Forskrift om prioritet i mobilnett

DatoFOR-2013-10-21-1241
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse21.10.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§2-10, LOV-2003-07-04-83-§10-1, LOV-2003-07-04-83-§10-3, FOR-2013-06-14-619
Kunngjort22.10.2013   kl. 14.20
KorttittelForskrift om prioritet i mobilnett

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Post- og teletilsynet 21. oktober 2013 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, § 2-10 femte ledd, § 10-1 og § 10-3, jf. delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 619.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å bidra til at samfunnsviktig trafikk prioriteres i mobilnett i krise- eller beredskapssituasjoner.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder mobiltilbydere.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Autorisasjon: Godkjenning av at en virksomhet kan få prioritetsabonnement.

Mobilnett: Offentlig landmobilt elektronisk kommunikasjonsnett.

Mobiltilbyder: Tilbyder av tilgang til mobilnett og tilbyder av offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester i mobilnett.

Prioritetsfunksjon: Funksjon i mobilnett med egenskaper som fremkommer av § 7.

Tilgangssperring: Funksjon for å forhindre tilstand av trafikkmetning i mobilnett ved midlertidig å utestenge grupper av abonnenter fra mulighet til å foreta anrop eller motta anrop. Eventuell utestenging vil være avhengig av tilhørighet til aksessklasse.

Nasjonal gjesting: Funksjon som gjør det mulig for en sluttbruker å få formidlet egen mobiltilbyders offentlige elektroniske kommunikasjonstjenester i annen mobiltilbyders mobilnett i Norge.

Prioritetsabonnement: Et mobilabonnement som inneholder prioritetsfunksjon, skjerming mot tilgangssperring og nasjonal gjesting i medhold av denne forskrift.

Kapittel 2. Generelle krav

§ 4.Plikt til å tilby prioritetsabonnement

Mobiltilbyder som omfattes av § 7 skal tilby prioritetsabonnement.

§ 5.Plikt til å tilby nødvendig funksjonalitet til andre mobiltilbydere

Mobiltilbyder som tilbyr tilgang til mobilnett til andre mobiltilbydere som plikter å tilby prioritetsabonnement, skal tilby nødvendig funksjonalitet for at disse kan tilby prioritetsabonnement til sine sluttbrukere. Denne funksjonaliteten skal tilbys på ikke-diskriminerende vilkår og til kostnadsorienterte priser. Mobiltilbyder skal på forespørsel fra Post- og teletilsynet dokumentere at prisene er kostnadsorienterte.

§ 6.Sikkerhet

Mobiltilbyder skal sørge for forsvarlig sikkerhet for tekniske og administrative funksjoner i prioritetsordningen, herunder opplysninger om prioritetsabonnenter.

Personer som behandler prioritetsabonnement hos mobiltilbyder skal ha særskilt fullmakt av mobiltilbyder til dette. Antallet fullmakter skal begrenses mest mulig. Tilgang til opplisting som identifiserer prioritetsabonnenter, skal begrenses til personer med fullmakt.

Kapittel 3. Funksjonelle krav mv.

§ 7.Prioritetsfunksjon for linjesvitsjet telefonforbindelse

Mobiltilbyder som tilbyr linjesvitsjet telefonforbindelse skal for denne tjenesten ha prioritetsfunksjon med følgende egenskaper:

a)Prioritetsfunksjonen skal gi fortrinn til trafikkanaler mellom mobilterminal og basestasjon i originerende ende, og i terminerende ende dersom forbindelsen termineres i mobilnett,
b)fortrinn til trafikkanaler skal innebære at ved mangel på ressurser, frigis ressurser i nødvendig grad fra pågående annen trafikk til å formidle trafikk fra prioritetsabonnement,
c)fortrinn til trafikkanaler skal gjelde både ved oppsett av forbindelse og ved overføring av en pågående forbindelse fra en radiocelle til en annen,
d)prioritetsfunksjonen skal gjelde hvor prioritetsabonnenten er A-abonnent, med mindre annet er bestemt i medhold av § 10,
e)prioritetsfunksjonen skal gjelde også dersom prioritetsabonnenten er gjest jf. § 9,
f)informasjon om at en forbindelse har prioritet skal følge forbindelsen fra ende til ende,
g)prioritetsfunksjonen skal kun ha ett prioritetsnivå,
h)prioritetsfunksjonen skal ikke påvirke nødsamtaler negativt og
i)prioritetsfunksjonen skal ikke stille særskilte krav til mobilterminal.
§ 8.Skjerming mot tilgangssperring

Mobiltilbyder som omfattes av § 7 skal skjerme prioritetsabonnent fra å rammes av tilgangssperring.

Skjerming mot tilgangssperring skal gjelde også dersom prioritetsabonnenten er gjest jf. § 9.

Skjerming mot tilgangssperring skal ikke stille særskilte krav til mobilterminal.

§ 9.Nasjonal gjesting

Mobiltilbydere som omfattes av § 7 skal tilby nasjonal gjesting for hverandres prioritetsabonnenter.

Nasjonal gjesting skal gjelde over hele landet.

Nasjonal gjesting skal ikke stille særskilte krav til mobilterminal.

§ 10.Forbindelser fra andre elektroniske kommunikasjonsnett

Post- og teletilsynet kan vedta at forbindelser som originerer i elektroniske kommunikasjonsnett som ikke omfattes av denne forskriften, skal behandles i henhold til prioritetsfunksjon i terminerende mobilnett.

§ 11.Aktivering

Prioritetsfunksjon, jf. § 7, og nasjonal gjesting, jf. § 9, skal være aktivert i mobilnettene ved normal drift.

§ 12.Testing

Mobiltilbyder skal, med forsvarlige mellomrom, gjennomføre eller få gjennomført tester som verifiserer at prioritetsfunksjonen og nasjonal gjesting oppfyller kravene i denne forskriften. Dokumentasjon på gjennomførte tester skal oversendes Post- og teletilsynet på forespørsel.

Kapittel 4. Prioritetsabonnement

§ 13.Abonnementsvilkår mv.

Prioritetsabonnement skal tilbys mot en løpende årsavgift som fastsettes av mobiltilbyder.

Prioritetsabonnement skal tilbys bare til virksomheter registrert i Enhetsregisteret.

Prioritetsabonnement skal så langt det passer være underlagt de samme abonnementsvilkår som mobiltilbyderen ellers benytter for mobilabonnement.

Post- og teletilsynet kan sette særskilte krav til abonnementsvilkår for prioritetsabonnement, herunder endre årsavgiften fastsatt av mobiltilbyder.

Årsavgift tilfaller mobiltilbyder og skal være kostnadsorientert. Mobiltilbyder skal på forespørsel fra Post- og teletilsynet kunne fremlegge grunnlaget for fastsettelse av årsavgift.

§ 14.Verifisering av autorisasjon

Mobiltilbyder skal verifisere at virksomhet, ved tegning av prioritetsabonnement, har autorisasjon.

Mobiltilbyder skal minst årlig verifisere at virksomheter med prioritetsabonnent har beholdt sin autorisasjon.

Mobiltilbyder plikter å avslutte prioritetsabonnement til virksomhet som ikke lenger har autorisasjon.

§ 15.Oversikt over prioritetsabonnement mv.

Mobiltilbyder skal på forespørsel fra Post- og teletilsynet fremlegge oversikt over aktive prioritetsabonnement. Mobiltilbyder som tilbyr andre mobiltilbydere tilgang til mobilnett skal også kunne fremlegge oversikt over deres aktive prioritetsabonnement. Mobiltilbydere som kjøper tilgang hos tilbydere av mobilnett, har plikt til å fremlegge oversikt over sine prioritetsabonnement for sin tilbyder av mobilnett.

Post- og teletilsynet kan kreve at mobiltilbyder lagrer og utleverer statistiske data for faktisk bruk av prioritetsfunksjonen og nasjonal gjesting.

§ 16.Begrensning av antall prioritetsabonnement

Post- og teletilsynet kan ved behov iverksette tiltak for å begrense antall prioritetsabonnement.

Kapittel 5. Administrative bestemmelser mv.

§ 17.Kostnadsdekning

Post- og teletilsynet kan treffe enkeltvedtak om hel eller delvis dekning av særskilte investeringskostnader som mobiltilbyder som tilbyr tilgang til mobilnett, har ved implementering av nødvendig prioritetsfunksjonalitet i sine nett, jf ekomloven § 2-10 femte ledd jf. første og annet ledd.

Mobiltilbyder bærer risikoen for eventuelle driftskostnader som ikke dekkes inn gjennom årsavgiften, jf. § 13.

§ 18.Dispensasjon mv.

Post- og teletilsynet kan gi dispensasjon fra hele eller deler av forskriften. Det kan settes vilkår for slik dispensasjon.

Post- og teletilsynet kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 19.Tilsyn, pålegg og sanksjoner

Post- og teletilsynet fører tilsyn med bestemmelsene i denne forskriften, jf. ekomloven § 10-1.

Post- og teletilsynet kan gi pålegg om retting av forhold for å sikre samsvar med krav fastsatt i denne forskriften, jf. ekomloven § 10-6.

Brudd på kravene i denne forskriften kan føre til tvangsmulkt, jf. ekomloven § 10-7, overtredelsesbot, jf. ekomloven § 10-13 første ledd nr. 2 eller straff, jf. ekomloven § 12-4 første ledd nr. 2.

Kapittel 6. Ikrafttredelse og frister

§ 20.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

§ 21.Frister for oppfyllelse av enkeltbestemmelser

Pliktene som fremgår av § 4-5 og § 7-16 skal være oppfylt innen 30. juni 2014.