsokkel og dermed likestilt område, herunder arbeid og virksomhet om bord på skip tilknyttet slik virksomhet uansett om skipet er registrert i Norge (NOR eller NIS) eller i utlandet, jf. petroleumsskatteloven § 1. Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v., er ikke oppfattet av opplysningsplikten etter ligningsloven § 5-2.
2.Utbetalinger til personer som oppholder seg i utlandet, skal det gis opplysninger om etter ligningsloven § 5-2, med mindre det er på det rene at mottakeren etter norske interne skatteregler ikke er å anse som bosatt i Norge (bosatt i utlandet). Dersom skatteplikten til Norge for mottakeren er bortfalt, gjelder bestemmelsene i punkt 1 og 3.
3.Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet skal det gis opplysninger om i følgende tilfeller:
a)Ytelser som har karakter av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid, pensjon mv., jf. ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav a–c. Det forlanges likevel ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til ansatte ved norske bedrifters faste driftssteder i land Norge har skatteavtale med, såfremt utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende driftssted.
b)Tantieme, gratiale og godtgjørelse (herunder pensjon) til direktør eller medlem av styre, kontrollkomité e.l. i selskap eller innretning hjemmehørende her i riket, jf. skatteloven § 2-3 bokstav e og f. Opplysningsplikten gjelder uten hensyn til om Norge i skatteavtale med vedkommende land har frafalt beskatningsretten til slike godtgjørelser.
c)Utbetaling av lønn og annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært Skipsregister (NOR). Det forlanges likevel ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til personer som er bosatt utenfor Norden og som er statsborgere i land utenfor EØS, når de er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord.
d)Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på utenlandsk registrert skip befraktet av norsk rederi på bareboat basis når mottakeren er bosatt i et annet nordisk land.
e)Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) når mottakeren er:
a.norsk statsborger, eller
b.bosatt i et annet nordisk land, eller
c.statsborger i en EØS-stat.

Det forlanges likevel ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til personer bosatt utenfor Norden som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-16.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.)
§ 5-2-17.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154.)
§ 5-2-18.Skattedirektoratet kan for det enkelte tilfelle eller grupper av tilfelle frita for opplysningsplikten, eller utvide opplysningsplikten innenfor rammen av ligningsloven § 5-2.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).

C. (Opphevet)

0Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.
§ 5-2-25 - § 5-2-30.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.)

D. Levering av lønnsopplysninger

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-35 - § 5-2-36.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.)
Hva det skal gis opplysninger om
§ 5-2-37.Det skal gis opplysninger om:
1. Varigheten av ansettelsen eller oppdraget.
2. Ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av:
a.lønn og annen godtgjørelse
b.trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.
3. Pensjoner, uføreytelser og lignende.
4. Engangsutbetaling etter individuell pensjonsavtale og engangsutbetaling etter innskuddspensjonsloven.
5. Trekk ved utbetaling:
a.trygdepremier
b.premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent
c.bidrag etter pålegg fra bidragsfogden.
6. Opplysning om inntektsfradrag:
a.særskilt fradrag for sjøfolk.
b.merutgifter til losji når arbeidstaker av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet og brakkeleie mv er trukket i lønn eller er betalt direkte av arbeidstakeren.
7. Forskuddstrekk.
8. Ytelser det ikke skal svares arbeidsgiveravgift av:
a.trekkfri godtgjørelse til overnatting og kost - antall døgn og beløp
b.trekkfri godtgjørelse til kost ved reiser uten overnatting - antall dager og beløp
c.trekkfri bilgodtgjørelse - antall kilometer og beløp
d.andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser
e.utbetalinger til næringsdrivende eksklusive mva.
9. Andre lønnsopplysningspliktige ytelser.
0Endret ved forskrifter 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).
Nærmere om levering av opplysningene
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-38.Beløp kan avrundes nedover til nærmeste hele krone.

Innen rammen av § 5-2-37 kan Skattedirektoratet tilpasse hvilke opplysninger som skal gis etter type medium opplysningene gis på.

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-2-39 - § 5-2-40.(Opphevet fom inntektsåret 2015 ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921.)
Vedlegg
§ 5-2-41.Når arbeidsgiveren leverer sin selvangivelse, skal han vedlegge en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

Vedleggene skal være undertegnet av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal han undertegne vedleggene etter annet ledd.

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-3. Finansielle forhold og forsikringer

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 1. Opplysningspliktenes innhold og definisjoner

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-10.Opplysningspliktenes innhold
(1) Opplysningspliktige som nevnt i ligningsloven § 5-3 nr. 1, skal gi opplysninger til Skattedirektoratet om finansielle forhold og forsikringer etter reglene i kapittel 2.
(2) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel 3, skal
a)registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter på en slik måte at de blir tildelt globalt identifikasjonsnummer (GIIN)
b)fastslå
1.hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
2.om kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
3.om kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
c)gi enhver umiddelbar betaler av kildeskattepliktig betaling fra amerikansk kilde opplysninger som er nødvendige for å foreta trekk av amerikansk kildeskatt og innrapportere betalingen til amerikanske skattemyndigheter
d)gi opplysninger til Skattedirektoratet om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(3) Skattedirektoratet kan gi retningslinjer om gjennomføring og begrense opplysningspliktene etter denne paragraf.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-11.Definisjoner

I denne forskrift forstås med

a)kontohaver: enhver person som eier eller som har råderett over en konto eller et produkt som nevnt i § 5-3-20. I forsikringsforhold skal en person i alle tilfelle regnes som kontohaver dersom vedkommende
1.er navngitt som skadelidt eller forsikret,
2.har rett til å motta utbetaling fra en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrente som har forfalt til utbetaling,
3.er berettiget til å få tilgang til en gjenkjøpsverdi eller har rett til å endre begunstigede. Dersom ingen person kan få tilgang til en gjenkjøpsverdi eller endre begunstigede, skal enhver person som er navngitt som eier eller som har en personlig rett til utbetaling etter forsikringsavtalen regnes som kontohaver.

Etter kapittel 3 til 11, skal andre enn finansielle institusjoner som opptrer profesjonelt på vegne av en annen person ikke anses som kontohaver.

b)reelle rettighetshavere: fysisk person som nevnt i lov 6. mars 2009 nr. 11 § 2 nr. 3 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.,
c)globalt identifikasjonsnummer (GIIN): identifikasjonsnummer tildelt av amerikanske skattemyndigheter ved registrering,
d)dokumentbevis:
1.dokumentasjon på bosted utstedt av relevant myndighet der fysisk person er bosatt,
2.gyldig pass, identitetskort eller lignende dokument utstedt av bemyndiget offentlig organ for legitimasjonsformål,
3.offisiell dokumentasjon utstedt av et bemyndiget offentlig organ som inneholder en enhets navn og adresse til enhetens hovedkontor i jurisdiksjonen hvor enheten er hjemmehørende eller den ble stiftet eller opprettet,
4.revidert regnskap, kredittrapport utstedt av tredjepart, konkurskjennelse, og dokumentasjon utstedt av offentlig tilsynsmyndighet.
e)enhet: enhver juridisk person, stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning eller sammenslutning,
f)nærstående enhet: en enhet er en nærstående enhet til en annen enhet dersom en av enhetene kontrollerer den andre enheten, eller enhetene er under felles kontroll. En enhet anses å være under kontroll når direkte eller indirekte eierskap overstiger 50 prosent av en enhets stemmer eller verdi. Verdipapirfond og alternative investeringsfond anses å være nærstående enheter dersom de er under felles forvaltning,
g)internasjonal organisasjon: mellomstatlig eller overstatlig organisasjon som
1.er opprettet gjennom en overenskomst mellom flere stater eller jurisdiksjoner,
2.er gitt immunitet og privilegium, jf. lov 19. juni 1947 nr. 5, og
3.ikke har inntekter som kommer privatpersoner til gode,
h)etablert verdipapirmarked: et marked for handel med verdipapirer som er offisielt anerkjent og som overvåkes av offentlig myndighet der markedet er lokalisert, og som har en ikke uvesentlig årlig omsetning,
i)ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA: enhet som definert i artikkel 1 punkt 1 r) i avtale 15. april 2013 nr. 3 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 2. Opplysningsplikt om finansielle forhold og forsikringer

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-20.Opplysningspliktenes omfang
(1) Opplysningspliktige som nevnt i ligningsloven § 5-3 nr. 1, skal gi opplysninger til Skattedirektoratet om finansielle forhold og forsikringer.
(2) Opplysningsplikten omfatter innskudd og utlån, boligsparing for ungdom, finansielle instrumenter og andre finansielle produkter egnet for investeringsformål, innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond, innskudd og interesser i andre investeringsenheter, forsikringer, livrenter, samt innskudd i individuelle pensjonsavtaler. Finansielle instrumenter og andre finansielle produkter omfatter blant annet omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, derivater og valuta- og råvaretransaksjoner.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-21.Hvilke opplysninger som skal gis
(1) Opplysningene skal inneholde
a)opplysningspliktiges
1.navn,
2.adresse,
3.organisasjonsnummer, og
4.globalt identifikasjonsnummer (GIIN).
b)kontohaveres og reelle rettighetshaveres
1.navn,
2.adresse med landkode,
3.fødselsdato,
4.fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer,
5.landkode
i.som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
ii.når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
iii.når kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA,
6.utenlandske identifikasjonsnumre med landkode for utstederland.
c)for finans- og forsikringsprodukter
1.hvilken type produkt opplysningene gjelder,
2.kontonummer eller annet nummer som identifiserer produktet,
3.saldo eller formuesverdi ved utgangen av inntektsåret,
4.renter, utbytte og annen inntekt eller utbetaling, og angivelse av utbetalingstype,
5.kildeskatt på utbytte,
6.gjeldsrenter,
7.salgsvederlag, gevinst og tap, herunder valutagevinst og valutatap,
8.beholdning, erverv, overdragelse og utlån av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter,
9.skattepliktige beløp og andre forhold som har betydning for skattleggingen, herunder skjermingsgrunnlag og aksjeandelen i verdipapirfond,
10.retur av forsikringspremie (ristornering), og
11.landkode
i.som viser hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende
ii.når kontohavere og reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere
iii.når kontohavere er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(2) Opplysninger skal også innsendes for det inntektsår en konto er avsluttet, og det skal angis at kontoen er avsluttet. Dersom en avsluttet konto er merket med amerikansk landkode, skal også saldo eller verdi umiddelbart før avslutning av kontoen oppgis.
(3) Alle beløp skal oppgis i hele norske kroner. Ved omregning av beløp i fremmed valuta til norske kroner skal Norges Banks kurser eller annen offentlig vekslingskurs benyttes. Beløp i utenlandsk valuta skal også oppgis med valutakode og beløp i utenlandsk valuta.
(4) Banker skal merke alle konti som er aktuelle i forbindelse med overføring av tilgodebeløp etter skatteavregning.
(5) For boligsparing for ungdom (BSU) skal opplysningene også inneholde eventuelt bundet akkumulert sparebeløp og bundne akkumulerte renter, uttak fra konto, utover uttak av årets innbetalte innskudd. Det oppgis hvorvidt uttaket medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til uttaket. Overdragelse av konto til annen innskyter eller til annen spareinnretning siste år. Det oppgis hvorvidt overføringen medfører brudd på vilkårene om boligsparing, samt en gjengivelse av innskyterens påstand om årsaken til overføringen, og om kontoen er benyttet til frivillig sikkerhetsstillelse siste år.
(6) For individuelle pensjonsavtaler skal opplysningene også inneholde innbetalt premie eller innskudd til pensjonsavtalen samt årlig avtalt vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen. Det skal også gis opplysninger om retur av premie og innestående beløp på premiefond per 1. januar i året etter inntektsåret. Utbetalinger skal innrapporteres etter denne forskrift § 5-2.
(7) Skattedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvordan konti som er gjennomgått etter kapittel 4 til 9 skal merkes. Dersom samlet saldo på innskuddskonti som eies eller rådes over av en fysisk person ikke overstiger USD 50 000 ved utgangen av inntektsåret, er det ikke påkrevet å merke med landkode for USA.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-22.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet Skattedirektoratet bestemmer.
(2) Skattedirektoratet kan bestemme at visse opplysningspliktige skal gi opplysninger på maskinlesbart medium. Ved slik oversendelse av opplysninger skal det legges ved følgeskriv fastsatt av Skattedirektoratet.
(3) Skattedirektoratet kan bestemme at opplysningspliktige som ikke har opplysninger å levere skal sende inn bekreftelse på dette.
(4) Opplysningene skal leveres til den tid Skattedirektoratet bestemmer.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 3. Opplysningspliktige og konti som omfattes av kapittel 4 til 9

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-30.Finansielle institusjoner
(1) Pliktene etter kapittel 4 til 11 gjelder for:
a)innskuddsinstitusjoner: enheter som mottar innskudd som ledd i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt enheter som yter kreditt og som tillater at kunden betaler inn et beløp som overstiger utestående uten at dette umiddelbart blir tilbakeført til kunden,
b)forvaringsinstitusjoner: enheter som oppbevarer eller forvalter finansielle instrumenter og andre finansielle produkter for andres regning. Dette gjelder likevel ikke når mindre enn 20 prosent av enhetens inntekter skriver seg fra oppbevaring og forvaltning av finansielle aktiva og relaterte finansielle tjenester de tre siste regnskapsår eller den periode enheten har eksistert om det er kortere. Verdipapirkonto i verdipapirregister (jf. verdipapirregisterloven § 1-3) som føres av ekstern registerfører (jf. verdipapirregisterloven § 6-5 annet ledd), anses for å være oppbevart eller forvaltet av registerfører, og ikke av verdipapirregisteret,
c)spesifiserte forsikringsselskaper: forsikringsselskaper og forsikringsselskapers holdingselskaper som utsteder eller er forpliktet til å foreta utbetalinger etter en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi, eller til å foreta utbetalinger etter en pensjonsavtale, en livrente, eller etter en annen avtale når tidsperioden for utbetalingen er helt eller delvis bestemt under henvisning til en eller flere fysiske personers forventede levealder,
d)investeringsenheter:
1.enheter som har mer enn 50 prosent av sin bruttoinntekt de tre siste regnskapsår fra én eller flere av følgende aktiviteter eller operasjoner, utøvet i forretningsvirksomhet for eller på vegne av en kunde
i.omsetning av pengemarkedsinstrumenter (sjekker, veksler, banksertifikater, derivater osv.), utenlandsk valuta, børs-, rente- og indeksinstrumenter, omsettelige verdipapirer eller råvareterminkontrakter,
ii.individuell og kollektiv porteføljeforvaltning, eller
iii.annen form for investering, administrasjon eller forvaltning av midler eller penger på vegne av andre personer,
2.enheter som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av enhet som oppfyller vilkårene nevnt i bokstav a til c, eller bokstav d nr. 1.
(2) Første ledd omfatter enheter hjemmehørende i Norge og filialer etablert i Norge av enheter hjemmehørende i utlandet. Utenlandske filialer av enheter hjemmehørende i Norge omfattes ikke. Enheter etablert på Svalbard, Jan Mayen og de norske biland omfattes ikke.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-31.Fritatte finansielle institusjoner
(1) Pliktene etter kapittel 4 til 11 gjelder ikke
a)den norske stat, fylker, kommuner og deres heleide organer og virksomheter, herunder Statens pensjonsfond utland, Folketrygdfondet og Statens pensjonsfond Norge, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet,
b)Norges Bank, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet,
c)internasjonale organisasjoner som definert i § 5-3-11 bokstav h, i den utstrekning aktiviteten ikke utøves som forretningsvirksomhet,
d)pensjonskasser (jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 7),
e)private pensjonsfond opprettet før 1968 (jf. foretakspensjonsloven § 16-2 23. ledd),
f)innskuddspensjonsforetak (jf. forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8), og
g)kredittkortutstedere som omfattes av § 5-3-30 utelukkende fordi de holder konti nevnt i § 5-3-33 første ledd bokstav f.
(2) Plikten til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA, gjelder uansett første ledd ikke
a)allmennyttig organisasjon: stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning som er fritatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-32,
b)lokal kredittforening som
1.ikke har erverv til formål,
2.mottar innskudd og gir lån til medlemmer, og ikke noe medlem har mer enn 5 prosent av låne- eller innskuddskapitalen,
3.ikke har fast forretningssted utenfor Norge,
4.ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konto via internettside, og
5.har en total forvaltningskapital som ikke overstiger USD 175 000 000. Dersom kredittforeningen har nærstående finansielle institusjoner, kan samlet forvaltet beløp ikke overstige USD 500 000 000,
c)lokal bank: bank som har norsk konsesjon og som
1.utelukkende driver ordinær bankvirksomhet i Norge ved å ta imot innskudd og yte kreditt,
2.ikke har fast forretningssted utenfor Norge,
3.ikke aktivt søker kunder utenfor Norge, herunder ikke tillater åpning av konti via internettside,
4.forvaltningskapitalen ikke overstiger USD 175 000 000, og
5.dersom banken har nærstående enhet som er finansiell institusjon, må den være stiftet eller opprettet i Norge og oppfylle vilkårene listet opp over. Forvaltningskapitalen etter nr. 4 skal samlet ikke overstige USD 500 000 000.
d)finansiell institusjon som forvalter lave verdier: opplysningspliktig nevnt i § 5-3-30 første ledd bokstav a) til c), og som ikke har konti med verdi som overstiger USD 50 000, og total forvaltningskapital ikke overstiger USD 50 000 000. Verdien på alle kundens konti skal summeres dersom det er mulig. Dersom en nærstående enhet er en finansiell institusjon, skal enhetenes samlede forvaltningskapital ikke overstige USD 50 000 000,
e)verdipapirfond og alternative investeringsfond dersom samtlige innskudd (herunder gjeldsinteresser som overstiger USD 50 000) eies eller rådes over av én eller flere finansielle institusjoner som ikke er ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA,
f)små finansielle institusjoner med lokal kundebase: finansielle institusjoner som
1.har konsesjon og er regulert etter norsk lovgivning, eller forvaltes av virksomhet som har slik tillatelse,
2.ikke har fast forretningssted utenfor Norge,
3.ikke markedsfører seg til kunder eller kontohavere utenfor Norge,
4.etter norske skatteregler har plikt til å gi opplysninger om, eller trekke skatt av, samtlige konti som nevnt i kapittel 3,
5.minst 98 prosent av verdien av konti som definert i § 5-3-32 eies eller rådes over av personer bosatt eller hjemmehørende i Norge eller annen EØS-stat,
6.har retningslinjer og rutiner for å identifisere konti som eies eller rådes over av:
i.fysisk person som er skattepliktig til USA,
ii.enhet som er hjemmehørende i USA, unntatt enhet nevnt i § 5-3-70 annet ledd,
iii.ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA, og
iv.enhet som hovedsakelig har passive inntekter som nevnt i § 5-3-71, og reelle rettighetshavere er skattepliktige til USA,
7.går gjennom eksisterende konto etter reglene i kapittel 4, jf. kapittel 6, 8 og 9,
8.gir opplysninger om konti som eies eller rådes over av kontohaver som nevnt i nr. 6 etter regler i ligningsloven kapittel 5 eller trekker skatt etter skattebetalingsloven, og gir opplysninger om betalinger etter regler i kapittel 11,
9.ikke har retningslinjer eller praksis som diskriminerer amerikanske statsborgere eller personer skattemessig bosatt i USA som er bosatt i Norge som oppretter, eier eller råder over konti, og
10.hver nærstående enhet av den opplysningspliktige som er en finansiell institusjon er etablert eller registrert i Norge og oppfylle disse kravene.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015), endret ved forskrift 29 feb 2016 nr. 206.
§ 5-3-32.Finansielle konti

Pliktene etter kapittel 4 til 11 omfatter

a)ethvert innskudd mottatt i ordinær bankvirksomhet eller liknende forretningsvirksomhet, samt ethvert beløp hos et forsikringsselskap holdt i henhold til en garantert investeringskontrakt eller lignende avtale om å betale eller kreditere rente,
b)finansielle instrumenter og andre finansielle produkter holdt på konto,
c)innskudd og interesser i innretninger nevnt i § 5-3-30 første ledd bokstav d nr. 2, herunder innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond,
d)pensjonsavtaler, livrenter og andre avtaler der utsteder påtar seg å foreta utbetalinger i en tidsperiode som helt eller delvis er bestemt under henvisning til én eller flere fysiske personers forventede levealder,
e)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi der utsteder påtar seg å utbetale et beløp dersom det inntreffer en spesifisert eventualitet som innebærer dødelighets-, sykdoms-, ulykkes-, ansvars- eller eiendelsrisiko.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-33.Fritatte konti
(1) Pliktene etter kapittel 4 til 11 omfatter ikke
a)konto for boligsparing for ungdom (jf. skatteloven § 16-10),
b)skattefavoriserte pensjonsordninger (jf. skatteloven § 6-45),
c)konto som alene eies eller rådes over av dødsbo når dødsfallet er dokumentert med avdødes testament eller dødsattest,
d)konto som er opprettet for å stille sikkerhet dersom kontoen er opprettet i forbindelse med en dom eller kjennelse,
e)konto som er opprettet bare for å stille sikkerhet i forbindelse med salg, bytte eller leie av fast eiendom eller løsøre forutsatt at
1.kontoen bare inneholder tilstrekkelige midler til å sikre et krav mot en av partene direkte knyttet til transaksjonen, sikre et lignende krav, eller kontoen består av en finansiell eiendel som er deponert i forbindelse med salg, bytte eller leie av løsøret eller den faste eiendommen,
2.kontoen bare brukes til å stille sikkerhet for kjøperen til å betale salgssummen, selger for å betale en betinget forpliktelse, eller utleier eller leietaker for å stille avtalt sikkerhet til å dekke en mulig skade på løsøret eller eiendommen,
3.verdien på kontoen inkludert avkastning, skal betales eller på annen måte overføres til fordel for kjøper, selger, utleier eller leietaker når eiendommen eller løsøret selges, byttes eller overdras, eller leiekontrakten opphører,
4.kontoen ikke er en marginkonto eller lignende konto opprettet i forbindelse med salg eller bytte av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og
5.kontoen ikke er knyttet til en kredittkortkonto,
f)kvalifisert kredittkortkonto: konto knyttet til kredittkort
1.hvor kunden kan betale inn et beløp som overstiger det utestående uten at det overskytende innskudd umiddelbart tilbakeføres til kunden, og
2.det foreligger rutiner fra 1. januar 2016 eller fra tidspunktet for kontoens opprettelse for å hindre at slike innskudd overstiger USD 50 000 eller at innskudd som overstiger USD 50 000 tilbakeføres til kunden innen 60 dager. Innestående beløp som følge av tilbakelevering av varer anses som innskudd. Omtvistede debiteringer anses ikke som innskudd,
g)inaktiv innskuddskonto: eksisterende innskuddskonto som ikke overstiger USD 1 000 per 31. desember 2015 når
1.kontohaver ikke har gjennomført noen transaksjon på en konto hos opplysningspliktig de siste tre år, og
2.kontohaver ikke har vært i kontakt med opplysningspliktig de siste seks år om noen konto.
(2) Plikten til å identifisere kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, og amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA, gjelder uansett ikke
a)innskudd i verdipapirfond og alternative investeringsfond som regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked,
b)kollektive livrenter (jf. skatteloven § 5-41).
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 4. Identifisering av konti med utenlandske kontohavere mv.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-40.Plikt til å identifisere konti med utenlandske kontohavere mv.
(1) Opplysningspliktige nevnt i kapittel 3, skal identifisere konti med kontohavere og reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, amerikanske statsborgere og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA. Konti med reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i Norge skal også identifiseres.1
(2) For å identifisere konti nevnt i første ledd, skal opplysningspliktige innhente og gå gjennom opplysninger etter reglene i kapittel 4 til 9 når det er påkrevet etter § 5-3-41, § 5-3-44 og § 5-3-45.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
1Om ikrafttredelse se § 5-13-2.
§ 5-3-41.Når skal en konto gjennomgås

Opplysningspliktige skal innhente og gå gjennom kundeopplysninger

a)før en ny konto opprettes,
b)umiddelbart når det foreligger endringer i omstendighetene eller nye relevante opplysninger,
c)innen 12 måneder når kontoen eies eller rådes over av en enhet, og saldo eller verdi overstiger USD 250 000 ved utgangen av et inntektsår, dersom kontoen ikke tidligere er gjennomgått,
d)innen seks måneder når saldo eller verdi på en konto overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår, dersom kontoen ikke tidligere har oversteget USD 1 000 000,
e)årlig når kontoen er en udokumentert konto etter reglene i § 5-3-60 fjerde ledd, og saldo eller verdi har oversteget USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår,
f)årlig når kontoen er tildelt en kundeansvarlig etter reglene i § 5-3-62.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-42.Følger av at en konto har utenlandske kontohavere mv.
(1) Dersom en eller flere kontohavere er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, eller er amerikansk statsborger, skal opplysningspliktige innhente utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det utstedes. Kontoen, kontohaver og identifikasjonsnummer skal merkes med de(t) aktuelle land(et)s landkode. Udokumenterte konti som nevnt i § 5-3-60 fjerde ledd, skal merkes særskilt.
(2) Er kontohaver en enhet som er identifisert som passiv etter § 5-3-71 eller § 5-3-81, skal kontoen merkes særskilt. Opplysningspliktige skal innhente utenlandsk identifikasjonsnummer dersom det utstedes, for reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, eller er amerikansk statsborger. Kontoen, reelle rettighetshavere og utenlandske identifikasjonsnummer skal merkes med de(t) aktuelle land(et)s landkode.
(3) Konti med kontohaver som er ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA, skal merkes.
(4) For eksisterende konti, skal opplysningspliktige innhente kontohaveres og reelle rettighetshaveres fødselsdato, og utenlandske identifikasjonsnummer i de tilfeller dette utstedes innen utgangen av det andre inntektsår etter at kontoen ble merket med landkode. Amerikansk identifikasjonsnummer skal uansett første punktum innhentes innen 1. januar 2017 for konto som er gjennomgått etter § 5-3-44.
(5) Skattedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvordan konti skal merkes etter denne paragraf.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-43.Oppbevaring av dokumentasjon

Opplysningspliktige skal oppbevare dokumentasjon som viser hvordan en konto er gjennomgått etter reglene i kapittel 4 til 9 i fem år fra utløpet av året kontoen ble gjennomgått.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-44.Samlet gjennomgang av eksisterende konti per 30. juni 2014
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom samtlige eksisterende konti per 30. juni 2014 for å identifisere kontohavere og reelle rettighethetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i USA, amerikanske statsborgere, og ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA
a)innen 30. juni 2015 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi oversteg USD 1 000 000 per 30. juni 2014,
b)innen 30. juni 2016 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi ikke oversteg USD 1 000 000 per 30. juni 2014,
c)innen 30. juni 2016 når kontohaver er en enhet.
(2) Opplysningspliktige kan uansett første ledd velge å ikke gå gjennom
a)konti med saldo eller verdi som ikke oversteg USD 50 000 per 30. juni 2014 når kontohaver er fysisk person,
b)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter med en verdi på USD 250 000 eller mindre per 30. juni 2014 når kontohaver er fysisk person,
c)forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og individuelle livrenter som eies eller rådes over av fysisk person, forutsatt at lover eller forskrifter i Norge eller USA i praksis forhindrer salg av forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi eller individuelle livrenter til personer bosatt i USA, slik at den opplysningspliktige ikke har påkrevd registrering etter amerikansk rett, og forsikringsproduktene er opplysningspliktige etter denne forskrift,
d)konti med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 250 000 per 30. juni 2014 når kontohaver er en enhet.
(3) Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er fullført.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-45.Samlet gjennomgang av eksisterende konti per 31. desember 2015
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom samtlige eksisterende konto per 31. desember 2015 for å identifisere kontohavere og reelle rettighethetshavere som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn USA
a)innen 31. desember 2016 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi overstiger USD 1 000 000 per 31. desember 2015,
b)innen 31. desember 2017 når kontohaver er fysisk person og saldo eller verdi ikke overstiger USD 1 000 000 per 31. desember 2015,
c)innen 31. desember 2017 når kontohaver er enhet.
(2) Opplysningspliktige kan velge å ikke gå gjennom eksisterende konti som eies eller rådes over av enhet når saldo eller verdi ikke overstiger USD 250 000 per 31. desember 2015.
(3) Plikten til å gå gjennom konti gjelder også konti som er avsluttet før gjennomgangen er fullført.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015), endret ved forskrift 29 feb 2016 nr. 206.

Kapittel 5. Gjennomgang av nye konti som eies eller rådes over av fysisk person

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-50.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver som inneholder opplysningene nevnt i § 5-3-93, og fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt.
(2) Opplysningspliktige skal vurdere om opplysningene gitt i egenerklæringen er pålitelige ut fra andre opplysninger som innhentes ved kontoopprettelsen. Dersom opplysningene gitt i egenerklæringen ikke er pålitelige, skal det innhentes en ny egenerklæring eller en rimelig forklaring med tilhørende dokumentasjon.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-51.Følger av at egenerklæring ikke innhentes ved kontoopprettelse

Dersom egenerklæring ikke kan innhentes ved opprettelse av en ny konto, skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for kontohaver. Er konto opprettet, men det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke umiddelbart kan innhentes ny gyldig egenerklæring.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 6. Gjennomgang av eksisterende konti som eies eller rådes over av fysisk person

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-60.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktige som har en gjeldende bostedsadresse på kontohaver, som er basert på dokumentbevis eller bekreftelse utstedt av relevant offentlig myndighet der kontohaver er bosatt, kan legge til grunn at kontohaver er skattemessig bosatt i den aktuelle stat eller jurisdiksjon. Første punktum gjelder ikke for å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i USA.
(2) Opplysningspliktige skal, når det ikke er fastslått hvor kontohaver er skattemessig bosatt etter første ledd, gjennomføre søk i elektronisk søkbare opplysninger om kontohaver.
a)For å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon, eller er amerikansk statsborger, skal det søkes etter
1.identifikasjon av kontohaver som skattemessig bosatt utenfor Norge,
2.utenlandsk post- eller bostedsadresse (herunder utenlandsk postboksadresse eller c/o-adresse),
3.utenlandsk telefonnummer uten at det også er registrert et norsk telefonnummer,
4.fast instruks om overføring av midler fra en konto som ikke er en innskuddskonto til en utenlandsk konto,
5.fullmakt eller signaturrett er tildelt en person med utenlandsk adresse, og
6.en instruks om å oppbevare post eller en utenlandsk c/o-adresse og det ikke er registrert en annen adresse på kontohaver.
b)For å fastslå eller avkrefte om kontohaver er skattemessig bosatt i USA eller er amerikansk statsborger, skal det i tillegg til indisiene nevnt i bokstav a) også søkes etter
1.identifikasjon av kontohaver som amerikansk statsborger,
2.amerikansk telefonnummer når det også er registrert et norsk telefonnummer,
3.fast instruks om overføring av midler fra en innskuddskonto til en amerikansk konto, eller
4.en c/o-adresse eller en postoppbevaringsadresse som er den eneste adressen oppført for kontohaver. For konti med en verdi som ikke overstiger USD 1 000 000, skal en c/o-adresse utenfor USA eller en postoppbevaringsadresse ikke anses som et indisium.
(3) Dersom et av indisiene nevnt i annet ledd er identifisert, skal kontohaver likevel ikke anses som skattemessig bosatt i den relevante stat eller jurisdiksjon dersom
a)det er identifisert et indisium nevnt i annet ledd bokstav a) nr. 2, 3 eller 4, og opplysningspliktige har innhentet en egenerklæring og dokumentbevis som dokumentasjon på at kontohaver ikke er bosatt i den aktuelle jurisdiksjon,
b)det er identifisert et indisium nevnt i annet ledd bokstav a) nr. 5 eller 6, og opplysningspliktige har innhentet egenerklæring eller dokumentbevis som dokumentasjon på at kontohaver ikke er bosatt i den aktuelle jurisdiksjon,
c)kontohaveropplysningene utvetydig angir et amerikansk fødested og opplysningspliktig har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA,
2.pass eller annen myndighetsutstedt identitetskort som viser at kontohaver er statsborger av et annet land enn USA, og
3.en kopi av kontohavers bekreftelse av tap av amerikansk statsborgerskap, eller en rimelig forklaring på at kontohaver ikke har en slik bekreftelse. Kontohaver kan også gi en rimelig forklaring på hvorfor han eller hun ikke ble tildelt amerikansk statsborgerskap ved fødselen.
d)kontohaver har en gjeldende amerikansk post- eller bostedsadresse, eller ett eller flere amerikanske telefonnumre som eneste telefonnummer, og opplysningspliktig har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA, og
2.pass eller annet myndighetsutstedt identititskort som viser at kontohaver er statsborger av et annet land enn USA.
e)det foreligger fast instruks om å overføre midler til en amerikansk konto og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA, og
2.en bostedsbekreftelse utstedt av skattemyndighetene i betalingsmottakers bostedsland, pass, nasjonalt identitetskort mv. som ikke viser at kontohaver er amerikansk.
f)det foreligger en gjeldende fullmakt eller signaturrett tildelt en person med amerikansk adresse, en c/o-adresse eller oppbevaringsadresse er den eneste adressen, eller et eller flere amerikanske telefonnumre, og opplysningspliktige har
1.en egenerklæring som viser at kontohaver ikke er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA, eller
2.et dokumentbevis som ikke viser tilknytning til USA.
(4) Dersom et indisium nevnt i annet ledd bokstav a nr. 6 identifiseres som eneste indisium, skal opplysningspliktige gjøre et søk i dokumenter som nevnt i § 5-3-61 annet ledd eller innhente en egenerklæring eller dokumentbevis fra kontohaver for å fastslå hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Dersom det ikke kan fastslås hvor kontohaver er skattemessig bosatt, skal kontoen merkes som en udokumentert konto.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015), endret ved forskrift 29 feb 2016 nr. 206.
§ 5-3-61.Konti med saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000
(1) For å fastslå om kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon, eller er amerikansk statsborger, når kontoverdi overstiger USD 1 000 000, skal opplysningspliktige gjennomføre søk i opplysninger nevnt i § 5-3-60 annet ledd som er elektronisk søkbare.
(2) Dersom ikke samtlige av opplysningene nevnt i § 5-3-60 annet ledd er elektronisk søkbare, skal opplysningspliktige også gå gjennom kundefilen, og i den utstrekning kundefilen ikke inneholder opplysningene, finne frem dokumenter innhentet siste fem år og gå gjennom
a)dokumentbevis,
b)kontoavtaler eller annen dokumentasjon på opprettelse av konto,
c)dokumenter som er innhentet etter hvitvaskingsloven eller annen lovgivning,
d)dokumenter som gir fullmakt eller signaturrett, og
e)dokumenter om fast instruks om overføring av midler.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-62.Konti som er tildelt en kundeansvarlig
(1) Opplysningspliktige skal sørge for at der en kundeansvarlig har kunnskap om at kontohaver er skattemessig bosatt i en annen stat eller jurisdiksjon eller er amerikansk statsborger, skal kontoen behandles etter § 5-3-42.
(2) Første ledd gjelder fra kontoens saldo eller verdi overstiger USD 1 000 000 ved utgangen av et inntektsår. For å fastslå om verdien overstiger USD 1 000 000 skal opplysningspliktige påse at kundeansvarlig summerer verdien på alle konti kundeansvarlig forstår eller bør forstå at er direkte eid, kontrollert eller opprettet (annet enn i en forvalterrolle) av samme person.
(3) Opplysningspliktige skal ha rutiner som sikrer at kundeansvarlige får kjennskap til nye relevante opplysninger.
(4) Som kundeansvarlig anses personer med et løpende ansvar for å følge opp kundeforholdet med kontohaver.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 7. Gjennomgang av nye konti som eies eller rådes over av en enhet

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-70.Fastslå hvor kontohaver er hjemmehørende
(1) Opplysningspliktige skal innhente egenerklæring fra kontohaver som viser hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende. Kontohaver som ikke er skattemessig hjemmehørende i noe land, skal behandles som hjemmehørende der adressen til kontohavers hovedkontor ligger.
(2) Er kontohaver hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge skal kontoen behandles etter § 5-3-42, med mindre opplysningspliktig innhenter egenerklæring fra kontohaver eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver er
a)et selskap, og selskapets aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, eller selskapet er nærstående enhet til slikt selskap,
b)en offentlig enhet, en internasjonal organisasjon eller en sentralbank, eller
c)hjemmehørende i USA og er
1.en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt,
2.en amerikansk bank,
3.en forvaltningsformue (trust) for fast eiendomsinvestering,
4.et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos den amerikanske Securities Exchange Commission,
5.et felleslegat,
6.en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatteplikt eller er en veldedig forvaltningsformue (trust), eller
7.en registrert verdipapirmegler.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-71.Fastslå om kontohaver er finansiell institusjon eller annen enhet
(1) Opplysningspliktige skal innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå om kontohaver har status som finansiell institusjon eller annen enhet, med mindre opplysningspliktig verifiserer at kontohaver er registrert med globalt identifikasjonsnummer hos amerikanske skattemyndigheter, eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver har status som aktiv etter tredje ledd.
(2) Kontohaver anses som finansiell institusjon dersom kontohaver
a)etter multilateral kompetent myndighetsavtale av 29. oktober 2014 om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle konti for å forbedre internasjonal overholdelse av skattelovgivningen, anses som
1.en finansiell institusjon hjemmehørende i en jurisdiksjon som har tiltrådt avtalen,
2.en enhet hjemmehørende i en jurisdiksjon som ikke har tiltrådt avtalen forsåvidt gjelder Norge, og som har inntekter som hovedsakelig kan henføres til investering, reinvestering, eller omsetning av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter, og som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av enhet som oppfyller vilkårene nevnt i § 5-3-30 bokstav a til c, eller bokstav d nr. 1.
b)etter avtale 15. april 2013 nr. 3 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, anses som finansiell institusjon nevnt i vedlegg I punkt V A (ii) og (iii).
(3) Dersom kontohaver ikke anses som finansiell institusjon, skal det fastslås om kontohaver anses som aktiv eller passiv. Anses kontohaver som passiv, skal kontoen merkes særskilt, og det skal fastslås hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt. Kontohaver anses som passiv når ingen av vilkårene for å anses som aktiv er oppfylt. Kontohaver anses som aktiv
a)slik at det ikke skal fastslås hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt, når
1.mindre enn 50 prosent av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår var passiv inntekt og mindre enn 50 pst. av virksomhetens aktiva i foregående inntektsår var passive kapitalplasseringer,
2.selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er nærstående enhet til slikt selskap,
3.den er et offentlig organ,
4.virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål,
5.virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon,
6.virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år og ikke skal drive slik virksomhet,
7.virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for nærstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærstående enheter hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon, eller
8.den juridiske personen er organisert som en stiftelse (eller lignende person) som drives for rent religiøse, veldedige, vitenskapelige, artistiske, kulturelle eller utdanningsmessige formål og
i.stiftelsen er regulert og fritatt fra inntektsskatt etter lovgivningen i det land den er hjemmehørende,
ii.lovgivningen eller stiftelsesdokumentene er til hinder for uttak fra virksomheten til annet enn formålet, og
iii.ved eventuell avvikling skal alle eiendeler tilfalle en annen allmennyttig organisasjon eller offentlige myndigheter.
b)slik at reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere ikke skal identifiseres, når
1.kontohaver er opprettet i et amerikansk territorium og alle eierne av betalingsmottaker er reelt bosatt i vedkommende amerikanske territorium, eller
2.kontohaver er en ikke-amerikansk styresmakt, en styresmakt på et amerikansk territorium, en internasjonal organisasjon, en ikke-amerikansk sentralbank eller en enhet som er heleid av en eller flere av de forannevnte.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-72.Fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt
(1) Opplysningspliktig skal innhente egenerklæring som nevnt i § 5-3-50 fra kontohaver eller reelle rettighetshavere, som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om reelle rettighetshavere er amerikanske statsborgere, når kontohaver
a)er en enhet som nevnt i § 5-3-71 annet ledd bokstav a) nr. 2, eller
b)anses som passiv etter § 5-3-71 tredje ledd.
(2) Plikten til å identifisere reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i USA eller amerikanske statsborgere gjelder ikke kontohavere som nevnt i § 5-3-71 annet ledd eller § 5-3-71 tredje ledd bokstav b.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-73.Følger av at egenerklæring ikke innhentes ved kontoopprettelse

Dersom egenerklæring ikke kan innhentes ved opprettelse av en ny konto, skal opplysningspliktige ikke etablere kontoforholdet for kontohaver. Er konto opprettet, men det viser seg at det er gitt feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger ved kontoopprettelsen, skal kontoen avsluttes om det ikke umiddelbart kan innhentes ny gyldig egenerklæring.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 8. Gjennomgang av eksisterende konti som eies eller rådes over av en enhet

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-80.Fastslå hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende
(1) Opplysningspliktige skal gå gjennom tilgjengelige opplysninger for å fastslå om opplysningene indikerer at kontohaver er skattemessig hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge. Dersom opplysningene viser at kontohaver er stiftet eller etablert i utlandet, eller har utenlandsk adresse, indikerer det at kontohaver er skattemessig hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge. Forvaltningsformuer (truster) som ikke er skattemessig hjemmehørende i noen jurisdiksjon anses hjemmehørende på forvalters adresse.
(2) Dersom opplysningene viser at kontohaver er hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, skal kontoen behandles etter reglene i § 5-3-42, med mindre opplysningspliktige innhenter egenerklæring fra kontohaver som viser at kontohaver likevel er hjemmehørende i Norge eller ut fra tilgjengelige opplysninger rimeligvis konkluderer med at kontohaver er nevnt i § 5-3-70 annet ledd bokstav a) til c).
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-81.Fastslå om kontohaver er finansiell institusjon eller annen enhet

For å fastslå om en kontohaver er en finansiell institusjon eller annen enhet, skal opplysningspliktige gjennomføre undersøkelser på bakgrunn av og gå gjennom tilgjengelige opplysninger og om nødvendig innhente en egenerklæring fra kontohaver for å fastslå kontohavers status som nevnt i § 5-3-71 annet og tredje ledd.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-82.Fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om de er amerikanske statsborgere
(1) Opplysningspliktig skal innhente egenerklæring som nevnt i § 5-3-93 fra kontohaver eller reelle rettighetshavere, som viser hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt og om de er amerikansk statsborgere, når kontohaver er identifisert etter § 5-3-81 som
a)en enhet som nevnt i § 5-3-71 annet ledd, eller
b)passiv etter § 5-3-71 tredje ledd.
(2) Dersom kontosaldo eller verdi ikke overstiger USD 1 000 000, kan opplysningspliktige basere seg på egne opplysninger for å fastslå hvor reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt.
(3) § 5-3-72 annet ledd gjelder tilsvarende.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 9. Felles regler for kapittel 4 til 8

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-90.Nye og eksisterende konti
(1) Konti opprettet 1. januar 2016 eller senere anses som nye konti. En konto opprettet 1. januar 2016 eller senere kan likevel anses som en eksisterende konto dersom
a)kontohaver allerede eier eller råder over en eksisterende konto hos opplysningspliktig eller hos en nærstående enhet,
b)opplysningspliktig (og eventuell nærstående enhet) summerer verdien av den nye kontoen og de eksisterende konti etter § 5-3-91,
c)det ikke er påkrevet å gjennomføre ny kundekontroll ved opprettelse av kontoen etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv, og
d)opprettelse av kontoen ikke medfører at opplysningspliktig må innhente nye kundeopplysninger.
(2) Konti opprettet før 1. januar 2016, anses som eksisterende konto.
(3) Konto opprettet 1. juli 2014 eller senere skal uansett første og annet ledd anses som ny konto for såvidt gjelder å fastslå om kontohaver og reelle rettighetshavere er skattepliktig eller hjemmehørende i USA, samt ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-91.Summering av kontoverdi

Opplysningspliktige skal, ved beregning av kontosaldo eller verdi ved gjennomgang av konti, summere saldo og verdi på alle konti med positiv verdi som kontohaver har i den finansielle institusjonen og nærstående enheter. Dette behøver likevel bare gjøres i den utstrekning datasystemer knytter flere konti sammen med et dataelement, for eksempel kundens identifikasjonsnummer, og muliggjør summering av kontosaldo.

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-92.Alternativer for gjennomgang av konto
(1) Opplysningspliktige kan velge å gå gjennom eksisterende konti etter reglene for nye konti.
(2) Opplysningspliktige kan velge å gå gjennom konto med saldo eller verdi som ikke overstiger USD 1 000 000 etter reglene for konto med saldo eller verdi som overstiger USD 1 000 000.
(3) Valg etter første og annet ledd må gjelde alle konti, en klart avgrenset type konto, eller en avgrenset del av den opplysningspliktiges virksomhet. Valget har ikke betydning for fristen til å innhente utenlandsk identifikasjonsnummer eller hvilke eksisterende konti det er plikt til å gå gjennom.
(4) Opplysningspliktige kan velge å ikke gå gjennom kollektive forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi og kollektive livrenter som er utstedt til en arbeidsgiver eller individuelle ansatte inntil utbetaling for å identifisere kontohaver og reelle rettighethetshavere som er skattepliktige eller hjemmehørende i et annet land enn USA, dersom
1.den kollektive forsikringsavtalen med gjenkjøpsverdi eller den kollektive livrenten er utstedt til en arbeidsgiver og dekker 25 eller flere ansatte,
2.de ansatte er berettiget til å motta enhver kontraktsinteresse i tilknytning til sin avtale og til å oppnevne begunstigede i tilfelle arbeidstakers død, og
3.den samlede utbetalingen til en ansatt eller begunstigede ikke overstiger USD 1 000 000.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-93.Egenerklæring fra fysisk person
(1) En egenerklæring skal være signert eller bekreftet av kontohaver, datert og inneholde opplysninger om
a)navn,
b)adresse,
c)stater og jurisdiksjoner hvor kontohaver er skattemessig bosatt,
d)amerikansk statsborgerskap,
e)utenlandsk identifikasjonsnummer, og
f)fødselsdato.
(2) Egenerklæringen skal også forplikte kontohaver til å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi opplysninger ved endringer.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-94.Egenerklæring fra enhet
(1) En egenerklæring skal være signert eller bekreftet av person med fullmakt, datert og inneholde opplysninger om
a)navn,
b)adresse,
c)stater og jurisdiksjoner hvor kontohaver er skattemessig hjemmehørende,
d)utenlandsk identifikasjonsnummer, og
e)kontohavers status som nevnt i § 5-3-71.
(2) Egenerklæringen skal også forplikte kontohaver til å ta kontakt med den opplysningspliktige og gi opplysninger ved endringer.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 10. Betalinger med amerikansk kilde

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-100.Plikter ved formidling av betalinger med amerikansk kilde
(1) Dette kapittel gjennomfører artikkel 4 nr. 1 bokstav e) i avtale 15. april 2013 nr. 3 mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA.
(2) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel 3, som skal foreta utbetaling av eller opptre som mellomledd ved en utbetaling som er kildeskattepliktig i USA til en ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA, skal gi forutgående finansiell institusjon i betalingskjeden de opplysninger som er påkrevet for å trekke amerikansk kildeskatt og overholde opplysningsplikten om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA.
(3) Denne paragraf gjelder ikke opplysningspliktige som nevnt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i avtalen nevnt i første ledd.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 11. Opplysningsplikt om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner

0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-110.Betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner
(1) Opplysningspliktige som nevnt i kapittel 3, skal identifisere og gi opplysninger om betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner som definert i FATCA foretatt i inntektsårene 2015 og 2016.
(2) Opplysningene skal vise navn og samlet beløp for hver ikke-deltakende finansiell institusjon som definert i FATCA.
(3) Finansielle institusjoner har ikke opplysningsplikt for betalinger etter første ledd når de ikke
a)er kjent med grunnlaget for utbetalingen,
b)har kontroll med utbetalingen, eller
c)har eiendeler betalingen knytter seg til i sin forvaring.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-111.Definisjoner
(1) Betalinger i dette kapittel omfatter
a)rente fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto,
b)utbytte fra ikke-amerikansk kilde betalt eller kreditert til en finansiell konto,
c)betalinger knyttet til verdipapirlån, gjenkjøpsavtaler, derivatkontrakter eller lignende transaksjoner som direkte eller indirekte er knyttet til betaling av rente eller utbytte fra amerikanske kilder,
d)betalinger fra en forsikringsavtale med gjenkjøpsverdi eller en livrentekontrakt.
(2) Betalinger knyttet til oppgjør for varer eller ikke-finansielle tjenester anses ikke som betalinger.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-3-112.Levering av opplysninger
(1) Opplysningene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet Skattedirektoratet bestemmer. Skattedirektoratet kan bestemme at opplysningspliktige som ikke har opplysninger skal sende inn bekreftelse på at de ikke har opplysninger å levere.
(2) Opplysningene skal leveres til den tid Skattedirektoratet bestemmer.
0Tilføyd ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-4. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-5.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-6.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-7.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-8.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-9.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-4-10.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-5. Kjøp, salg, leie, utbetalinger mv.

A. Begrensning av plikten til å gi opplysninger om leieforhold mv. etter ligningsloven

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-1.Opplysninger som nevnt i ligningsloven § 5-5 nr. 1 skal bare leveres når det følger av § 5-5-2 – § 5-5-3.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-2.
1.Opplysninger som nevnt i ligningsloven § 5-5 nr. 1 skal ukrevet leveres av den som har leiet:
a)bolig som fritt eller mot vederlag er stillet til disposisjon for arbeids- eller oppdragstaker, unntatt når boligen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap,
b)boligeiendom eller noen del av sådan fra egen arbeidstaker, unntatt når leiebeløpet er innrapportert på a-meldingen. Det samme gjelder når aksjeselskap leier eiendom som nevnt av aksjonær, unntatt når leiebeløpet er tatt med i aksjonæroppgave.
2.Opplysninger skal gis om påløpt leie samt utbetalinger i siste år til den enkelte utleier uansett om leieren skal foreta eller har foretatt utbetalingen selv. Opplysningene skal leveres til skattekontoret innen 31. januar året etter inntektsåret. Opplysningene skal gis på blankett fastsatt av Skattedirektoratet.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-3.
1.Opplysninger som nevnt i ligningsloven § 5-5 nr. 1 skal ukrevet leveres av den som mot godtgjøring har formidlet leie av boligeiendom, herunder fritidseiendom, utleiehytte o.l. Det samme gjelder slik formidling av annen fast eiendom når denne ikke skal benyttes i næring eller forretningsvirksomhet av leietakeren.
2.Opplysninger etter nr. 1 pliktes likevel ikke gitt:
a)når eiendommen eies av stat, fylkeskommune, kommune eller norsk aksjeselskap,
b)når det er formidlet leie av rom, hytte, leilighet mv. i eller tilknyttet hotell, pensjonat eller lignende virksomhet,
c)når formidlingen vedrører leie med et samlet årlig beløp til den enkelte utleier på opptil kr 10 000.
3.Opplysninger skal gis om inngåtte kontrakter siste år med den enkelte utleier (navn, adresse og fødselsnummer – personnummer når det er kjent), eiendommens navn og adresse (kommune), avtalt leie og i tilfelle leie påløpt i inntektsåret som betales eller formidles av den opplysningspliktige og leie som den opplysningspliktige har betalt eller formidlet betaling av, samt for hvilket tidsrom (første og siste dato) den enkelte kontrakt gjelder. Det skal dessuten opplyses om den opplysningspliktiges navn og adresse, og den skal være underskrevet. Opplysningene skal leveres til skattekontoret innen 31. januar året etter det året kontrakten er inngått. Opplysningene kan gis på blankett fastsatt av Skattedirektoratet eller på annen fyllestgjørende måte.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-4.Enhver plikter å gi opplysninger som nevnt i ligningsloven § 5-5 nr. 1 etter krav fra ligningsmyndighetene.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).

B. Utbetalinger av skadeserstatninger og skadeforsikringer

0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2013), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-10.Utbetalinger av skadeserstatninger mv.

Norsk Pasientskadeserstatning og andre utbetalere av erstatning for personskade og tap av forsørger skal ukrevet levere opplysninger over utbetalinger siste år. Fysiske personer er unntatt fra opplysningsplikten. Det skal gis opplysninger over følgende utbetalinger:

a.Alle utbetalinger ved personskade som skal dekke ervervstap frem til oppgjørstidspunktet og for et tidfestet fremtidig tidsrom. Alle periodiske utbetalinger ved personskade.
b.Renter på alle utbetalinger.
0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2013), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2014), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-11.Andre utbetalinger

Opplysninger om utbetalinger til navngitt skadelidt, kan etter særlig anmodning fra ligningsmyndighetene kreves utover de i § 5-5-10 omtalte tilfeller. Skattedirektoratet kan kreve opplysninger om slike utbetalinger også til ikke navngitt person mv.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-12.Opplysningspliktens innhold

I tillegg til det som er bestemt i § 5-5-10 og § 5-5-11 skal opplysningene inneholde:

1.Navn og organisasjonsnummer på den som gir opplysningene.
2.Fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse på den beløpet utbetales til.
3.Utbetalt beløp.
4.Utbetalingstype.
0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-13.Hvordan opplysningene skal gis

Opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-14.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at den opplysningspliktige skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-15.Tid og sted for levering av oppgavene

Opplysningene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 20. januar året etter utbetalingsåret.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

C. (Opphevet)

§ 5-5-20.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-21.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-22.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-23.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-24.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015).

D. (Opphevet)

0Overskrift endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-30.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-31.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2013), 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-32.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-5-33.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

E. Næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent

§ 5-5-40.Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette levende dyr, slakt (herunder fjørfeslakt), huder eller skinn, ull, pelsskinn, melk, egg, poteter, korn, frø, erter, frukt, bær, grønnsaker og tømmer, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Det skal uoppfordret gis årsoppgave over omsetningen med produsentene, der følgende opplysninger skal fremgå:

1.Produsentens fødselsnummer (ev. organisasjonsnummer), navn og adresse.
2.Antall enheter, vekt, og samlet netto verdi av omsetningen inkludert eventuelle tilskudd som utbetales i forbindelse med salgsoppgjøret. Dersom omsetningen består av dyr eller skinn, må verdien for hver dyreart fremgå. Dersom slakt eller deler av slakt tas i retur av produsenten, må dette fremgå av oppgaven.
3.Organisasjonsnummer (ev. fødselsnummer), navn og adresse for den som gir oppgavene.
§ 5-5-41.Oppgavene skal leveres elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer. Oppgavene skal leveres innen 1. februar året etter inntektsåret. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.
0Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1595 (fom inntektsåret 2013).

F. Omsetning av råfisk

§ 5-5-50.Hvem som er oppgavepliktig

Godkjent salgsorganisasjon for fisk skal ukrevet gi opplysninger om all omsetning av råfisk som i førstehånd er omsatt eller godkjent omsatt gjennom salgsorganisasjonen.

§ 5-5-51.Oppgavepliktens omfang

Ved landing i Norge skal det gis én oppgave per fisker/rederi for hver omsetningstype for all omsetning av råfisk i perioden 1. januar–31. desember i inntektsåret.

Ved landing i utlandet skal omsetningen i inntektsåret oppgis per fisker/rederi og per omsetningstype for hvert land.

Fisk som er landet, men ikke omsatt per 31. desember i inntektsåret, innberettes for det år omsetning skjer.

Føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen oppgis per fisker/rederi og per omsetningstype. Tilskudd ved omsetning av fangst landet i utlandet oppgis for hvert land.

Etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker/rederi oppgis som egen omsetningstype og innberettes for det inntektsår beløpet utbetales.

§ 5-5-52.Oppgavens innhold

Det skal gis oppgave over:

1.Salgsorganisasjonens organisasjonsnummer, navn og adresse
2.Fiskerens fødselsnummer/rederiets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer. For fisker/rederi som er bosatt/lokalisert i utlandet, oppgis navn, adresse og landkode for bostedsland/lokalisering samt båtens navn og registreringsnummer
3.Verdi av omsetningen, fordelt på omsetningstyper
4.Utbetalt føringstilskudd og andre tilskudd knyttet til omsetningen
5.Etterbetaling av salgsoppgjør mv. til fisker/rederi
6.Landkode for omsetning og eventuelt tilskudd dersom fisken er landet i utlandet.
§ 5-5-53.Hvordan opplysningene skal gis

Opplysningene skal leveres elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-5-54.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres Skattedirektoratet innen 1. februar året etter inntektsåret.

Dersom det er feil ved innlevering av oppgaver, skal oppgavegiver sende en erstatningsoppgave. Slik oppgave vil erstatte tidligere innlevert oppgave.

Skattedirektoratet kan gi nærmere regler om utfylling av § 5-5-50 – § 5-5-54.

G. Opplysninger fra drosjesentraler

§ 5-5-60.Hvem som er oppgavepliktig

Drosjesentral som nevnt i forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 46, skal uoppfordret levere oppgaver etter bestemmelsene i § 5-5-60 – § 5-5-65.

§ 5-5-61.Oppgavepliktens omfang

Det skal gis én oppgave som nevnt i § 5-5-63 for hvert løyve som i hele eller deler av inntektsåret det leveres opplysninger for, har vært

a)pliktig tilknyttet drosjesentralen, eller
b)frivillig tilknyttet drosjesentralen som bopelsløyve.
§ 5-5-62.Skifte av løyvehaver

Drosjesentralen skal spesifisere oppgaven slik at dersom løyvet har skiftet løyvehaver i inntektsåret og begge løyvehaverne har vært tilsluttet drosjesentralen, gir drosjesentralen opplysninger som nevnt i § 5-5-63 for hver løyvehaver slik at oppgaven viser kjøring i tidsrommet den aktuelle løyvehaveren hadde løyvet i inntektsåret.

§ 5-5-63.Oppgavens innhold

Oppgaven skal inneholde:

1.drosjesentralens organisasjonsnummer og navn,
2.løyvehavers organisasjonsnummer og navn,
3.løyvenummer og
4.akkumulerte tall fra skiftlappene, jf. forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften) § 8-2-2, for tidsrommet fra 1. januar til 31. desember i inntektsåret for
a.kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift,
b.kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift,
c.kjørte kilometer, og
d.besatte kilometer.
§ 5-5-64.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter inntektsåret det leveres opplysninger for. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.

§ 5-5-65.Hvordan oppgave skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

§ 5-6. Rapportering av oppdragstakere og arbeidstakere

A. Oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt

§ 5-6-1.Opplysninger som skal gis ved rapportering etter ligningsloven § 5-6
(1) Oppdragsgiver skal ukrevet gi følgende opplysninger:
a)Oppdragstakers navn, adresse i Norge og utlandet samt norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer. Dersom oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende skal det også gis opplysninger om fødselsdato, norsk fødselsnummer eller D-nummer samt utenlandsk identitetsnummer. Er det ikke tildelt norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal kjønn, nasjonalitet og sivilstand oppgis.
b)Oppdragets antatte start- og avslutningstidspunkt, stedet der oppdraget skal utføres, kontraktstype, kontraktsbeløp, antall arbeidstakere og kontraktsnummer. Det skal også gis opplysninger om eventuell hovedoppdragsgivers navn og norske organisasjonsnummer samt hovedkontraktsnummer.
c)Oppdragsgivers navn, adresse i Norge og utlandet, norsk organisasjonsnummer samt kontaktperson.

Ved rapportering av arbeidstakere skal det gis følgende opplysninger:

a)Arbeidstakers navn, fødselsdato, norsk fødselsnummer eller D-nummer, utenlandsk identitetsnummer samt adresse i Norge og utlandet. Dersom arbeidstaker ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal det gis opplysninger om arbeidstakers kjønn, nasjonalitet og sivilstand.
b)Arbeidstakers første og siste arbeidsdag på oppdraget, arbeidssted og eventuelt kontraktsnummer.
c)Arbeidsgivers navn, adresse i Norge og utlandet samt norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer.
d)Oppdragsgivers navn, adresse i Norge og utlandet, norsk organisasjonsnummer eller hvis det ikke er tildelt, utenlandsk registreringsnummer. Det skal også gis opplysninger om eventuell hovedoppdragsgivers navn og norske organisasjonsnummer.
e)Kontaktperson.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger.

§ 5-6-2.Hvordan opplysningene skal gis

Opplysningene skal gis til Skatt vest på fastsatt skjema.

Skattekontoret kan godta at opplysningene gis i en annen form.

§ 5-6-3.Når opplysningene skal gis

Opplysninger om oppdragstaker mv. skal gis snarest etter at kontrakt er inngått og senest innen 14 dager etter at arbeidet er påbegynt.

Opplysninger om arbeidstaker skal gis senest 14 dager etter arbeidstakers første arbeidsdag på oppdraget. Opplysninger om siste arbeidsdag for arbeidstakere skal gis senest 14 dager etter siste arbeidsdag.

Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted.

Skattekontoret kan godta andre frister etter avtale med den som skal gi opplysninger.

§ 5-6-4.Dokumentasjon av navn, fødselsdato og statsborgerskap

Når det skal gis opplysninger om en person som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal navn, fødselsdato og statsborgerskap dokumenteres ved kopi av et legitimasjonsdokument. Legitimasjonsdokumentet skal ha fotografi av personen og inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap.

§ 5-6-5.Flere opplysningspliktige - avtale om hvem som skal gi opplysninger

Det kan inngås avtale mellom oppdragsgivere i flere ledd og mellom oppdragsgivere og oppdragstakere om at opplysninger til skattekontoret kan gis av en av dem. En slik avtale fritar ikke for ansvar, mulkt eller gebyr som kan ilegges etter ligningsloven § 10-6 til § 10-8.

§ 5-6-6.Unntak fra rapporteringsplikten for mindre oppdrag

Plikten til ukrevet å gi opplysninger etter ligningsloven § 5-6 gjelder ikke ved tildeling av oppdrag hvor avtalt vederlag er under kroner 10 000.

§ 5-7. Aksjonærer mv.

A. Aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers plikt til å levere oppgave over forhold som har betydning for skattlegging av aksjonærene mv.

§ 5-7-1.Plikt til å sende inn oppgave til skattekontoret
(1) Aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 5-7 nr. 3 skal ukrevet levere oppgave med opplysninger som nevnt i § 5-7-3 og § 5-7-5 til skattekontoret.
(2) Selskap og sammenslutninger som nevnt i første ledd kan velge å levere oppgave i elektronisk form. Elektronisk oppgave skal i så fall leveres til den mottakssentral Skattedirektoratet bestemmer.
§ 5-7-2.Unntak fra plikten til å sende inn oppgave til skattekontoret

Selskap, hvis aksjer er registrert i et verdipapirregister, fritas for plikten etter § 5-7-1, i den grad verdipapirregisteret sender inn de samme opplysninger til Skattedirektoratet, på vegne av selskapet.

§ 5-7-3.Selskapsopplysninger
(1) Oppgave fra selskapet skal inneholde følgende opplysninger:
a.Identifikasjonsopplysninger:
1)Selskapets organisasjonsnummer
2)Selskapets navn og adresse
3)Aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer.
b.Standardopplysninger vedrørende selskapets aksjekapital og overkurs
c.Avsatt og utdelt utbytte i inntektsåret
d.Utstedelse av aksjer i forbindelse med stiftelse, nyemisjon, fusjon, fisjon mv.
e.Utstedelse av aksjer i forbindelse med fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
f.Sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon mv.
g.Sletting av aksjer i forbindelse med spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon
h.Endringer i aksjekapital og overkurs.
(2) Skattedirektoratet kan i skjema fastsette at opplysninger i tilknytning til første ledd bokstavene a–h skal gis i utfyllende underposter.
§ 5-7-4.Aksjonæropplysninger
(1) Oppgave fra selskapet skal inneholde følgende opplysninger:
a.Identifikasjonsopplysninger:
1)Fødsels-/D-nummer, organisasjonsnummer eller lignende
2)Navn og adresse (landkode)
3)Aksjeklasse, eventuelt ISIN-nummer
4)Pålydende
b.Standardopplysninger vedrørende aksjonærs beholdning av aksjer, utdelt utbytte pr. aksjonær og ev. kildeskatt
c.Transaksjoner - aksjer i tilgang/avgang ved:
1)Kjøp, arv, gave, stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak
2)Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon og skattefri fisjon
3)Salg, arv, gave, likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon, konsernintern overføring, sletting av egne aksjer og fusjon/fisjon med bruk av egne aksjer
4)Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon.
d.Endringer i aksjekapital og overkurs.
(2) Skattedirektoratet kan i skjema fastsette at opplysninger i tilknytning til første ledd bokstavene a-d skal gis i utfyllende underposter.
§ 5-7-5.Unntak fra opplysningsplikten
(1) For selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 5-7 nr. 3 gjelder opplysningsplikten som nevnt i § 5-7-3 og § 5-7-4, med unntak av plikten til å gi opplysninger om:
a.endringer i løpet av inntektsåret i andelskapitalens eller grunnfondsbeviskapitalens mv. størrelse og andelenes eller grunnfondsbevisenes antall, som følge av stiftelse, emisjoner, fusjon, fisjon
b.erverv og realisasjoner av andeler og grunnfondsbevis mv. i løpet av inntektsåret
c.avsatt utbytte.
(2) Plikten avgrenses nærmere gjennom skjema fastsatt av Skattedirektoratet.
§ 5-7-6.Tidspunkt for innsendelse av oppgave
(1) Aksje- og allmennaksjeselskap skal sende oppgave med opplysninger som nevnt i § 5-7-3 og § 5-7-4 til skattekontoret, innen 31. januar i ligningsåret.
(2) Selskaper og sammenslutninger som nevnt i ligningsloven § 5-7 nr. 3 skal sende tilsvarende opplysninger, med de unntak som nevnt i § 5-7-5, til skattekontoret, innen utgangen av mars i ligningsåret.
(3) Skattedirektoratet fastsetter tidspunkt for innlevering av elektroniske oppgaver.
§ 5-7-7.Underskrift og innlevering
(1) Oppgavene skal underskrives av den som etter ligningsloven § 5-10 skal innlevere oppgaven.
(2) De elektronisk innleverte oppgavene skal anses underskrevet ved bruk av enten
a.kvalifisert sertifikatløsning
b.fødselsnummer og PIN-kode over Internett

av den som etter ligningsloven § 5-10 skal innlevere oppgaven.

(3) Den som skal underskrive etter denne paragraf, kan ved elektronisk innlevering bestemme at underskrift skal foretas av en annen enn de som nevnt i første ledd. Det påligger den som overlater underskriving til en annen å forsikre seg om at de elektronisk innleverte og underskrevne oppgaver er korrekte og fullstendige.
(4) Tildeling av PIN-kode skjer på den måte som Skattedirektoratet bestemmer.
(5) Elektronisk oppgave anses innlevert ved loggføring i mottakssentralen.
§ 5-7-8.Skjema

Skattedirektoratet fastsetter skjema som opplysningene skal rapporteres inn på.

§ 5-8. Arv mv.

§ 5-8-1.Skattekontoret kan kreve opplysninger i henhold til forskrift 15. desember 2011 nr. 1364 om opplysningsplikt til skattekontoret om forhold av betydning for arveavgift og ligning.

§ 5-9. Annen opplysningsplikt for tredjepart

A. (Opphevet)

0Overskrift endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-1.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-2.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-3.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-4.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-5.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

B. (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-10.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-11.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-12.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-13.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-14.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-15.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

C. (Opphevet)

0Overskrift endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-20.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-21.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-22.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-23.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-24.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-25.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-26.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-27.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-28.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-29.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

D. Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

§ 5-9-30.Hvem som er oppgavepliktige

Institutter som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-42 for den som gir bidrag til instituttet, skal uoppfordret levere oppgaver etter § 5-9-30 – § 5-9-35.

0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-31.Oppgavepliktens omfang

Det skal gis en oppgave for hver giver over bidrag som er tidfestet i inntektsåret.

Oppgaveplikten gjelder ikke bidrag fra anonyme givere.

§ 5-9-32.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om:

1.Giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
2.Instituttets organisasjonsnummer, navn og adresse.
3.Samlet tidfestet bidrag fra giveren.
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-33.Hvordan oppgavene skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013).
§ 5-9-34.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013).
§ 5-9-35.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 20. januar året etter inntektsåret.

E. Betaling for pass og stell av barn

§ 5-9-40.Hvem som er opplysningspliktig

Privat eller offentlig eiet institusjon som driver skolefritidsordning eller tilsvarende fritidsordning eller barnehage, herunder familiebarnehage og barnepark, og som mottar betaling for pass og stell av barn, skal uoppfordret levere opplysninger etter bestemmelsene i § 5-9-40 – § 5-9-45. Privat barnepassordning der foreldre mv. har lønnsopplysningsplikt etter ligningsloven § 5-2 nr. 1 bokstav a og j, omfattes ikke.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-41.Opplysningspliktens omfang

Det skal gis opplysninger om tidfestede utgifter for pass og stell av barn under 12 år, som dekkes av barnets foreldre eller andre foresatte.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-42.Hva det skal gis opplysninger om

Det skal gis opplysninger om:

1.Betalers navn, adresse og fødselsnummer.
2.Opplysningspliktiges navn, adresse og organisasjonsnummer.
3.Tidfestet beløp.
0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-43.Hvordan opplysningene skal gis

Opplysningene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013), 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-44.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at den opplysningspliktige skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013), 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-45.Tid og sted for innlevering av opplysningene

Opplysningene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 20. januar året etter inntektsåret.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).

F. (Opphevet)

0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-50.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-51.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-9-52), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-52.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-9-53), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-53.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-9-55), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-54.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-9-56), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-55.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-9-57), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

G. Gaver til visse frivillige organisasjoner mv.

§ 5-9-60.Hvem som er oppgavepliktige

Selskaper, stiftelser og sammenslutninger som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6-50 for den som gir pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning, skal uoppfordret levere oppgaver etter bestemmelsene i § 5-9-61 til § 5-9-65.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013).
§ 5-9-61.Oppgavepliktens omfang
1.Det skal gis en oppgave for hver giver over pengegave som er tidfestet i inntektsåret.
2.Oppgaveplikten gjelder ikke pengegaver fra anonyme givere.
§ 5-9-62.Oppgavens innhold

Det skal gis oppgave som omfatter:

1.Giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
2.Oppgavegiverens organisasjonsnummer, navn og adresse.
3.Samlet gavebeløp fra giveren tidfestet i inntektsåret.
§ 5-9-63.Hvordan oppgavene skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013).
§ 5-9-64.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2013).
§ 5-9-65.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 20. januar året etter inntektsåret.

H. Levering av ligningsoppgaver fra boligsameier

§ 5-9-70.Hvem som er oppgavepliktig

For eierseksjon etter lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 1 første ledd annet punktum og annet ledd jf. § 3, skal det uoppfordret leveres oppgaver etter bestemmelsene i § 5-9-70 – § 5-9-76. Plikten til å levere oppgaver tilligger sameiets styre.

Oppgaveplikten er begrenset til boligsameier hvor mer enn åtte av eierseksjonene brukes til boligformål.

§ 5-9-71.Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om:

1.Boligsameiets navn og kontoradresse samt kommune-, gårds- og bruksnummer.
2.Boligsameiets organisasjonsnummer.
3.Sameiers fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
4.Boligseksjonens seksjonsnummer.
5.Dato til dato angivelse av sameiers eiertid i inntektsåret.
6.Sameiers andel av felles skattepliktige inntekter.
7.Sameiers andel av felles fradragsberettigete utgifter.
8.Sameiers andel av felles formue.
9.Sameiers andel av felles gjeld.
0Endret ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-72.Oppgavepliktens omfang

Det skal gis en oppgave for hver eierseksjon, selv om en sameier eier flere seksjoner. Har boligsameiet fått melding om at flere personer eier en seksjon sammen skal det gis en oppgave for hver eier der fordeling av inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 5-12-71 skal skje i forhold til antall eiere. Har en eierseksjon hatt flere etterfølgende sameiere i løpet av inntektsåret, skal det gis en oppgave for hver av eierseksjonens sameiere.

Sameieren skal ha kopi av oppgaven. Det skal fremgå av kopien at oppgave også er sendt ligningsmyndighetene.

§ 5-9-73.Endringsmeldinger

Oppdages det i ettertid at innberettede opplysninger ikke er korrekte, skal det sendes endringsmeldinger for de sameiere dette gjelder. Det skal ikke foretas ny innberetning og omberegning dersom poster som nevnt i § 5-9-71 nr. 6 og 7 er endret med mindre enn kr 400 pr. post, eller poster som nevnt i § 5-9-71 nr. 8 og 9 er endret med mindre enn kr 1 000 pr. post.

§ 5-9-74.Hvordan oppgavene skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-75.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-76.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter inntektsåret.

I. Levering av ligningsoppgaver fra Boligselskap

§ 5-9-80.Hvem som er oppgavepliktige

Boligselskap, herunder borettslag og boligaksjeselskap, som ikke lignes som eget skattesubjekt, jf. skatteloven § 7-3 første til fjerde ledd, skal uoppfordret levere oppgaver etter bestemmelsene i § 5-9-80 – § 5-9-86.

Oppgaveplikten inntrer fra og med det inntektsår borettslaget blir lovlig stiftet.

§ 5-9-81.Oppgavepliktens omfang

Det skal gis oppgave over de inntekter og utgifter samt annen formue og gjeld som andelshaveren skal lignes for. Oppgaveplikten omfatter ikke formue i form av andelshavers boenhet omfattet av skatteloven § 4-10 annet ledd.

Det skal gis en oppgave for hver andelshaver. Har boligselskapet fått melding om at flere eier en andel sammen, skal det gis en oppgave for hver eier der fordeling av ligningsverdi, inntekter, utgifter, formue og gjeld etter § 5-9-82 skal skje i forhold til antall eiere. Har andelshaver eid flere andeler i løpet av året, gis en oppgave for hver andel.

Andelshaver skal ha kopi av oppgaven. Det skal fremgå av kopien at oppgave også er sendt ligningsmyndighetene.

§ 5-9-82.Oppgavepliktens innhold

Det skal gis oppgave over:

1.Andelshaveres fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
2.Boligselskapets organisasjonsnummer, navn, adresse og kommunenummer.
3.Boligens andelsnummer og adresse inkludert bolignummer.
4.Dato til dato angivelse av den tid andelshaveren har eiet andelen i inntektsåret.
5.Andelshavers andel av øvrige skattepliktige inntekter.
6.Andelshavers andel av fradragsberettigede utgifter.
7.Andel av ligningsverdi som utgjør andelshavers formuesverdi.
8.Andelshavers andel av annen formue.
9.Andelshavers andel av gjeld.

Er boligselskapet kjent med at andelshaver i løpet av inntektsåret har bruksoverlatt boligen, gis det opplysning om dette i oppgaven.

§ 5-9-83.Endringsmeldinger

Er de innberettede størrelser feilaktige, foretas ny innberetning og omberegning kun for andelshavere hvor endring medfører at en eller flere av de innberettede poster som nevnt i § 5-9-82 nr. 5 og 6 blir endret med minst kr 400 pr. post, eller en eller flere av de innberettede poster som nevnt i § 5-9-82 nr. 7, 8 eller 9 blir endret med minst kr 1 000 pr. post.

§ 5-9-84.Hvordan oppgavene skal gis

Oppgavene skal sendes elektronisk til den mottakssentral og i det formatet som Skattedirektoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-85.Følgeskriv

Skattedirektoratet kan bestemme at oppgavegiver skal sende følgeskriv på skjema fastsatt av Skattedirektoratet.

0Endret ved forskrift 10 okt 2013 nr. 1218 (fom inntektsåret 2014).
§ 5-9-86.Tid og sted for innlevering av oppgavene

Oppgavene skal leveres samlet til Skattedirektoratet innen 31. januar året etter inntektsåret.

J. Opplysningsplikt for vederlag som er godtgjøring for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art

0Tilføyd ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-90.Opplysningspliktige

Den som selv eller gjennom andre har utbetalt vederlag som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ukrevet levere opplysninger etter reglene i § 5-9-90 til § 5-9-93.

Oppdragsgiver er unntatt fra opplysningsplikt når denne ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Unntaket gjelder ikke oppdragsgivere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

0Tilføyd ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-91.Opplysningspliktens omfang

Med vederlag i § 5-9-90 menes samlet fakturert beløp eksklusive merverdiavgift i siste inntektsår. Opplysningene skal spesifiseres per mottaker.

Plikten til å levere opplysninger gjelder ikke når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, skal fast forretningssted i Norge forstås som fast driftssted i Norge etter skatteavtalene.

Opplysningsplikten omfatter ikke ytelser som gjelder

a.vederlag for persontransport,
b.utbetaling av provisjon vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir når mottakeren av godtgjøringen har inntjent provisjonen som ledd i selvstendig næringsvirksomhet,
c.utbetaling av kommisjon fra rederier til linjeagenter som samtidig har klarering av skipet,
d.befraktningsprovisjon til ruterederienes ekspeditører i forbindelse med anløp av ruteskip.
0Tilføyd ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-92.Sted for levering og leveringsmåte

Opplysninger skal leveres elektronisk til den mottakssentral og i det formatet Skattedirektoratet bestemmer.

0Tilføyd ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-9-93.Frist for levering av opplysninger

Opplysningspliktige skal levere opplysningene samlet til Skattedirektoratet innen 15. februar i året etter inntektsåret.

0Tilføyd ved forskrift 31 des 2014 nr. 1921 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-10. Hvem opplysningsplikten påligger

Ingen forskrift gitt i medhold av denne bestemmelse.

§ 5-11. Identifikasjon av skattyter og kopi av opplysninger

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-11-1.Skattyter skal innen 1. februar i året etter inntektsåret ha kopi av opplysninger om
a.(Opphevet.)
b.innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper mv. som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22
c.finansielle instrumenter mv. som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22
d.utbetaling på skadeforsikring som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22 og § 5-5-10 til § 5-5-15
e.(Opphevet.)
f.utbetalinger på livsforsikring som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22
g.omsetning av jord- og skogbruksprodukter o.l. fra produsent som nevnt i § 5-5-40 til § 5-5-41
h.omsetning av råfisk som nevnt i § 5-5-50 til § 5-5-54
i.opplysninger fra drosjesentraler som nevnt i § 5-5-60 til § 5-5-65
j.aksjonæroppgaver som nevnt i § 5-7-1 til § 5-7-8
k.forsikring i livsforsikringsselskaper som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22
l.konti for boligsparing for ungdom (BSU) som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22
m.tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring som nevnt i § 5-9-30 til § 5-9-35
n.betaling for pass og stell av barn som nevnt i § 5-9-40 til § 5-9-45
o.innbetalinger til individuell pensjonsavtale etter skatteloven som nevnt i § 5-9-50 til § 5-9-55
p.gaver til frivillige organisasjoner mv. som nevnt i § 5-9-60 til § 5-9-65
q.boligsameie som nevnt i § 5-9-70 til § 5-9-76
r.boligselskap som nevnt i § 5-9-80 til § 5-9-86.

For opplysninger fra forvaltningsselskaper og verdipapirfond som nevnt i § 5-3-20 til § 5-3-22 er fristen 10. februar i året etter inntektsåret.

For opplysninger fra utbetalere av vederlag som nevnt i § 5-9-90 til § 5-9-93 er fristen 15. februar i året etter inntektsåret.

Det skal fremgå av kopien (årsoppgaven) at opplysninger også er sendt til ligningsmyndighetene. Skattedirektoratet kan bestemme at kopien sendes til skattyter i en bestemt form.

Det skal fremgå av kopien (årsoppgaven) om skattyter er innrapportert som skattemessig bosatt eller hjemmehørende i annen stat eller jurisdiksjon. Kopien skal også inneholde skattyters utenlandske identifikasjonsnummer. Skattyter skal orienteres om at norske skattemyndigheter kan utveksle opplysningene til utenlandske skattemyndigheter i henhold til overenskomst med fremmed stat.

0Endret ved forskrifter 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), 23 juni 2015 nr. 754 (fom inntektsåret 2015), 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-12. Forskrifter, skjemaer mv. samt finansielle institusjoners plikt til å identifisere finansielle konti med utenlandske kontohavere mv.

0Overskrift endret ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014).

A. Adgang til å innsende datautskrift som erstatning for skjema

§ 5-12-1.Adgang til å innsende datautskrift

I stedet for de skjemaer som er fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i ligningsloven § 5-12 nr. 3, kan det nyttes datautskrift dersom den tilfredsstiller kravene i § 5-12-2 – § 5-12-4.

0Endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-2.Innhold

Datautskriften må inneholde samme felter og poster med samme nummerering og samme tekst som det skjema utskriften skal erstatte. Nødvendige forkortelser kan godtas. Samtlige poster skal tas med selv om ikke alle anvendes.

Det skal fremgå av overskriften på utskriften at den er en datautskrift, samt hvilket skjema med navn og nummer som den erstatter.

Datautskriften skal undertegnes.

§ 5-12-3.Utforming

Datautskriften må ha tilsvarende utforming som fastsatt skjema, herunder må felter, poster og kolonner ha samme plassering.

§ 5-12-4.Kvalitet/format

Datautskriften må være av tilnærmet samme papir- og skriftkvalitet og format som det fastsatte skjema. Datautskrift som erstatter doble skjemaer kan leveres på A4-format. Hvert ark skal i tilfelle inneholde opplysninger om skattyters navn, skjemaoverskrift og årstall.

§ 5-12-5.Adgang til å kreve innsendt fastsatte skjemaer

Dersom ligningsmyndighetene finner at datautskriften ikke tilfredsstiller kravene i § 5-12-2 – § 5-12-4 kan det fastsatte skjema kreves innsendt i utfylt stand.

B. (Opphevet)

0Overskrift tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

Kapittel 1. (Opphevet)

0Overskrift tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-10.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-11.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
Kapittel 2. (Opphevet)
0Overskrift tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-20.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-21.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-22.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-23.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-24.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-25.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-26.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
Kapittel 3. (Opphevet)
0Overskrift tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-30.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-31.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 24 feb 2015 nr. 154 (fom inntektsåret 2015, tidligere § 5-12-41), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
Kapittel 4. (Opphevet)
0Overskrift tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-40.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-41.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014). opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-12-42.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).

§ 5-13. Ikrafttredelse mv.

§ 5-13-1.

Denne forskrift trer i kraft 17. september 2013. I medhold av Finansdepartementets vedtak 8. august 2013 nr. 960 om delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven kapittel 5 oppheves følgende forskrifter fra samme dag:

1.Forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten
2.Vedtak 5. mars 1984 nr. 3450 om delegering av kompetanse etter ligningsloven
3.Forskrift 3. desember 1985 nr. 2072 om begrensning av plikten til å gi oppgave om leieforhold m.v. etter ligningsloven
4.Forskrift 19. desember 1986 nr. 2229 om hvor og når lønnsoppgave m.v. skal leveres
5.Forskrift 24. oktober 1988 nr. 844 om adgang til å innsende datautskrift som erstatning for ligningsskjema
6.Forskrift 23. desember 1988 nr. 1083 om levering av lønnsoppgave
7.Forskrift 19. november 1990 nr. 932 om lønnsoppgaveplikt ved utbetalinger til personer bosatt i utlandet
8.Forskrift 30. oktober 1992 nr. 773 om levering av ligningsoppgaver fra boligselskap
9.Forskrift 8. desember 1992 nr. 1038 om levering av ligningsoppgaver over konti for boligsparing for ungdom (BSU)
10.Forskrift 22. desember 1992 nr. 1190 om levering av ligningsoppgaver over innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper m.v.
11.Forskrift 5. august 1993 nr. 799 om levering av ligningsoppgave over forsikring i livsforsikringsselskaper
12.Forskrift 5. august 1993 nr. 800 om forsikringsselskapers plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på livsforsikringer
13.Forskrift 29. august 1994 nr. 858 om plikt til å gi oppgaver over utbetalinger på skadeforsikringer
14.Forskrift 18. november 1994 nr. 1016 om levering av ligningsoppgaver over tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring
15.Forskrift 18. november 1994 nr. 1017 om levering av ligningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn
16.Forskrift 13. juli 1995 nr. 685 om levering av ligningsoppgaver fra boligsameier
17.Forskrift 8. januar 1997 nr. 6 om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter o.l. fra produsent
18.Forskrift 28. oktober 1998 nr. 1036 om levering av ligningsoppgave over innbetalinger til og utbetalinger fra individuell pensjonsavtale etter skatteloven
19.Forskrift 8. september 2000 nr. 901 om levering av ligningsoppgaver over gaver til visse frivillige organisasjoner mv.
20.Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1184 om levering av likningsoppgave over engangsutbetaling fra innskuddspensjonsordning
21.Forskrift 22. desember 2003 nr. 1778 om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers plikt til å levere oppgave over forhold som har betydning for skattlegging av aksjonærene mv.
22.Forskrift 22. desember 2003 nr. 1779 om levering av ligningsoppgaver fra forvaltningsselskaper og verdipapirregistre til ligningsmyndighetene.
23.Forskrift 15. august 2008 nr. 929 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt
24.Vedtak 26. november 2008 nr. 1257 om delegering av Skattedirektoratets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10 nr. 4
25.Forskrift 10. desember 2009 nr. 1490 om plikt til å levere oppgave over omsetning av råfisk
26.Forskrift 20. desember 2012 nr. 1382 om levering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler.
§ 5-13-2.Reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge

Plikten til å identifisere og gi opplysninger om reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, jf. § 5-3-40 og § 5-3-20 til § 5-3-22, trer i kraft 1. januar 2018 med virkning fra og med inntektsåret 2018.

0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).
§ 5-13-3.(Opphevet)
0Tilføyd ved forskrift 23 juni 2014 nr. 855 (i kraft 1 juli 2014), opphevet ved forskrift 18 des 2015 nr. 1779 (fom inntektsåret 2015).