Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

DatoFOR-2013-12-12-1504
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 18
Ikrafttredelse12.12.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-06-20-56-§2, FOR-2010-02-01-96-§5-1, FOR-2010-02-01-96-§5-2
Kunngjort19.12.2013   kl. 15.20
KorttittelFagskoletilsynsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 2, jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 og § 5-2.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder godkjenning av og tilsyn med fagskoleutdanning og tilbydere som gir fagskoleutdanning etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) § 2, jf. forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1 og § 5-2.

§ 1-2.Søknader om godkjenning
(1) Søknader skal leveres gjennom NOKUTs elektroniske søknadssenter innen fastsatte frister.
(2) Søknader skal være utfylt i tråd med NOKUTs til enhver tid gjeldende elektroniske søknadsskjema og søkerveiledning.
§ 1-3.Informasjonsplikt
(1) Tilbyder skal holde NOKUT oppdatert om opplysninger om fagskolen og godkjente fagskoleutdanninger.
(2) Tilbyder skal rapportere data til DBH Fagskolestatistikk (DBH-F) innen fastsatte frister.

Kapittel 2. Sakkyndige

§ 2-1.Oppnevning av sakkyndige

NOKUT oppnevner sakkyndige ved godkjenning av fagskoleutdanning og fagområde. Tilbyder skal gis anledning til å kommentere NOKUTs forslag om sakkyndige før oppnevning.

§ 2-2.Sakkyndiges habilitet

Sakkyndige skal ikke ha oppgaver ved fagskolen eller ha andre tilknytninger til tilbyder som kan medføre inhabilitet.

§ 2-3.Sakkyndiges kompetanse ved godkjenning og revidering av fagskoleutdanninger
(1) Ved godkjenning og revidering av fagskoleutdanninger skal de sakkyndige samlet ha følgende kompetanse:
a)Formell utdanning minst på nivå med toårig fagskoleutdanning innen relevant fagområde. Formell utdanning kan erstattes med lang relevant yrkeserfaring.
b)Formell pedagogisk utdanning eller relevant undervisningspraksis.
c)Relevant kunnskap om og erfaring fra aktuelt yrkesfelt.
d)For godkjenning av utdanninger hvor annen myndighet gir sertifisering eller autorisasjon, skal de sakkyndige ha kunnskap om sertifiserings-/autorisasjonskravene.
(2) Ved revidering av utdanning i drift, skal det være en student i komiteen.
§ 2-4.Sakkyndiges kompetanse ved godkjenning og revidering av fagområde
(1) Ved godkjenning og revidering av fagområde skal de sakkyndige samlet ha følgende kompetanse:
a)Praksis fra relevant yrkesfelt, og oppdatert kunnskap om utviklingstrender innen yrkesfeltet.
b)Formell utdanning minst på nivå med toårig fagskoleutdanning innen relevant fagområde innen tilsvarende eller beslektet fagområde.
c)Formell pedagogisk utdanning og relevant undervisningspraksis.
d)Erfaring fra ledelse av utdanningsinstitusjon innen tertiærutdanning.
e)Kjennskap til både videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning.
(f)Én studentrepresentant med erfaring fra utdanningstilbyders styre eller andre sentrale studenttillitsverv.

Kapittel 3. Krav for godkjenning av fagskoleutdanning

§ 3-1.Grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning
(1) Krav i fagskoleloven med forskrifter skal være oppfylt. NOKUT vurderer følgende krav:
a)Grunnlag for opptak. Grunnlaget for opptak skal være relevante kvalifikasjoner på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Søkere har krav på å få vurdert om de er kvalifisert for opptak til en utdanning på grunnlag av realkompetanse.
b)System for kvalitetssikring.
c)Organisasjon og ledelse. Det er tilbyders styre som er ansvarlig for utdanningen.
d)Studentenes læringsmiljø og rettigheter.
e)Vitnemål.
f)Reglement. Reglementet skal fastsette studentenes rettigheter og plikter, og være utformet slik at det sikrer lik og upartisk behandling.
g)Klageinstans. Styret selv fastsetter regler for klagebehandling. Minst én student skal være medlem i klageinstansen.
(2) Tilbyder skal samarbeide med aktører i yrkesfeltet og delta i faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet.
(3) Utdanninger som reguleres av nasjonale eller internasjonale standarder, konvensjoner og avtaler skal tilfredsstille kravene i disse.
(4) For utdanninger med praksis skal det foreligge avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene.
(5) Utdanningen skal ha et omfang av 30, 60, 90 eller 120 fagskolepoeng.
(6) Det totale antall arbeidstimer for studentene skal normalt være mellom 1500–1800 timer per år.
§ 3-2.Læringsutbytte

Utdanningen skal gi ett samlet læringsutbytte som er relevant for yrkesfeltet. Læringsutbyttet skal beskrive kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som studentene oppnår etter fullført utdanning, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

§ 3-3.Utdanningens innhold og oppbygning
(1) Utdanningens navn skal være dekkende for innholdet og det læringsutbyttet utdanningen gir.
(2) Utdanningens innhold skal være egnet for å nå læringsutbyttet.
(3) De ulike emnene skal til sammen bidra til at studentene oppnår utdanningens totale læringsutbytte.
(4) Studieplanen skal tydelig vise utdanningens innhold og oppbygning.
§ 3-4.Undervisningsformer og læringsaktiviteter
(1) Utdanningen skal ha et pedagogisk opplegg som sikrer god veiledning og oppfølging av studentene både som gruppe og individ.
(2) Undervisningsformer og læringsaktiviteter, herunder eventuell praksis, skal være tilpasset læringsutbyttet som skal oppnås.
§ 3-5.Fagmiljøet tilknyttet utdanningen
(1) Undervisningspersonalets sammensetning og samlede kompetanse skal være tilpasset utdanningen slik den er beskrevet i studieplanen. Undervisningspersonalet må samlet ha følgende kompetanse:
a)Formell utdanning minst på samme nivå som det undervises i, innen det aktuelle fagområdet eller nærliggende fagområder. For nye fagområder der det ennå ikke tilbys tertiær utdanning, kan langvarig yrkespraksis erstatte formell utdanning.
b)Pedagogisk kompetanse relevant for utdanningen. Minst én person skal ha formell pedagogisk utdanning og erfaring, og et særlig ansvar for utdanningens pedagogiske opplegg.
c)Digital kompetanse relevant for utdanningen.
d)Relevant og oppdatert yrkeserfaring.
(2) For utdanninger med praksis skal eksterne praksisveiledere ha kompetanse til å veilede og vurdere studentene i praksis.
(3) Undervisningspersonalet må være stort og stabilt nok til å gjennomføre fastsatte læringsaktiviteter.
(4) Utdanningen skal ha en faglig ansvarlig med formell faglig kompetanse. Faglig ansvarliges oppgave er å sikre at studentene gjennomfører utdanningen som beskrevet i planen og oppnår læringsutbyttet. Faglig ansvarlig må være tilsatt hos tilbyder i minimum 50 prosent stilling.
§ 3-6.Eksamen og sensur
(1) Eksamens- og vurderingsordningene skal være egnet til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd.
(2) Sensorene skal ha kompetanse til å vurdere om læringsutbyttet er oppnådd.
§ 3-7.Infrastruktur

Tilbyder skal ha lokaler, utstyr, informasjonstjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold som er tilpasset utdanningen, og som utgjør et forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

§ 3-8.Vesentlige endringer

Følgende endringer i utdanningen er vesentlige og skal godkjennes av NOKUT:

a)Navn på utdanningen.
b)Etablering på nye steder.
c)Endring fra stedbasert til nettbasert utdanning eller omvendt.
d)Endring i det samlede læringsutbyttet for utdanningen, jf. § 3-2.

Kapittel 4. Krav for godkjenning av fagområde

§ 4-1.Forutsetninger for godkjenning av fagområde
(1) Tilbyder som søker om godkjenning av fagområde må oppfylle de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning, jf. § 3-1.
(2) Tilbyder som søker om godkjenning av fagområde må være registrert i Enhetsregisteret.
(3) For å få godkjenning av fagområde må tilbyder tilfredsstille vilkårene i § 5-2(3) i forskrift om kvalitetssikring og godkjenning i høyere utdanning og fagskoleutdanning. I tillegg må alle kravene i dette kapittelet være tilfredsstillende oppfylt.
§ 4-2.Fagområdets avgrensning
(1) Fagområdet skal være relatert til anerkjente yrkesfelt.
(2) Fagområdet skal ha tilstrekkelig faglig bredde til å inkludere flere utdanninger.
§ 4-3.Tilbyders primærvirksomhet
(1) Tilbyders primærvirksomhet skal være tydelig avgrenset fra annen virksomhet.
(2) Tilbyder skal ha jevnlig opptak av studenter og en tilfredsstillende gjennomstrømning.
(3) Tilbyders strategi for fagområdet skal gi grunnlag for stabil virksomhet i en femårsperiode.
§ 4-4.Tilbyders organisering og infrastruktur
(1) Tilbyders organisering skal være tilpasset utdanningsvirksomheten. Tilbyder skal ha:
a)Velfungerende studieadministrative tjenester og god informasjon til studentene.
b)Studentvelferd som er tilpasset studentene og utdanningsvirksomheten.
c)Ressurser og fasiliteter i form av lokaler, utstyr og informasjonstjenester som er tilpasset utdanningsvirksomheten og som utgjør et fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.
d)Tilfredsstillende rutiner for oppretting av nye utdanninger og videre utvikling av etablerte utdanninger. Studenter skal delta i dette arbeidet.
e)Rutiner for å ivareta de ansattes kompetanseutvikling.
f)Et fungerende studentdemokrati, og kunne vise til resultater av samarbeidet med studentene.
g)Et fungerende system for kvalitetssikring som har vært i bruk i minst ett år etter NOKUTs godkjenning av systemet.
§ 4-5.Fagmiljøet
(1) Fagmiljøet må være stort og stabilt nok til å dekke undervisnings-, kvalitetssikrings- og utviklingsoppgavene innen fagområdet. Fagmiljøets kompetanse må være bred nok til å dekke de viktigste delene av fagområdet.
(2) Tilbyder må ha ansatte i hovedstilling i fagmiljøet med formell utdanning på nivå over fagskoleutdanning i tilsvarende eller beslektet fagområde. Minst 50 prosent av de ansatte må være fast ansatt hos tilbyder.
(3) Fagmiljøets faste ansatte må ha formell pedagogisk kompetanse i et omfang som gjør det mulig å utvikle pedagogiske metoder og verktøy.
(4) Fagmiljøet må ha relevant yrkeserfaring.
§ 4-6.Samarbeid med yrkesfeltet
(1) Tilbyder må ha et formelt samarbeid med relevante aktører i yrkesfeltet om utvikling og gjennomføring av utdanninger innen fagområdet.
(2) Fagmiljøet må vise til tilfredsstillende resultater fra deltagelse i regionale, nasjonale og eventuelt internasjonale samarbeid og delta i faglige nettverk relevante for fagområdet.

Kapittel 5. System for kvalitetssikring

§ 5-1.Krav til system for kvalitetssikring
(1) Tilbyder skal ha en systembeskrivelse som består av de ulike elementene i kvalitetssikringssystemet og viser sammenhengen mellom disse. Beskrivelsen skal omfatte ansvarsforhold og rapporteringslinjer, og det skal fremgå hvordan informasjonen systemet fremskaffer blir brukt til å utvikle og forbedre utdanningene.
(2) Tilbyder skal sette mål for kvaliteten i utdanningene. Kvantitativ informasjon skal indikere om målene er nådd.
(3) Tilbyder skal innhente tilbakemeldinger om kvaliteten i utdanningene fra:
a)Studenter.
b)Undervisningspersonalet.
c)Sensorer.
d)Aktører i yrkesfeltet.
(4) For hver utdanning skal tilbyder årlig gjennomgå utdanningskvaliteten basert på den informasjonen som fremkommer gjennom kvalitetssikringssystemet. Tilbyder skal også vurdere om utdanningene fyller kravene for godkjenning av fagskoleutdanning i lov og forskrifter.
(5) Ledelsen skal årlig utarbeide en rapport til styret med en overordnet vurdering av utdanningskvaliteten i utdanningene.
(6) For tilbydere som søker godkjenning av fagområde, må systembeskrivelsen inneholde rutine for etablering av nye utdanninger, jf. § 4-4 d).
(7) Tilbyder som søker godkjenning av fagområde må kunne dokumentere jevnlige dialoger med samarbeidspartnere, jf. § 4-6, og vise hvordan informasjonen brukes i den årlige gjennomgangen av utdanningskvaliteten, jf. § 5-1(4).
§ 5-2.NOKUTs vurdering av system for kvalitetssikring
(1) For tilbyder uten tidligere godkjent fagskoleutdanning, skal NOKUT vurdere kvalitetssikringssystemets strukturelle oppbygning. Tre år etter at system for kvalitetssikring er godkjent, skal NOKUT vurdere de dokumenter systemet frembringer og de vurderinger av utdanningskvaliteten som tilbyder selv gjør.
(2) For tilbyder som søker om godkjenning av fagområde skal NOKUT kontrollere tilbyders bruk av kvalitetssikringssystemet.

Kapittel 6. Tilsyn med eksisterende virksomhet

§ 6-1.Konsekvenser av NOKUTs tilsyn

NOKUT kan trekke tilbake godkjenning av utdanninger på grunnlag av revidering uten bruk av sakkyndige hvis én eller flere av de grunnleggende forutsetningene for å tilby fagskoleutdanning ikke er oppfylt. Det samme gjelder hvis en revidering avdekker klar kvalitetssvikt i én utdanning, og NOKUT finner at kvalitetssvikten gjelder for andre utdanninger hos samme tilbyder.

§ 6-2.Karantene

Når en tilbyder har mistet godkjenningen for én eller flere utdanninger, kan NOKUT bestemme at ny søknad om godkjenning først kan fremmes etter inntil to år.

Kapittel 7. Ikrafttredelse og overgangsordninger

§ 7-1.Ikrafttredelse og overgangsordninger

Forskriften trer i kraft 12. desember 2013 og erstatter Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning fastsatt av NOKUTs styre 26. januar 2009.

Søknader som har kommet inn til søknadsfrister før forskriften trer i kraft, og revideringer som er påbegynt i NOKUT før forskriften trer i kraft, behandles etter Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning fastsatt av NOKUTs styre 26. januar 2009.

Innen ett år etter at forskriften trer i kraft, må alle tilbydere tilfredsstille kravene til fagmiljøet i § 3-5 (1) b) og § 3-5 (4).

Merknader

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§ 1-2 (1): Jf. § 5-1(2) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Søknadsfrister annonseres på NOKUTs hjemmeside. Endringer i søknadsfrister annonseres på NOKUTs hjemmeside minst seks måneder før fristen.

§ 1-3 (1): Jf. § 1-10(2) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Tilbyder er selv ansvarlig for å kontrollere opplysningene som er registrert i databaser på NOKUTs hjemmesider. Dersom registrerte opplysninger er endret, skal tilbyder gi NOKUT melding om hva endringen består i.

§ 1-3 (2): Jf. § 1-10 med merknader i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Kapittel 2 Sakkyndige

§ 2-2: Jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 6.

§ 2-3 (1) b): For godkjenning av nettbaserte utdanninger vil relevant kompetanse være nettpedagogikk og organisering av nettbaserte utdanninger, hvis det pedagogiske opplegget rundt den nettbaserte utdanningen ikke er vurdert allerede.

§ 2-3 (2): Ved revidering av utdanning som ikke er igangsatt eller som ikke har studenter, vurderer NOKUT om det er hensiktsmessig å ha en student i komiteen.

Kapittel 3 Krav for godkjenning av fagskoleutdanning

§ 3-1 (1): Tilbyder av fagskoleutdanning plikter å påse at krav i lov og forskrift til enhver tid er oppfylt. For at en søknad om godkjenning skal sendes videre til sakkyndig vurdering, må alle kravene i § 3-1 være oppfylt.

§ 3-1 (1) a): Jf. fagskoleloven § 1 og § 4. Opptakskravene skal fremgå av studieplanen. Relevante kvalifikasjoner henviser til formelle kvalifikasjoner fra videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, jf. merknader til kapittel 5 i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

§ 3-1 (1) b): Jf. fagskoleloven § 2. Se § 5-1 i denne forskriften for krav til system for kvalitetssikring.

§ 3-1 (1) c): Jf. fagskoleloven § 3, § 4a og § 10. Styrets vedtekter må eksplisitt vise hvilket ansvar styret har for fagskoleutdanningen. Tilbydere som er registrert i Enhetsregisteret, skal registrere navnet på styremedlemmene der, jf. § 6 c) i lov om Enhetsregisteret. En tilbyder kan ha ansvar for flere fagskoler.

§ 3-1 (1) d): Jf. fagskoleloven § 4 og § 4a.

§ 3-1 (1) e): Jf. fagskoleloven § 5 og forskrift om fagskoleutdanning § 2 og § 3.

§ 3-1 (1) f): Jf. fagskoleloven § 4 – § 7. Reglementet skal være tydelig og forståelig for studentene. NOKUT gir veiledning om reglementets innhold.

§ 3-1 (1) g): Jf. fagskoleloven § 7(3). Ved bruk av klagenemnd, skal styret fastsette sammensetningen til klagenemnda. Hvis styret er klageinstans, har studenten i styret stemmerett i klagesaker. Hvis det opprettes en klagenemnd, skal studentene selv oppnevne minst ett medlem med personlig vara til klagenemnda.

§ 3-1 (3): Jf. forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 5-1(4).

§ 3-1 (4): Praksis er en metode for læring der en student deltar i ordinære arbeidsoppgaver i arbeidslivet for å oppnå et bestemt læringsutbytte. NOKUT gir veiledning om praksisavtalenes innhold.

§ 3-1 (5): Jf. forskrift for fagskoleutdanning § 3.

§ 3-1 (6): Kravet skal sikre at studentene har forutsigbar arbeidsbelastning. Totalt antall arbeidstimer for studentene omfatter all lærerstyrt veiledning/undervisning, praksis og beregnet egenarbeid for studentene. NOKUT gjør unntak i de tilfeller arbeidsomfanget er regulert i annen lov eller forskrift.

§ 3-2: Det er viktig at den yrkeskompetansen studentene oppnår blir godt kommunisert både til studenten og til arbeidslivet gjennom læringsutbyttebeskrivelsen. At utdanningen skal være relevant for yrkesfeltet innebærer at innholdet må være i tråd med det yrkesfeltet etterspør. Læringsutbyttet må oppdateres i takt med utviklingen i yrkesfeltet. Læringsutbyttet skal være på nivå 5 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Tilbyder må angi om utdanningen tilhører kategorien «fagskole 1» eller «fagskole 2».

§ 3-3 (2): Det faglige innholdet omfatter teoretiske og praktiske læringsaktiviteter. Eventuell praksis skal beskrives i studieplanen som ethvert annet faglig emne.

§ 3-3 (3): I studieplanen skal læringsutbyttet for hvert emne beskrives. Læringsutbyttet for alle emnene i utdanningen skal føre til at det samlede læringsutbyttet for utdanningen oppnås, jf. § 3-2.

§ 3-3 (4): Utdanningens innhold og gjennomføring skal fremgå av studieplanen, jf. § 5 i fagskoleloven. Oppbygningen og strukturen av utdanningen skal bidra til at det totale læringsutbyttet oppnås. NOKUT gir veiledning om studieplanens utforming.

§ 3-4: Det pedagogiske opplegget skal være tilpasset utdanningen og omfatte undervisningsformer og læringsaktiviteter, alle typer veiledning og vurdering av studentene. Praksisordningen omfattes av denne bestemmelsen.

§ 3-5 (1) a): Tilbyder vurderer om langvarig yrkespraksis kan erstatte formell utdanning innen det aktuelle fagområdet.

§ 3-5 (1) d): Yrkeserfaringen skal være oppdatert for å sikre at utdanningen til enhver tid er relevant for utviklingen innen yrkesfeltet.

§ 3-5 (3): Kriteriet skal sikre at det er avsatt tilstrekkelig årsverk til å gjennomføre alle læringsaktiviteter som fremgår av studieplanen. I tillegg må fagskolen sikre at læringsaktivitetene kan gjennomføres til enhver tid, f.eks. ved uventet fravær. Fagskolen skal sikre kontinuitet blant undervisningspersonalet. Fagmiljøets størrelse og kompetanse vurderes i forhold til antall studenter.

§ 3-6 (1): Alle arbeidskrav, eksamens- og vurderingsformer i utdanningen skal komme tydelig frem av studieplanen.

§ 3-6 (2): Sensorenes kompetanse må vurderes i forhold til om sensuren gjelder et enkelt emne eller utdanningen som helhet. Tilbyder skal sikre at vurderingen av studentene skjer på en faglig betryggende måte, jf. § 5 i fagskoleloven. For å være faglig betryggende bør tilbyder etablere ordninger for ekstern vurdering av sensuren eller benytte ekstern sensor. Dette er spesielt viktig for små fagmiljøer.

§ 3-7: Begrepet informasjonstjenester omfatter bibliotektjenester, informasjon tilgjengelig på nettet og abonnementsordninger, både elektronisk og på papir. Dette skal sikre at studentene og undervisningspersonalet har tilgang til relevant og oppdatert litteratur og informasjon.

§ 3-8 d): En endring i det samlede læringsutbytte er en vesentlig endring. Tilbyder må da enten søke om godkjenning av ny utdanning eller vesentlig endring av den tidligere godkjente utdanningen. Endring i enkeltemner vil ikke nødvendigvis føre til en endring i det samlede læringsutbyttet studentene oppnår etter fullført utdanning.

Kapittel 4 Krav for godkjenning av fagområde

§ 4-1: Bestemmelsen gjelder forutsetninger både for å søke om godkjenning av fagområde, jf. § 4-1 (1) og (2), og for å få godkjenning av fagområde, jf. § 4-1 (3).

§ 4-3 (2): Jevnlig opptak av studenter og tilfredsstillende gjennomstrømning er viktig for å etablere og opprettholde et godt læringsmiljø og stabilitet i utdanningene.

§ 4-3 (3): Styrets planer om å bli godkjent tilbyder må gjenfinnes i styrets sentrale dokumenter. Tilbyder må kunne dokumentere at det er grunnlag for stabil virksomhet.

§ 4-4 (1) a): Tilbyders tjenester skal omfatte studieveiledning og eventuelt yrkesveiledning.

§ 4-5: Når vi bruker begrepet «fagmiljøet» viser det til alle ansatte som gir regelmessig og direkte bidrag til utvikling, organisering og gjennomføring av utdanningene innenfor det aktuelle fagområdet.

§ 4-5 (1): Jf. § 5-2(3) b) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

§ 4-5 (3): Dersom søknaden omfatter godkjenning av nettbaserte utdanninger, må tilbyder dokumentere at de ansatte har tilstrekkelig nettpedagogisk kompetanse (kompetanse i planlegging, utvikling, gjennomføring og evaluering av læring via nett).

§ 4-5 (4): For at yrkeserfaringen skal være relevant må de ansatte være oppdatert om utviklingen innenfor det aktuelle yrkesfeltet.

§ 4-6 (2): Deltakelsen skal bidra til at fagmiljøet er oppdatert faglig og med hensyn til utviklingen i yrkesfeltet. Tilbyder må delta i aktuelle fagråd/referansegrupper innen yrkesfeltet dersom disse er åpne for utdanningsinstitusjoner.

Kapittel 5 System for kvalitetssikring

§ 5-1 (2): Målene for kvalitet i utdanningene og de kvantitative indikatorene som skal vise om målene er nådd, kan fastsettes i systembeskrivelsen eller i andre strategiske dokumenter. Det må fremgå av systembeskrivelsen hvordan målene og indikatorene fastsettes.

§ 5-1 (3): Systemet skal inneholde rutiner for å innhente tilbakemeldinger fra de ulike gruppene.

§ 5-1 (4): Hvem som er ansvarlig for gjennomgang og oppfølging skal fremgå av systembeskrivelsen, jf. § 5-1 (1). Gjennomgangen danner grunnlag for eventuell justering av studieplaner og andre tiltak for å bedre utdanningskvaliteten.

§ 5-1 (5): Styret er øverste ansvarlig for kvaliteten i utdanningene, jf. § 3 i fagskoleloven. Rapporten bør inneholde eksempler på godt kvalitetsarbeid ved fagskolen, en analyse av de kvantitative indikatorene, en oppsummering av det som har kommet frem gjennom evalueringer og andre tilbakemeldinger, og en vurdering av hvilke tiltak som bør gjøres for å sikre og heve kvaliteten. Det skal videre fremgå hvilke tiltak som er gjort, og eventuelle tiltak styret skal ta stilling til. Årsrapporten og hvilke tiltak som skal iverksettes i det videre kvalitetsarbeidet, skal være tilgjengelig for studenter og ansatte.

§ 5-2 (1): NOKUT vurderer kvalitetssikringssystemet i henhold til kravene i § 5-1(1) og (2) ved søknad om godkjenning. Tre år etter godkjenning vurderer NOKUT bruken av kvalitetssikringssystemet i henhold til kravene i § 5-1(3), (4) og (5), jf. § 5-3 (2) i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Kapittel 6 Tilsyn med eksisterende virksomhet

§ 6-2: Begrunnelsen for denne bestemmelsen er å unngå at den videre utviklingen av utdanningen blir preget av hastverk og manglende kvalitetssikring.