Forskrift om pyrotekniske artikler

DatoFOR-2013-10-03-1199
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse11.10.2013
Sist endretFOR-2015-06-04-590 fra 17.10.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§20, LOV-2002-06-14-20-§22, LOV-2002-06-14-20-§25, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§28, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort11.10.2013   kl. 15.55
Rettet23.02.2016 (EØS-henvisninger)
KorttittelForskrift om pyrotekniske artikler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 20, § 22, § 25, § 26, § 27, § 28 og § 43 bokstav a og b, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXIX nr. 4 (direktiv 2013/29/EU), nr. 4a (direktiv 2014/58/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 4 juni 2015 nr. 590.
Rettelser: 23.02.2016 (EØS-henvisninger).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder pyrotekniske artikler, krav til markedsdeltakere som bringer pyrotekniske artikler i omsetning eller gjør pyrotekniske artikler tilgjengelig på markedet, og krav til samsvarsvurderingsorganer.

Unntatt fra forskriften er:

a)Pyrotekniske artikler beregnet til ikke-kommersiell bruk i henhold til nasjonal lovgivning av de væpnede styrker, politiet eller brannvesenet
b)Utstyr i henhold til direktiv 96/98/EF om skipsutstyr
c)Pyrotekniske artikler beregnet til bruk i luft- og romfartsindustrien
d)Knallhetter spesielt beregnet til leketøy, som er omfattet av direktiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy
e)Eksplosive varer i henhold til direktiv 93/15/EØF om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk
f)Ammunisjon
g)Fyrverkeri produsert for produsentens egen bruk og som er godkjent av tilsynsmyndigheten.

Forskriften gjelder ikke på Svalbard.

§ 2.Definisjoner

I forskriften menes med

a)pyroteknisk artikkel: artikkel som inneholder eksplosjonsfarlig stoff eller en eksplosiv blanding av stoffer beregnet til å utvikle varme, lys, lyd, gass eller røyk eller en kombinasjon av disse ved hjelp av eksoterme kjemiske reaksjoner, som holder seg selv i gang
b)akkreditering: en attestering fra Norsk akkreditering om at et samsvarsvurderingsorgan oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der det er relevant, eventuelle tilleggskrav, herunder dem som er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet
c)ammunisjon: prosjektiler, drivladninger og løs ammunisjon brukt i håndvåpen, andre skytevåpen og artilleri
d)bringe i omsetning: gjøre en pyroteknisk artikkel tilgjengelig innenfor EØS for første gang
e)CE-merking: merking der produsenten angir at en pyroteknisk artikkel oppfyller gjeldende krav fastsatt i EØS' harmoniseringsregelverk for slik merking
f)distributør: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig på markedet
g)EØS' harmoniseringsregelverk: alt EØS-regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter
h)fyrverkeri: pyroteknisk artikkel beregnet til underholdning
i)gjøre tilgjengelig på markedet: enhver levering av en pyroteknisk artikkel for distribusjon, forbruk eller bruk innenfor EØS i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt
j)harmonisert standard: en standard vedtatt av et av de europeiske standardiseringsorganene oppført i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv
k)importør: enhver fysisk eller juridisk person etablert innenfor EØS som bringer en pyroteknisk artikkel fra en tredjestat i omsetning innenfor EØS
l)markedsdeltakere: produsenten, importøren og distributøren
m)produsent: enhver fysisk eller juridisk person som produserer en pyroteknisk artikkel, eller som får en slik artikkel konstruert eller produsert, og som markedsfører artikkelen under sitt navn eller varemerke
n)profesjonell: person, som har autorisasjon fra en EØS-stat til på den statens territorium å håndtere og/eller bruke fyrverkeri i kategori 4, scenefyrverkeri i kategori T2 og/eller andre pyrotekniske artikler i kategori P2
o)pyrotekniske artikler til kjøretøyer: komponenter i sikkerhetsinnretninger i kjøretøyer som inneholder pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering av disse eller andre innretninger i kjøretøyer
p)samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om de grunnleggende sikkerhetskravene til en pyroteknisk artikkel er oppfylt
q)samsvarsvurderingsorgan: et organ som utfører samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon
r)scenefyrverkeri: pyrotekniske artikler beregnet til innendørs eller utendørs scenebruk, herunder i forbindelse med film- og tv-produksjoner og lignende
s)teknisk spesifikasjon: et dokument der det er fastsatt hvilke tekniske krav som skal oppfylles av en pyroteknisk artikkel
t)tilbakekalling: ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av en pyroteknisk artikkel som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren
u)tilbaketrekking: ethvert tiltak med sikte på å hindre at en pyroteknisk artikkel i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet.

Kapittel 2. Markedsdeltakere og tekniske krav til pyrotekniske artikler

§ 3.Identifikasjon av markedsdeltakere

Markedsdeltakere skal på anmodning fra tilsynsmyndigheten, i en periode på minst ti år, kunne identifisere enhver markedsdeltaker som den har mottatt pyrotekniske artikler fra, og som den har levert slike artikler til.

§ 3a.Produsent og importørs oversikt for sporbarhet

Produsenter og importører av pyrotekniske artikler skal ha en oversikt over alle registreringsnumrene til pyrotekniske artikler som er produsert eller importert av dem, sammen med opplysninger om handelsnavnet, type og eventuelt undertype, samt produksjonsstedet, i minst 10 år etter at artikkelen ble bragt i omsetning.

Dersom virksomheten opphører skal oversikten overføres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Produsent og importør skal på begrunnet anmodning fra tilsynsmyndigheten fremlegge opplysningene i oversikten etter første ledd.

0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2015 nr. 590 (i kraft 17 okt 2016).
§ 4.Tilgjengeliggjøring av pyrotekniske artikler

Pyrotekniske artikler i alle kategorier kan gjøres tilgjengelig for profesjonelle.

Kun fyrverkeri i kategori 1 og fyrverkeri som nevnt i vedlegg III kan gjøres tilgjengelig for forbruker.

Pyrotekniske artikler skal ikke gjøres tilgjengelig for forbrukere under følgende alder:

a)Fyrverkeri
i)kategori 1: 12 år
ii)kategori 2 og 3: 18 år.
b)Pyrotekniske artikler i kategori P1 og scenefyrverkeri i kategori T1: 18 år.
§ 5.Produsentens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Produsenten skal sørge for at pyrotekniske artikler som blir brakt i omsetning er konstruert og produsert i samsvar med vedlegg I.

Produsenten skal kategorisere pyrotekniske artikler i henhold til § 6.

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen omhandlet i vedlegg II og gjennomføre den relevante fremgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i § 16.

Når det ved fremgangsmåten etter tredje ledd er påvist at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med gjeldende krav, skal produsenten utarbeide en samsvarserklæring og påføre CE-merket.

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år, etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning.

Produsenten skal påse at det finnes fremgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar ved serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i den pyrotekniske artikkelens konstruksjon eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte standardene eller tekniske spesifikasjonene som det er vist til i samsvarserklæringen.

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med en pyroteknisk artikkel, skal produsenten, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av pyrotekniske artikler han har gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, pyrotekniske artikler som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av pyrotekniske artikler samt holde distributører underrettet om all slik overvåkning.

Produsenten skal sikre at de pyrotekniske artiklene er merket i overensstemmelse med § 20 eller § 21.

§ 6.Kategorier

Pyrotekniske artikler skal kategoriseres etter bruk, formål og risiko, herunder støynivå. Artiklene skal kategoriseres som følger:

a)Fyrverkeri
i)kategori 1: fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger
ii)kategori 2: fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder
iii)kategori 3: fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig
iv)kategori 4: fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.
b)Scenefyrverkeri
i)kategori T1: pyrotekniske artikler til scenebruk med lav risiko
ii)kategori T2: pyrotekniske artikler til scenebruk, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle.
c)Andre pyrotekniske artikler
i)kategori P1: andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og scenefyrverkeri, som er forbundet med lav risiko
ii)kategori P2: andre pyrotekniske artikler enn fyrverkeri og scenefyrverkeri, som er beregnet til kun å bli håndtert eller brukt av profesjonelle.
§ 7.Produsentens plikter ved manglende samsvar

Produsent som finner eller har grunn til å tro at en pyroteknisk artikkel han har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe den pyrotekniske artikkelen i samsvar med denne forskriften eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den.

Dersom den pyrotekniske artikkelen utgjør en risiko, skal produsenten dessuten umiddelbart underrette tilsynsmyndigheten om dette og gi nærmere opplysninger særlig om den pyrotekniske artikkelens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

§ 8.Importørens plikter knyttet til tekniske krav, stikkprøver, merking og dokumentasjon

Importøren skal ikke bringe i omsetning pyrotekniske artikler som ikke er i samsvar med forskriften.

Før importøren bringer en pyroteknisk artikkel i omsetning, skal han påse at produsenten har gjennomført den egnede fremgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i § 16. Han skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at den pyrotekniske artikkelen er CE-merket og følges av de nødvendige dokumentene, og at produsenten har oppfylt kravene i § 20 eller § 21.

Importøren skal angi sitt navn og kontaktadresse på den pyrotekniske artikkelen eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med den pyrotekniske artikkelen.

Importøren skal påse at den pyrotekniske artikkelen følges av instruksjoner og sikkerhetsinformasjon på norsk.

Når det anses hensiktsmessig av hensyn til den risiko som er forbundet med den pyrotekniske artikkelen, skal importøren, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av pyrotekniske artikler han har gjort tilgjengelige på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, pyrotekniske artikler som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av pyrotekniske artikler samt holde distributørene underrettet om slik overvåkning.

Importøren skal i minst 10 år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av samsvarserklæringen og stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten samt påse at den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Importøren er underlagt de samme forpliktelsene som produsenten, dersom han bringer i omsetning pyrotekniske artikler under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slike artikler, som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av denne forskriften kan bli berørt.

§ 9.Importørens plikter ved manglende samsvar

Importør som finner eller har grunn til at tro at en pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I, skal ikke bringe den pyrotekniske artikkelen i omsetning. Importøren skal informere produsenten og tilsynsmyndigheten om pyrotekniske artikler som utgjør en risiko.

Importør som finner eller har grunn til å tro at en pyroteknisk artikkel han har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle pyrotekniske artikkelen i samsvar med denne forskriften eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom den pyrotekniske artikkelen utgjør en risiko, skal importøren umiddelbart underrette tilsynsmyndigheten om dette og gi nærmere opplysninger særlig om den pyrotekniske artikkelens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

§ 10.Importørens plikter knyttet til transport- og oppbevaringsforhold

Importørene skal så lenge de har ansvar for en pyroteknisk artikkel, sikre at oppbevarings- eller transportvilkårene ikke setter den pyrotekniske artikkelens samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I, i fare.

§ 11.Distributørens plikter knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Når en distributør gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig på markedet, skal han utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i denne forskriften.

Før distributøren gjør en pyroteknisk artikkel tilgjengelig på markedet, skal han kontrollere at den er CE-merket, at den følges av de nødvendige dokumentene og av instruksjoner og sikkerhetsinformasjon på norsk samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene i § 20 eller § 21 og § 8 tredje ledd.

Distributøren er underlagt de samme forpliktelsene som produsenten, dersom han bringer i omsetning pyrotekniske artikler under sitt navn eller varemerke, eller gjør endringer i slike artikler, som er brakt i omsetning, på en slik måte at etterlevelsen av denne forskriften krav kan bli berørt.

§ 12.Distributørens plikter ved manglende samsvar

Distributør som finner eller har grunn til at tro, at en pyroteknisk artikkel ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I, skal ikke gjøre den pyrotekniske artikkelen tilgjengelig på markedet. Distributøren skal informere produsenten eller importøren og tilsynsmyndigheten om pyrotekniske artikler som utgjør en risiko.

Distributør som finner eller har grunn til at tro at en pyroteknisk artikkel han har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal påse at de nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe den pyrotekniske artikkelen i samsvar med forskriften eller om nødvendig for å trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom den pyrotekniske artikkelen utgjør en risiko, skal distributøren umiddelbart underrette tilsynsmyndigheten om dette og gi nærmere opplysninger særlig om den pyrotekniske artikkelens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

§ 13.Distributørens plikter knyttet til transport- og oppbevaringsforhold

Distributørene skal så lenge de har ansvar for en pyroteknisk artikkel, sikre at oppbevarings- eller transportvilkårene ikke setter den pyrotekniske artikkelens samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I, i fare.

§ 14.Plikt for markedsdeltakere til å samarbeide med tilsynsmyndigheten

Markedsdeltakere skal på begrunnet anmodning fra tilsynsmyndigheten gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise den pyrotekniske artikkelens samsvar, på et skandinavisk språk eller engelsk. Markedsdeltakere skal samarbeide med tilsynsmyndigheten om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet med pyrotekniske artikler de har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelige på markedet.

§ 15.Antakelse om pyrotekniske artiklers samsvar

Pyrotekniske artikler som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal antas å være i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene som omfattes av disse standardene eller deler av dem, som fastsatt i vedlegg I.

§ 16.Fremgangsmåter for samsvarsvurdering

Ved vurderingen av pyrotekniske artiklers samsvar skal produsenten følge en av følgende fremgangsmåter:

a)EF-typeprøving (modul B) som nevnt i vedlegg II og etter produsentens eget valg en av følgende fremgangsmåter:
i)typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom (modul C2) som nevnt i vedlegg II
ii)typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen (modul D) som nevnt i vedlegg II
iii)typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter (modul E) som nevnt i vedlegg II
b)Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer (modul G) som nevnt i vedlegg II
c)Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring (modul H) som nevnt i vedlegg II, så lenge det er snakk om fyrverkeri i kategori 4.
§ 17.Samsvarserklæring

Samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I er oppfylt.

Samsvarserklæringen skal inneholde elementene angitt i de relevante modulene i vedlegg II til denne forskriften.

Samsvarserklæringen skal utarbeides i henhold til europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF vedlegg III og skal ajourføres løpende.

Samsvarserklæringen skal være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Hvis en pyroteknisk artikkel er omfattet av mer enn en EU-rettsakt, som krever en samsvarserklæring, utferdiges det en enkelt samsvarserklæring for alle disse EU-rettsaktene. Det skal fremgå av erklæringen, hvilke rettsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.

Ved å utarbeide samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for den pyrotekniske artikkelens samsvar.

§ 18.Pyrotekniske artikler til messer, utstillinger eller demonstrasjoner

Pyrotekniske artikler kan fremvises og brukes på messer, utstillinger eller demonstrasjoner selv om de ikke er i samsvar med forskriften, såfremt det ved synlig skilting, hvor den aktuelle messes, utstillings eller demonstrasjons navn og dato er angitt, klart fremgår at de aktuelle pyrotekniske artiklene ikke er i samsvar med forskriften og at de ikke kan omsettes før de er brakt i samsvar med forskriften.

Ved slike arrangementer som nevnt i første ledd skal det treffes tilstrekkelige tiltak for å ivareta sikkerheten.

§ 19.Pyrotekniske artikler til forskning, utvikling og testing

Pyrotekniske artikler til forskning, utvikling og testing kan gjøres tilgjengelig på markedet og brukes selv om de ikke er i samsvar med forskriften, såfremt det ved synlig skilting går klart frem at de aktuelle pyrotekniske artiklene ikke er i samsvar med forskriften og at de ikke kan erverves til andre formål enn forskning, utvikling og testing.

Kapittel 3. Merking

§ 20.Merking av pyrotekniske artikler med unntak av pyrotekniske artikler til kjøretøy

Pyrotekniske artikler, med unntak av pyrotekniske artikler til kjøretøy, skal merkes tydelig, lesbart og varig på norsk.

Merkingen av pyrotekniske artikler skal minst omfatte produsentens navn og adresse, artikkelens navn og type, registreringsnummer, minimums aldersgrense i henhold til § 4, den relevante kategori og bruksanvisning, produksjonsår for fyrverkeri kategori 3 og 4, netto eksplosivinnhold (NEI), og når det er relevant, minste sikkerhetsavstand. Dersom produsenten ikke er etablert i EØS, skal produsentens navn og adresse erstattes med produsentens navn og importørens navn og adresse.

Fyrverkeri skal i tillegg minst være forsynt med følgende opplysninger:

a)kategori 1: hvis relevant: «kun til utendørs bruk» og en angivelse av minste sikkerhetsavstand
b)kategori 2: «kun til utendørs bruk» og hvis relevant, en angivelse av minste sikkerhetsavstand (-er)
c)kategori 3: «kun til utendørs bruk» og en angivelse av minste sikkerhetsavstand (-er)
d)kategori 4: «kun til profesjonelt bruk» og en angivelse av minste sikkerhetsavstand (-er).

Scenefyrverkeri skal dessuten minst være forsynt med følgende opplysninger:

a)kategori T1: hvis relevant: «kun til utendørs bruk» og en angivelse av minste sikkerhetsavstand
b)kategori T2: «kun til profesjonelt bruk» og en angivelse av minste sikkerhetsavstand.

Dersom det ikke er mulig å merke den pyrotekniske artikkelen i henhold til annet og tredje ledd, skal opplysningene angis på den minste emballasjeenheten.

§ 21.Merking av pyrotekniske artikler til kjøretøy

Merking av pyrotekniske artikler til kjøretøy skal inneholde produsentens navn, artikkelens navn og type, registreringsnummer og sikkerhetsinformasjon.

Dersom det ikke er mulig å merke den pyrotekniske artikkelen, skal opplysningene oppgis på emballasjen.

Et sikkerhetsdatablad utarbeidet i samsvar med vedlegget til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal utleveres til profesjonelle brukere på det språket de ønsker.

Sikkerhetsdatabladet kan utleveres på papir eller elektronisk, såfremt mottakeren har de nødvendige midler til å motta det.

§ 22.CE-merking av pyrotekniske artikler

CE-merket skal påføres av produsenten.

Ved å påføre eller få påført CE-merket viser produsenten at vedkommende påtar seg ansvaret for at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med alle gjeldende krav fastsatt i gjeldende EØS' harmoniseringsregelverk for slik merking.

CE-merket skal påføres før den pyrotekniske artikkelen bringes i omsetning.

CE-merket skal være den eneste merkingen som bekrefter at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med krav fastsatt i gjeldende EØS' harmoniseringsregelverk for slik merking.

CE-merket skal være synlig, lett lesbart, og varig påført den pyrotekniske artikkelen eller, dersom det ikke er mulig, på emballasjen og på den medfølgende dokumentasjonen.

Det er forbudt å påføre en pyroteknisk artikkel merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede med hensyn til CE-merkets betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres den pyrotekniske artikkelen, forutsatt at den ikke gjør CE-merket mindre synlig eller lesbart eller endrer dets betydning.

CE-merket skal etterfølges av det meldte organets identifikasjonsnummer i de tilfeller der et slikt organ er involvert i produksjonskontrollfasen.

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av organet selv eller, etter organets instruksjoner, av produsenten.

Etter CE-merket og, der det er relevant, identifikasjonsnummeret som er omhandlet i syvende ledd, kan det påføres et piktogram eller et annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.

CE-merket skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming: 

sf-20131003-1199-01-01.png

CE-merket skal ha en høyde på minst 5 mm. Dersom CE-merket blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet overholdes.

§ 22a.Merking for sporbarhet

Produsenten skal merke pyrotekniske artikler med et registreringsnummer, som skal bestå av:

a)det firesifrede identifikasjonsnummeret til det meldte organet som har utstedt EF-typeprøvingssertifikat i samsvar med vedlegg II modul B, samsvarssertifikat i henhold til vedlegg II modul G, eller godkjenning av kvalitetssystem etter vedlegg II modul H,
b)kategoriseringskoden etter § 6, angitt ved bruk av betegnelsene F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, eller P2, og
c)det meldte organets behandlingsnummer for den pyrotekniske artikkelen.

Registreringsnummeret skal settes sammen slik: «XXXX - YY - ZZZZ ...», der XXXX skal referere til bokstav a), YY til bokstav b) og ZZZZ til bokstav c).

0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2015 nr. 590 (i kraft 17 okt 2016).

Kapittel 4. Samsvarsvurderingsorganer

§ 23.Utpeking av meldte organer

Samsvarsvurderingsorgan som vil bli meldt organ etter denne forskriften, skal søke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Samsvarsvurderingsorganet skal ved utpekingen, oppfylle kravene i § 24.

Søknaden skal følges av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurderingsmodulene og det eller de pyrotekniske artiklene som organet hevder å være kompetent for, samt et akkrediteringsbevis utstedt av Norsk akkreditering, dersom dette eksisterer, der det bekreftes at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene i § 24.

Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan legge frem et akkrediteringsbevis, skal det gi tilsynsmyndigheten den dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i § 24.

§ 24.Krav til meldte organer

Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til nasjonal lovgivning og være et rettssubjekt.

Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjepartsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller den pyrotekniske artikkelen det vurderer.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke være de som konstruerer, produserer, leverer, installerer, kjøper, eier, bruker eller vedlikeholder de pyrotekniske artiklene de vurderer, og heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette skal ikke hindre bruk av vurderte pyrotekniske artikler eller eksplosjonsfarlige stoffer, som er nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av slike produkter for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene skal ikke delta direkte i konstruksjon, produksjon, markedsføring, installering, bruk eller vedlikehold av pyrotekniske artikler eller eksplosjonsfarlige stoffer eller representere parter som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i virksomhet som kan være i strid med deres uavhengighet eller integritet i forbindelse med den samsvarsvurderingsvirksomheten de er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganer skal sikre at deres datterforetaks eller underleverandørs virksomhet ikke påvirker fortrolighet, objektivitet og upartiskhet med hensyn til organenes samsvarsvurderingsvirksomhet.

Samsvarsvurderingsorganer og deres personale skal utøve sin samsvarsvurderingsvirksomhet med den høyeste grad av faglig integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke deres avgjørelser eller resultatene av deres samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig når det gjelder personer eller grupper av personer som er berørt av resultatene av denne virksomheten.

Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle de samsvarsvurderingsoppgavene som er tillagt det i henhold til § 16, og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene blir utført av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne og under dets ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver fremgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller kategori av pyrotekniske artikler som det er meldt for, ha til rådighet:

a)nødvendig personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene,
b)beskrivelser av fremgangsmåter for samsvarsvurderingen som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse fremgangsmåtene. Organet skal ha egnede prinsipper og fremgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som et meldt organ, og annen virksomhet,
c)fremgangsmåter for utøvelsen av virksomheten som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er, samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

Det skal ha de nødvendige midler til på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingen, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige fasiliteter.

Personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger skal ha:

a)solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er meldt for,
b)tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og den nødvendige myndighet til å utføre disse vurderingene,
c)tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I, de relevante harmoniserte standardene og gjeldende EØS' harmoniseringsregelverk og dets gjennomføringsbestemmelser,
d)de nødvendige kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og rapporter som viser at vurderingene er utført.

Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres øverste ledelse og vurderingspersonalet er upartisk.

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse og til vurderingspersonalet skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av resultatene av slike vurderinger.

Samsvarsvurderingsorganer skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til nasjonal lovgivning, eller staten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvurderingen.

Et samsvarsvurderingsorgans personale skal ha taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap til når de utfører sine oppgaver i henhold til § 16, unntatt overfor tilsynsmyndigheten. Eiendomsretten skal vernes.

Samsvarsvurderingsorganer skal delta i eller påse at deres vurderingspersonale blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer som er opprettet i henhold til gjeldende EØS' harmoniseringsregelverk, og bruke de administrative beslutninger og dokumenter som er resultat av denne gruppens arbeid, som generelle retningslinjer.

§ 25.Antakelse om meldte organers samsvar

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i § 24, i den utstrekning de relevante harmoniserte standarder dekker disse kravene.

§ 26.Meldte organers datterforetak og underleverandører

Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 24 og underrette tilsynsmyndigheten om dette.

De meldte organene skal påta seg det fulle ansvaret for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan bare overdras til en underleverandør eller utføres av et datterforetak dersom kunden har gitt sitt samtykke.

De meldte organene skal kunne stille de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og det arbeidet som de har utført i henhold til § 16, til rådighet for tilsynsmyndigheten.

§ 27.Meldte organers driftsmessige forpliktelser

Et meldt organ skal utføre samsvarsvurderinger etter fremgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i § 16.

Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne ikke pålegges unødige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, hvor kompleks produktets teknologi er, samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av strenghet og det vernenivå som kreves for at den pyrotekniske artikkelen skal være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.

Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I eller tilsvarende harmoniserte standarder eller tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak og ikke utstede samsvarssertifikat.

Dersom et meldt organ i forbindelse med samsvarskontroll etter utstedelsen av et sertifikat finner at en pyroteknisk artikkel ikke lenger er i samsvar, skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende tiltak, og om nødvendig oppheve sertifikatet midlertidig eller trekke det tilbake.

Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet begrense sertifikatet, oppheve det midlertidig eller trekke det tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

Et meldt organ skal bekrefte kategoriseringen i § 6 i forbindelse med fremgangsmåten for samsvarsvurdering i § 16.

§ 27a.Register for sporbarhet

Meldte organer som har utført prosedyrer for samsvarsvurdering av pyrotekniske artikler i henhold til vedlegg II modul B, G, eller H, skal føre et register over disse artiklene etter modellen i vedlegg IV.

Registeret skal som et minimum inneholde de opplysningene som følger av vedlegg IV. Opplysningene skal oppbevares i minst 10 år fra utstedelsen av sertifikater eller godkjenninger etter første ledd.

Meldte organer skal oppdatere registeret jevnlig og gjøre det offentlig tilgjengelig på internett.

Dersom utpekingen etter kapittel 4 trekkes tilbake, skal samsvarsvurderingsorganet overføre registeret til et annet meldt organ eller til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2015 nr. 590 (i kraft 17 okt 2016).
§ 28.Meldte organers rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndigheten

Et meldt organ skal underrette tilsynsmyndigheten om:

a)avslag på, begrensning i, midlertidig inndragning eller tilbakekall av et sertifikat
b)forhold, som har innvirkning på omfanget av og vilkårene for utpekingen
c)på forespørsel, informasjon om utførte aktiviteter
d)på forespørsel, samsvarsvurderingsvirksomhet, som er utøvd innenfor rammen av utpekingen, og all annen virksomhet, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.
§ 29.Meldte organers informasjonsplikt overfor andre meldte organer

Et meldt organ skal gi de andre organene som er utpekt i henhold til denne forskriften og utøver tilsvarende samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter pyrotekniske artikler, relevante opplysninger om negative og, på forespørsel, positive resultater av samsvarsvurderingen.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser

§ 30.Tilsynsmyndigheter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i forskriften blir overholdt.

Kommunen kan kontrollere kravene til merking av fyrverkeri.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan la andre offentlige eller private sakkyndige føre tilsyn på sine vegne.

Privat sakkyndig som har fått delegert myndighet kan ta betaling til dekning av utgifter forbundet med de delegerte oppgaver.

Ved utøvelsen av tilsynet gjelder bestemmelsene i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 33 - § 36 tilsvarende.

§ 31.Dispensasjon

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan dispensere fra forskriftens krav dersom særlige grunner foreligger, og det ikke strider mot internasjonale avtaler som Norge har inngått.

§ 32.Reaksjonsmidler

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne, gjelder bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 - § 40 og § 42 på tilsvarende måte.

Dersom et meldt organ ikke oppfyller sine forpliktelser, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap begrense eller inndra utpekingen.

Dersom pyrotekniske artikler kan utgjøre en fare, eller ikke er i samsvar med denne forskriften, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

a)nedlegge forbud mot å bringe i omsetning eller gjøre tilgjengelig pyrotekniske artikler på markedet
b)kreve at pyrotekniske artikler tilbaketrekkes
c)kreve at pyrotekniske artikler tilbakekalles
d)kreve offentliggjøring av advarselsinformasjon eller lignende til distributør eller brukere av pyrotekniske artikler
e)kreve retting av pyrotekniske artikler
f)kreve at pyrotekniske artikler tilintetgjøres
g)nedlegge forbud mot bruk av pyrotekniske artikler
h)kreve merking av pyrotekniske artikler.
§ 33.Overgangsbestemmelser

Nasjonale godkjenninger for fyrverkeri kategori 1, 2 og 3 gitt før 1. januar 2014, gjelder inntil utløpsdatoen for den nasjonale godkjenningen, eller senest inntil 4. juli 2017.

Nasjonale godkjenninger for andre pyrotekniske artikler, fyrverkeri kategori 4 og scenefyrverkeri gitt før 1. januar 2014, gjelder inntil utløpsdatoen for den nasjonale godkjenningen eller senest inntil 4. juli 2017.

Nasjonale godkjenninger for pyrotekniske artikler til kjøretøyer gitt før 1. januar 2014, gjelder inntil utløpsdatoen for den nasjonale godkjenningen.

§ 34.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.1

1Kunngjort 11 okt 2013.

Vedlegg I. Grunnleggende sikkerhetskrav

1. Hver pyroteknisk artikkel skal, for å sikre maksimal sikkerhet og pålitelighet, ha de ytelsesegenskaper som produsenten har angitt til det meldte organet.
2. Hver pyroteknisk artikkel skal konstrueres og fremstilles på en slik måte at den kan tilintetgjøres på en sikker måte, som har minimal innvirkning på miljøet.
3. Hver pyroteknisk artikkel skal fungere korrekt når den brukes til det formålet den er beregnet til.

Hver pyroteknisk artikkel skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal prøvingene utføres under de forholdene som råder der den pyrotekniske artikkelen er beregnet å skulle brukes.

Følgende opplysninger og egenskaper skal, der dette er relevant, tas i betraktning eller prøves:

a)Utforming, konstruksjon og karakteristiske egenskaper, herunder detaljert kjemisk sammensetning (angivelse av masse og prosentdel for de stoffer som er brukt) og mål,
b)den pyrotekniske artikkelens fysiske og kjemiske stabilitet under alle normale, påregnelige miljøforhold,
c)følsomhet overfor normal, påregnelig håndtering og transport,
d)kompatibilitet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres kjemiske stabilitet,
e)den pyrotekniske artikkelens bestandighet mot fukt når den skal brukes under fuktige eller våte forhold og når dens sikkerhet og pålitelighet kan svekkes av fukt,
f)bestandighet mot lave og høye temperaturer når den pyrotekniske artikkelen skal oppbevares eller brukes ved slike temperaturer og dens sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en bestanddel eller av den pyrotekniske artikkelen som helhet,
g)sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller ved uaktsomhet,
h)hensiktsmessige anvisninger og, om nødvendig, merking vedrørende sikker håndtering, oppbevaring, bruk (herunder sikkerhetsavstand) og tilintetgjøring, på norsk,
i)den pyrotekniske artikkelens, emballasjens eller andre bestanddelers evne til å motstå forringelse under normale, påregnelige oppbevaringsforhold,
j)detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at den pyrotekniske artikkelen skal fungere sikkert.

Under transport og ved normal håndtering skal de pyrotekniske artiklene inneholde den pyrotekniske sammensetningen, med mindre annet er angitt i produsentens anvisning.

4. Pyrotekniske artikler skal ikke inneholde andre eksplosiver som kan detonere enn svartkrutt og sammensetning for å oppnå lyseffekter, bortsett fra artikler i kategori P1, P2, T2 og fyrverkeri i kategori 4, som oppfyller følgende betingelser:
a)eksplosiver som kan detonere, skal ikke uten videre kunne utvinnes av artikkelen
b)for kategori P1, artikkelen skal ikke kunne detonere eller i seg selv initiere sekundære eksplosiver
c)for kategori 4, T2 og P2, artikkelen skal være konstruert og beregnet til ikke å kunne detonere eller, hvis den er konstruert til å detonere, ikke i seg selv initiere sekundære eksplosiver.
5. De ulike gruppene pyrotekniske artikler skal også som minimum oppfylle følgende krav: 

A. Fyrverkeri

1.Produsenten skal dele fyrverkeriet inn i ulike kategorier i henhold til § 6 etter netto eksplosivinnhold (NEI), sikkerhetsavstand, støynivå, eller tilsvarende. Kategorien skal tydelig angis på etiketten.
a)Fyrverkeri i kategori 1 skal oppfylle følgende vilkår:
i)Sikkerhetsavstanden skal være minst 1 m, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.
ii)Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.
iii)Kategori 1 skal ikke omfatte smellende artikler, smellbatterier, smellende lyseffekter og smellende lyseffektbatterier.
iv)Kasteknall i kategori 1 skal ikke inneholde mer enn 2,5 mg sølvfulminat.
b)Fyrverkeri i kategori 2 skal oppfylle følgende vilkår:
i)Sikkerhetsavstanden skal være minst 8 m, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.
ii)Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.
c)Fyrverkeri i kategori 3 skal oppfylle følgende vilkår:
i)Sikkerhetsavstanden skal være minst 15 m, men den kan være kortere når det er hensiktsmessig.
ii)Det maksimale støynivået skal ikke overstige 120 dB (A, imp), eller tilsvarende støynivå målt med en annen hensiktsmessig metode, ved sikkerhetsavstanden.
2.Fyrverkeri kan bare framstilles av materialer som minimerer faren rester kan innebære for helse, eiendom og miljø.
3.Tennmetoden skal være klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.
4.Fyrverkeri skal ikke kunne bevege seg tilfeldig og uventet.
5.Fyrverkeri i kategori 1, 2 og 3 skal beskyttes mot utilsiktet tenning, enten med beskyttelseshette, med emballasjen eller med artikkelens konstruksjon. Fyrverkeri i kategori 4 skal beskytter mot utilsiktet tenning ved metoder som angis av produsenten.

B. Andre pyrotekniske artikler

1.Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren for helse, eiendom og miljø, minimeres ved normal bruk.
2.Tennmetoden skal være klart synlig eller angis på etiketten eller i bruksanvisningen.
3.Pyrotekniske artikler skal konstrueres på en slik måte at faren som rester innebærer for helse, eiendom og miljø, minimeres ved utilsiktet tenning.
4.Der det er relevant, skal den pyrotekniske artikkelen fungere etter hensikten frem til siste forbruksdato angitt av produsenten.

C. Tennmekanismer

1.Tennmekanismer skal kunne initieres på en pålitelig måte og ha tilstrekkelig initieringsevne under normale, påregnelige bruksvilkår.
2.Tennmekanismer skal være beskyttet mot elektrostatiske utladninger under normale, påregnelige bruks- og oppbevaringsvilkår.
3.Elektriske tennere skal være beskyttet mot elektromagnetiske felt under normale, påregnelige bruks- og oppbevaringsvilkår.
4.Luntebeskyttelse skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke og skal i tilstrekkelig grad kunne beskytte det eksplosive materialet, når lunten utsettes for normal, påregnelig mekanisk belastning.
5.Opplysninger om luntenes brenntider skal følge med artikkelen.
6.Opplysninger om elektriske tenneres elektriske egenskaper (f.eks. minste tennenergi, motstand, osv.) skal følge med artikkelen.
7.Ledningene til de elektriske tennerne skal i betraktning av deres bruksformål, ha tilstrekkelig isolering og mekanisk motstandsevne, og forbindelsen til tenneren, skal være tilstrekkelig solid. 

Vedlegg II Fremgangsmåter for samsvarsvurdering

1. MODUL B: EF-typeprøving
1.EF-typeprøving er den delen av fremgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den tekniske konstruksjonen av en pyroteknisk artikkel og kontrollerer og bekrefter at den tekniske konstruksjonen oppfyller kravene i denne forskriften.
2.EF-typeprøving skal utføres som en undersøkelse av et eksemplar som er representativt for den planlagte produksjonen, av hele den pyrotekniske artikkelen (produksjonstype),
3.Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til ett meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c)den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de relevante kravene i denne forskriften, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte den pyrotekniske artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde:
i.en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen
ii.konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
iii.beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan den pyrotekniske artikkelen virker,
iv.en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i denne forskriften når disse harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
v.resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
vi.prøvingsrapporter.
d)eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode om ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet,
e)underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I underlagsdokumentasjonen skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt i sin helhet. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, eller et annet prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på produsentens ansvar.
4.Det meldte organet skal:

for den pyrotekniske artikkelen:

4.1undersøke den tekniske dokumentasjon og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den pyrotekniske artikkelens tekniske konstruksjon er tilfredsstillende,

for prøveeksemplarene:

4.2kontrollere at prøveeksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, samt hvilke deler som er konstruert uten at gjeldende bestemmelser i de nevnte standardene er blitt anvendt,
4.3utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende løsningene i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, å kontrollere om disse løsningene er anvendt korrekt,
4.4utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt, å kontrollere om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i vedlegg I,
4.5avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres.
5.Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport om hvilke tiltak som er truffet i samsvar med nr. 4, samt resultatene av dem. Uten at det berører det meldte organets plikter overfor tilsynsmyndigheten, skal det meldte organet helt eller delvis offentliggjøre innholdet i denne rapporten bare med produsentens samtykke.
6.Dersom typen oppfyller kravene i denne forskriften, skal det meldte organet utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de nødvendige data for identifikasjon av den godkjente typen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte pyrotekniske artiklene er i samsvar med den undersøkte typen og for å kontrollere pyrotekniske artikler under bruk. Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i denne forskriften, skal det meldte organet nekte å utstede et EF-typeprøvingssertifikat, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.
7.Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller kravene i denne forskriften, og bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. Dersom det er tilfellet, skal det meldte organet underrette produsenten om dette.

Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen med hensyn til EF-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan påvirke den pyrotekniske artikkelens samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i denne forskriften eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever ytterligere godkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

8.Hvert meldt organ skal underrette sine tilsynsmyndigheter om de EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine tilsynsmyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt.

Kommisjonen, EØS-statene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og EØS-statene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organet. Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt de tekniske data, herunder den dokumentasjonen som er lagt frem av produsenten, frem til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

9.Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning.
2. MODUL C2: Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom
1.Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom er den delen av fremgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften.
2.Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften.

3.Produktkontroller

Etter produsentens valg skal et akkreditert internt organ eller et meldt organ valgt av produsenten utføre eller få utført produktkontroller med ujevne mellomrom som fastsettes av organet, for å kontrollere kvaliteten på den interne produktkontrollen, idet det blant annet tas hensyn til den pyrotekniske artikkelens teknologiske kompleksitet og produksjonsmengden. En passende stikkprøve av de ferdige pyrotekniske artiklene, tatt på stedet av det meldte organet før den pyrotekniske artikkelen bringes i omsetning, skal undersøkes, og egnede prøvinger som fastsatt i relevante deler av de harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, skal utføres for å kontrollere at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med kravene i denne forskriften. Dersom en stikkprøve ikke er i samsvar med det akseptable kvalitetsnivået, skal organet treffe egnede tiltak.

Formålet med den fremgangsmåten for stikkprøvetaking som skal anvendes, er å avgjøre om produksjonen av den pyrotekniske artikkelen skjer innenfor akseptable grenser med sikte på å sikre den pyrotekniske artikkelens samsvar.

Dersom prøvingene utføres av et meldt organ, skal produsenten, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer under produksjonsprosessen.

4.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
4.1Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i denne forskriften på hver enkel pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
4.2Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for den pyrotekniske artikkelen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

3. MODUL D: Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen
1.Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av fremgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften.
2.Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon samt inspeksjon og prøving av ferdige pyrotekniske artikler, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.Kvalitetssystem
3.1.Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte pyrotekniske artiklene til ett meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c)alle opplysninger av betydning for den planlagte kategori pyrotekniske artikkel,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
e)den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2.Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, fremgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
b)teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
c)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
d)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.,
e)midler til å føre tilsyn med at den produktkvalitet som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.
3.3.Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden og/eller de tekniske spesifikasjonene, oppfyller disse kravene.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor vurdering av det aktuelle produktområdet og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende krav i denne forskriften. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav e for å kontrollere produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i forskriften og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med disse kravene.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4.Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5Produsenten skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4.Tilsyn på det meldte organets ansvar
4.1.Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2.Produsenten skal gi det meldte organet adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet
b)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.
4.3.Det meldte organet skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og det skal fremlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4.Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i denne forskriften og, under ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkel pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for den pyrotekniske artikkelen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

6.Produsenten skal i minst ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for tilsynsmyndigheten:
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1
b)endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
c)vedtakene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7.Hvert meldt organ skal underrette tilsynsmyndigheten om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for tilsynsmyndigheten listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har utstedt.

4. MODUL E: Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter
1.Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av fremgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller kravene i denne forskriften.
2.Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av ferdige pyrotekniske artikler og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.Kvalitetssystem
3.1.Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte pyrotekniske artiklene til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse,
b)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c)alle opplysninger av betydning for den planlagte kategori pyroteknisk artikkel,
d)dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
e)den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet.
3.2.Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, fremgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
b)undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter selve produksjonen,
c)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.,
d)midler til å føre tilsyn med at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3.Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden og/eller den tekniske spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor vurdering av det aktuelle produktområdet og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende krav i denne forskriften. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav e for å kontrollere produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i forskriften og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med disse kravene.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4.Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5Produsenten skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4.Tilsyn på det meldte organets ansvar
4.1.Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2.Produsenten skal gi det meldte organet adgang til å inspisere steder der produksjon, inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.
4.3.Det meldte organet skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og det skal fremlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4.Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i denne forskriften og, under ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkel pyroteknisk artikkel som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for den pyrotekniske artikkelen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

6.Produsenten skal i minst ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for tilsynsmyndigheten:
a)dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
b)endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
c)vedtakene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.
7.Hvert meldt organ skal underrette tilsynsmyndigheten om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for tilsynsmyndigheten listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har utstedt.

5. MODUL G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
1.Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer er den fremgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at den berørte pyrotekniske artikkelen, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med kravene i denne forskriften.
2.Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organet nevnt i nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de grunnleggende sikkerhetskravene og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte den pyrotekniske artikkelens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde:

a)en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen
b)konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
c)beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan den pyrotekniske artikkelen virker,
d)en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i denne forskriften når disse harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
e)resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
f)prøvingsrapporter.

Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning.

3.Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte pyrotekniske artiklene oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.

4.Verifisering

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger, som fastsatt i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, eller tilsvarende prøvinger, for å kontrollere at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med gjeldende krav i forskriften. I mangel av en slik harmonisert standard og/eller teknisk spesifikasjon skal det meldte organet bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og skal påføre sitt identifikasjonsnummer på den godkjente pyrotekniske artikkelen eller få det påført på det meldte organets ansvar.

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning.

5.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i denne forskriften og, under ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkel pyroteknisk artikkel som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

6. MODUL H: Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring
1.Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring er den fremgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte pyrotekniske artiklene oppfyller kravene i denne forskriften.
2.Produksjon

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for konstruksjon, produksjon samt inspeksjon og prøving av ferdige pyrotekniske artikler, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4.

3.Kvalitetssystem
3.1.Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte pyrotekniske artiklene til et meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

a)produsentens navn og adresse,
b)den tekniske dokumentasjonen for én modell av hver kategori pyrotekniske artikler som skal produseres. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde:
-en generell beskrivelse av den pyrotekniske artikkelen
-konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
-beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan den pyrotekniske artikkelen virker
-en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i denne forskriften når disse harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
-resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
-prøvingsrapporter.
c)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
d)en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ.
3.2.Kvalitetssystemet skal sikre at de pyrotekniske artiklene er i samsvar med kravene i denne forskriften.

Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal være dokumentert på en systematisk og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, fremgangsmåter og instruksjoner. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal gjøre det mulig å tolke kvalitetssystemets programmer, planer, håndbøker og registre på en ensartet måte.

Den skal særlig inneholde en tilstrekkelig beskrivelse av:

a)kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til konstruksjons- og produktkvalitet,
b)tekniske konstruksjonsspesifikasjoner, herunder standarder som skal anvendes, og dersom de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke blir anvendt i sin helhet, hvilke midler som vil bli brukt for å sikre at de grunnleggende sikkerhetskravene i denne forskriften, vil bli oppfylt,
c)teknikker for kontroll og verifisering av konstruksjon samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes ved konstruksjon av pyrotekniske artikler i forbindelse med den aktuelle kategori pyroteknisk artikkel,
d)tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske tiltak som benyttes,
e)undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter produksjonen, samt hvor ofte de vil bli utført,
f)kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.,
g)midler til å føre tilsyn med at den konstruksjons- og produktkvalitet som kreves, oppnås, og at kvalitetssystemet virker effektivt.
3.3.Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2.

Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den nasjonale standarden som gjennomfører den relevante harmoniserte standarden og/eller den tekniske spesifikasjonen, oppfyller disse kravene.

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring innenfor vurdering av det aktuelle produktområdet og den berørte produktteknologi samt kunnskap om gjeldende krav i denne forskriften. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk på produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 3.1 bokstav b for å kontrollere produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i denne forskriften og gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at den pyrotekniske artikkelen er i samsvar med disse kravene.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

3.4.Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og å vedlikeholde det slik at det fortsatt virker hensiktsmessig og effektivt.
3.5Produsenten skal holde det meldte organet som godkjente kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring av kvalitetssystemet.

Det meldte organet skal vurdere de foreslåtte endringene og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig.

Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene fra undersøkelsen og et begrunnet vurderingsvedtak.

4.Tilsyn på det meldte organets ansvar
4.1.Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.
4.2.Produsenten skal gi det meldte organet adgang til å inspisere steder der konstruksjon, produksjon, inspeksjon, prøving og lagring finner sted, og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a)dokumentasjon for kvalitetssystemet,
b)kvalitetsregistre som fastsatt i konstruksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel resultater av analyser, beregninger, prøvinger osv.,
c)kvalitetsregistre som fastsatt i produksjonsdelen av kvalitetssystemet, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikasjoner osv.
4.3Det meldte organet skal utføre regelmessig revisjon for å sikre at produsenten vedlikeholder og anvender kvalitetssystemet, og det skal fremlegge en revisjonsrapport for produsenten.
4.4Det meldte organet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet utføre eller få utført prøvinger av de pyrotekniske artiklene for å kontrollere om kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det er utført prøvinger.
5.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
5.1Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i denne forskriften, og under ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkel pyroteknisk artikkel som oppfyller gjeldende krav i denne forskriften.
5.2Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for den pyrotekniske artikkelen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndigheten i ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken pyroteknisk artikkel den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

6.Produsenten skal i minst ti år etter at den pyrotekniske artikkelen er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for tilsynsmyndigheten:
a)den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1,
b)dokumentasjonen for kvalitetssystemet som nevnt i nr. 3.1
c)endringen nevnt i nr. 3.5, som godkjent,
d)vedtakene og rapportene fra det meldte organet nevnt i 3.5, 4.3 og 4.4.
7.Hvert meldt organ skal underrette tilsynsmyndigheten om de godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for tilsynsmyndigheten listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning om de godkjenningene av kvalitetssystemer som det har utstedt. 

Vedlegg III Fyrverkeri som kan gjøres tilgjengelig for forbruker

Type fyrverkeriKat.Maksimalt netto eksplosivinnhold (NEI) i gram (g)
Batterier eller kombinasjonsbatterier kan bare gjøres tilgjengelig dersom de kan stå av seg selv under avfyring uten å behøves graves ned, skrues fast eller forankres først
Bakkebatterier og kombinasjonsbatterier (Batteries and combinations)2Bakkebatteri eller kombinasjonsbatteri, unntatt kombinasjonsbatterier med fontener: 500 g
Kombinasjonsbatteri med fontener: 600 g, hvor ikke mer enn 500 g kan være elementer som ikke er fontener
Bakkebatteri som inneholder fontene: 600 g Knalleffekter (banger) som benyttes i bakkebatterier eller kombinasjonsbatterier: 100 g
«Flash composition» med knalleffekt (Flash banger) som benyttes i bakkebatterier og kombinasjonsbatterier: 25 g

3Bakkebatteri eller et kombinasjonsbatteri: 1000 g
Knalleffekter (banger) som benyttes i bakkebatterier eller kombinasjonsbatterier: 100 g
«Flash composition» med knalleffekt (Flash banger) som benyttes i bakkebatterier og kombinasjonsbatterier: 25 g
Bengalsk ild, bengalske fakler (Bengal flames)2250 g
Bengalske fyrstikker (Bengal sticks)250 g
Fontener (Fountains)2250 g, hvis det er hyleeffekt, ikke mer enn 5,0 g i hver enhet

31000 g, hvis det er hyleeffekt, ikke mer enn 20 g i hver enhet
Ildbeger (Mines)250 g. Ildbeger kan maksimalt inneholde fem pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 5,0 g svartkrutt eller 2,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 1,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats
Ildbeger uten pyrotekniske elementer kan maksimalt inneholde 8,0 g nitrocellulose med en vektprosent av nitrogen på ikke mer enn 12,6.
3200 g. Ildbeger kan maksimalt inneholde 25 pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 5,0 g svartkrutt eller 2,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 1,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats
Romerske lys (Roman candles)250 g. Hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 10,0 g. Romerske lys kan maksimalt inneholde fem pyrotekniske enheter som inneholder drivladning og hver av disse pyrotekniske enhetene kan maksimalt inneholde 10,0 g svartkrutt eller 4,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 2,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats
Effektrør (Shot tubes)225 g. Drivladningen og/eller bristeladningen i hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 10,0 g svartkrutt eller 4,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 2,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats

340 g. Drivladningen og/eller bristeladningen i hver pyrotekniske enhet kan maksimalt inneholde 20 g svartkrutt eller 8,0 g nitrat/metallbasert pyroteknisk sats eller 4,0 g perklorat/metallbasert pyroteknisk sats
Stjerneskudd (Sparklers)250 g
Soler (Wheels)2100 g. Hvis det er hyleeffekt, maksimalt 5,0 g i hver enhet

3900 g. Hver enkelt enhet kan maksimalt inneholde 150,0 g. Hvis det er hyleeffekt, maksimalt 20,0 g i hver enhet

Vedlegg IV Register i henhold til § 27a


Registreringsnummer
Dato for utstedelse av EF-typeprøvingssertifikat (modul B), samsvarssertifikat (modul G) eller godkjenning av kvalitetssystem (modul H) og eventuell utløpsdato
Produsent

Type produkt og eventuelt undertype

Produksjonsfase samsvarsmodul1

Meldt organ ansvarlig for vurdering av samsvar på basis av produksjonsfase1

Tilleggsinformasjon
1Må alltid fylles ut dersom det meldte organ gjennomfører samsvarsvurdering etter vedlegg II modul (B). Ikke nødvendig for samsvarsvurderingsprosedyrer etter vedlegg II modul (G) og (H). Informasjon skal gis (der denne er kjent) hvis et annet meldt organ er involvert.
0Tilføyd ved forskrift 4 juni 2015 nr. 590 (i kraft 17 okt 2016).