Forskrift om overgangsregler til endringer i skattereglene for uførepensjon

DatoFOR-2013-10-04-1209
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
IkrafttredelseInntektsåret 2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-12-07-76, LOV-1999-03-26-14
Kunngjort15.10.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om skattereglene for uførepensjon, overgangsregler

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013 med hjemmel i lov 7. desember 2012 nr. 76 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt del VIII, jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

§ 1.Anvendelsesområde for overgangsregler om utfasing av særfradrag for uførhet

Skattyter som for inntektsåret 2014 fikk særfradrag for uførhet etter skatteloven § 6-81 annet ledd, men ikke mottok uførepensjon fra folketrygden, kan få særfradrag etter denne forskriften for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

§ 2.Vilkår for særfradrag

Særfradrag gis til skattyter som har mottatt uførepensjon etter andre lover enn folketrygdloven, fordi ervervsevnen er satt ned med mindre enn 2/3. Særfradrag gis til og med den måned skattyter fyller 67 år. Særfradrag gis ikke til skattyter som samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

§ 3.Særfradragets størrelse

Særfradraget gis i alminnelig inntekt med 1 000 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2015, med 667 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2016 og med 334 kroner pr. påbegynt måned for inntektsåret 2017.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra samme tidspunkt som ikrafttredelse av lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).1 Forskriften gjelder for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

126 sep 2014 med virkning fra og med inntektsåret 2015 iflg. res. 26 sep 2014 nr. 1221.