Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

DatoFOR-2013-11-18-1403
DepartementKlima- og miljødepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 16
Ikrafttredelse01.12.2013
Sist endretFOR-2016-12-21-1888 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1996-01-04-7
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1990-09-07-730, FOR-2003-09-01-1161
Kunngjort10.12.2013   kl. 16.00
KorttittelLeketøyforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 18. november 2013 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg II kap. XXIII (direktiv 2009/48/EF endret ved direktiv 2012/7/EF), nr. 1a (forordning (EU) nr. 681/2013, direktiv 2014/79/EU, direktiv 2014/81/EU og direktiv 2014/84/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2013 nr. 1757, 5 nov 2014 nr. 1397, 18 mai 2016 nr. 504, 21 des 2016 nr. 1888.
Endres ved forskrift 24 feb 2016 nr. 192 (i kraft 24 mai 2017 og 24 nov 2017).

Kapittel 1. Virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål
(1) Denne forskriften fastsetter sikkerhetskrav til produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek (heretter kalt leketøy).
(2) Forskriften har til formål å forebygge at leketøy medfører helseskade for brukere eller tredjepart når leketøyet brukes til det formålet det er beregnet for eller på den måte man med rimelighet må forvente at barn bruker det på.
§ 2.Virkeområde
(1) Denne forskriften gjelder produksjon, import, distribusjon og annen formidling av leketøy, samt for emballering og merking av leketøy.
(2) Kravene i forskriften gjelder hele leketøyets forventede og normale levetid.
(3) Dersom sikkerheten ved produktet er strengere regulert i annet regelverk, gjelder dette regelverket i tillegg til denne forskriftens bestemmelser.
(4) Forskriften gjelder ikke produkter oppført i vedlegg 1.
(5) Forskriftens bestemmelser gjelder ikke følgende leketøy:
a)lekeplassutstyr beregnet på offentlig bruk,
b)spilleautomater, med eller uten myntinnkast, beregnet på offentlig bruk,
c)lekekjøretøy med forbrenningsmotor,
d)lekedampmaskiner, og
e)spretterter og slynger.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med

1.«gjøre tilgjengelig på markedet»: enhver levering av leketøy for distribusjon, forbruk eller bruk på EØS-markedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, mot betaling eller vederlagsfritt,
2.«bringe i omsetning»: gjøre leketøy tilgjengelig på EØS-markedet for første gang,
3.«produsent»: enhver fysisk eller juridisk person som produserer leketøy, eller som får leketøy konstruert eller produsert, og som markedsfører leketøyet under sitt navn eller varemerke,
4.«representant»: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere angitte oppgaver,
5.«importør»: enhver fysisk eller juridisk person etablert i EØS som bringer leketøy fra en tredjestat i omsetning i EØS,
6.«distributør»: enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, utenom produsenten eller importøren, som gjør leketøy tilgjengelig på markedet,
7.«markedsdeltakere»: produsenten, representanten, importøren og distributøren,
8.«harmonisert standard»: en standard vedtatt av et av de europeiske standardiseringsorganene oppført i vedlegg I til direktiv 98/34/EF om informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester, på grunnlag av en anmodning fra Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv,
9.«EØS sitt harmoniseringsregelverk»: alt EØS-regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av produkter,
10.«akkreditering»: en attestering fra et nasjonalt akkrediteringsorgan om at et samsvarsvurderingsorgan oppfyller kravene fastsatt i harmoniserte standarder og, der det er relevant, eventuelle tilleggskrav, herunder de som er fastsatt i relevante sektorordninger, til å utøve en bestemt samsvarsvurderingsvirksomhet,
11.«samsvarsvurdering»: den prosess som fastslår om nærmere angitte krav til leketøy er oppfylt,
12.«samsvarsvurderingsorgan»: et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon,
13.«tilbakekalling»: ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering av leketøy som allerede er gjort tilgjengelig for sluttbrukeren,
14.«tilbaketrekking»: ethvert tiltak med sikte på å hindre at leketøy i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på markedet,
15.«markedstilsyn»: virksomhet som utøves og tiltak som treffes av offentlige myndigheter for å sikre at leketøy oppfyller kravene i EØS sitt gjeldende harmoniseringsregelverk og ikke setter helse, sikkerhet eller andre sider ved vernet av offentlige interesser i fare,
16.«CE-merking»: merking der produsenten angir at leketøyet oppfyller gjeldende krav fastsatt i EØS sitt harmoniseringsregelverk for slik merking,
17.«funksjonelt produkt»: et produkt som fungerer og brukes på samme måte som et produkt, apparat eller anlegg beregnet på å brukes av voksne, og som kan være en skalamodell av et slikt produkt, apparat eller anlegg,
18.«funksjonelt leketøy»: leketøy som fungerer og brukes på samme måte som et produkt, apparat eller anlegg beregnet på å brukes av voksne, og som kan være en skalamodell av et slikt produkt, apparat eller anlegg,
19.«vannleketøy»: leketøy som er beregnet på å brukes på grunt vann og som kan holde et barn flytende eller støtte det i vannet,
20.«konstruksjonshastighet»: representativ mulig driftshastighet som er bestemt av leketøyets konstruksjon,
21.«aktivitetsleketøy»: leketøy til privat bruk som har en støttekonstruksjon som står fast mens aktiviteten pågår, og som er beregnet på at barn skal bruke det til å klatre, hoppe, huske, rutsje, gynge, snurre, krype, åle eller drive med en kombinasjon av disse aktivitetene,
22.«kjemisk leketøy»: leketøy som er beregnet på direkte håndtering av kjemiske stoffer og stoffblandinger, og som brukes på en måte som egner seg for barn i en bestemt aldersgruppe og under tilsyn av voksne,
23.«luktesansspill»: leketøy som har til formål å hjelpe barn å lære seg å gjenkjenne ulike lukter eller aromaer,
24.«kosmetikksett»: leketøy som har til formål å hjelpe barn å lære seg å framstille produkter som duftstoffer, såpe, kremer, sjampo, badeskum, leppeglans, leppestift, annen sminke, tannkrem og hårbalsam,
25.«smakssansspill»: leketøy som har til formål å la barn framstille søtsaker eller matretter, og som innebærer bruk av næringsmiddelingredienser som søtstoffer, væsker, pulver og aromaer,
26.«skade»: fysisk skade eller enhver annen helseskade, herunder langtidsskadevirkninger,
27.«fare»: en mulig kilde til skade,
28.«risiko»: sannsynligheten for at det skal oppstå en fare som forårsaker skade, og skadens alvorlighetsgrad,
29.«beregnet på å brukes av»: at en forelder eller person som har oppsyn med barnet, på grunnlag av leketøyets funksjon, størrelse og egenskaper med rimelighet skal kunne anta at det er beregnet på å brukes av barn i den angitte aldersgruppen.

Kapittel 2. Markedsdeltagernes forpliktelser

§ 4.Produsentens forpliktelser
(1) Når produsenten bringer et leketøy i omsetning, skal han sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II.
(2) Produsenten skal i samsvar med § 19 utarbeide den tekniske dokumentasjonen som kreves, og gjennomføre eller få gjennomført den gjeldende framgangsmåten for samsvarsvurdering i samsvar med § 17. Når det ved denne framgangsmåten er påvist at leketøyet er i samsvar med gjeldende krav, skal produsenten utarbeide en EF-samsvarserklæring som omhandlet i § 13, og påføre CE-merkingen fastsatt i § 15.
(3) Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EF-samsvarserklæringen i ti år etter at leketøyet er brakt i omsetning.
(4) Produsenten skal påse at det finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar i tilfeller av serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i leketøyets konstruksjon eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte standarder det er vist til i samsvarserklæringen for leketøyet.
(5) Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med leketøyet, skal produsenten, for å beskytte forbrukernes helse og sikkerhet:
a)ta stikkprøver av leketøy som er brakt i omsetning,
b)undersøke klager på leketøy som ikke oppfyller kravene,
c)om nødvendig føre et register over klager og tilbakekallinger av leketøy,
d)holde distributørene underrettet om all slik overvåking.
(6) Produsenten skal påse at hans leketøy har et type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere det. Dersom leketøyets størrelse eller art ikke tillater dette, kan de nødvendige opplysningene gis på emballasjen eller i et dokument som følger med leketøyet.
(7) Produsenten skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på leketøyet. Dersom dette ikke er mulig kan disse opplysningene gis på emballasjen eller i et dokument som følger med leketøyet. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes.
(8) Produsenten skal påse at leketøyet ledsages av bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon på norsk.
(9) Produsent som anser eller har grunn til å tro at leketøy som han har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med de relevante delene av EØS sitt harmoniseringsregelverk, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe leketøyet i samsvar med regelverket eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom leketøyet utgjør en risiko, skal produsenten dessuten umiddelbart gi underretning om dette til vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-statene der han har gjort produktet tilgjengelig på markedet, samt gi nærmere opplysninger, særlig om leketøyets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet,
(10) Produsenten skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets samsvar på et språk som denne myndigheten lett kan forstå. Produsenten skal på anmodning fra myndigheten samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risiko forbundet med leketøyet han har brakt i omsetning.
§ 5.Representantens forpliktelser
(1) En produsent kan med skriftlig fullmakt oppnevne en representant.
(2) Representantens fullmakt kan ikke omfatte produsentens forpliktelser etter § 4 første ledd eller utarbeiding av teknisk dokumentasjon.
(3) En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal minst gi representanten mulighet til å:
a)oppbevare EF-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for de nasjonale tilsynsmyndigheter i ti år etter at leketøyet er brakt i omsetning,
b)på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets samsvar med regelverket,
c)på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne risiko forbundet med leketøy som omfattes av fullmakten.
§ 6.Importørens forpliktelser
(1) Importøren skal bare bringe i omsetning leketøy som er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II.
(2) Før leketøyet bringes i omsetning skal importøren påse at:
a)produsenten har gjennomført den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering, jf. kapittel 4,
b)produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, jf. § 19,
c)leketøyet er påført den nødvendige samsvarsmerkingen, jf. § 15,
d)leketøyet ledsages av de nødvendige sikkerhetsinstrukser, bruksanvisning og advarsler, jf. § 11,
e)produsenten har oppfylt kravene i § 4 sjette og syvende ledd.
(3) Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at leketøy ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II, skal han ikke bringe leketøyet i omsetning før det er brakt i samsvar med kravene. Dersom leketøyet utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og tilsynsmyndighetene om dette.
(4) Importøren skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på leketøyet. Dersom dette ikke er mulig, kan disse opplysningene gis på emballasjen eller i et dokument som følger med leketøyet.
(5) Importøren skal påse at leketøyet ledsages av bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon på norsk.
(6) Importøren skal så lenge han har ansvar for leketøyet, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter leketøyets samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II i fare.
(7) Importøren skal i ti år etter at leketøyet er brakt i omsetning oppbevare en kopi av EF-samsvarserklæringen og kunne stille den til rådighet for tilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene.
(8) Importøren skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets samsvar med regelverket, på et språk som myndigheten lett kan forstå. Importøren skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med leketøy han har brakt i omsetning.
(9) Produsentens forpliktelser etter § 4 femte og niende ledd gjelder tilsvarende for importøren.
§ 7.Distributørens forpliktelser
(1) Når distributøren gjør leketøy tilgjengelig på markedet, skal han utvise behørig aktsomhet med hensyn til gjeldende krav.
(2) Før distributøren gjør leketøy tilgjengelig på markedet skal han kontrollere at:
a)leketøyet er påført den nødvendige samsvarsmerkingen, jf. § 15,
b)leketøyet ledsages av de nødvendige sikkerhetsinstrukser, bruksanvisning og advarsler, jf. § 11,
c)leketøyet ledsages av bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon på norsk, jf. § 4 åttende ledd,
d)produsenten har oppfylt kravene i § 4 sjette og syvende ledd,
e)importøren har oppfylt kravene i § 6 fjerde ledd.
(3) Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at leketøy ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II som gjaldt på det tidspunktet leketøyet ble brakt i omsetning, skal han ikke gjøre leketøyet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar med kravene. Dersom leketøyet utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.
(4) Distributør som anser eller har grunn til å tro at leketøy som han har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med relevante deler av EØS sitt harmoniseringsregelverk, skal påse at de nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe leketøyet i samsvar med regelverket eller om nødvendig for å trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom leketøyet utgjør en risiko, skal distributøren dessuten umiddelbart gi underretning om dette til vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-statene der han har gjort produktet tilgjengelig på markedet, samt gi nærmere opplysninger, særlig om leketøyets manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
(5) Distributøren skal på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å påvise leketøyets samsvar med regelverket. Distributøren skal på anmodning fra myndigheten samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risiko forbundet med leketøyet han har gjort tilgjengelig på markedet.
(6) Importørens forpliktelser etter § 6, sjette ledd gjelder tilsvarende for distributøren.
0Endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 504.
§ 8.Tilfeller der produsentens forpliktelser gjelder for importøren og distributøren

En importør eller distributør skal i denne forskriften anses som produsent og være underlagt produsentens forpliktelser i henhold til § 4 når vedkommende importør eller distributør bringer leketøy i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer leketøy som allerede er brakt i omsetning på en slik måte at det kan påvirke leketøyets samsvar med gjeldende krav.

§ 9.Identifikasjon av markedsdeltakere
(1) Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for tilsynsmyndighetene:
a)alle markedsdeltakere som har levert leketøy til dem,
b)alle markedsdeltakere som de har levert leketøy til.
(2) Produsenten skal kunne framlegge opplysningene nevnt i første ledd i ti år etter at leketøyet er brakt i omsetning. Andre markedsdeltakere skal kunne framlegge disse opplysningene i ti år etter at de har fått leketøyet levert.

Kapittel 3. Samsvar for leketøy

§ 10.Grunnleggende sikkerhetskrav
(1) Det er forbudt å bringe i omsetning leketøy som ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene, som består av de alminnelige sikkerhetskravene i tredje til femte ledd og de særlige sikkerhetskravene i vedlegg II. Forbudet gjelder også dersom det ikke på begrunnet anmodning kan fremlegges teknisk dokumentasjon som nevnt i § 19.
(2) Leketøy som bringes i omsetning skal være i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i hele leketøyets forventede og normale brukstid.
(3) Leketøy, herunder de kjemikalier det inneholder, skal ikke sette brukernes eller andre personers sikkerhet eller helse i fare når det brukes for det tiltenkte formål eller på en måte som kan forutses, idet det tas hensyn til barns atferd.
(4) Det skal tas hensyn til brukernes og eventuelt deres foresattes evne til å håndtere leketøyet, særlig når det gjelder leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller av andre nærmere angitte aldersgrupper.
(5) Etiketter som er påført i samsvar med § 11 fjerde ledd og bruksanvisninger som ledsager leketøy, skal gjøre brukerne eller deres foresatte oppmerksom på de farene og risiko for skade som er forbundet med bruken av leketøyet, samt hvordan slike farer og risiko kan unngås.
0Endret ved forskrift 18 mai 2016 nr. 504.
§ 11.Advarsler
(1) Dersom det er nødvendig for sikker bruk, skal advarslene som utarbeides i henhold til § 10 femte ledd, angi egnede brukerbegrensninger i samsvar med vedlegg V del A.
(2) For de kategoriene av leketøy som er oppført i vedlegg V del B, skal advarslene fastsatt der brukes. Advarslene fastsatt i vedlegg V del B nr. 2-10 skal brukes med den angitte ordlyden.
(3) Leketøyet skal ikke påføres en eller flere av de særlige advarslene fastsatt i vedlegg V del B dersom de står i strid med leketøyets tiltenkte bruk slik den framgår av leketøyets funksjon, størrelse og egenskaper.
(4) Produsenten skal angi advarslene klart synlig, lett leselig, lett forståelig og presist på leketøyet, på en etikett eller på emballasjen, og eventuelt i bruksanvisningen som følger med leketøyet. For små leketøy som selges uten emballasje, skal egnede advarsler være påført selve leketøyet.
(5) Advarslene skal innledes med ordet «Advarsel» eller «Advarsler».
(6) Advarsler som er avgjørende for beslutningen om å kjøpe leketøyet, for eksempel slike som angir laveste eller høyeste alder for brukerne, og andre relevante advarsler fastsatt i vedlegg V, skal være påført emballasjen eller på annen måte være klart synlige for forbrukeren før kjøpet, også når kjøpet foretas via postordre eller Internett og lignende.
(7) Advarslene og sikkerhetsinstruksen skal skrives på norsk.
§ 12.Samsvarsformodning

Leketøy som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal anses for å være i samsvar med kravene som omfattes av disse standardene eller deler av dem, som fastsatt i de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II.

§ 13.EF-samsvarserklæring
(1) EF-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II er oppfylt. Ved å utarbeide EF-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at leketøyet er i samsvar med regelverket.
(2) EF-samsvarserklæringen skal minst inneholde elementene angitt i vedlegg III og de modulene som er relevante i vedlegg VII, og skal ajourføres løpende. Den skal utarbeides i henhold til modellen i vedlegg III til denne forskriften og oversettes til norsk eller engelsk.
§ 14.Generelle prinsipper for CE-merking
(1) Leketøy som gjøres tilgjengelig på markedet, skal være påført CE-merking. CE-merkingen skal påføres før leketøyet bringes i omsetning. Det forutsettes at leketøy påført CE-merking er i samsvar med denne forskriften.
(2) CE-merkingen skal være underlagt de generelle prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 om kravene til akkreditering og markedsovervåkning i forbindelse med markedsføring av produkter og om opphevelse av forordning (EØF) nr. 339/93, jf. vedlegg VI til denne forskriften.
(3) Leketøy som ikke er CE-merket eller som på annen måte ikke er i samsvar med kravene i denne forskriften, kan vises fram og brukes på messer og utstillinger, forutsatt at det er tydelig angitt at leketøyet ikke er i samsvar med denne forskriften, og at det ikke vil bli gjort tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar.
§ 15.Påføring av CE-merking
(1) CE-merkingen skal påføres selve leketøyet, en etikett eller emballasjen slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan fjernes.
(2) For små leketøy og leketøy som består av små deler, kan CE-merkingen alternativt påføres en etikett eller en medfølgende brosjyre. Dersom dette ikke er teknisk mulig for leketøy som selges i utstillingsesker, og forutsatt at utstillingsesken opprinnelig ble brukt som emballasje for leketøyet, kan CE-merkingen påføres utstillingsesken.
(3) Dersom CE-merkingen ikke er synlig gjennom eventuell emballasje, skal den som et minimum være påført emballasjen.
(4) CE-merkingen skal påføres før leketøyet bringes i omsetning. CE-merkingen kan etterfølges av et piktogram eller annet merke som angir en særlig risiko eller bruk.

Kapittel 4. Samsvarsvurdering

§ 16.Sikkerhetsvurderinger

Før leketøy bringes i omsetning skal produsenten foreta en analyse av den kjemiske, mekaniske og elektriske faren, antennelighetsfaren, den hygieniske faren og radioaktivitetsfaren som kan være forbundet med leketøyet, samt en vurdering av den mulige eksponeringen for disse farene.

§ 17.Gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering
(1) Før leketøy bringes i omsetning skal produsenten gjennomføre framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i annet og tredje ledd for å påvise at leketøyet er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II.
(2) Dersom produsenten har anvendt harmoniserte standarder som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhetskrav til leketøyet, skal produsenten gjennomføre framgangsmåten for intern produksjonskontroll fastsatt i modul A i vedlegg VII til beslutning 2008/768/EF, se denne forskriftens vedlegg VII.
(3) Leketøyet skal underkastes EF-typeprøvingen fastsatt i § 18 og framgangsmåten for vurdering av typesamsvar fastsatt i modul C i vedlegg II til beslutning 2008/768/EF, se denne forskriftens vedlegg VII, i følgende tilfeller:
a)Når det ikke finnes harmoniserte standarder som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og som omfatter alle relevante sikkerhetskrav til leketøyet.
b)Når det finnes harmoniserte standarder som nevnt i bokstav a), men produsenten ikke har anvendt dem eller bare delvis har anvendt dem.
c)Når en eller flere av de harmoniserte standardene nevnt i bokstav a) er offentliggjort med en begrensning.
d)Når produsenten anser at leketøyets art, utforming, konstruksjon eller formål gjør det nødvendig med kontroll hos tredjemann.
§ 18.EF-typeprøving
(1) Søknad om EF-typeprøving, gjennomføringen av prøvingen og utstedelsen av EF-typeprøvingssertifikatet skal skje etter framgangsmåtene i modul B i vedlegg VII til beslutning 2008/768/EF, se denne forskriftens vedlegg VII.
(2) EF-typeprøvingen skal gjennomføres som angitt i annet ledd annet strekpunkt i nevnte modul. I tillegg til disse bestemmelsene får kravene i tredje til femte ledd i denne paragraf anvendelse.
(3) Søknaden om EF-typeprøving skal inneholde en beskrivelse av leketøyet og angi produksjonsstedet, herunder adressen.
(4) EF-typeprøvingssertifikatet skal inneholde en henvisning til direktiv 2009/48/EF, et fargebilde, en klar beskrivelse av leketøyet, herunder dets dimensjoner, og en liste over prøvingene som er gjennomført, med henvisning til den relevante prøvingsrapporten. EF-typeprøvingssertifikatet skal revideres når det er nødvendig, særlig ved endring av produksjonsprosessen, råstoffene eller leketøyets bestanddeler, og i alle tilfeller hvert femte år. EF-typeprøvingssertifikatet skal trekkes tilbake dersom leketøyet ikke er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II.
(5) Den tekniske dokumentasjonen og all korrespondanse som gjelder framgangsmåtene for EF-typeprøving, skal utarbeides på et offisielt språk i medlemsstaten der det meldte organet er etablert, eller på et språk som er akseptabelt for dette organet.
§ 19.Teknisk dokumentasjon
(1) Den tekniske dokumentasjonen nevnt i § 4 annet ledd skal inneholde alle relevante opplysninger om de metoder produsenten har brukt for å sikre at leketøyet er i samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i § 10 og vedlegg II. Den skal særlig omfatte dokumentene oppført i vedlegg IV.
(2) Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på ett av EØS-landenes offisielle språk, med forbehold for § 18 femte ledd.
(3) På begrunnet anmodning fra tilsynsmyndigheten skal produsenten framlegge en norsk oversettelse av de relevante delene av den tekniske dokumentasjonen. Tilsynsmyndigheten kan be produsenten om den tekniske dokumentasjonen eller en oversettelse av deler av denne innen en frist på 30 dager for mottakelse av dokumentasjonen eller oversettelsen, med mindre en kortere frist er berettiget ut fra en alvorlig og umiddelbar risiko.
(4) Dersom produsenten ikke overholder kravene i første til tredje ledd, kan tilsynsmyndigheten kreve at produsenten for egen regning får gjennomført prøving av leketøyet hos et meldt organ innen en bestemt frist, for å kontrollere om det er i samsvar med de harmoniserte standardene og de grunnleggende sikkerhetskravene.

Kapittel 5. Sluttbestemmelser og ikrafttredelse

§ 20.Tilsyn
(1) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, eller den Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bemyndiger, fører tilsyn med at de deler av forskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper og elektriske og radioaktive egenskaper ved leketøy følges. Det samme gjelder for emballasje og relevant merking.
(2) Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger, fører tilsyn med at de deler av forskriften som omhandler kjemiske, hygieniske, støyende og biologiske egenskaper ved leketøy følges. Det samme gjelder for emballasje og relevant merking.
§ 21.Klage
(1) Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller den Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bemyndiger, kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.
(2) Vedtak truffet av Miljødirektoratet eller den Miljødirektoratet bemyndiger, kan påklages til Klima- og miljødepartementet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
§ 22.Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir gjennomført, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eller Miljødirektoratet fastsette tvangsmulkt etter reglene i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produtkontrollforskriften) § 13.

§ 23.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften straffes etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 12, hvis ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse.

§ 24.Ikrafttredelse og oppheving

Denne forskriften trer i kraft 1. desember 2013. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy.

§ 25.Overgangsbestemmelse

Leketøy som ble brakt i omsetning før 1. desember 2013 og som er i samsvar med kravene i forskrift 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy kan lovlig gjøres tilgjengelig på markedet. Leketøy som ikke overholder kravene i vedlegg II del III kan likevel bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom leketøyet ble brakt i omsetning før 20. juli 2013 og er i samsvar med alle krav i forskrift 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy.

0Tilføyd ved forskrift 18 mai 2016 nr. 504.

Vedlegg I - Liste over produkter som ikke betraktes som leketøy i henhold til denne forskriften

1.Pyntegjenstander til fester og høytider.
2.Produkter for samlere, forutsatt at produktet eller dets emballasje er utstyrt med synlig og leselig merking som angir at det er beregnet på samlere som er minst 14 år gamle.

Eksempler på produkter i denne kategorien er:

a)detaljerte og virkelighetstro skalamodeller,
b)byggesett for detaljerte skalamodeller,
c)dukker i folkedrakt, pyntedukker og lignende gjenstander,
d)historiske kopier av leketøy, og
e)virkelighetstro kopier av skytevåpen.
3.Sportsutstyr, herunder rulleskøyter, inline-skøyter og rullebrett beregnet på barn med en kroppsvekt over 20 kg.
4.Sykler med en maksimal setehøyde over 435 mm, målt som den loddrette avstanden fra bakken til setets overside med setet i vannrett stilling og setepinnen plassert i høyeste stilling.
5.Sparkesykler og andre transportmidler til sportsbruk eller ment for ferdsel på offentlige veier og offentlige gang- og sykkelveier.
6.Elektrisk drevne kjøretøyer ment for ferdsel på offentlige veier og offentlige gang- og sykkelveier eller fortau langs slike.
7.Vannsportsutstyr ment for bruk på dypt vann og hjelpemidler ment for å lære barn å svømme, for eksempel svømmeringer og andre svømmehjelpemidler.
8.Puslespill med flere enn 500 deler.
9.Geværer og pistoler som drives med komprimert gass, unntatt vanngeværer og vannpistoler, samt pilbuer som er over 120 cm lange.
10.Fyrverkeri, herunder kruttlapper som ikke er særlig utformet for leketøy.
11.Produkter og spill der det brukes spisst kasteskyts, for eksempel dartspill med piler med metallspiss.
12.Funksjonelle undervisningsprodukter, for eksempel elektriske ovner, strykejern eller andre bruksgjenstander som drives med en nominell spenning høyere enn 24 volt, som selges utelukkende med henblikk på undervisningsbruk under tilsyn av en voksen.
13.Produkter til undervisningsbruk i skoler og i annen undervisningssammenheng under tilsyn av en voksen lærer, for eksempel vitenskapelig utstyr.
14.Elektronisk utstyr, for eksempel personlige datamaskiner og spillkonsoller, som brukes for å få tilgang til interaktiv programvare og tilhørende tilleggsutstyr, med mindre det elektroniske utstyret eller det tilhørende tilleggsutstyret er konstruert for og beregnet på barn og har en lekeverdi i seg selv, slik som for eksempel særlig utformede personlige datamaskiner, tastaturer, styrespaker eller ratt.
15.Interaktiv programvare ment for fritids- og underholdningsbruk, så som dataspill og deres lagringsmedier, for eksempel CD-plater.
16.Narresmokker.
17.Lysarmaturer som virker tiltrekkende på barn.
18.Elektriske transformatorer til leketøy.
19.Motetilbehør til barn som ikke er beregnet på bruk i forbindelse med lek.

Vedlegg II - Særlige sikkerhetskrav

I. Fysiske og mekaniske egenskaper

1.Leketøy og dets deler, og fester for fastmontert leketøy, skal ha den nødvendige mekaniske styrken og eventuelt stabiliteten til å motstå de påkjenningene det blir utsatt for ved bruk, uten å gå i stykker eller å bli deformert med fare for å forårsake fysisk skade.
2.Tilgjengelige kanter, utstikkende deler, snorer, kabler og fester på leketøy skal være konstruert og produsert slik at risikoen for fysisk skade ved kontakt begrenses så langt det er mulig.
3.Leketøy skal være konstruert og produsert slik at det ikke utgjør noen risiko eller bare minimal risiko i forbindelse med bruk av leketøyet som følge av at dets deler settes i bevegelse.
4.
a)Leketøy og dets deler skal ikke utgjøre noen fare for struping.
b)Leketøy og dets deler skal ikke utgjøre noen risiko for kvelning ved at luftstrømmen blokkeres som følge av luftveisobstruksjon som oppstår utenfor munnen og nesen.
c)Leketøy og dets deler skal ha slike dimensjoner at det ikke utgjør noen risiko for kvelning ved at luftstrømmen blokkeres som følge av luftveisobstruksjon som oppstår ved at gjenstander setter seg fast i munnen eller svelget eller over inngangen til de nedre luftveiene.
d)Leketøy som klart er beregnet på å brukes av barn under 36 måneder, og dets bestanddeler og deler som kan løsne fra leketøyet, skal ha slike dimensjoner at de ikke kan svelges eller innåndes. Dette gjelder også annet leketøy som er beregnet på å puttes i munnen, og dets bestanddeler og deler som kan løsne.
e)Emballasjen som leketøyet ligger i ved detaljsalg, skal ikke utgjøre noen risiko for struping eller kvelning som følge av luftveisobstruksjon som oppstår utenfor munnen og nesen.
f)Leketøy i næringsmidler og leketøy som er blandet sammen med næringsmidler, skal ha egen emballasje. Denne emballasjen, slik den leveres, skal ha slike dimensjoner at den ikke kan svelges og/eller innåndes.
g)Leketøyemballasje som omhandlet i bokstav e) og f) som er kuleformet, eggformet eller ellipseformet, og dens deler som kan løsne, samt deler som kan løsne på sylinderformet leketøyemballasje med avrundede ender, skal ha slike dimensjoner at den ikke kan forårsake luftveisobstruksjon ved at den setter seg fast i munnen eller svelget eller over inngangen til de nedre luftveiene.
h)Leketøy som er festet til et næringsmiddel på en slik måte at næringsmiddelet må konsumeres for at brukeren skal få direkte adgang til leketøyet, er forbudt. Deler av leketøy som på annen måte er direkte festet til et næringsmiddel, skal oppfylle kravene i bokstav c) og d).
5.Vannleketøy skal være konstruert og produsert slik at risikoen for at det mister sin flyteevne eller evne til å støtte barnet, begrenses så langt det er mulig, idet det tas hensyn til leketøyets anbefalte bruk.
6.Leketøy det er mulig å komme inn i, og som derved utgjør et lukket rom for dem som oppholder seg der, skal ha en utgang som den tiltenkte brukeren lett kan åpne fra innsiden.
7.Leketøy som gjør brukerne mobile, skal så langt mulig ha et bremsesystem som passer til leketøytypen og står i forhold til den kinetiske energien leketøyet utvikler. Systemet må være lett å bruke uten risiko for at brukeren blir kastet av eller ut, eller for fysisk skade for brukeren eller tredjemann.

Elektrisk drevne lekekjøretøyers høyeste konstruksjonshastighet skal være begrenset for å redusere skaderisikoen mest mulig.

8.Formen på og sammensetningen av prosjektiler og den kinetiske energien de kan utvikle når de avfyres fra et leketøy konstruert for dette formål, skal være slik at det ikke er noen risiko for at brukeren eller tredjemann kommer fysisk til skade, leketøyets karakter tatt i betraktning.
9.Leketøy skal være konstruert slik at:
a)maksimums- og minimumstemperaturen på alle tilgjengelige overflater ikke forårsaker forbrenning ved berøring, og
b)væsker og gasser som finnes i leketøyet, ikke når slike temperaturer eller trykk at utslipp kan forårsake forbrenninger, skålding eller annen fysisk skade, bortsett fra slike utslipp som er avgjørende for at leketøyet skal fungere etter hensikten.
10.Leketøy som er ment å avgi lyd, skal være konstruert og produsert slik, når det gjelder maksimumsverdiene for impulsstøy og vedvarende støy, at lyden fra leketøyet ikke kan skade barns hørsel.
11.Aktivitetsleketøy skal være produsert slik at risikoen for å klemme seg eller for at kroppsdeler eller klær setter seg fast i leketøyet, samt risikoen for fall, slag og drukning, begrenses så langt det er mulig. Særlig skal overflaten på leketøy som flere barn kan leke på, være konstruert slik at den kan bære vekten av barna.

II. Antennelighet

1.Leketøy må ikke utgjøre en farlig antenningsrisiko i barnets omgivelser. Det skal derfor være sammensatt av materialer som oppfyller ett eller flere av følgende vilkår:
a)de brenner ikke dersom de blir direkte utsatt for flamme eller gnist eller annen potensiell antenningskilde.
b)de er ikke lettantennelige (flammen slokner så snart årsaken til ilden forsvinner).
c)dersom de antennes, brenner de langsomt og gir en langsom spredning av ilden.
d)de er konstruert slik at de forsinker forbrenningsprosessen, uansett leketøyets kjemiske sammensetning.

Brennbare materialer skal ikke utgjøre en risiko for antenning av andre materialer som er brukt i leketøyet.

2.Leketøy som inneholder stoffer eller stoffblandinger som oppfyller klassifiseringskriteriene fastsatt i tillegg B del 1, fordi disse er avgjørende for dets funksjonsevne, særlig materialer og utstyr til kjemiske forsøk, montering av modeller, modellering i plast eller keramikk, emaljering, fotografering eller lignende aktiviteter, skal som sådan ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger som kan bli brennbare fordi flyktige, tungt antennelige bestanddeler blir borte.
3.Leketøy, med unntak for kruttlapper, må ikke være eksplosive eller inneholde bestanddeler eller stoffer som lett kan eksplodere når leketøyet blir brukt for det tiltenkte formål eller på en måte som kan forutses, idet det tas hensyn til barns adferd.
4.Leketøy, og særlig kjemiske spill og leker, skal ikke inneholde stoffer eller stoffblandinger som:
a)når de blir blandet sammen, kan eksplodere ved en kjemisk reaksjon eller ved oppvarming,
b)kan eksplodere når de blir blandet med oksiderende stoffer, eller
c)inneholder flyktige bestanddeler som kan antenne i luft, og som kan danne en brennbar eller eksplosiv blanding av damp og luft.

III. Kjemiske egenskaper

1.Leketøy skal være konstruert og produsert slik at det ikke er noen risiko for skadevirkninger på personers helse på grunn av eksponering for kjemiske stoffer eller stoffblandinger som leketøyet består av eller inneholder, når leketøyet brukes for det tiltenkte formål eller på en måte som kan forutses, idet det tas hensyn til barns adferd.

Leketøy skal være i samsvar med krav til produkter, stoffer og stoffblandinger i annet regelverk.

2.Leketøy som i seg selv er stoffer eller stoffblandinger, skal overholde kravene gitt i forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking mv av farlige kjemikalier (forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier) eller forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), alt etter hvilket regelverk som gjelder.
3.Leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt atskilte deler av leketøy skal ikke inneholde stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) i henhold til CLP-forskriften.
4.Leketøy, bestanddeler i leketøy eller mikrostrukturelt adskilte deler av leketøy kan likevel inneholde stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som CMR i hht. kriteriene gitt i forskrift om merking mv. av farlige kjemikalier eller CLP-forskriften forutsatt at ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:
a)Stoffene og stoffblandingene er til stede i enkeltkonsentrasjoner som er mindre eller lik grensene for klassifisering fastsatt i forskrift om merking, mv av farlige kjemikalier eller i CLP-forskriften.
b)Disse stoffene og stoffblandingene er utilgjengelige for barn i enhver form, herunder ved innånding, når leketøyet brukes for det tiltenkte formål eller på en måte som kan forutses.
c)Stoffet eller stoffblandingen og den tillatte bruken er oppført i tillegg A.

Utfyllende regler om klassifisering og merking, med tilhørende overgangsordninger, er gitt i tillegg B.

5.Punkt 3 og 4 gjelder ikke for nikkel i rustfritt stål.
6.Punkt 3 og 4 gjelder ikke materialer som overholder grenseverdiene i tillegg C. Inntil slike verdier er fastsatt, men senest til 20. juli 2017, gjelder punkt 3 og 4 heller ikke leketøy som omfattes av og overholder bestemmelsene i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).
7.Uansett hva som står i punkt 3 og 4 er det forbudt å bruke nitrosaminer og nitroserbare stoffer i leketøy beregnet på barn under 36 måneder og i alt leketøy beregnet på å puttes i munnen, dersom migrasjonen av stoffene er 0,05 mg/kg eller høyere for nitrosaminer og 1 mg/kg eller høyere for nitroserbare stoffer.
8.Kosmetisk leketøy, for eksempel lekesminke til dukker, skal også oppfylle kravene til sammensetning og merking fastsatt i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter m.m. (kosmetikkloven) og tilhørende forskrifter.
9.Leketøy skal ikke inneholde følgende duftallergener: 

Tabell 1. Duftallergener som ikke skal brukes i leker

Nr.Duftallergenets navnCAS-nummer
(1)Olje av alantrot (Inula helenium)97676-35-2
(2)Allylisothiocyanat57-06-7
(3)Benzylcyanid140-29-4
(4)4-tert-butylfenol98-54-4
(5)Chenopodiumolje8006-99-3
(6)Cyklamenalkohol4756-19-8
(7)Dietylmaleat141-05-9
(8)Dihydrokumarin119-84-6
(9)2,4-dihydroksy-3-metylbenzaldehyd6248-20-0
(10)3,7-dimetyl-2-okten-1-ol (6,7-dihydrogeraniol)40607-48-5
(11)4,6-dimetyl-8-tert-butylkumarin17874-34-9
(12)Dimetylcitrakonat617-54-9
(13)7,11-dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on26651-96-7
(14)6,10-dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on141-10-6
(15)Difenylamin122-39-4
(16)Etylakrylat140-88-5
(17)Fikenblader, friske og preparater68916-52-9
(18)trans-2-heptenal18829-55-5
(19)trans-2-heksenaldietylacetal67746-30-9
(20)trans-2-heksenaldimetylacetal18318-83-7
(21)Hydroabietylalkohol13393-93-6
(22)4-etoksyfenol622-62-8
(23)6-isopropyl-2-dekahydronaftalenol34131-99-2
(24)7-metoksykumarin531-59-9
(25)4-metoksyfenol150-76-5
(26)4-(p-metoksyfenyl)-3-buten-2-on943-88-4
(27)1-(p-metoksyfenyl)-1-penten-3-on104-27-8
(28)Metyl-trans-2-butenoat623-43-8
(29)6-metylkumarin92-48-8
(30)7-metylkumarin2445-83-2
(31)5-metyl-2,3-heksanidon13706-86-0
(32)Olje fra roten til Saussurea lappa (Saussurea lappa Clarke)8023-88-9
(33)7-etoksy-4-metylkumarin87-05-8
(34)Heksahydrokumarin700-82-3
(35)Perubalsam, rå (eksudat av Myroxylon pereirae [Royle] Klotzsch)8007-00-9
(36)2-pentylidensykloheksanon25677-40-1
(37)3,6,10-trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on1117-41-5
(38)Olje av sitronverbena (Lippia citriodora Kunth)8024-12-2
(39)Moskusambrette (4-tert-butyl-3-metoksy-2,6-dinitrotoluen)83-66-9
(40)4-fenyl-3-buten-2-on122-57-6
(41)Amylkanelaldehyd122-40-7
(42)Amylkanelalkohol101-85-9
(43)Benzylalkohol100-51-6
(44)Benzylsalisylat118-58-1
(45)Kanelalkohol104-54-1
(46)Kanelaldehyd104-55-2
(47)Citral5392-40-5
(48)Kumarin91-64-5
(49)Eugenol97-53-0
(50)Geraniol106-24-1
(51)Hydroksycitronellal107-75-5
(52)Hydroksy-metylpentylsykloheksenkarboksaldehyd31906-04-4
(53)Isoeugenol97-54-1
(54)Eikemoseekstrakt90028-68-5
(55)Tremoseekstrakt90028-67-4
 

Forekomst av spor av disse duftstoffene kan imidlertid tillates, forutsatt at forekomsten er teknisk uunngåelig ved god framstillingspraksis og ikke overskrider 100 mg/kg.

Dessuten skal navnene på følgende duftallergener angis på leketøyet, på en etikett, på emballasjen eller i en medfølgende brosjyre dersom de er tilsatt et leketøy eller som bestanddeler av leketøy i konsentrasjoner på over 100 mg/kg: 

Tabell 2. Duftallergener som skal angis

Nr.Duftallergenets navnCAS-nummer
(1)Anisylalkohol105-13-5
(2)Benzylbenzoat120-51-4
(3)Benzylcinnamat103-41-3
(4)Citronellol106-22-9
(5)Farnesol4602-84-0
(6)Heksylkanelaldehyd101-86-0
(7)Lilial80-54-6
(8)d-limonen5989-27-5
(9)Linalool78-70-6
(10)Metylheptinkarbonat111-12-6
(11)3-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-2-sykloheksen-1-yl)-3-buten-2-on127-51-5
 
10.Det er tillatt å bruke duftstoffene gitt i tabell 1, nr. 41–51, og duftstoffene gitt i tabell 2 nr. 1–11 i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill:
i)dersom disse duftstoffene er tydelig angitt på emballasjen, og emballasjen er forsynt med advarselen fastsatt i vedlegg V del B nr. 10,
ii)dersom det er relevant at de produktene barnet framstiller i henhold til bruksanvisningen, er i samsvar med kravene i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter m.m. (kosmetikklova) og tilhørende forskrifter,
iii)dersom det er relevant at disse duftstoffene er i samsvar med gjeldende næringsmiddelregelverk.

Slike luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill skal ikke brukes av barn under 36 måneder og for øvrig være i samsvar med kravene i vedlegg V del B nr. 1.

11.Følgende grenser for migrasjon fra leketøy eller bestanddeler av leketøy skal uansett ikke overskrides: 

Tabell 3. Grenseverdier for migrasjon av grunnstoffer

Grunnstoffmg/kg i tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig leketøysmaterialemg/kg i flytende eller klebrig leketøysmaterialemg/kg i avskrapet leketøysmateriale
Aluminium5625140670 000
Antimon4511,3560
Arsen3,80,947
Barium150037518 750
Bor120030015 000
Kadmium1,30,317
Krom (III)37,59,4460
Krom (VI)0,020,0050,2
Kobolt10,52,6130
Kobber622,51567700
Bly13,53,4160
Mangan120030015 000
Kvikksølv7,51,994
Nikkel7518,8930
Selen37,59,4460
Strontium4500112556 000
Tinn15 0003750180 000
Organisk tinn0,90,212
Sink375093846 000
 

Disse grenseverdiene gjelder ikke for leketøy eller bestanddeler av leketøy der det på grunn av leketøyets eller leketøybestanddelenes tilgjengelighet, funksjon, volum eller masse helt kan utelukkes at de utgjør noen fare som følge av suging, slikking, svelging eller langvarig kontakt med huden når leketøyet brukes for det tiltenkte formål eller på en måte som kan forutses.

0Endret ved forskrift 5 nov 2014 nr. 1397.

IV. Elektriske egenskaper

1.Leketøy skal ikke drives av en nominell spenning høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende vekselstrøm, og ingen av leketøyets tilgjengelige deler skal ha en spenning høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende vekselstrøm.

Den indre spenningen skal ikke være høyere enn 24 volt likestrøm eller tilsvarende vekselstrøm med mindre det er garantert at den kombinasjonen av spenning og strøm som genereres, ikke utgjør noen risiko eller kan forårsake skadelig elektrisk støt, selv ikke når leketøyet er defekt.

2.Deler av leketøy som er koplet til eller lett kan komme i kontakt med en elektrisitetskilde som kan gi elektrisk støt, og ledninger eller andre ledere som fører elektrisitet til slike deler, skal være godt isolert og mekanisk beskyttet for å forhindre risiko for slikt støt.
3.Elektrisk leketøy skal være konstruert og produsert slik at det sikres at maksimumstemperaturen på alle direkte tilgjengelige overflater ikke er slik at den forårsaker forbrenning ved berøring.
4.Ved forutsigbare feiltilstander skal leketøyet gi beskyttelse mot elektriske farer som oppstår fra en elektrisk strømkilde.
5.Elektrisk leketøy skal gi tilstrekkelig beskyttelse mot brannfare.
6.Elektrisk leketøy skal være konstruert og produsert slik at elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt og annen stråling som genereres av utstyret, er begrenset til det som er nødvendig for leketøyets funksjon, og skal fungere på et sikkerhetsnivå som er i samsvar med det allment anerkjente utviklingstrinn i teknikken, idet det tas hensyn til særlige fellesskapstiltak.
7.Leketøy med et elektronisk styringssystem skal være konstruert og produsert slik at leketøyet er sikkert i bruk også når det elektroniske systemet begynner å svikte eller slutter å fungere på grunn av en feil i selve systemet eller en ytre faktor.
8.Leketøy skal være konstruert og produsert slik at det ikke utgjør noen helsefare eller risiko for skade på øynene eller huden på grunn av lasere, lysemitterende dioder eller annen type stråling.
9.Et leketøys elektriske transformator skal ikke være en integrerende del av leketøyet.

V. Hygiene

1.Leketøy skal være konstruert og produsert slik at det oppfyller kravene til hygiene og renslighet for å unngå risiko for infeksjon, sykdom og smitte.
2.Leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder skal være konstruert og produsert slik at det kan rengjøres. For dette formålet skal leketøy av tekstiler være vaskbart med mindre det inneholder en mekanisme som kan bli skadet dersom den blir våt. Leketøyet skal oppfylle sikkerhetskravene også etter at det er blitt rengjort i samsvar med dette punktet og produsentens anvisninger.

VI. Radioaktivitet

Leketøy skal være i samsvar med alle relevante tiltak vedtatt i henhold til kapittel III i traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap, jf. lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling og forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften). 

Tillegg A - Liste over tillatt bruk av CMR-stoffer

StoffKlassifiseringTillatt bruk
NikkelCMR 2I rustfritt stål
I deler av leketøy som skal lede elektrisk strøm
 

Tillegg B - Klassifisering av stoffer og stoffblandinger

Perioden fram til 2015 er overgangsperiode mellom eksisterende og nytt regelverk for klassifisering, merking og emballering av kjemikalier. Nedenfor følger oversikt over hvilket regelverk som skal følges i denne perioden. 

Stoffer

Stoffer skal klassifiseres i henhold til forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). 

Stoffblandinger

Fram til 31. mai 2015 skal stoffblandinger klassifiseres i henhold til forskrift 16. juli 2002 nr. 1139 om klassifisering, merking, mv. av farlige kjemikalier.

Fra 1. juni 2015 skal stoffblandinger klassifiseres i henhold til CLP-forskriften. 

1. Kriterier for klassifisering av stoffer og stoffblandinger som faller inn under kravene i forskriftens vedlegg II Særlige sikkerhetskrav del II Antennelighet, nr. 2 

A. Kriterier som skal anvendes fram til 31. mai 2015: 

Stoffer

Stoffet oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier som fastsatt i vedlegg I til CLP-forskriften

a)fareklasse 2.1–2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A–F,
b)fareklasse 3.1–3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,
c)fareklasse 4.1,
d)fareklasse 5.1. 

Stoffblandinger

Stoffblandingen er farlig i henhold til forskrift om merking mv av farlige kjemikalier 

B. Kriterier som skal anvendes fra 1. juni 2015:

Stoffet eller stoffblandingen oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller -kategorier som fastsatt i vedlegg I til CLP-forskriften

a)fareklasse 2.1–2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A–F,
b)fareklasse 3.1–3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjoner og fruktbarhet eller på utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10,
c)fareklasse 4.1,
d)fareklasse 5.1. 

Tillegg C - Særlige grenseverdier for kjemikalier som brukes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen

StoffCAS-nr.Grenseverdi
TCEP (tris(2-kloretyl)fosfat)115-96-85 mg/kg (innholdsgrense)
TCPP (tris(2-klor-1-metyletyl)fosfat)13674-84-55 mg/kg (innholdsgrense)
TDCP (tris[2-klor-1-(klormetyl)etyl]fosfat)13674-87-85 mg/kg (innholdsgrense)
Bisfenol A80-05-70,1 mg/l (migrasjonsverdi) i overenstemmelse med metodene fastlagt i EN 71-10:2005 og EN 71-11:2005
0Endret ved forskrifter 5 nov 2014 nr. 1397 (i kraft 1 juli 2015), 5 nov 2014 nr. 1397 (i kraft 21 des 2015), 21 des 2016 nr. 1888 (i kraft 1 jan 2017). Endres ved forskrift 24 feb 2016 nr. 192 (i kraft 24 mai 2017 og 24 nov 2017).

Vedlegg III - Krav til EF-samsvarserklæring 

Samsvarserklæringen skal inneholde:

1.Nr. ... (entydig identifikasjon av leketøyet).
2.Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant.
3.Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar.
4.Erklæringens gjenstand (identifikasjon av leketøyet som gjør det mulig å spore det). Den skal omfatte et fargebilde som er tilstrekkelig tydelig til at leketøyet kan identifiseres.
5.Erklæringens gjenstand som beskrevet i nr. 4, er i samsvar med de relevante deler av EØS sitt harmoniseringsregelverk.
6.Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene eller henvisninger til de spesifikasjonene det erklæres samsvar med.
7.Dersom det er relevant: Det meldte organet ... (navn, nummer) ... har utført ... (beskrivelse av inngrepet) ... og utstedt sertifikatet.
8.Tilleggsopplysninger:

Undertegnet for og på vegne av:

(sted og utstedelsesdato)

(navn, stilling) (underskrift)

Vedlegg IV - Teknisk dokumentasjon

Den tekniske dokumentasjonen omhandlet i § 19 skal, i den utstrekning det er relevant for vurderingen, særlig inneholde følgende:

a)en detaljert beskrivelse av konstruksjon og produksjon, herunder en liste over bestanddeler og materialer som er brukt i leketøyet, samt sikkerhetsdatablader for kjemikaliene som er brukt, som kan innhentes fra leverandørene av kjemikaliene,
b)den eller de sikkerhetsvurderingene som er gjennomført i samsvar med § 16,
c)en beskrivelse av den framgangsmåten for samsvarsvurdering som er fulgt, jf. § 17,
d)en kopi av EF-samsvarserklæringen, jf. § 13,
e)produksjons- og lagringsstedets adresse,
f)kopier av de dokumentene produsenten har framlagt for et meldt organ, dersom et slikt organ har vært involvert,
g)prøvingsrapporter og en beskrivelse av hvordan produsenten har sikret at produksjonen er i samsvar med de harmoniserte standardene, dersom produsenten har fulgt framgangsmåten for intern produksjonskontroll omhandlet i § 17 annet ledd, og
h)en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet, en beskrivelse av hvordan produsenten har sikret at produksjonen er i samsvar med den produkttypen som er beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og kopier av de dokumentene produsenten har framlagt for det meldte organet, dersom produsenten har underkastet leketøyet EF-typeprøving og har fulgt framgangsmåten for vurdering av typesamsvar omhandlet i § 17 tredje ledd.

Vedlegg V - Advarsler

Del A - Generelle advarsler

Brukerbegrensningene nevnt i § 11 første ledd skal minst omfatte laveste eller høyeste tillatte alder og, dersom det er relevant, nødvendige evner, høyeste eller laveste tillatte vekt og krav om at leketøyet bare skal brukes under tilsyn av en voksen. 

Del B - Særlige advarsler og opplysninger om forholdsregler ved bruk av visse kategorier av leketøy

1.Leketøy som ikke er beregnet på å brukes av barn under 36 måneder

Leketøy som kan være farlig for barn under 36 måneder, skal være forsynt med en advarsel som for eksempel «Ikke egnet for barn under 36 måneder» eller «Ikke egnet for barn under tre år», eller en advarsel i form av følgende symbol:

sf-20131118-1403-01-01.png

Disse advarslene skal være ledsaget av en kort opplysning, som kan stå i bruksanvisningen, om den særlige faren som er årsaken til denne forholdsregelen.

Dette punktet får ikke anvendelse på leketøy som på grunn av sin funksjon, sine dimensjoner, karakteristika eller egenskaper eller av andre tvingende grunner er åpenbart uegnet for barn under 36 måneder.

2.Aktivitetsleketøy

Aktivitetsleketøy skal være forsynt med følgende advarsel:

«Bare til privat bruk.»

Aktivitetsleketøy som er montert på en tverrbjelke, og om nødvendig annet aktivitetsleketøy, skal være ledsaget av instruksjoner som gjør oppmerksom på behovet for kontroll med og vedlikehold av de viktigste delene (oppheng, fester, festeinnretninger osv.) med visse mellomrom, og som påpeker at leketøyet kan forårsake fall eller velt dersom disse kontrollene ikke blir foretatt. Det skal også gis instruksjon om hvordan leketøyet monteres riktig, idet det vises til de delene som kan utgjøre en fare dersom monteringen ikke er korrekt. Det skal gis særlige opplysninger om hvilket underlag som er egnet til å plassere leketøyet på.

3.Funksjonelt leketøy

Funksjonelt leketøy skal være forsynt med følgende advarsel:

«Må bare brukes under direkte tilsyn av en voksen.»

I tillegg skal slikt leketøy være ledsaget av en bruksanvisning der det også opplyses om hvilke forholdsregler brukeren skal ta, med advarsel om at brukeren, dersom disse forholdsreglene ikke følges, vil utsette seg for de farene som vanligvis er forbundet med den innretningen eller det produktet som leketøyet er en skalamodell eller etterligning av, og disse farene skal angis nærmere. Det skal også angis at leketøyet må oppbevares utilgjengelig for barn under en viss alder, som skal spesifiseres av produsenten.

4.Kjemisk leketøy

Uten at det berører anvendelsen av gjeldende regelverk om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier, skal bruksanvisningen for leketøy som i seg selv inneholder farlige stoffer eller stoffblandinger, være forsynt med en advarsel om disse stoffenes eller stoffblandingenes farlige egenskaper samt opplysninger om hvilke forholdsregler brukeren må ta for å unngå de farene som knytter seg til dem, og disse farene skal være nøyaktig angitt etter hvilken type leketøy det gjelder. Det skal også oppgis hvilken førstehjelp som skal gis i tilfelle alvorlige ulykker som skyldes bruk av denne typen leketøy. Det skal også angis at leketøyet må oppbevares utilgjengelig for barn under en viss alder, som skal spesifiseres av produsenten.

I tillegg til opplysningene nevnt i første ledd skal kjemisk leketøy ha følgende advarsel på emballasjen:

«Ikke egnet for barn under1 år. Skal brukes under tilsyn av en voksen.»

Særlig skal følgende betraktes som kjemisk leketøy: kjemisett, plaststøpesett, miniatyrverksteder for keramikk, emaljeringsutstyr eller fotoutstyr og liknende leketøy som frambringer en kjemisk reaksjon eller liknende stoffendring under bruk.

5.Skøyter, rulleskøyter, inline-skøyter, rullebrett, sparkesykler og lekesykler til barn

Dersom disse produktene selges som leketøy, skal de være forsynt med følgende advarsel:

«Verneutstyr bør brukes. Må ikke brukes i trafikken.»

Dessuten skal bruksanvisningen inneholde en påminnelse om at leketøyet må brukes med forsiktighet, da det krever store ferdigheter, slik at man unngår fall eller sammenstøt som fører til skade på brukeren eller tredjemann. Det skal også angis hva slags verneutstyr som anbefales (hjelm, hansker, knebeskyttere, albuebeskyttere osv.).

6.Vannleketøy

Vannleketøy skal være forsynt med følgende advarsel:

«Må bare brukes på vanndybder der barnet kan stå, og under tilsyn av en voksen.»

7.Leketøy i næringsmidler

Leketøy i næringsmidler og leketøy som er blandet sammen med næringsmidler, skal være forsynt med følgende advarsel:

«Inneholder leketøy. Tilsyn av en voksen anbefales.»

8.Etterligninger av vernemasker og hjelmer

Etterligninger av vernemasker og hjelmer skal være forsynt med følgende advarsel:

«Dette leketøyet gir ingen beskyttelse.»

9.Leketøy beregnet på å spennes ut over en vugge, barneseng eller barnevogn ved hjelp av snorer, bånd, strikker eller remmer

Leketøy som er beregnet på å spennes ut over en vugge, barneseng eller barnevogn ved hjelp av snorer, bånd, strikker eller remmer, skal være forsynt med følgende advarsel både på emballasjen og permanent påført selve leketøyet:

«For å unngå eventuell skade ved at barnet vikler seg inn i leketøyet, skal dette leketøyet fjernes når barnet begynner å forsøke å reise seg på alle fire for å krabbe.»

10.Emballasje til duftstoffer i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill

Emballasje til duftstoffer i luktesansspill, kosmetikksett og smakssansspill som inneholder duftstoffene oppført i punkt 41–55 i tabell 1 i vedlegg II del III og i punkt 1–11 i tabell 2, skal være forsynt med følgende advarsel:

«Inneholder duftstoffer som kan forårsake allergi.»

1Alderen fastsettes av produsenten.
 

I vedlegg VI og VII gjengis relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 765/2008 om krav til akkreditering og markedstilsyn i tilknytning til at varer settes på markedet som gjennomført i EØS-vareloven, og beslutning 2008/768/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter

Vedlegg VI - Generelle prinsipper for CE-merkingen

Fra forordning (EF) nr. 765/2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 

Artikkel 30 

Allmenne prinsipper for CE-merkingen 

1.CE-merkingen skal påføres bare av produsenten eller dennes representant.
2.CE-merkingen som vist i vedlegg II skal påføres produkter bare dersom det i Fellesskapets harmoniseringsregelverk er fastsatt særlige bestemmelser om at produktet skal påføres CE-merking, og skal ikke påføres noe annet produkt.
3.Ved å påføre eller få påført CE-merkingen viser produsenten at vedkommende påtar seg ansvaret for at produktet er i samsvar med alle gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk for slik påføring.
4.CE-merkingen skal være den eneste merkingen som bekrefter at produktet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i Fellesskapets gjeldende harmoniseringsregelverk for slik påføring.
5.Det er forbudt å påføre et produkt merking, tegn eller inskripsjoner som kan villede tredjemann med hensyn til CE-merkingens betydning eller grafiske utforming. Annen merking kan påføres produktet, forutsatt at den ikke gjør CE-merkingen mindre synlig eller lesbar eller endrer dens betydning. 

(...) 

VEDLEGG II 

CE-merking 

1.CE-merkingen skal bestå av bokstavene «CE» i følgende grafiske utforming:

sf-20131118-1403-02-01.png

2.Dersom CE-merkingen blir forminsket eller forstørret, skal størrelsesforholdet slik det framgår av figuren i nr. 1, overholdes.
3.Dersom det ikke i noen rettsakt er fastsatt særkilte mål, skal CE-merkingen være minst 5 mm høy.

Vedlegg VII - Framgangsmåter for samsvarsvurdering

Beskrivelsen av modulene er hentet fra beslutning 2008/768/EF om en felles ramme for markedsføring av produkter og om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF 

Modul A - Intern produksjonskontroll

1.Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte produktene oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
2.Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde

-en generell beskrivelse av produktet,
-konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
-beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet virker,
-en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
-resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
-prøvingsrapporter.
3.Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen omhandlet i nr. 2, og oppfyller de kravene i rettsaktene som gjelder for dem.

4.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
4.1.Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
4.2.Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilket produkt den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

Representant

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

Modul B - EF-typeprøving

1.EF-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den tekniske konstruksjonen av et produkt og kontrollerer og bekrefter at den tekniske konstruksjonen oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for det.
2.EF-typeprøving kan utføres på en av følgende måter:
-undersøkelse av et eksemplar som er representativt for den planlagte produksjonen, av hele produktet (produksjonstype),
-vurdering av egnetheten til den tekniske konstruksjonen av produktet ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen omhandlet i nr. 3, samt undersøkelse av eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen, av en eller flere viktige deler av produktet (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype),
-vurdering av egnetheten til produktets tekniske konstruksjon ved undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen omhandlet i nr. 3, uten undersøkelse av et eksemplar (konstruksjonstype).
3.Produsenten skal inngi en søknad om EF-typeprøving til ett meldt organ etter eget valg.

Søknaden skal inneholde:

-produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom denne har inngitt søknaden,
-en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
-den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med gjeldende krav i rettsakten, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
-en generell beskrivelse av produktet,
-konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer osv.,
-beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet virker,
-en liste over de harmoniserte standardene og/eller andre relevante tekniske spesifikasjoner som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, anvendt delvis eller i sin helhet, og beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i rettsakten når disse harmoniserte standardene ikke er anvendt. I tilfeller der harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
-resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
-prøvingsrapporter,
-eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet,
-underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske konstruksjonen er tilfredsstillende. I underlagsdokumentasjonen skal alle dokumenter som er anvendt, angis, særlig dersom de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt i sin helhet. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger som er utført av produsentens egnede laboratorium, eller et annet prøvingslaboratorium på vegne av produsenten og på produsentens ansvar.
4.Det meldte organ skal

for produktet:

4.1.undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om produktets tekniske konstruksjon er tilfredsstillende, for prøveeksemplarene:
4.2.kontrollere at prøveeksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen og fastslå hvilke deler som er konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, samt hvilke deler som er konstruert uten at gjeldende bestemmelser i de nevnte standardene er blitt anvendt,
4.3.utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for, i de tilfeller der produsenten har valgt å anvende løsningene i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene, å kontrollere om disse løsningene er anvendt korrekt,
4.4.utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger for i de tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene og/eller tekniske spesifikasjonene ikke er anvendt, å kontrollere om de løsningene som produsenten har valgt, oppfyller de tilsvarende grunnleggende kravene i rettsakten,
4.5.avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres.

Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport om hvilke tiltak som er truffet i samsvar med nr. 4, samt resultatene av dem. Uten at det berører det meldte organs plikter overfor meldermyndighetene, skal det meldte organ helt eller delvis offentliggjøre innholdet i denne rapporten bare med produsentens samtykke.

Dersom typen oppfyller kravene i den rettsakten som får anvendelse på det berørte produktet, skal det meldte organ utstede et EF-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de nødvendige data for identifikasjon av den godkjente typen. Sertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

Sertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte produktene er i samsvar med den undersøkte typen og for å kontrollere produkter under bruk.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i rettsakten, skal det meldte organ nekte å utstede et EF-typeprøvingssertifikat, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i rettsakten, og bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. Dersom det er tilfellet, skal det meldte organ underrette produsenten om dette.

Produsenten skal underrette det meldte organ som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen med hensyn til EF-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan påvirke produktets samsvar med de grunnleggende kravene i rettsakten eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever ytterligere godkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EF-typeprøvingssertifikatet.

Hvert meldt organ skal underrette sine meldermyndigheter om de EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sine meldermyndigheter listen over sertifikater og/eller eventuelle tillegg til disse som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EF-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle tillegg til disse som de har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, og på anmodning om de sertifikater og/eller tillegg til disse som det har utstedt.

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EF-typeprøvingssertifikatene og/eller tilleggene til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelsene utført av det meldte organ. Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt de tekniske data, herunder den dokumentasjonen som er lagt fram av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets gyldighetsperiode.

Produsenten skal kunne stille en kopi av EF-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning.

Produsentens representant kan inngi søknaden omhandlet i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene nevnt i nr. 7 og 9, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

Modul C - Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll

1.Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3, og sikrer og erklærer at de berørte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.
2.Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at de produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i rettsakten som gjelder for dem.

3.Samsvarsmerking og samsvarserklæring
3.1.Produsenten skal påføre den nødvendige samsvarsmerkingen som angitt i rettsakten på hvert enkelt produkt som er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og som oppfyller gjeldende krav i rettsakten.
3.2.Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. I samsvarserklæringen skal det angis hvilken produktmodell den er utarbeidet for.

En kopi av samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

4.Representant

Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.