Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

DatoFOR-2013-12-12-1440
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 17
Ikrafttredelse12.12.2013
Sist endretFOR-2016-12-15-1601
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-04-10-17-§14-3
Kunngjort13.12.2013   kl. 15.15
KorttittelForskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9e.
Tilføyd hjemmel: Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg IX nr. 14 (direktiv 2006/48/EF) og nr. 31 (direktiv 2006/49/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 juni 2015 nr. 691, 28 sep 2016 nr. 1148, 15 des 2016 nr. 1601.

§ 1.Banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre 1,5 prosent. Fra 31. desember 2017 skal den motsykliske kapitalbufferen utgjøre 2 prosent.
0Endret ved forskrifter 18 juni 2015 nr. 691, 15 des 2016 nr. 1601.
§ 2.For beregningen av det institusjonsspesifikke kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal satsen som fastsatt i § 1 anvendes for engasjementer i Norge.

For engasjementer i andre EØS-stater anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon. For EØS-stater som ikke har fastsatt en motsyklisk kapitalbuffersats, gjelder § 1 tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats.

For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen, anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon, med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ikke har fastsatt et krav til motsyklisk kapitalbuffer, gjelder § 1 tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats. Forskrift 4. oktober 2013 nr. 1170 om motsyklisk kapitalbuffer § 3 første ledd første og annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 28 sep 2016 nr. 1148 (i kraft 1 okt 2016).
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.