Forskrift om frister for sensur av eksamen ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

DatoFOR-2013-12-11-1759
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2014 - 31.12.2018
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9
Kunngjort25.03.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om sensurfrist ved eksamen ved jur. fak. UiB

Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 11. desember 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 fjerde ledd annet punktum.

§ 1.Det juridiske fakultet gis anledning til å fravike universitets- og høgskolelovens vanlige sensurfrist, slik:
a)For eksamener innenfor mastergradsstudiet i rettsvitenskap, med unntak av mastergradsoppgaver, settes sensurfristen til 5 uker etter siste eksamensdato i emnet. Dersom eksamen holdes så sent at sensuren først foreligger i det påfølgende semesteret, utvides fristen med fire uker.
b)For mastergradsoppgaver settes sensurfristen til to måneder fra innleveringen.
§ 2.Reglene gjelder til og med 31. desember 2018. Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 29. august 20131 om frister for sensur av eksamen ved det juridiske fakultet.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend (Lovdatas anm.).