Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg

DatoFOR-2013-10-08-1212
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse08.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§32
Kunngjort15.10.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om ledninger i offentlig veg

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 32 tredje ledd.

I Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre et ensartet og landsdekkende regelverk og øke graden av forutberegnelighet.

Det overordnede formålet med vegen er å sikre framkommelighet på en trygg måte. For å ivareta andre samfunnsinteresser kan veggrunnen nyttes som framføringstrasé for annen infrastruktur. Ved framføring av annen infrastruktur i veggrunnen skal det tas hensyn til vegens tilstand og kvalitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder saksbehandling og kostnadsdeling mellom vegmyndighet og ledningseier ved legging og flytting av ledningsanlegg over, under, langs eller nærmere offentlig veg enn 3 meter fra vegkanten.

Forskriften gjelder tilsvarende for vegmyndighetens oppfølgning og drift og vedlikehold av veg og legging av trekkrør.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med: 

ledningsanlegg: ledninger, kabler og innretninger som nevnt i vegloven § 32. 

ledningsarbeider: alle typer inngrep i tilknytning til ledningsanlegg enten dette skjer ved graving, boring, legging, omlegging, utskifting, fjerning eller lignende tiltak. 

ledningseier: enhver som står ansvarlig for ledningsarbeider, som krever tillatelse etter vegloven § 32, eller for øvrig har ledningsanlegg i offentlig veg.

II Tillatelse til ledningsarbeid

§ 4.Søknad om tillatelse

Ledningseier skal innhente tillatelse fra vegmyndigheten før ledningsarbeidet kan starte.

Søknad om tillatelse skal skje skriftlig til vegmyndigheten innen rimelig tid før planlagt oppstartsdato. For større arbeider skal søknadsfristen avtales med vegmyndigheten.

I søknad om tillatelse skal det framgå hvilke planer som foreligger, herunder nødvendige kart og beskrivelser av det planlagte arbeidet. Søknaden skal videre inneholde navn på ledningseier, kontaktperson hos ledningseier samt navnet på eventuell utførende entreprenør. Ledningseier skal oppgi navn på kontaktperson som også kan kontaktes utenfor normal arbeidstid.

Ved ledningsbrudd hvor det er behov for umiddelbar utbedring er det tilstrekkelig at vegmyndigheten varsles muntlig. Søknaden skal så snart som mulig nedfelles skriftlig.

§ 5.Vilkår for tillatelse

Tillatelse til framføring av ledningsanlegg kan gis av vegmyndigheten under forutsetning av at dette ikke er til hinder for vegmyndighetens arbeid med vegen eller utvidelse av denne, eller til skade for allmenne ferdselsinteresser.

Vegmyndigheten kan av hensyn til trafikkavviklingen kreve arbeidet utført på bestemte tider av døgnet, på bestemte tider av året eller innenfor en bestemt frist.

Vegmyndigheten kan stille nærmere vilkår for tillatelsen.

§ 6.Bortfall av tillatelsen

Tillatelse til ledningsarbeid er betinget av at arbeidet er påbegynt innen ett år fra det tidspunkt tillatelsen ble gitt, med mindre annet er bestemt i selve tillatelsen. I motsatt fall bortfaller tillatelsen.

III Planlegging og gjennomføring

§ 7.Forhåndsbefaring

Både vegmyndigheten og ledningseier kan kreve at det holdes befaring eller registrering av vegarealets tilstand før arbeidet starter.

§ 8.Arbeidsvarsling

Ledningseier skal besørge varsling og sikring av arbeidet i samsvar med forskrift og retningslinjer om arbeidsvarsling. Ledningsarbeid skal ikke iverksettes før godkjent varslingsplan foreligger og nødvendige skiltvedtak er truffet.

§ 9.Forholdet til eksisterende ledningsanlegg

Ledningseier skal innhente opplysninger om eksisterende ledningsanlegg.

Sikkerhetskrav og andre forhold vedrørende eksisterende ledningsanlegg skal følges. Hvis framføringen av nytt anlegg hindres av eksisterende installasjoner, må eventuelle tilpasninger og omlegginger avtales med ledningseierne.

Ledningseier skal på anmodning påvise sitt anlegg i vegen.

Vegmyndigheten skal om nødvendig bidra i koordineringen mellom ledningseierne gjennom informasjon og veiledning, herunder tilrettelegge for påvisning av beliggenhet til eksisterende ledningsanlegg.

§ 10.Faste målepunkter i veg

Faste målepunkter som er anbrakt på vegarealet må ikke flyttes eller skades. Oppstår det fare for skade på slike målepunkter under arbeid skal ledningseier gi beskjed til vegmyndigheten.

§ 11.Krav til entreprenør som utfører arbeidet på vegne av ledningseier

Entreprenør som skal utføre gravearbeider i offentlig veggrunn, må tilfredsstille gjeldende krav til godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.

§ 12.Ferdigmelding

Ledningseier skal etter ferdigstillelse melde fra til vegmyndigheten om at arbeidet er avsluttet.

§ 13.Kontroll og godkjenning

Vegmyndigheten er kontroll- og godkjenningsmyndighet for ledningsarbeidet.

§ 14.Innmåling av ledningstrasé

Nye ledningstraseer skal innmåles av ledningseier.

Innmålingsdata skal leveres vegmyndigheten.

IV Kostnadsansvar og garanti

§ 15.Vegmyndighetens tiltak på veg

Vegmyndigheten skal gi ledningseier forhåndsvarsel om vegarbeid som kan medføre tiltak på ledningsanlegget. Der det er behov for umiddelbar utbedring av vegen kan forhåndsvarsel unnlates.

Vegmyndigheten kan kreve å utføre ledningsarbeidet på ledningseiers bekostning dersom det er behov for koordinering med andre arbeid på vegarealet eller når særlige hensyn tilsier det.

Vegmyndigheten er ikke ansvarlig for ulemper som ledningsanlegget utsettes for som følge av vegmyndighetens vedlikehold, reparasjons- og utbedringsarbeid.

§ 16.Ledningseiers økonomiske ansvar

Ledningseier er forpliktet til for egen regning å foreta endringer på ledningsanlegg, eller fjerne ledningsanlegget, dersom det er nødvendig av hensyn til veginteressen.

Vegmyndigheten kan, i forbindelse med tillatelsen, kreve at det legges ekstra trekkrør i lednings- og kabelgrøfter. Vegmyndigheten skal eie trekkrørene og bære kostnadene for trekkrørene.

§ 17.Ledningseiers erstatningsansvar

Ledningseier er ansvarlig for all skade som ledningsanlegget måtte påføre vegen.

Forholdet til tredjemann reguleres av alminnelige erstatningsrettslige regler.

§ 18.Garanti

Vegmyndigheten kan, før ledningsarbeidet påbegynnes, kreve at ledningseier stiller økonomisk garanti for etterfølgende utbedring av vegen og senere følgeskader. Garantien må stå i forhold til omfanget av ledningsarbeidet.

V Særskilte bestemmelser

§ 19.Dispensasjon

Når særlige grunner foreligger, kan vegmyndigheten dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 20.Sanksjoner

Ved brudd på vilkår gitt i forskriften eller vilkår i ledningstillatelsen kan vegmyndigheten tilbakekalle tillatelsen. Vegmyndigheten kan i så fall foreta utbedring, omlegging eller fjerning av ledningsanlegget på ledningseiers bekostning.

§ 21.Klage

Vegdirektoratet er klageinstans for vedtak som gjelder riksveger.

Fylkeskommunen er klageinstans for vedtak som gjelder fylkesveger.

Kommunen er klageinstans for vedtak som gjelder kommunale veger.

§ 22.Utfyllende retningslinjer

Samferdselsdepartementet kan gi nærmere tekniske og administrative bestemmelser for utfylling og gjennomføring av disse forskrifter.

Vegmyndigheten kan pålegge bruk av særskilte skjema ved søknad og rapportering.

VI Ikrafttreden

§ 23.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.