Forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy

DatoFOR-2013-10-10-1217
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2016-12-15-1651 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16, FOR-1980-11-24-1
Kunngjort15.10.2013   kl. 16.10
KorttittelForskrift om amatørbygde kjøretøy

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 10. oktober 2013 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 okt 2013 nr. 1240, 22 des 2015 nr. 1840, 15 des 2016 nr. 1651.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde m.m.

Denne forskrift får anvendelse på nærmere angitte kjøretøy som er satt sammen av nye og/eller brukte deler i Norge som fremstilles for førstegangsgodkjenning og -registrering i Norge 1. januar 2014 eller senere.

Den får ikke anvendelse på kjøretøy produsert i serie.

Den får ikke anvendelse på kjøretøy som er førstegangsgodkjent og registrert på ordinære vilkår, og i ettertid endres, jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 7, med unntak fra oppbygging etter nærmere bestemte regler.

Den får ikke anvendelse på kjøretøy som endres uten å følge de godkjenningsprosesser som gjelder for amatørbygde kjøretøy.

Den får ikke anvendelse på kjøretøy som bygges i forretningsmessig sammenheng.

Dersom ikke annet fremkommer av forskriften, gjelder bestemmelsene for amatørbygg i sin helhet for kjøretøy i byggesett. Kjøretøy som omfattes av denne forskriften kan kun benyttes til eget bruk.

0Endret ved forskrift 18 okt 2013 nr. 1240.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Amatørbygd kjøretøy: Et kjøretøy som hovedsakelig er konstruert og bygd av enkeltperson, eller av annen på enkeltpersons vegne, og som førstegangsregistreres på enkeltperson for eget bruk. Kjøretøy som er definert under bokstav b omfattes ikke av denne definisjon.
b)Kjøretøy i byggesett (kit car og bike): Komponenter som leveres av produsent/produsenter av byggesett-kjøretøy, og som deretter monteres av enkeltpersoner for eget bruk. Ramme og/eller karosseri levert av opprinnelig fabrikant for serieproduserte kjøretøy kan ikke benyttes for å danne grunnlag for et byggesett-kjøretøy med mindre delen/delene er eldre enn 30 år.
c)Eget bruk: Benyttelse av kjøretøy til private formål som ikke kommer inn under bestemmelsene om løyvepliktig transport.
§ 3.Kategori av kjøretøy

Godkjenning etter denne forskrift kan gis for følgende kategorier kjøretøy:

a)M1 med tillatt totalvekt inntil 3500 kg,
b)N1,
c)Tohjuls motorsykkel, med eller uten sidevogn (L3e og L4e),
d)Trehjuls motorsykkel med tre symmetrisk plasserte hjul (L5e).

Kapittel 2. Nærmere om godkjenning

§ 4.Saksbehandlingsregler

Amatørbygg skal fremstilles for enkeltgodkjenning. Godkjenningsmyndighet er Statens vegvesen regionvegkontorene, jf. forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 9 første ledd. Regionene skal utpeke bestemte kontrollenheter for slik godkjenning.

Statens vegvesens spesialistfunksjon for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy (SFOOR) har landsdekkende ansvar for veiledning og tilsyn etter denne forskrift. Herunder oppfølging av søknader, byggeprosjekt og register for dette.

Maksimalt antall amatørbygde kjøretøy og kjøretøy i byggesett som kan godkjennes årlig:

a)Bil: 50 stk. amatørbygg og 50 stk. byggesett
b)Motorsykkel: 65 stk. amatørbygg og 65 stk. byggesett.

Søknad om godkjenning av byggeprosjekt for amatørbygde kjøretøy fremmes til regionvegkontoret før prosjektet påbegynnes. Søknad skal inneholde informasjon om følgende:

a)Identitetsbærende komponenter:
a.Følgende komponenter på amatørbygd bil er å anse som identitetsbærende:
i.Ramme
ii.Motor
iii.Karosseri
iv.Girkasse.
b.Følgende komponenter på amatørbygd MC er å anse som identitetsbærende:
i.Ramme
ii.Motor.
b)Opprinnelsen til komponenter som det søkes om å benytte i byggeprosjektet:
a.Hjuloppheng (eks. gaffel, svingarmer, for-/bakaksel)
b.Interiør
c.Styreinnretning
d.Komponenter av sikkerhetsmessig betydning
e.Bremser
f.Motorstyring/elektronikk.
c)Søker av byggeprosjektet må overfor godkjenningsmyndigheten redegjøre for opprinnelse til og anskaffelse av komponentene som er beskrevet i bokstav a og b. Godkjenningsmyndigheten kan be om dokumentasjon for disse forhold. Slik dokumentasjon vil være fortollingsdokumentasjon, kjøpekontrakter, salgsmelding og kvitteringer for komponentene.
§ 5.Kontroll av byggeprosjektet

Byggeprosjekter skal følges opp ved følgende kontroller i løpet av en byggeperiode:

a)Oppstartskontroll
b)Ferdig sveiset ramme, bærende konstruksjon karosseri
c)Ferdig sammensatt kjøretøy
d)Sluttkontroll av ferdig kjørbart kjøretøy. Før endelig godkjenning kan gis, skal prøvekjøring av kjøretøyet foretas. Ved sluttkontroll tildeles understellsnummer.

Tekniske mangler som påpekes ved byggekontroll etter første ledd bokstav d skal utbedres før godkjenning kan gis.

Et innvilget og påbegynt byggeprosjekt skal være ferdigstilt før søknad om nytt byggeprosjekt kan innvilges.

§ 6.Frist for ferdigstillelse av byggeprosjekt

Kjøretøyet skal fremstilles for godkjenning ved Statens vegvesen regionvegkontoret innen 5 år for så vidt gjelder amatørbygde biler, og innen 3 år for så vidt gjelder amatørbygde motorsykler.

Regionvegkontoret kan etter søknad forlenge fristen for ferdigstillelse.

§ 7.Overdragelse av byggeprosjekt

Et innvilget byggeprosjekt etter denne forskrift kan etter søknad overdras til ny eier. Ny søknad skal være en fullstendig søknad om bygging av amatørbygd kjøretøy, jf. § 4.

Overdragelse av byggeprosjekt skjer etter denne bestemmelsen frem til understellsnummer er tildelt, jf. § 5 første ledd bokstav d.

§ 8.Gebyr

Ved skriftlig søknad om igangsetting av byggeprosjekt vil det påløpe et gebyr på 5300 kr for motorsykkel og 6340 kr for bil. Gebyret omfatter behandling av søknaden, igangsetting, løpende kontroller av byggeprosjektet, jf. § 5 første ledd, bokstav a–c, samt kontroll av godkjent kjøretøy etter to år, jf. § 4, § 5 og § 9 annet ledd.

Ved fremstilling av kjøretøyet til endelig godkjenning/sluttkontroll, jf. § 5 første ledd bokstav d, vil det påløpe ordinære gebyr etter forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil § 20 fjerde ledd eller kjøretøyforskriften § 1-14, nr. 3.1.

Ved overdragelse av innvilget byggeprosjekt til ny eier påløper nytt gebyr etter første ledd.

0Endret ved forskrifter 22 des 2015 nr. 1840 (i kraft 1 jan 2016), 15 des 2016 nr. 1651 (i kraft 1 jan 2017).
§ 9.Krav til registrering, oppfølgingskontroll og periodisk kontroll av godkjente kjøretøy

Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy kap. 2 gjelder ved registrering av amatørbygde kjøretøy.

Amatørbygde kjøretøy skal forevises Statens vegvesen for oppfølgingskontroll 2 år etter 1. gangs registreringsdato. Det påløper ingen gebyrer for denne kontrollen.

Amatørbygde kjøretøy skal forevises for periodisk kjøretøykontroll etter forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kjøretøykontroll.

Kjøretøy anses som nytt, og svarer engangsavgift i henhold til forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

§ 10.Forhold til øvrig teknisk regelverk

Ved teknisk endring på godkjent og registrert amatørbygg gjelder definisjonene i kjøretøyforskriften kap. 7 om reparasjon, ombygging og oppbygging. For øvrig gjelder de tekniske krav og prosedyrer for godkjenning som følger av denne forskrift med eventuelle endringer.

Kapittel 3. Tekniske krav til godkjenning for amatørbygg

§ 11.Overordnede krav

Amatørbygd kjøretøy skal tilfredsstille kravene i § 12, § 13 og § 14 i kap. 3 i denne forskrift samt kjøretøyforskriften kap. 1–7 så langt de passer, likevel slik at det ikke kan gjøres unntak fra kjøretøyforskriften § 1-4 Ombygging av kjøretøyer, § 1-5 Krav til kjøretøy/utstyr i bruk, § 1-14 Betaling for godkjenning av kjøretøyer, § 6-2 Godkjenningsmyndighet, § 6-3 Godkjenning av kjøretøy nr. 1 og 2, § 6-9 Endring av godkjent kjøretøy, § 6-10 Ansvar for at godkjenningsplikten er oppfylt, § 6-11 Søknad om godkjenning, § 6-17 Kontroll og kap. 2, 7, 9 og 11.

I tillegg skal amatørbygd kjøretøy tilfredsstille de tekniske krav som det i denne forskrift spesielt henvises til i kjøretøyforskriftens kap. 9-50.

Amatørbygd kjøretøy skal være bygd, innrettet og utstyrt slik at det tåler de påkjenninger som det vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde unødig fare eller ulempe og slik at fare for brann mest mulig unngås. Kjøretøyets miljø- og trafikksikkerhetsegenskaper skal være ivaretatt opp til dets konstruktive hastighet.

§ 12.Krav til motor og miljø

Amatørbygd kjøretøy skal tilfredsstille følgende krav:

a)Amatørbygd kjøretøy kan kun utrustes med følgende fremdriftskilder:
i.Forbrenningsmotor
ii.Elmotor med akkumulator (batteri) som energikilde.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav til motor og drivverk etter kjøretøyforskriften § 23-1 nr. 1–3. Med fabrikant menes i denne sammenheng motorfabrikant. Amatørbygd bil kan ikke ha høyere motoreffekt enn 20 kW/100 kg egenvekt.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille krav til motor og drivverk etter kjøretøyforskriften § 23-5 nr. 2. Med fabrikant menes i denne sammenheng motorfabrikant. Amatørbygd motorsykkel kan ikke ha høyere motoreffekt enn 35 kW/100 kg egenvekt.

b)Krav til støy etter kjøretøyforskriften § 24-1 og § 24-2. Amatørbygd kjøretøy skal måles i henhold til ECE-regulativ 51.02 eller ECE-regulativ 9.00 med maksimal forbikjøringsstøy på 84 db(A). Standstøy måles i henhold til «Merknad til kap. 24». Standstøy angis i kjøretøyets vognkort.
c)Krav til avgass etter kjøretøyforskriften § 25-1. Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i § 25-2 og § 25-3 nr. 1, pkt. a, eller pkt. b (første til tredje ledd), eller pkt. c (første og annet ledd).
d)Krav til elektrisk utstyr og elektromagnetisk støy etter kjøretøyforskriften § 27-1. Utstyr som har en sikkerhetsmessig betydning skal tilfredsstille funksjonskravene i kjøretøyforskriften § 27-2 og tilsvarende funksjonskrav i direktiv 72/245/EØF, som senest endret ved direktiv 2009/19/EF eller ECE-regulativ nr. 10.04. Utstyr som sender ut radiobølger skal fungere på frekvenser som er godkjent av Post- og teletilsynet.
§ 13.Funksjonelle sikkerhetskrav m.m.

Amatørbygd kjøretøy skal tilfredsstille følgende funksjonelle sikkerhetskrav:

a)Krav til ramme og bærende konstruksjon etter kjøretøyforskriften § 11-1.
b)Krav til aksler, fjærer og støtdempere etter kjøretøyforskriften § 12-1, nr. 1–2.
c)Krav til styring etter kjøretøyforskriften § 21-1 nr. 1–4. Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 21-2 nr. 1.
d)Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav til skjerming av hjul etter kjøretøyforskriften § 32-1 og § 32-2, nr. 1 og 3.
e)Krav til klemsikring etter funksjonskravene i direktiv 74/60/EØF som senest endret ved direktiv 2000/4/EF dersom det er montert elektrisk drevne ruter, soltak eller lignende.
f)Dører og hengsler på amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 17-2. Bestemmelsen benyttes tilsvarende på amatørbygd motorsykkel så langt den passer.
g)Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav til sitteinnretning og personantall i kjøretøyforskriften § 18-1, likevel slik at antall sitteplasser fastsettes av godkjenningsmyndigheten. Langsgående (sidevendte) sitteinnretninger tillates ikke.
h)Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille krav til sitteinnretning, persontall og sikringsutstyr i kjøretøyforskriften § 18-7.
i)Krav til hjul og dekk etter kjøretøyforskriften § 13-1, nr. 1–6.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav i kjøretøyforskriften § 13-3.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille krav i kjøretøyforskriften § 13-5.

j)Amatørbygd bil skal være utstyrt med bilbelter for alle sitteplasser. Bilbelter skal være av utførelse og montering i henhold til kjøretøyforskriften § 16-4 eller § 16-6. Bilbelter av type S kan i alle tilfelle monteres istedenfor belter av type A eller B.
k)Amatørbygd bil skal ha festepunkter til bilbelter i henhold til kjøretøyforskriften § 16-6, som skal være forsvarlig når det gjelder styrke og plassering.
l)Krav til speil etter kjøretøyforskriften § 30-1.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 30-3.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 30-5.

m)Krav til lysutstyr etter kjøretøyforskriften § 28-3. Farge på lys skal være i henhold til kap. 28. Lysutstyr i henhold til de til en hver tid gjeldende europeiske rettsakter anses å oppfylle kravene til lys for amatørbygg.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 28-4 og § 28-5.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 28-6, § 28-7, § 28-8 og § 28-9.

n)Krav til betjeningsinnretninger i kjøretøyforskriften § 19-1 nr. 1.
o)Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav til ventilasjon og klimaanlegg i kjøretøyforskriften § 20-2 nr. 2 første ledd. For montering og fylling av klimaanlegg gjelder de grenseverdiene for GPW-verdier til kjølemediet som er angitt i kjøretøyforskriften § 20-3 nr. 5.
p)Krav til vindu etter kjøretøyforskriften § 31-1.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 31-3.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 31-5.

q)Amatørbygd bil skal tilfredsstille krav i kjøretøyforskriften § 48-1 nr. 1, og være utstyrt med støtabsorberende rattstamme eller utførelse som gir tilsvarende beskyttelse for fører.
r)Krav til bremser etter kjøretøyforskriften § 26-5 nr. 1 og 2.

Driftsbremseanlegget på amatørbygd bil skal være av flerkrets type og konstruert slik at:

1.Retardasjonen minst er 5,8 m/s² når kjøretøyet, opplastet til tillatt totalvekt, bremses opp fra 80km/t til stillestående. Ved oppbremsingen skal motor være frakoblet og bremsene være kalde. Retardasjonen skal oppnås ved maksimal pedalkraft på 490 N (50 kp) og når maksimalt halvparten av bremsepedalens tilgjengelige bevegelse er brukt.
2.Driftsbrems skal, både ved ulastet og fullastet bil, på jevn vegbane med gode friksjonsforhold kunne bremse bilen med inntil 6 m/s² uten at noe hjul låses.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 26-6.

s)Krav til lydsignal i kjøretøyforskriften § 29-1. Amatørbygd motorsykkel kan alternativt tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 29-2.
§ 14.Generelle krav til konstruksjon

Amatørbygde kjøretøy skal tilfredsstille følgende konstruksjonskrav:

a)Merking av kjøretøyet skal være i samsvar med kravene i kjøretøyforskriften § 6-4 første til femte ledd.
b)Amatørbygd bil skal være utstyrt med fabrikasjonsplate i henhold til forordning (EU) nr. 19/2011.
c)Ved godkjenning av kjøretøy etter denne forskrift skal WMI-kode tildelt Statens vegvesen benyttes. Dersom benyttet ramme allerede har innpreget 17-sifret WMI-understellsnummer skal fabrikant endres. Prosedyren for skifte av fabrikant beskrevet i direktiv 2007/46/EF vedlegg XVII nr. 4 benyttes.
d)Tillatt totalvekt for amatørbygde kjøretøy fastsettes av godkjenningsmyndigheten etter følgende utregning:
-Kjøretøyets egenvekt i driftsklar stand pluss minimum 75 kg for hver sitteplass (for M1 fordelt med 68 kg i setet og 7 kg bagasje per person).
-Varebil - vektplassering av last i varerom/lasteplan.
-Godkjenningsmyndigheten kan fastsette andre tillatte vekter (tilhengervekter, aksellaster) dersom konstruktive hensyn tilsier dette.
e)Krav til egenvekt, største totalvekt og vektfordeling skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 10-1 nr. 4 første ledd.
f)Krav til transportutstyr etter kjøretøyforskriften § 36-1 dersom slikt utstyr er montert.
g)Krav til hjelpe- og arbeidsutstyr etter kjøretøyforskriften § 37-1 dersom slikt utstyr er montert.
h)Krav til tilhengerkopling etter kjøretøyforskriften § 38-1 nr. 2 dersom slik kopling er montert.

Amatørbygd bil skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 38-2.

Amatørbygd motorsykkel skal tilfredsstille kravene i kjøretøyforskriften § 38-4.

i)Krav til låsutstyr etter kjøretøyforskriften § 34-1.
j)Krav til drivstoffanlegg etter kjøretøyforskriften § 22-1 nr. 1 første og annet ledd og § 22-1 nr. 2, eventuelt tilsvarende FIA- eller FMVSS-krav. Amatørbygd kjøretøy kan ikke utstyres med drivstoffanlegg for LPG eller CNG.
k)Krav til karosseri og lasteplan etter kjøretøyforskriften § 14-1 nr. 1, første og annet ledd og § 14-1 nr. 2. Amatørbygd motorsykkel skal i tillegg oppfylle kravene i kjøretøyforskriften § 14-6.
l)Krav til plass for kjennemerke i kjøretøyforskriften § 39-1 og § 39-2 nr. 1 til nr. 3.

Amatørbygd bil skal ha kjennemerkeplassering i henhold til kravene i kjøretøyforskriften § 39-3.

Amatørbygd motorsykkel skal ha kjennemerkeplassering i henhold til kravene i kjøretøyforskriften § 39-7.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 15.Administrative bestemmelser

Regionvegkontoret fører register over innvilgede og avsluttede byggeprosjekter.

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.