Forskrift om CO₂ -kompensasjon for industrien

DatoFOR-2013-09-26-1160
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse26.09.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets budsjettvedtak
Kunngjort04.10.2013   kl. 15.50
KorttittelForskrift om CO2-kompensasjon for industrien

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. september 2013 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak.

§ 1.Formål

Formålet med denne kompensasjonsordning er å motvirke karbonlekkasje, grunnet økning i elektrisitetspriser som følge av EUs klimakvotesystem. Kompensasjonsordningen er regelstyrt og tett knyttet opp til metoden for beretning av støtte som angitt i ESAs retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med i kvotehandelssystemet etter 2012 (522/12/COL).

§ 2.Kompensasjonsordningens varighet

Kompensasjon etter forskriften her gjelder for perioden 1. juli 2013 til 31. desember 2020.

§ 3.Stedlig virkeområde

Kompensasjon etter forskriften her gjelder produksjon nevnt i § 4 som foregår i riket, med unntak av Svalbard.

§ 4.Vilkår for kompensasjon

En virksomhet har rett til kompensasjon dersom produksjonen faller inn under en eller flere av de næringskoder (NACE-koder) som er oppført i tabellen under, og årlig elektrisitetsforbruk til denne produksjonen overstiger 10 GWh. Ved vurderingen av om årlig elektrisitetsforbruk til denne produksjonen overstiger 10 GWh, skal referanse-elektrisitetsforbruk beregnet i henhold til § 7 fjerde ledd legges til grunn.

NACE-kode per 2002Beskrivelse
1.2742Produksjon av aluminium
2.1430Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselmineraler
3.2413Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
4.2743Produksjon av bly, sink og tinn
5.1810Produksjon av klær av lær
6.2710
272210
Produksjon av jern, stål samt ferrolegeringer
Produksjon av sømløse stålrør
7.2112Produksjon av papir og papp
8.2415Produksjon av gjødsel og nitrogenprodukter
9.2744Produksjon av kobber
10.2414Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer
11.1711Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype
12.2470Produksjon av kunstfibrer
13.1310Bryting av jernmalm
14.
24161039
24161035
24161050
24165130
24163010
24164040
Følgende underkategorier innenfor produksjon av basisplast (2416):
Polyetylen med lav densitet (PEL)
Lineær polyetylen med lav densitet
Polyetylen med høy densitet (PEH)
Polypropylen
Polyvinylklorid (PVC)
Polykarbonat (PC)
15.
21111400
Følgende underkategorier innenfor produksjon av papirmasse (2111):
Mekanisk masse
§ 5.Søknad om kompensasjon

Søknad om kompensasjon må for 2013 sendes Miljødirektoratet innen 13. november 2013.

For støtteår etter 2013 må virksomheter som ikke tidligere har søkt om kompensasjon og virksomheter med vesentlig kapasitetsøkning sende søknad til Miljødirektoratet innen 1. mars året etter støtteåret det søkes kompensasjon for.

Søknaden om kompensasjon må inneholde alle opplysninger som kreves i henhold til søknadsskjema fastsatt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet kan ved behov kreve ytterligere opplysninger.

§ 6.Vedtak om kompensasjon

Miljødirektoratet treffer vedtak om grunnlaget for kompensasjon i støtteperioden i henhold til § 7.

Der årlig kompensasjon er avhengig av bedriftsspesifikke data for støtteåret, skal det treffes årlige vedtak.

Der årlig kompensasjon ikke er avhengig av bedriftsspesifikke data for støtteåret og beregnes i henhold til § 8 første ledd, skal det ikke treffes årlige vedtak.

§ 7.Grunnlag for kompensasjon

Grunnlaget for kompensasjon for produksjon av produkter med energieffektivitetsstandard skal fastsettes ved å multiplisere CO₂ -utslippsfaktor på 0,67 tonn CO₂ per MWh med energieffektivitetsstandard som angitt i vedlegg I og referanseproduksjon.

Grunnlaget for kompensasjon for produksjon av produkter og eventuelle tilleggsprosesser som ikke er dekket av energieffektivitetsstandarder gitt i vedlegg I, skal fastsettes ved å multiplisere CO₂ -utslippsfaktor på 0,67 tonn CO₂ per MWh med alternativstandard på 0,8 og referanse-elektrisitetsforbruk.

Referanseproduksjon for virksomheter med drift i alle årene i basisperioden skal tilsvare gjennomsnittet av årlig støtteberettiget produksjon (i tonn per år) i henhold til § 4 i basisperioden. Ett av årene i basisperioden kan utelates i beregningen av referanseproduksjon. For nye virksomheter samt virksomheter som var i drift i mindre enn 6 år i basisperioden, skal referanseproduksjonen tilsvare den årlige produksjonen i støtteåret inntil virksomheten har vært i drift i fire år. Etter fire års sammenhengende drift skal referanseproduksjonen, som vil gjelde for resten av støtteperioden, tilsvare gjennomsnittet av produksjonen i de tre foregående årene.

Referanse-elektrisitetsforbruk for virksomheter med drift i alle årene i basisperioden skal tilsvare gjennomsnittet av årlig elektrisitetsforbruk (i MWh) til støtteberettiget produksjon i henhold til § 4 i basisperioden. Ett av årene i basisperioden kan utelates i beregningen av referanse-elektrisitetsforbruk. For nye virksomheter samt virksomheter som var i drift i mindre enn 6 år i basisperioden, skal referanse-elektrisitetsforbruket tilsvare det årlige elektrisitetsforbruket i støtteåret inntil virksomheten har vært i drift i fire år. Etter fire års sammenhengende drift skal referanse-elektrisitetsforbruket, som vil gjelde for resten av støtteperioden, tilsvare gjennomsnittet av elektrisitetsforbruket i de tre foregående årene.

Basisperioden er 1. januar 2005 til 31. desember 2011.

§ 8.Beregning av årlig kompensasjon

Årlig kompensasjon skal beregnes ved å multiplisere virksomhetens grunnlag for kompensasjon i henhold til § 7 med støtteårets EUA (European Union Allowance) forwardpris og støtteintensitet.

For virksomheter med elektrisitetsforbruk som helt eller delvis kan dekkes av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 eller egenkraft i henhold til § 12 første ledd, beregnes årlig kompensasjon ved å multiplisere faktorene i første ledd med avkortningsfaktoren beregnet i henhold til vedlegg II.

EUA forwardprisen skal tilsvare gjennomsnittet av daglige sluttpriser i året før støtteåret på EUA forwardkontrakter med leveranse i desember i støtteåret. Prisene skal innhentes fra den børsen som har størst volum av EUA forwardkontrakter første kvartal i året før støtteåret, og omregnes til norske kroner basert på Norges Banks daglige valutakurser.

Støtteintensiteten er 0,85 i perioden 2013–2015, 0,80 i perioden 2016–2018 og 0,75 i perioden 2019–2020.

For støtteåret 2013 skal kompensasjonen utgjøre halvparten av det virksomheten er berettiget til etter beregninger i henhold til denne bestemmelsen.

§ 9.Fordeling mellom ulike produkter

Dersom virksomheten både har støtteberettiget produksjon, som definert i § 4, og ikke-støtteberettiget produksjon, eller produserer flere ulike støtteberettigede produkter, skal elektrisitetsforbruket fordeles basert på antall tonn produsert av hvert produkt.

Dersom virksomheten har direkte målinger for elektrisitetsforbruk benyttet i produksjon av produkter uten energieffektivitetsstandard, skal disse legges til grunn.

§ 10.Vesentlig kapasitetsøkning

Dersom virksomheten har en vesentlig kapasitetsøkning i støtteperioden, kan referanseproduksjon eller referanse-elektrisitetsforbruk etter søknad økes tilsvarende kapasitetsøkningen.

Vesentlig kapasitetsøkning innebærer en økning av opprinnelig installert kapasitet ved en virksomhet der

a)det er foretatt en eller flere identifiserbare fysiske endringer knyttet til teknisk konfigurasjon som innebærer mer enn kun erstatning av en eksisterende produksjonslinje, og
b)virksomheten kan drives med en kapasitet som er minst 10 prosent høyere enn den opprinnelige installerte kapasiteten som følge av en kapitalinvestering eller en rekke mindre kapitalinvesteringer.

Den ansvarlige for virksomheten må i søknad etter første ledd dokumentere at kravene til vesentlig kapasitetsøkning er oppfylt og at dette er kontrollert av en uavhengig tredjepart. Ved kontrollen skal det undersøkes om virksomhetens data er pålitelige, troverdige og nøyaktige, og det skal avgis en kontrollrapport som bekrefter dette.

§ 11.Vesentlig produksjonsreduksjon

Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 50 til 75 prosent lavere enn referanseproduksjonen, skal kompensasjon for det aktuelle året reduseres til 50 prosent av beløpet beregnet i henhold til § 8.

Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 75 til 90 prosent lavere enn referanseproduksjonen, skal kompensasjon for det aktuelle året reduseres til 25 prosent av beløpet beregnet i henhold til § 8.

Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er redusert med 90 prosent eller mer i forhold til referanseproduksjonen, skal kompensasjon for det aktuelle året reduseres til null.

§ 12.Avkortningsfaktor for beregning av kompensasjon

Produksjon som nevnt i § 4 med elektrisitetsforbruk som helt eller delvis kan dekkes av langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og egenkraft gir ikke rett til kompensasjon. Langsiktige kontrakter videresolgt på markedsvilkår etter 1. januar 2005 og produksjon basert på elektrisitet som det etter kontrakt nevnt i første punktum betales spotpris for i støtteåret, gir likevel rett til kompensasjon.

Eierskapssituasjonen til langsiktige kraftkontrakter inngått før 2005 og egenkraft per 14. mai 2012, skal legges til grunn for beregning av kompensasjon. Det samme gjelder for innholdet i slike kontrakter. Første punktum gjelder likevel ikke der virksomheten kan dokumentere at eierskapssituasjonen er endret 15. mai 2012 eller senere, som følge av en beslutning tatt før 15. mai 2012 om virksomhetsoverdragelse, eiermessig omstrukturering eller salg av langsiktig kraftkontrakt inngått før 2005. I slike tilfeller skal endringen i eierskapssituasjonen som følge av beslutningen legges til grunn for beregning av kompensasjon. For kontrakter som åpner for kjøp av variable volumer, skal maksimalt årlig volum etter kontrakten legges til grunn i beregningen.

Ved beregning av årlig kompensasjon i henhold til § 8, skal det gjøres fratrekk for produksjon som nevnt i første ledd. Dette skal gjøres ved bruk av en avkortningsfaktor beregnet i henhold til vedlegg II.

Egenkraftvolumene, samt kraftvolumer etter myndighetsbestemte leieavtaler inngått før 2005, skal beregnes ved bruk av midlere årsproduksjon. Tall for midlere årsproduksjon skal baseres på NVEs tilsigsserie fra 1990 til 2009.

Egenkraft er elektrisitet fra kraftverk i Norge som inngår i konsernet virksomheten tilhører, fratrukket konsesjonskraft og eksterne salgskontrakter inngått før 2005.

§ 13.Konservativt estimat

Der data som har betydning for beregning av kompensasjon er mangelfullt dokumentert i virksomhetens søknad eller rapportering, skal kompensasjonen beregnes basert på konservative estimater for virksomheten.

§ 14.Kumulasjon av offentlig støtte

Dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte til dekning av kostnader som gir grunnlag for kompensasjon etter denne forskriften, kommer dette beløpet til fradrag ved beregning av årlig kompensasjon. Dette gjelder likevel bare i den utstrekning den samlede støtten overstiger det høyeste støttetaket i de aktuelle regelverkene.

Med offentlig støtte menes støtte som faller inn under EØS-avtalen artikkel 61 (1), og andre former for finansiering fra EU.

§ 15.Årlig utbetaling av kompensasjon

Miljødirektoratet utbetaler kompensasjon innen 15. april året etter støtteåret. For nye virksomheter, virksomheter med vesentlig kapasitetsøkning i støtteåret, og virksomheter med endring i avkortningsfaktor for støtteåret, kan utbetalingen for det aktuelle støtteåret skje på et senere tidspunkt.

Kompensasjonen utbetales ikke før virksomheten har overholdt rapporteringsplikten etter § 17, for det aktuelle året. Rett til kompensasjon for det aktuelle støtteåret faller bort hvis korrekt rapportering ikke er mottatt innen 1. juni året etter støtteåret.

§ 16.Omgjøring

Vedtak etter § 6 kan omgjøres dersom det viser seg at opplysninger fra virksomheten var ufullstendige eller ukorrekte og dette gir grunnlag for krav om tilbakebetaling av utbetalt kompensasjon etter § 18 første ledd, bokstav a.

§ 17.Årlig rapportering til Miljødirektoratet

Den ansvarlige for virksomheten skal senest innen 1. mars året etter støtteåret rapportere følgende opplysninger til Miljødirektoratet:

a)produksjon i støtteåret,
b)elektrisitetsforbruk i støtteåret,
c)informasjon nødvendig for å beregne virksomhetens avkortningsfaktor i henhold til § 12,
d)vesentlig produksjonsreduksjon i henhold til § 11,
e)mottatt offentlig støtte som omfattes av § 14.

Miljødirektoratet kan i det enkelte tilfelle kreve at ytterligere opplysninger skal rapporteres, og kan bestemme at hele eller deler av rapporteringen skal verifiseres av en uavhengig tredjepart. Ved rapporteringen skal det benyttes skjema fastsatt av Miljødirektoratet.

§ 18.Tilbakebetaling

Miljødirektoratet kan kreve at den ansvarlige for virksomheten betaler tilbake utbetalt kompensasjon så langt

a)det er gitt ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i søknad om kompensasjon slik at virksomheten har fått utbetalt mer kompensasjon enn den er berettiget til i henhold til § 8,
b)virksomheten har mottatt for mye støtte, i strid med § 14.

Ved krav om tilbakebetaling etter første ledd skal det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven.

§ 19.Unntak

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelser i denne forskrift.

§ 20.Fremtidige endringer i kompensasjonsordningen

Rettigheter etter denne forskriften og vedtak gitt med hjemmel i forskriften kan endres eller innskrenkes ved senere forskrift.

§ 21.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 26. september 2013.

Vedlegg I

1. Energieffektivitetsstandarder

NACE 4 og ProduktEnergieffektivitets-
standard eller utslippsstandard
ProduktDefinisjon av produktSystemgrenserProdcom kode
(rev 1.1)
Beskrivelse
2742
Primær aluminium
14,256 MWh/tonn produktTonn ubearbeidet og ulegert flytende aluminiumUbearbeidet og ulegert flytende aluminium fra elektrolyseAlle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til elektrolyse-produksjonstrinnet er inkludert. Dette inkluderer anodeproduksjon (pre-bake). Dersom anodene kommer fra frittstående anodeprodusenter i Europa skal denne produsenten ikke få CO₂ kompensasjon fordi dette allerede er inkludert i energieffektivitetsstandarden. Dersom anodene er produsert utenfor Europa kan kompensasjonen måtte justeres.27421130Ubearbeidet ulegert aluminium.
27421153Ubearbeidete aluminiumslegeringer i primær form.
2742
Alumina (raffinering)
0,225 MWh/tonn produktTonn aluminaAlle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til produksjon av alumina.27421200Aluminiumoksid (inkluderer ikke corundum)
2710
Oksygenblåst stål
0,036 MWh/tonn produktTonn oksygenblåst stålSekundærmetallurgi, forvarming av ildfaste materialer, hjelpeprosesser (spesielt avstøving), og utstøping av valseemner.2710T122Ulegert stål produsert på andre måter enn i elektrisk ovner.
2710T132Legert stål, utenom rustfritt stål, produsert på andre måter enn i elektriske ovner.
2710
Karbonstål produsert i elektrisk lysbueovn (EAF)
0,283 tCO₂ /tonn produktTonn utstøpt stål til valseemnerStål som inneholder mindre enn 8 % metalliske legerings- elementer og sporelementer, slik at bruken av stålet er begrenset til formål hvor det ikke kreves høy overflatekvalitet og formbarhet.Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til prosessenhetene: lysbueovn (EAF), sekundær-metallurgi, støping og kapping, etterforbrennings-enhet, støvutskillingsenhet, øseforvarming, forvarming av støpeformer, skraptørking og skrapforvarming2710T121Karbonstål: Ulegert stål produsert i elektrisk lysbueovn.
2710T131Karbonstål: Legert stål, utenom rustfritt stål, produsert i elektriske lysbueovner.
2710T141Karbonstål: Rustfritt og varmefast stål produsert i elektriske lysbueovner.
2710
Høylegert EAF-stål
0,352 tCO₂ /tonn produktTonn høylegert stålStål som inneholder 8 % eller mer av metalliske legeringselementer, eller der det kreves høy overflatekvalitet og formbarhet.Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til prosessenhetene lysbueovn (EAF), sekundærmetallurgi, støping og kapping, etterforbrenningsenhet, støvutskillingsenhet, øseforvarming, forvarming av støpeformer, nedkjølingsgrop, skraptørking og skrapforvarming er inkludert. FeCr-konvertor og kryogen-oppbevaring av industrigasser er ikke inkludert.2710T121Karbonstål: Ulegert stål produsert i elektrisk lysbueovn.
2710T131Karbonstål: Legert stål, utenom rustfritt stål, produsert i elektriske lysbueovner.
2710T141Karbonstål: Rustfritt og varmefast stål produsert i elektriske lysbueovner.
2710
FeSi
8,54 MWh/tonn produktTonn FeSi-75FeSi-75Alle prosesser som er direkte knyttet til drift av lysbueovner. Tilleggsprosesser er ikke inkludert.27102020/24101230Ferrosilisium med minimum 75 % silisiuminnhold.
2710
FeMn HC
2,76 MWh/tonn produktTonn høykarbon FeMnHøykarbon FeMnAlle prosesser som er direkte knyttet til drift av lysbueovner. Tilleggsprosesser er ikke inkludert.27102010Høykarbon ferromangan, i henhold til BREF.
2710
SiMn
3,85 MWh/tonn produktTonn SiMnSilikomangan med forskjellig grad av karboninnhold, inkludert SiMn, silikomangan med lavt og veldig lavt karboninnhold.Alle prosesser som er direkte knyttet til drift av lysbueovner. Tilleggsprosesser er ikke inkludert.27102030Silikomangan inkluderer ikke FeSiMn.
2413
Cl₂
2,461 MWh/tonn produktTonn klorKlorAlle prosesser som er direkte eller indirekte knyttet til elektrolyseenheten, inkludert hjelpeenheter som f.eks. motorer.24131111Klor
2413
Si-metall
11,87 MWh/tonn produktTonn Si-metallSilisium med renhet på 90–99.99 %Alle prosesser som er direkte knyttet til drift av lysbueovner. Tilleggsprosesser er ikke inkludert.24131155Silisium hvis vekt inneholder mellom 90 og 99,99 % silisium
2413
Superrent polysilisium
60,00 MWh/tonn produktTonn superrent Si-metallSilisium med renhet > 99.99 %Alle prosesser som er direkte knyttet til drift av lysbueovner. Tilleggsprosesser er inkludert.24131153Silisium hvis vekt inneholder >= 99,99 % silisium
2413
SiC
6,2 MWh/tonn produktTonn 100 % SiC100 % rent silisiumkarbidAlle prosesser som er direkte eller indirekte knyttet til ovnene, inkludert hjelpeprosesser.24135450Karbider, også når de ikke er kjemisk definer.
2414
Høyverdige kjemikalier (HVK)
0,702 tCO₂ /tonn produktTonn høyverdige kjemikalierBlanding av høyverdige kjemikalier (HVK) uttrykt som total masse av acetylen, etylen/eten, propylen/propen, butadien, benzen og hydrogen, unntatt HVK fra tilleggs-føde (hydrogen, etylen, andre HVK), med et etyleninnhold i den totale produksjons-miksen på minst 30 vektprosent og et innhold av HVK, brenngass, butener og flytende hydrokarboner som totalt utgjør minimum 50 vektprosent av den totale produktmiksen.Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til produksjonen av høyverdige kjemikalier er inkludert. Regnes i rent produkt eller mellomprodukt med et konsentrasjonsnivå av den respektive HVK i den minst foredlede salgbare formen (rå C4 uhydrert pygass).

C4 -ekstraksjon (butadien-anlegg), C4 -hydrering, hydrobehandling av pyrolysebensin og ekstraksjon av aromater, samt logistikk og lagring i den daglige driften, er ikke inkludert.
24141120Mettede akrylhydrokarboner
24141130Umettede akrylhydrokarboner; etylen/eten
24141140Umettede akrylhydrokarboner; propen eller propylen
24141150Umettede akryl-hydrokarboner; butan eller butylene og isomere derav
24141160Umettede akrylhydrokarboner; buta-1,3-dien og isopren
24141190Umettede akrylhydrokarboner (Med unntak av etylen, propen, butan, buta-1.3 og isopren)
24/20141223Benzen
2414
Aromater
0,030 tCO₂ /tonn produktCO₂ -vektede tonn (CWT)Blanding av aromater uttrykt som CO₂- vektede tonn (CWT).Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til enhetene pygass- hydrobehandling, benzen/toluen/xylen (BTX)-ekstraksjon, TDP, HDA, xylen- isomerisering, p-xylenenheter, kumol- og sykloheksan-produksjon er inkludert.24141213
24141223
24141225
24141243
24141245
24141247
24141260
24141270
24141290
24147320
24147330
24147340
2414
Black carbon/sot
1,954 tCO₂ /tonn produktTonn carbon black/sot fra ovner (salgbar enhet, > 96 %)Carbon black/sot fra ovner. Carbon black/sot i avgass fra ovner og fakler er ikke inkludert.Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til produksjonen av carbon black fra ovner, herunder etterbehandling, pakking og fakling.24131130Karbon (carbon black og andre former for karbon).
2414
Styren
0,527 tCO₂ /tonn produktTonn salgbar styrenStyrenmonomer (vinylbenzen, CAS-nummer: 100-42-5)Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til produksjon av styren, inkludert mellomproduktet etylbenzen (den mengden som benyttes som føde i styren-produksjonen) er inkludert.24141250Styren
2414
Etylenoksid/etylenglykol
0,512 tCO₂ /tonn produktTonn EO-ekvivalenter (EOE), definert som mengde EO (masse) i en masseenhet med det spesifikke glykolproduktet.Utslippsstandarden omfatter produktene etylenoksid (EO, høy renhet), mono-etylenglykol (MEG, standard kvalitet + fiberkvalitet (høy renhet)), dietylen-glykol (DEG) og trietylenglykol (TEG).Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til utslipp assosiert med prosessenheter for EO-produksjon, EO-rensing og glykolseksjonering er inkludert.24146373Etylenoksid
24142310Etylenglykol
241463332,2-Oksydietanol (dietylenglykol; dogol)
2743
Elektrolyse av sink
4 000 MWh/tonn produktTonn sinkPrimærsinkAlle prosesser direkte eller indirekte knyttet til elektrolyse av sink, inkludert hjelpeprosesser.27431230 2743125Ikke- bearbeidet ulegert sink (inkluderer ikke sinkstøv, pulver og flak). Ikke- bearbeidet sinklegering (inkluderer ikke sinkstøv, pulver og flak).
2415
Ammoniakk
1,619 tCO₂ /tonn produktTonn salgbar ammoniakk med 100 % renhetAmmoniakk (NH₃ ), registrert i tonn produsert.Alle prosesser som, direkte eller indirekte, er knyttet til produksjon av ammoniakk og mellomproduktet hydrogen er omfattet.24151075Ammoniakk anhydrid

2. Produkter med mulighet for veksling mellom brensel og elektrisitet

Forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) vedlegg 10 definerer produkter med mulighet for veksling mellom brensel og elektrisitet. For disse produktene skal energieffektivitetsstandarden beregnes ved bruk av følgende formel:

sf-20130926-1160-01-01.png

USprodukt : Utslippsstandard for relevant produkt som gitt i tabellen over, angitt i tonn CO₂ per tonn produkt produsert.

UEl : Beregnet utslipp fra produksjon av elektrisitet (angitt i tonn CO₂ ) som er benyttet i støtteberettiget produksjon. Utslippet skal beregnes ved å multiplisere relevant elektrisitetsforbruk angitt i MWh med 0,465 tonn CO₂ per MWh. Elektrisitetsforbruket er totalt akkumulert elektrisitetsforbruk i alle årene ireferanseperioden, uavhengig av endringer i kapasitet, aktivitet eller drift.

Udirekte : CO₂ -utslipp (angitt i tonn CO₂ ) fra støtteberettiget produksjon. Utslippet skal regnes som totalt akkumulert utslipp i alle årene i referanseperioden, uavhengig av endringer i kapasitet, aktivitet eller drift.

Vedlegg II. Avkortningsfaktor

Avkortningsfaktoren beregnes som følger:

Avkortningsfaktor = 1 - avkortningselektrisitet/referanse-elektrisitetsforbruk til all produksjon i basisperioden

Avkortningselektrisitet er summen (i MWh) av egenkraft og elektrisitet dekket av langsiktige kontrakter inngått før 2005, som definert i § 12.

Referanse-elektrisitetsforbruket for all produksjon i basisperioden er virksomhetens gjennomsnittlige elektrisitetsforbruk i basisperioden beregnet i henhold til § 7 fjerde ledd.

Dersom avkortningselektrisiteten er større enn referanse-elektrisitetsforbruk skal avkortningsfaktoren settes lik null.

Der et konserns avkortningselektrisitet helt eller delvis kan dekke elektrisitetsforbruket til flere virksomheter i konsernet, skal disse virksomhetenes elektrisitetsforbruk i basisperioden legges til grunn ved beregningen av den enkelte virksomhets andel av avkortningselektrisiteten. Dersom virksomheten kan godtgjøre at dette gir et åpenbart urimelig resultat, kan en annen fordeling av avkortningselektrisitet legges til grunn for beregningen.

Ved vesentlig kapasitetsøkning skal det økte referanse-elektrisitetsforbruket beregnet i henhold til § 10 benyttes til å beregne avkortningsfaktoren.

Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 50 til 75 prosent lavere enn referanseproduksjonen, skal referanse-elektrisitetsforbruket benyttet til beregning av avkortningsfaktoren reduseres til 50 prosent av referanse-elektrisitetsforbruket beregnet i henhold til § 7. Dersom virksomhetens produksjon i støtteåret er 75 til 90 prosent lavere enn referanseproduksjonen, skal referanse-elektrisitetsforbruket benyttet til beregning av avkortningsfaktoren reduseres til 25 prosent av referanse-elektrisitetsforbruket beregnet i henhold til § 7.

Ved endring av referanse-elektrisitetsforbruk grunnet vesentlig kapasitetsøkning eller vesentlig produksjonsreduksjon skal fordelingen av elektrisitetsforbruk etter denne bestemmelsens femte ledd endres tilsvarende.