Forskrift om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften)

DatoFOR-2013-11-04-1286
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2013 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2016-12-20-1780 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2001-12-20-1544
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§2, LOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort05.11.2013   kl. 14.40
KorttittelTiltakspengeforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 4. november 2013 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 2 og § 13.
Endringer: Endret ved forskrifter 20 nov 2013 nr. 1332, 17 okt 2014 nr. 1314, 2 juli 2015 nr. 876, 21 des 2015 nr. 1829, 13 juni 2016 nr. 654, 20 des 2016 nr. 1780.

§ 1.Formål

Formålet med tiltakspenger er å oppfordre til å delta på, og å sikre inntekt for deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

0Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Hvem som kan få tiltakspenger

Deltakerne på følgende arbeidsmarkedstiltak har krav på tiltakspenger:

a)avklaring, jf. forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 2,
b)arbeidstrening, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 3,
c)oppfølging, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 4,
d)opplæring, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 7,
e)arbeidsrettet rehabilitering, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 12, og
f)arbeidsforberedende trening, jf. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 13.

Det kan også gis tiltakspenger til deltakere fra Norge på arbeidsmarkedstiltak som arrangeres utenfor Norge, når tiltaket er tildelt av Arbeids- og velferdsetaten.

0Endret ved forskrifter 17 okt 2014 nr. 1314 (i kraft 1 jan 2015, se endringsforskriften for overgangsregler), 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016), 21 des 2015 nr. 1829 (i kraft 1 jan 2016), 13 juni 2016 nr. 654 (i kraft 1 okt 2016), 20 des 2016 nr. 1780 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 3.Tiltakspenger og barnetillegg

Tiltakspenger kan gis til tiltaksdeltakere som har fylt 18 år. Tiltaksdeltakere som har fylt 19 år, får tiltakspenger etter høy sats. Tiltaksdeltakere som er under 19 år, får tiltakspenger etter lav sats. Det gis et barnetillegg for hvert barn under 16 år som tiltaksdeltakeren forsørger. Dersom begge foreldrene samtidig deltar på tiltak, gis barnetillegget til en av foreldrene.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1829 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Meldeplikt

Enhver som mottar tiltakspenger, må som hovedregel melde seg til Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag (meldeperioden). Melding skal gis ved bruk av meldekort eller på annen måte som Arbeids- og velferdsetaten bestemmer. Meldeplikten omfatter opplysninger som har betydning for retten til ytelse.

Dersom det vil være unødig tyngende for tiltaksdeltakeren å overholde meldeplikten, kan Arbeids- og velferdsetaten helt eller delvis frita vedkommende fra meldeplikten og i så fall bestemme hvordan opplysninger som nevnt i første ledd skal gis.

Dersom tiltaksdeltakeren uten rimelig grunn unnlater å melde seg på fastsatt dag, faller retten til ytelse bort fra og med den dagen vedkommende skulle ha meldt seg og inntil han eller hun melder seg på nytt. Tiltaksdeltakere som kan dokumentere at de har hatt rimelig grunn til å unnlate å melde seg, skal få ytelsen etterbetalt.

0Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Stønadsdager

Tiltakspenger gis for alle dager som tiltaksdeltakeren faktisk deltar på tiltak (tiltaksdager).

Ytelsen kan også utbetales på offentlige fridager og i jule- og påskeferie når disse faller på en dag som normalt ville ha vært en tiltaksdag.

En deltaker kan få tiltakspenger i sommerferien dersom opplæringstiltaket varer i mer enn ett skoleår og ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)deltakeren av helsemessige årsaker ikke kan ta arbeid i sommerferien
b)deltakeren ikke har krav på feriepenger, eller
c)deltakeren får et opphold i tiltaket som følge av fellesferien hos tiltaksarrangøren.
0Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Forholdet til andre ytelser

Det gis ikke tiltakspenger for samme periode som tiltaksdeltakeren har rett til andre ytelser til livsopphold. En tiltaksdeltaker som har barnepensjon etter folketrygdloven kapittel 18 kan likevel få tiltakspenger.

En tiltaksdeltaker som mottar dagpenger eller på forhånd har søkt om dagpenger, kan velge å få dagpenger i stedet for tiltakspenger under deltakelse i tiltaket.

En tiltaksdeltaker som mottar barnetrygd, jf. barnetrygdloven, eller kontantstøtte etter kontantstøtteloven, kan få barnetillegg jf. § 3 andre ledd.

Den som deltar i et tiltak som nevnt i § 2 som er en del av et kvalifiseringsprogram, jf. lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 29 eller et introduksjonsprogram, jf. lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kapittel 2, har ikke krav på tiltakspenger.

0Endret ved forskrifter 20 nov 2013 nr. 1332 (i kraft 1 jan 2014), 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016), 20 des 2016 nr. 1780 (i kraft 1 jan 2017, se endringsforskriften for overgangsregler).
§ 8.Forholdet til lønn

Tiltaksdeltakere som mottar lønn fra tiltaksarrangør, har ikke krav på tiltakspenger for tiden de mottar lønn. Lønn fra arbeid utenom tiltaksdeltakelsen fører ikke til reduksjon av tiltakspengene.

§ 9.Opphold i institusjon, fengsel mv.

Tiltaksdeltakere som har opphold i institusjon, fengsel mv. med fri kost og losji under gjennomføringen av tiltaket, kan ikke samtidig motta tiltakspenger. Dette gjelder ikke tiltaksdeltakere med opphold i barnevernsinstitusjoner.

0Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Reduksjon av ytelse på grunn av fravær

Fravær fra arbeidsmarkedstiltaket fører til reduksjon av tiltakspengene. Ytelsen faller bort for alle dager med fravær.

Dokumenterer tiltaksdeltakeren at fraværet skyldes at han eller hun var syk, gis det tiltakspenger med full sats de tre første sykedagene og med 75 prosent av satsen resten av arbeidsgiverperioden. Tilsvarende som ved egen sykdom, gis det tiltakspenger dersom det dokumenteres at fraværet skyldes at deltakerens barn eller barnepasseren til deltakerens barn var syk.

Dokumenterer tiltaksdeltakeren at fraværet skyldes et jobbintervju, en avtalt time i det offentlige hjelpeapparatet eller sterke velferdsgrunner, reduseres ikke ytelsen.

0Endret ved forskrift 2 juli 2015 nr. 876 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11.Utbetaling

Anvisning og utbetaling skjer etterskuddsvis hver fjortende dag.

§ 12.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak.