Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

DatoFOR-2013-12-11-1574
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2016-12-22-1902 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort23.12.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om distrikts- og regionalvirkemidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 11. desember 2013 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over de kapitlene i statsbudsjettet som er nevnt i andre og tredje ledd.

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene:

a)post 62 Bedriftsrettede lån- og tilskuddsordninger i distriktene, kan nyttes under kap. 550 post 64
b)post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn kan nyttes under kap. 550 post 62.

Virkemidlene over kap. 553 Omstillingsdyktige regioner

a)post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65
b)post 63 Grenseregionale Interreg-program, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 65
c)post 65 Omstillingsprogrammer under akutte endringer arbeidsmarkedet, kan nyttes under kap. 553 post 60 og 63.

Den regionale og distriktspolitiske innsatsen er målrettet mot å gjøre omstilling for bedrifter lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, næringsmiljøer og lokalsamfunn på lang sikt.

Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, denne forskriften med retningslinjer og oppdragsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forskriften regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter og tilskuddsmottaker og får anvendelse for alle tilskuddsforvaltere som forvalter midler over kapitlene nevnt i andre og tredje ledd.

0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
§ 2.Geografisk virkeområde

Virkemidlene over kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene skal brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte.

Virkemidlene over kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes i områder med særlige distriktsutfordringer. Det er fylkeskommunenes ansvar å vurdere hvilke områder som har særlige distriktsutfordringer i sitt fylke.

Virkemidlene over kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse kan brukes i hele landet.

Virkemidlene over kap. 553, post 63 Grenseregionale Interreg-program skal brukes i programområdene gitt for det enkelte program.

Virkemidlene over kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet kan brukes i hele landet.

0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Definisjoner

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften:

1.Kunngjøring:1 En offentliggjøring av hovedelementene i en tilskuddsordning.
2.Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
3.Tilskudd: Er offentlig2 og omfatter enhver fordel som har de samme økonomiske virkningene som rene pengeoverføringer.
4.Tilskuddsbrev: Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes med et tilskuddsbrev.3
5.Tilskuddsforvalter: Den som forvalter tilskudd i henhold til denne forskriften.
6.Tilskuddsordning:4 Administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt formål og som inneholder følgende hovedelementer:
-Målet med ordningen
-Kriterier for måloppnåelse
-Tildelingskriterier, herunder støtteandel og beregningsregler
-Oppfølging og kontroll
-Evaluering.
1Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.2.
2Jf. lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-loven), kapittel 2 Statsstøtte.
3Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.
4Jf. bestemmelser 12. desember 2013 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, 6.2.1.1.

Kapittel II. Forvaltningsstruktur

§ 4.Forvaltere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir øremerkede rammer til fylkeskommunene gjennom årlige oppdragsbrev.

Fylkeskommunene kan videredelegere1 hele eller deler av forvaltningen til kommuner, regionråd, de nasjonale virkemiddelaktørene og unntaksvis til andre rettssubjekter.2

Alle forvaltere skal kunngjøre tilskuddsordningene gjennom http://www.regionalforvaltning.no/ og på en slik måte at målgruppen nås.

De nasjonale virkemiddelaktørene er ikke pålagt å bruke departementets forvaltningsportal.

0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
1Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.2.2.4.
2Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 1 siste setning.
§ 5.Forvaltning av bedriftsrettede virkemidler

Innovasjon Norge1 forvalter følgende bedriftsrettede midler:

a)Distriktsrettede investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til etablerere.
b)Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, garantier for investeringslån og driftskreditter.

Fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere skal ikke gi støtte til tiltakene over. Kommuner og regionråd kan gjennom kommunale og regionale næringsfond gi tilskudd i henhold til bokstav a.

1Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, kapittel 3 Selskapets virksomhet.

Kapittel III. Om tildeling av tilskudd

§ 6.Hvem kan søke

Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen.

§ 7.Overordnede tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak som oppfyller følgende kriterier:

a)Er i tråd med fylkeskommunens mål og strategier for distrikts- og regionalpolitikk.
b)Kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning.
c)Har god kvalitet og hvor søker har god gjennomføringsevne.
d)Tilskuddet har utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å opprettholde et tilbud.

Fylkeskommunen og andre forvaltere er ansvarlig for at det fastsettes ytterligere tildelingskriterier i relevant omfang når det etableres konkrete tilskuddsordninger.

§ 8.Hvilke kostnader kan tilskuddet dekke

Tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realiseringen av prosjektet/tiltaket.

Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en lenger varighet. Unntak er tilskudd under programmer eller ordninger i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ungt Entreprenørskap og Merkur der støtte kan gis i tråd med programmenes/tiltakenes varighet.

§ 9.Hvilke kostnader kan tilskuddet ikke dekke

Tilskuddet kan ikke dekke:

a)Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
b)Kausjon eller annen økonomisk garanti.
c)Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
d)Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
e)Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
f)Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond.
g)Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser.

Bokstav a, b og c gjelder ikke for tilskudd Innovasjon Norge tildeler.

§ 10.Krav til søknaden

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Dette gjelder ikke søknader til de nasjonale virkemiddelaktørene.

Søknaden skal inneholde:

a)En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b)Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
c)Forventede resultater.
d)Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e)Søknadssum.
f)Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.

Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilken bestemmelse, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

§ 11.Vedtak

Vedtak1 om tildeling av tilskudd eller avslag er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b. Unntaket er enkeltvedtak truffet av Innovasjon Norge.2 Melding om vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et tilskuddsbrev.3 Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev.

Avslag på søknaden gis dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

a)Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene eller formålet faller utenfor ordningen.
b)Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning.
c)Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre søknader.
d)Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.
0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kapittel IV.
2Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på vegne av staten. Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.
3Jf. definisjonen § 5 (4), bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.
§ 12.Aksept av vilkårene for tilskuddet

Tilskuddsmottaker skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akseptert på de vilkår tilskuddsbrevet angir.

Kapittel IV. Om oppfølging og kontroll av tilskuddet

§ 13.Vilkår for tilskuddet

Tilskuddsmottakeren er ansvarlig ovenfor tilskuddsforvalteren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at følgende vilkår for tilskuddet overholdes:1

a)Tilskuddsmottaker skal føre separat prosjektregnskap for bruken av midlene.
b)Prosjektregnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjettet og inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.

Tilskuddsmottakeren skal gi tilskuddsforvalteren melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer i forhold til de forutsetninger som fremgår av søknaden.

Tilskuddsmottakeren kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår i forbindelse med kunngjøringen av midlene eller i tilskuddsbrevet.

1Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.8.2.
§ 14.Oppfølging og kontroll

Tilskuddsforvalteren, Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene.1

Tilskuddsmottaker og tilskuddsforvalter plikter å medvirke i kontrollen.

1Jf. Stortingets vedtak 26. mai 2005 nr. 876 (Stortingets bevilgningsreglement) § 10 (2) og lov 7. mai 2004 nr. 21 Riksrevisjonsloven § 12 (3) og bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104 punkt 6.3.8.2.
§ 15.Utbetaling

Tilskuddsbeløpet utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Minst 25 prosent av tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og tilskuddsforvalteren har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i regionalforvaltning.no og/eller rapport.1

For tilskudd over kr 100 000 skal det i tillegg sendes inn revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig.

1Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104 punkt 6.3.5.
§ 16.Omgjøring og krav om tilbakebetaling

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:

a)Det fremkommer at tilskuddsmottaker har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke før tilsagnet er innvilget.
b)Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelsen ikke lenger er til stede.
c)Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.
d)Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.
e)Tilskuddsmottaker unnlater å levere pliktig rapportering.
f)Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
g)Prosjektet/tiltaket gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet tildelingen bygger på.
h)Departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i strid med EØS-avtalen.1

Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen.

Den enkelte tilskuddsforvalter kan fastsette egne vilkår utover de overnevnte.

Omgjøring av vedtak om tilskudd kan skje ved at tilskudd helt eller delvis ikke utbetales eller ved krav om tilbakebetaling.

1Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5.

Kapittel V. Øvrige Bestemmelser

§ 17.Klageadgang

Vedtak truffet av fylkeskommunen kan påklages til fylkestinget eller den fylkestinget har gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt til.

Vedtak truffet av andre tilskuddsforvaltere kan påklages til den som har delegert tilskuddsforvaltningen til denne.1

Vedtak truffet av Innovasjon Norge i medhold av denne forskriften kan ikke påklages.2

1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) Kapittel VI. Om klage og omgjøring.
2Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, § 6.
§ 18.Dispensasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.1

0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 19.
1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 40.
§ 19.Ikrafttredelse

Forskriften med tilhørende retningslinjer trer i kraft 1. januar 2014.

0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 20.