Forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv.

DatoFOR-2013-12-11-1466
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2016-06-27-838 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2004-04-28-673
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-12-§18, LOV-2004-03-05-12-§18a, FOR-2013-06-14-634
Kunngjort17.12.2013   kl. 15.20
KorttittelForskrift om melding av foretakssammenslutninger

Hjemmel: Fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 11. desember 2013 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 18 niende ledd, § 18a fjerde ledd og delegeringsvedtak 14. juni 2013 nr. 634.
Endringer: Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 838.

§ 1.Melding av foretakssammenslutninger

Melding til Konkurransetilsynet etter konkurranseloven § 18 første, tredje, femte og sjette ledd skal inneholde de opplysninger som fremgår av konkurranseloven § 18a første og annet ledd.

Melding etter første ledd skal oppfylle kravene i konkurranseloven § 18b.

Fristen på 25 virkedager for Konkurransetilsynets saksbehandling i konkurranseloven § 20 annet ledd løper fra første virkedag etter at meldingen er mottatt eller, dersom meldingen er mangelfull, fra første virkedag etter at de manglende opplysningene er mottatt. Konkurransetilsynet må senest innen 15 virkedager fra melding er mottatt informere melderne dersom tilsynet finner at kravene til melding ikke er oppfylt.

Melder plikter å gi korrekte og fullstendige opplysninger. En melder som forsettlig eller uaktsomt gir uriktige eller ufullstendige opplysninger kan ilegges overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 838 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 27 juni 2016 nr. 838 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Forenklet melding

Følgende foretakssammenslutninger kan inngi en forenklet melding:

1.Fellesforetak, når fellesforetaket ikke eller kun i ubetydelig omfang, driver eller forventes å ville drive virksomhet i Norge. Dette er tilfelle når
a)fellesforetakets omsetning og/eller omsetningen til virksomhetsområder overført til fellesforetaket er mindre enn 100 millioner kroner i Norge, og
b)aktiva som overføres til fellesforetaket har en samlet verdi på under 100 millioner kroner i Norge.
2.Foretakssammenslutninger hvor en part overtar enekontroll over et foretak som den før foretakssammenslutningen kontrollerte sammen med en eller flere andre parter.
3.Foretakssammenslutninger hvor et eller flere foretak fusjonerer, eller et eller flere foretak eller personer erverver ene- eller felleskontroll over et annet foretak, og hvor
a)ingen av partene er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (ingen horisontale overlapp) eller på et produktmarked i et forutgående eller etterfølgende ledd til et produktmarked, hvor en annen part opererer (ingen vertikale overlapp), eller
b)to eller flere av partene er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked (horisontalt overlapp), men hvor partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 prosent,
c)eller en eller flere av partene opererer på et produktmarked i et forutgående eller etterfølgende ledd til et produktmarked hvor en annen part opererer (vertikalt overlapp), men hvor partene verken enkeltvis eller samlet har en markedsandel som overstiger 30 prosent.

Forenklet melding til Konkurransetilsynet skal inneholde

a)navn og adresse på partene i fusjonen eller den eller de som overtar kontroll,
b)opplysninger om foretakssammenslutningens art,
c)beskrivelse av de involverte foretak og foretak i samme konsern, herunder foretakenes virksomhetsområder,
d)navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i markeder i Norge, eller som Norge er en del av, hvor de involverte foretak og foretak i samme konsern er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked (horisontalt overlapp),
e)årsberetning og årsregnskap for de involverte foretakene og foretak i samme konsern, dersom disse ikke er offentlig tilgjengelige,
f)en redegjørelse for at vilkårene for inngivelse av forenklet melding etter første ledd er oppfylt, og
g)for foretakssammenslutninger som nevnt i første ledd nr. 1, skal det opplyses om morselskapene fortsatt er virksomme på det samme markedet som fellesforetaket eller på et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden eller på et tilgrensende marked.

Konkurransetilsynet kan i den enkelte sak lempe på kravene til forenklet melding som følger av annet ledd.

Forenklet melding etter første ledd skal oppfylle kravene i konkurranseloven § 18b.

Konkurransetilsynet må senest innen 10 virkedager fra forenklet melding er mottatt informere melderne dersom tilsynet finner at kravene til forenklet melding ikke er oppfylt.

Konkurransetilsynet kan pålegge at foretakssammenslutningen skal meldes etter kravene i konkurranseloven § 18a og § 18b, selv om vilkårene i første ledd er oppfylt. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn 15 virkedager etter at Konkurransetilsynet har mottatt forenklet melding som fyller kravene til annet ledd. Fristen på 15 virkedager for Konkurransetilsynet til å pålegge melding etter kravene i konkurranseloven § 18a og § 18b løper fra første virkedag etter at den forenklede meldingen er mottatt, eller, dersom meldingen er mangelfull, fra første virkedag etter at de manglende opplysningene er mottatt. Ved et slikt pålegg vil Konkurransetilsynets saksbehandlingsfrister i henhold til konkurranseloven § 20 slutte å løpe. Fristen starter å løpe igjen fra første virkedag etter at melding som oppfyller krav etter § 18a og § 18b er mottatt.

0Endret ved forskrift 27 juni 2016 nr. 838 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Involverte foretak

Ved en fusjon er de involverte foretak partene i fusjonen.

Ved et erverv av kontroll er de involverte foretak det eller de foretak, eller den eller de personer, som erverver kontroll, samt det ervervede foretak. Dersom det erverves kontroll over en del av et foretak, enten det er et selvstendig rettssubjekt eller ikke, er det bare den ervervede delen som skal regnes med blant de involverte foretak.

§ 5.Beregning av omsetning

Begrepet omsetning i konkurranseloven § 18 annet ledd tilsvarer uttrykket salgsinntekt i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven). Forskrifter som utfyller eller fraviker bestemmelsene i regnskapsloven gis tilsvarende anvendelse. For foretak som er unntatt fra reglene i regnskapsloven kapittel 6, skal årlig omsetning som hovedregel tilsvare summen av de varer og tjenester som er solgt som ledd i foretakets alminnelige virksomhet i løpet av året.

Et involvert foretaks omsetning etter konkurranseloven § 18 annet ledd skal beregnes som summen av omsetningen i

a)det involverte foretak,
b)foretak hvor det involverte foretak direkte eller indirekte
i.eier mer enn halvparten av kapitalen eller driftskapitalen,
ii.kan utøve mer enn halvparten av stemmerettighetene,
iii.kan utnevne mer enn halvparten av medlemmene i foretakets kontrollorgan eller administrasjonsorgan eller i de organer som rettslig representerer foretaket, eller
iv.har rett til å lede foretakets forretninger,
c)foretak som har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav b i et involvert foretak,
d)foretak hvor foretak som nevnt i bokstav c har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav b, og
e)foretak hvor to eller flere foretak som nevnt i bokstav a til d i fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i bokstav b.

Det skal ikke tas hensyn til omsetning mellom foretakene nevnt i annet ledd.

Dersom de involverte foretak i fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i annet ledd bokstav b, skal det ved beregningen av de involverte foretaks samlede omsetning

a)ikke tas hensyn til omsetning mellom fellesforetaket og hvert av de involverte foretak, eller ethvert annet foretak med en tilknytning til et involvert foretak som nevnt første ledd bokstav b til e,
b)tas hensyn til omsetning mellom fellesforetaket og et tredje foretak. Denne omsetningen skal fordeles likt mellom de involverte foretak.
§ 6.Kunngjøring

Meldte foretakssammenslutninger og meldte erverv av andeler i foretak som ikke fører til kontroll, skal kunngjøres på Konkurransetilsynets hjemmeside. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om de involverte foretakenes navn og organisasjonsnummer, foretakssammenslutningen og berørte markeder.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger mv.