Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

DatoFOR-2013-11-27-1387
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 16
IkrafttredelseStudieåret 2014-2015
Sist endretFOR-2016-11-23-1903
EndrerFOR-2005-12-14-1749, FOR-2005-12-14-1750
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort06.12.2013   kl. 16.40
KorttittelForskrift om opptak til studier og emner ved UiA

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Universitetet i Agder 27. november 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter- og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6 og § 3-7 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mai 2016 nr. 558, 23 nov 2016 nr. 1903.

Kapittel I - Generelle bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for opptak til alle studier og emner ved Universitetet i Agder til og med masternivå. Opptak til doktorgradsprogram er regulert i forskrift for graden philosophiae doctor ved Universitetet i Agder.

§ 2.Definisjoner

Påbyggingsstudium: Studium som har annen høyere utdanning som opptakskrav.

Ekstern finansiert utdanning: Studiepoenggivende utdanning som er fullfinansiert av en ekstern aktør på oppdrag eller helt eller delvis finansiert ved studieavgift eller bidrag.

Enkeltemne: Emne hvor det tilbys direkte opptak uten at det gis studierett til det studieprogrammet hvor emnet kan inngå.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 3.Beslutningsmyndighet

I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes avgjørelse av universitetsdirektøren eller den han eller hun gir fullmakt til. I saker der beslutningsmyndighet er lagt til styret selv, fakultetsstyret selv eller styret for lærerutdanningene selv, kan myndigheten ikke delegeres.

§ 4.Minstekrav for opptak

Minstekrav for opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder framgår av forskrift om opptak til høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. For søkere til påbyggingsstudier, herunder praktisk-pedagogisk utdanning, gjelder i tillegg krav som er fastsatt i eller med hjemmel i forskriften her eller i forskrift om rammeplan.

§ 5.Utfyllende regler

Styret kan fastsette utfyllende regler for opptak til enkeltstudier eller grupper av studier.

§ 6.Kvoter

Universitetet kan fastsette kvoter og kriterier for kvoteordninger ved opptak til studier som ikke er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 7.Vedtak om adgangsregulering
1)Styret selv fatter vedtak om adgangsregulering når det er nødvendig av kapasitetshensyn eller ressurshensyn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-7 (5). For adgangsregulerte studier fastsetter styret et maksimalt antall studieplasser. Vedtak om adgangsregulering gjelder for ett studieår.
2)Tilbudstall fastsettes av universitetet i samråd med fakultetet eller Avdeling for lærerutdanning.
§ 8.Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift om opptak til høyere utdanning, og eventuelle tilleggskrav som framgår av forskriften her. Kravene til norskkunnskaper gjelder ikke for søkere som skal tas opp til fremmedspråklige utdanningsprogram, og studenter som deltar i internasjonale utvekslingsprogram.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 9.Søkere som ikke kan poengberegnes

Søkere med utenlandsk utdanning, søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse og andre søkere som ikke kan poengberegnes etter fastsatte regler, vurderes individuelt og rangeres skjønnsmessig i forhold til øvrige søkere.

§ 10.Opptak på grunnlag av særskilt vurdering

Søkere kan tas opp uavhengig av ordinære rangeringsregler dersom dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold gir grunn til å anta at eksamensresultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige kunnskaper og ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære regler.

§ 11.Søknads- og ettersendingsfrister

For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak, gjelder de frister som fastsettes nasjonalt. Universitetet fastsetter frister for studier og emner med lokalt opptak.

§ 12.Dispensasjon fra frister

Universitetet kan etter dokumentert søknad innvilge dispensasjon fra søknads- eller ettersendingsfrist i følgende tilfelle:

a.ved sykdom den dagen fristen utløper
b.ved dødsfall i nær familie
c.i andre særlige tilfelle.
§ 13.Reservert studieplass

Tildelt studieplass kan reserveres til året etter i forbindelse med militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller dersom det foreligger andre tungtveiende grunner. Tildelt studieplass kan av tilsvarende årsaker reserveres i to år for studier med opptak annet hvert år. Ytterligere utsettelse innvilges normalt ikke. Tildelt studieplass kan ikke reserveres ved opptak etter § 9, § 10, § 17, § 18, § 19, § 20, § 26, § 27, § 32, § 34 eller § 36.

0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 14.Tidlig opptak
1)Søkere til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak kan gis tidlig opptak etter bestemmelser fastsatt av Samordna opptak.
2)Søkere til studier med lokalt opptak til høstsemesteret kan gis tidlig opptak dersom de oppfyller følgende vilkår:
a)på søknadstidspunktet fyller opptakskravene og med god margin ville ha kommet inn ved foregående opptak.
b)har et dokumentert behov for tidligere svar på søknaden om studieplass.
3)Inntil 30 % av studieplassene ved studier med lokalt opptak kan tildeles søkere som søker om tidlig opptak.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).

Kapittel II - Opptak til grunnutdanninger

§ 15.Unntak fra krav om generell studiekompetanse

Styret kan etter forslag fra fakultetsstyret selv fastsette spesielle faglige krav for søkere til bachelorprogram i utøvende musikk som er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-6.

§ 16.Rangering av søkere til studier med opptaksprøve
1)Styret fastsetter utfyllende regler for rangering av søkere til bachelorprogram i utøvende musikk, faglærerutdanning i musikk og faglærerutdanning i teater i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold av forskrift om opptak til høyere utdanning.
2)Fakultetsstyret selv fastsetter innholdet i og kriterier for å bestå opptaksprøve for bachelorprogram i utøvende musikk, faglærerutdanning i musikk og faglærerutdanning i teater, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-7 og § 4-9.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 17.Opptak til høyere årstrinn
1)Det kan tas opp studenter til 2. og 3. studieår i følgende studier:

Barnehage-/førskolelærerutdanning

Faglærerutdanning i musikk

Faglærerutdanning i teater

Sykepleierutdanning

Vernepleierutdanning

Ingeniørutdanning.

2)Det kan tas opp studenter til 2., 3. og 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene og i lektorutdanning for trinn 8–13.
3)Fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene avgjør for hvert studieår om det skal åpnes for opptak og hvor mange ledige studieplasser det eventuelt skal tas opp til på hvert årstrinn.
4)Dersom det er åpnet for opptak, kan søkere fra andre institusjoner eller annet studiested ved Universitetet i Agder få opptak under følgende forutsetninger:
a)Søkeren er registrert ved en annen institusjon eller annet studiested på tilsvarende studieprogram.
b)Søkeren har bestått de eksamener som i følge fag-/studie- eller programplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå.
5)4. ledd gjelder tilsvarende for intern overgang mellom 4-årig og 5-årig grunnskolelærerutdanning på samme studiested.
6)Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall ledige studieplasser, rangeres kvalifiserte søkere etter en helhetsvurdering der det også legges vekt på søkernes begrunnelse for bytte av institusjon eller studiested. Ved tilnærmet like forhold rangeres søkerne på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for emner i det aktuelle studiet. Ved søknad om overgang mellom 4-årig og 5-årig grunnskolelærerutdanning rangeres søkerne kun på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter.
7)Vedtak om opptak fattes av universitetet etter forslag fra fakultetet/Avdeling for lærerutdanning.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 18.Intern overgang fra årsstudium til bachelorprogram
1)Studenter som er registrert ved et årsstudium ved Universitetet i Agder kan søke overgang til 2. studieår i bachelorprogram innen samme fagområde.
2)I særlige tilfelle kan studenter også søke direkte overgang fra et årsstudium ved Universitetet i Agder til 3. studieår i et bachelorprogram.
3)Fakultetsstyret avgjør for hvert studieår hvilke bachelorprogram og kull det kan søkes opptak til og hvor mange ledige studieplasser det eventuelt skal tas opp til.
4)Studenten kan få opptak dersom hun/han har bestått alle eksamener i samsvar med fag-/studie- eller programplanen for det studiet det søkes opptak til og er oppmeldt til øvrige eksamener som er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå.
5)Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige studieplasser, rangeres søkerne på grunnlag av antall studiepoeng i årsstudiet. Ved likt antall studiepoeng rangeres søkerne på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for emner i årsstudiet.
6)Vedtak om opptak fattes av universitetet etter forslag fra fakultetet.
7)Studenter som får opptak til bachelorprogram, mister studieretten på årsstudiet og får tildelt studierett på bachelorprogrammet.
§ 19.Internt opptak til valgfri del av bachelorprogram og 4-årig eller 5-årig lærerutdanning
1)Søkere må oppfylle eventuelle krav til progresjon som er fastsatt i fag-/studie-/programplanen. Fakultetsstyret/styret for lærerutdanningene kan i særlige tilfelle dispensere fra progresjonskravene.
2)Ved internt opptak til valgfri del i første studieår skjer opptak ved loddtrekning dersom det er flere kvalifiserte søkere enn ledige plasser.
3)Ved internt opptak til andre og tredje år i bachelorprogram og andre, tredje og fjerde år i 4- og 5-årig lærerutdanning, rangeres søkerne på grunnlag av antall oppnådde studiepoeng i studieprogrammet. Ved likt antall studiepoeng rangeres søkerne på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for beståtte eksamener i studieprogrammet. Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.
4)Vedtak om opptak fattes av universitetet.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 20.Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse
1)Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan gis opptak på grunnlag av realkompetanse.
2)Søkere skal ha praksis tilsvarende 5 års fulltids yrkespraksis. Minimum 3 av de 5 årene må være relevante i forhold til det studiet det søkes opptak til. Inntil 2 av de 5 årene kan erstattes med ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. For søkere som er nær ved å oppfylle kravet om generell studiekompetanse, kan kravet om 5 års fulltids yrkespraksis fravikes. Tilsvarende gjelder for søkere som på grunn av dokumentert sykdom eller nedsatt arbeidsevne, ikke oppfyller kravet.
3)Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk som er tilstrekkelig for det enkelte studium, normalt norskkunnskaper tilsvarende tredjeklassenivå og engelskkunnskaper tilsvarende førsteklassenivå fra norsk videregående skole, studieforberedende studieprogram.
4)Styret fastsetter i utfyllende regler eventuelle studiespesifikke krav i tillegg til kravene i andre og tredje ledd.
5)Kunnskaper og ferdigheter må dokumenteres med attester fra arbeids- og organisasjonsliv, egne skriftlige arbeider, karakterutskrifter og liknende. Søkere må i egenerklæring kunne gjøre tilfredsstillende rede for egen oppfatning av hva hun/han tror studiet vil kreve, og hvorfor han/hun selv mener å ha gode muligheter for å gjennomføre studiet.
6)Kompetente søkere rangeres i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse. I denne vurderingen skal det legges vekt på
-omfang og relevans av praksis
-omfang av utdanning, nivå og oppnådde karakterer
-kunnskaper i aktuelle skolefag
-organisasjonserfaring og annen bakgrunn som er relevant for studiet
-søkerens egenerklæring, jf. femte ledd.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).

Kapittel III - Opptak til påbyggingsstudier

§ 21.Opptakskrav for påbyggingsstudier på lavere grads nivå

Opptakskrav skal framgå av fag-/studie-/programplanen.

§ 22.Rangering av søkere til påbyggingsstudier på lavere grads nivå
1)Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for de emner som inngår i opptaksgrunnlaget.
2)Det gis ikke tilleggspoeng.
3)Ved poenglikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn dersom disse utgjør mindre enn 40 % av søkerne. Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 23.Opptakskrav for masterprogram og andre påbyggingsstudier på høyere grads nivå
1)Generelt opptakskrav for masterprogram framgår av forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
2)Styret fastsetter i utfyllende regler faglig grunnlag i form av krav til bestemte fag/emner som skal inngå i opptakskravet for masterprogram.
3)Opptakskrav for andre påbyggingsstudier på høyere grads nivå fastsettes som del av studieplanen.
4)Søkere til engelskspråklige påbyggingsstudier og masterprogram med utdanning fra land utenfor Norden må oppfylle ett av følgende krav:
a)140 årstimer i engelsk fra norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre
b)Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst 550 poeng for Paper-based test, 213 poeng for Computer-based test og 80 poeng for Internet-based test
c)International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0 poeng
d)PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 62 poeng.
e)Cambridge English: Advanced (CAE), Proficiency (CPE) eller First (FCE) med bestått karakter A.
f)Annen godkjent dokumentasjon av engelskkunnskaper på tilsvarende nivå.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 24.Faglige minstekrav for opptak til masterprogram

Styret kan i utfyllende regler fastsette faglige minstekrav (karakterkrav) for det enkelte masterprogram. For søkere med bokstavkarakterer er kravet da vektet gjennomsnittskarakter på minst C. Kravet er oppfylt dersom vektet gjennomsnittskarakter, beregnet i henhold til § 25, er 3,0 eller bedre.

For søkere med tallkarakterer er kravet gjennomsnittskarakter på 2,7 eller bedre.

Det benyttes vanlige forhøyningsregler.

§ 25.Rangering av søkere til masterprogram og påbyggingsstudier på høyere grads nivå

Søkerne rangeres på følgende grunnlag:

a)Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter på grunnlag av følgende to alternativer:
-Hele bachelorgraden eller tilsvarende
-Det faglige grunnlaget som er fastsatt for det enkelte masterprogram, jf. § 23.

Styret fastsetter i utfyllende regler hvilket beregningsgrunnlag som skal benyttes for opptak til det enkelte masterprogram.

b)For søkere med bokstavkarakterer benyttes flg. omregningsskala som grunnlag for utregning av vektet gjennomsnitt: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. «Bestått» gis tallverdi 3. For søkere som har karakteren «Bestått» i 50 % eller mer av studiepoengene som inngår i beregningsgrunnlaget, fastsettes vektet gjennomsnittskarakter etter en skjønnsmessig vurdering.
c)Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 0,2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng for eventuell praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.
d)Ved poenglikhet etter poengberegning i samsvar med pkt. a–c prioriteres det underrepresenterte kjønn dersom disse utgjør mindre enn 40 % av søkerne. Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkere på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter i eventuelle emner i opptaksgrunnlaget som ikke inngår i det faglige grunnlaget for det aktuelle masterprogrammet, deretter på grunnlag av antall studiepoeng ut over opptaksgrunnlaget. Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.
e)Dersom en søker har flere opptaksgrunnlag, velges det grunnlaget som gir gunstigst resultat for søkeren.
f)Styret kan fastsette andre rangeringsregler for program som finansieres ved egenbetaling fra studentene.
g)Rangeringsreglene i denne paragrafen kan fravikes i den grad det er nødvendig for å oppfylle eventuelle bestemmelser om kvoter, jf. § 6.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017, for bokstav a) fra og med høsten 2018 se § 41).
§ 26.Betinget opptak til påbyggingsstudier
1)Betinget opptak kan gis til søkere som på grunn av dokumentert sykdom eller andre forhold de selv ikke rår over, ikke oppfyller opptakskravet.
2)Med mindre annet er fastsatt i forskrift til rammeplan, kan søkere til studier som bygger på 60 studiepoeng eller mer tas opp dersom de mangler inntil 15 studiepoeng av opptakskravet. Søkere til studier som bygger på bachelorgrad med fordypningsenhet, kan likevel ikke mangle emner i fordypningsenheten. Det kan heller ikke gis betinget opptak til søkere som ikke kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk. Eventuelle forkunnskapskrav må være oppfylt for å få adgang til det enkelte emne.
3)Det gis ikke betinget opptak til studier som bygger på mindre enn 120 studiepoeng.
4)Manglende emner må være bestått før vitnemål utstedes.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 27.Opptak til påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse
1)Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan gis opptak på grunnlag av realkompetanse.
2)Søkerens realkompetanse må kunne erstatte manglende formell kompetanse. I vurdering av søkerens realkompetanse skal det bl.a. legges vekt på:
-om den delen av opptakskravet som ikke er dekket gjennom søkerens tidligere utdanning i hovedsak er teoretiske kunnskaper eller om det også inngår praktiske ferdigheter
-om arbeidsoppgavene som er utgangspunkt for vurderingen av realkompetanse normalt utføres av personer med høyere utdanning
-graden av selvstendighet i arbeidet
-om arbeidsoppgavene er utført sammenhengende over et lengre tidsrom
-eventuelt intervju, jf. sjuende ledd
-eventuelle uttalelser fra referanser
-eventuell annen relevant informasjon.
3)For opptak til studier som bygger på ett års høyere utdanning eller mer, skal det normalt kreves at søkeren kan dokumentere læringsutbyttet ved skriftlige arbeider som er resultat av vedkommendes arbeidserfaring.
4)For å erstatte ett års studium, kreves relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i minst tre år. Hvis deler av arbeidsoppgavene ikke anses som relevant ut fra kriteriene i andre ledd, øker kravet til omfang. Dersom realkompetanse på grunnlag av arbeidserfaring skal erstatte deler av opptakskravet for masterstudier, skal arbeidserfaringen være fra lederstillinger eller andre stillinger med selvstendig ansvar.
5)Søkere må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i norsk og engelsk som er tilstrekkelig for det enkelte studium, normalt norskkunnskaper tilsvarende tredjeklassenivå og engelskkunnskaper tilsvarende førsteklassenivå fra norsk videregående skole, studieforberedende studieprogram.
6)Dokumentasjonen skal ta utgangspunkt i opptakskrav for studiet det søkes opptak til eller læringsutbytte for studier som gir opptak til studiet, og skal inneholde:
a)egenerklæring med beskrivelse av
-arbeids-/oppdragsgiver(e)
-stilling/tittel
-detaljert beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver som dekker opptakskravet/læringsutbyttet, hvor lang tid disse strekker seg over og hvor stor andel av vedkommendes stilling de aktuelle arbeidsoppgavene utgjør
-graden av selvstendighet i arbeidet
-eventuelle resultater av arbeidet som kan dokumentere læringsutbytte (rapporter, utredninger, artikler eller liknende)
-dersom praksis inngår i opptakskravet: dokumentasjon av eventuell veiledning søkeren har mottatt i forbindelse med tidligere arbeidserfaring.
b)bekreftelse fra arbeids-/oppdragsgiver(e) på søkerens egenerklæring
c)dokumentasjon av utdanning, kurs og liknende med relevans for vurderingen av realkompetanse
d)referanse(r), for eksempel arbeids-/oppdragsgiver(e), kolleger, kunder eller veiledere
e)eventuell annen relevant informasjon.
7)Dersom den skriftlige dokumentasjonen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for en faglig vurdering av søkerens realkompetanse, kan søkeren innkalles til intervju. Instituttleder, eller en vitenskapelig ansatt utpekt av instituttleder, skal delta på intervjuet.
8)Kompetente søkere rangeres i forhold til øvrige søkere etter en helhetsvurdering av søkerens samlede kompetanse. Det skal foreligge en skriftlig uttalelse fra det fakultetet som har faglig ansvar for studiet det søkes opptak til før vedtak fattes.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).

Kapittel IV - Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

§ 28.Opptakskrav
1)Opptakskrav framgår av rammeplan eller forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Søkere med disiplinfag må ha minst ett undervisningsfag med omfang på minst 60 studiepoeng der UiA tilbyr fagdidaktikk.
2)Det kan gis betinget opptak til søkere med mastergrad i teknologi som mangler inntil 15 studiepoeng i undervisningsfaget. Det gis ikke betinget opptak til praktisk-pedagogisk utdanning utover dette.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 558.
§ 29.Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Fullført grad fra universitet eller høgskole hvor høyere grad går foran lavere grad.
2.Søkere med 2 eller flere undervisningsfag på 60 studiepoeng eller mer, der UiA tilbyr fagdidaktikk, rangeres foran søkere med ett undervisningsfag.
3.Totalt antall studiepoeng inkl. eksamener i søknadssemesteret der sensur ikke har falt ved opptak. Bestått eksamen må da dokumenteres innen fastsatt frist.
4.Dersom søkere ellers står likt, rangeres søkere på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter i opptaksgrunnlaget.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 30.Rangering av søkere til praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag

Kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

1.Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
2.Antall måneder yrkespraksis ut over opptakskravet
3.Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag.

Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.

§ 31.Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av realkompetanse
1)For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i allmenne fag gjelder § 27 tilsvarende.
2)For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning i yrkesfag gjelder § 20 og § 27 tilsvarende.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).

Kapittel V - Opptak til eksternt finansiert utdanning

0Overskrift endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903.
§ 32.Opptakskrav
1)Søkere må oppfylle følgende krav:
a)søkere til grunnutdanninger må oppfylle kravene i forskrift om opptak til høyere utdanning. Styret kan i særlige tilfelle, etter forslag fra fakultetsstyret/Styret for lærerutdanningene, fastsette andre opptakskrav. Opptakskrav skal framgå av studieplanen eller emnebeskrivelsen.
b)Søkere til påbyggingsstudier må oppfylle krav i henholdsvis § 21, § 23 og § 24.
2)Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse må oppfylle følgende krav:
a)For søkere som tas opp til grunnutdanninger, gjelder § 20.
b)For søkere til emner med generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag, stilles det normalt ikke krav om dokumentasjon av realkompetanse ved opptak til emner tilsvarende 15 studiepoeng eller mindre per semester.
c)For søkere som tas opp til påbyggingsstudier, gjelder § 27.
3)Det gis ikke betinget opptak til eksternt finansiert utdanning.
4)Vedtak om opptak fattes av universitetet.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 33.Rangering
1)Søkere til studier og emner som bygger på videregående utdanning og søkere til påbyggingsstudier på lavere grads nivå, rangeres etter søknadstidspunkt.
2)Søkere til studier eller emner som finansieres av en ekstern aktør på oppdrag, kan rangeres av oppdragsgiver.
3)Søkere til masterprogram og andre påbyggingsstudier og emner på høyere grads nivå, rangeres i henhold til § 25.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).

Kapittel VI - Opptak til enkeltemner

§ 34.Opptakskrav
1)Søkere må oppfylle kravene i forskrift om opptak til høyere utdanning. I tillegg må eventuelle tilleggskrav for opptak til et studium emnene inngår i og eventuelle krav til forkunnskaper i det aktuelle emnet være oppfylt. Ved opptak til enkeltemner som undervises på engelsk eller annet fremmedspråk, stilles det ikke krav til kunnskaper i norsk.
2)Det gis ikke betinget opptak til enkeltemner.
0Endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903 (med virkning for opptak til studier fra og med høsten 2017).
§ 35.Rangering

Dersom det er flere søkere enn studieplasser, rangeres søkerne etter søknadstidspunkt.

§ 36.UNG-ordningen

Elever i videregående skole kan i særlige tilfelle tas opp til enkeltemner. Styret fastsetter utfyllende regler for ordningen. Elever som består eksamen, gis ikke uttelling for studiepoengene før de har oppnådd generell studiekompetanse.

Kapittel VII - Opptak til forkurs for ingeniørutdanning

§ 37.Opptakskrav
1)Søkere må oppfylle ett av følgende krav:
a)Vg1 og Vg2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studiespesialisering
b)Fullført videregående skole med generell studiekompetanse
c)Grunnskole og minst 5 års fulltids praksis eller en kombinasjon av videregående skole og praksis.
2)Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk med minimum Norskprøve 3 skriftlig og muntlig.
§ 38.Rangering
1)Søkere rangeres i følgende grupper:
1.Søkere med fullført Vg1 og Vg2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, søkere med godkjent fagbrev eller svenneprøve og søkere med generell studiekompetanse
2.Søkere med fullført grunnskole og minst 5 års praksis, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år
2)Hver gruppe får en andel av elevplassene som tilsvarer andelen av søkere. Innenfor hver gruppe rangeres søkerne på grunnlag av gjennomsnittskarakter fra hhv. videregående skole og grunnskole, multiplisert med 10.
3)Det gis tilleggspoeng for inntil 3 års yrkespraksis med 0,3 poeng pr. måned for 100 % stilling. Som yrkespraksis regnes også militærtjeneste, siviltjeneste, omsorgsarbeid i hjemmet og skolegang ut over minstekravet. Avlagt fagbrev eller svenneprøve gir 2 tilleggspoeng. Ved poenglikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn.

Kapittel VIII - Øvrige bestemmelser

0Overskrift endret ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903.
§ 39.Ikrafttredelse og oppheving av andre forskrifter

Forskriften trer i kraft fra og med opptak til studieåret 2014–2015. Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

Forskrift 14. desember 2005 nr. 1749 om lokalt opptak til studier på lavere grads nivå ved Universitetet i Agder

Forskrift 14. desember 2005 nr. 1750 om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder.

§ 40.Dispensasjon

Ved opptak til fellesgrader kan det i studieplanen eller i egen avtale fastsettes at opptak skal gjøres i henhold til opptaksforskrift ved en samarbeidsinstitusjon.

Ved opptak til emner som tilbys i regi av Universitetsstudiene på Svalbard gjelder egne regler.

§ 41.Overgangsregler

Endring i § 25 bokstav a) vedrørende vektet gjennomsnittskarakter for opptak til masterprogram, gjøres gjeldende fra og med opptak til studier høsten 2018.

0Tilføyd ved forskrift 23 nov 2016 nr. 1903.