Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

DatoFOR-2013-12-17-1579
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2016-09-21-1093
EndrerFOR-2010-03-26-489, FOR-2010-03-26-488
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§29-7, LOV-2008-06-27-71-§29-7b, LOV-2008-06-27-71-§29-7c, LOV-1994-06-16-20-§7
Kunngjort23.12.2013   kl. 14.45
KorttittelForskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 17. desember 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesak (plan- og bygningsloven) § 29-7, § 29-7b og § 29-7c og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger § 7.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. III nr. 5 (direktiv 95/16/EF), kap. V nr. 2 (direktiv 90/396/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF), kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 305/2011, som endret ved forordning (EU) nr. 574/2014 og forordning (EU) nr. 568/2014), nr. 1zzg (beslutning (EU) 2015/1936), nr. 1zzh (beslutning (EU) 2015/1958), nr. 1zzi (beslutning (EU) 2015/1959), nr. 1zzj (forordning (EU) 2016/364), nr. 2p (forordning (EU) nr. 157/2014), nr. 2q (forordning (EU) nr. 1062/2013), nr. 2r (forordning (EU) nr. 1291/2014), nr. 2s (forordning (EU) nr. 1292/2014), nr. 2t (forordning (EU) nr. 1293/2014), kap. XXIV nr. 1c (direktiv 2006/42/EF) og vedlegg IV nr. 10 (direktiv 92/42/EØF endret ved direktiv 93/68/EØF).
Endringer: Endret ved forskrifter 8 des 2014 nr. 1604, 31 aug 2015 nr. 1014, 13 april 2016 nr. 373, 21 sep 2016 nr. 1093.
Endres ved forskrift 19 juni 2017 nr. 847 (i kraft 1 juli 2017).

I. Innledende bestemmelser

§ 1.Forskriftens virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, omsettes, markedsføres og distribueres for bruk i byggverk. For heiser og sikkerhetskomponenter til heis gjelder forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

0Endret ved forskrift 13 april 2016 nr. 373 (i kraft 20 april 2016).
§ 2.Omsetning, markedsføring og distribusjon av produkter

Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter denne forskriften skal fritt kunne omsettes, markedsføres og distribueres.

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

§ 3.Gjennomføring av byggevareforordningen samt delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter

EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 305/2011) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Følgende forordninger gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av protokoll 1 til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig:

-Forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til forordning (EU) nr. 305/2011 om formatet som skal benyttes ved utforming av byggevarers ytelseserklæring
-Forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 2014 om endring av vedlegg V til forordning (EU) nr. 305/2011 hva gjelder vurdering og verifisering av byggevarers ytelser
-Forordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013 om formatet for den europeiske tekniske bedømmelsen av byggevarer
-Forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for byggevarer tilgjengelig på et nettsted
-Forordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2015 om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011.
0Endret ved forskrifter 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015), 21 sep 2016 nr. 1093.
§ 3a.Gjennomføring av delegerte rettsakter av teknisk karakter

EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI

-nr. 2r (forordning (EU) nr. 1291/2014) om klassifisering uten prøving av brannmotstand til trebaserte paneler omfattet av EN 13986, samt trepaneler, og kledninger av heltre omfattet av EN 14915, for anvendelse i vegg- eller takkledning
-nr. 2s (forordning (EU) nr. 1292/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til visse ubehandlede gulvbelegg omfattet av EN 14342
-nr. 2t (forordning (EU) nr. 1293/2014) om klassifisering uten prøving av brannpåvirkning til metallekter, forsterkningsribber for innendørs puss omfattet av EN 13658-1 og utendørs råpuss omfattet av EN 13658-2, og metallekter og karakteristiske profiler omfattet av EN 14353

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.
§ 4.Språk i ytelseserklæring

Ytelseserklæringen jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 7 nr. 4, skal være på norsk eller på et annet skandinavisk språk.

§ 5.Språk på anvisninger og sikkerhetsinformasjon

Anvisningene og sikkerhetsinformasjonen jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 11 nr. 6, art. 13 nr. 4 og art. 14 nr. 2, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

§ 6.Varekontaktpunkt for byggevarer

Direktoratet for byggkvalitet er varekontaktpunkt for byggevarer, jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 10.

§ 7.Teknisk bedømmelsesorgan

Teknisk bedømmelsesorgan jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art. 29 skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet.

§ 8.Tekniske kontrollorgan etter byggevareforordningen

Tekniske kontrollorgan, jf. forordning (EU) nr. 305/2011 art 40 skal utpekes av Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan.

Som grunnlag for utpekingen etter første ledd skal organet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et organ som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at direktoratet kan dokumentere at organet oppfyller relevante krav.

III. Krav til byggevarer som ikke er CE-merket

§ 9.Virkeområde for kapittel III

Dette kapittelet gjelder for byggevarer som ikke er CE-merket.

For byggevarer som bestilles eller lages for ett spesielt byggverk og produksjonsmetoden ikke inngår i produsentens ordinære virksomhet gjelder ikke § 10 tredje ledd og § 12.

For byggevarer uten vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i byggteknisk forskrift (TEK 10) gjelder ikke § 10 tredje ledd og § 12.

0Endres ved forskrift 19 juni 2017 nr. 847 (i kraft 1 juli 2017).
§ 10.Dokumentasjon av vesentlige egenskaper

Byggevarer som ikke er CE-merket skal ha slike egenskaper som, når byggevaren er forsvarlig benyttet, medvirker til at byggverk tilfredsstiller grunnleggende krav til:

a)Mekanisk motstandsevne og stabilitet
b)Brannsikkerhet
c)Hygiene, helse og miljø
d)Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
e)Vern mot støy
f)Energiøkonomisering og varmeisolering
g)Bærekraftig bruk av naturressurser.

Vesentlige egenskaper skal dokumenteres i den grad de er nødvendig for vurdering av byggevarens egnethet til bruk i byggverk. Minst én egenskap skal alltid dokumenteres.

Vesentlige egenskaper skal dokumenteres i henhold til en tilfredsstillende teknisk spesifikasjon. Det skal benyttes relevante beregnings-, prøvings- eller klassifiseringsstandarder.

§ 11.Markedsdeltakernes plikter

Produsent, dennes representant, importør og distributør, skal sørge for at vesentlige egenskaper til byggevarer er dokumentert og at tilfredsstillende produktdokumentasjon er tilgjengelig før byggevaren omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes i et byggverk.

Produsenter og importørene skal oppbevare dokumentasjonen til byggevaren 10 år etter at byggevaren er gjort tilgjengelig på markedet for første gang.

En importør eller distributør som bringer i omsetning en byggevare under sitt eget navn eller varemerke eller endrer en byggevare som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke byggevarens ytelser, skal anses som byggevareprodusenter, og ha de samme forpliktelsene som produsentene.

0Endret ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.
§ 12.Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

Ikke CE-merkede byggevarer underlegges systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser fastsatt av EU-kommisjonen for de ulike kategoriene av byggevarer med tanke på CE-merking av byggevarer.

Listen over EU-Kommisjonens vedtak og delegerte rettsakter som fastsetter eller endrer systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser er lagt ved denne forskriften.

Dersom EU-kommisjonen ikke har fastlagt hvilket system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som gjelder for en byggevare, skal systemet som gjelder for tilsvarende og sammenlignbare CE-merkede byggevarer legges til grunn. Dette avgjøres på bakgrunn av momentene som EU-Kommisjonen legger til grunn:

-Betydningen byggevaren har for de grunnleggende kravene til byggverk
-Byggevarens art
-Virkningen av variasjoner i en byggevarens vesentlige egenskaper i løpet av dens forventede levetid, og
-Risikoen for at feil oppstår ved produksjon av byggevaren.

Tredjepartsorgan skal være akkreditert for de aktuelle oppgavene. Der slik akkreditering ikke er mulig skal tredjepartsorganet dokumentere tilsvarende krav til kompetanse, uavhengighet og upartiskhet.

0Endret ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.
§ 13.Innhold i dokumentasjonen

Dokumentasjonen skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn, og der det er relevant, navnet på tredjepartsorgan som har utført oppgavene beskrevet i § 12 første ledd, hvilke oppgaver som ble utført og når disse ble utført.

Byggevaren skal ledsages av nødvendige anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Produktdokumentasjonen, samt anvisninger og sikkerhetsinformasjon, skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.

§ 14.Gjensidig godkjenning

Dersom et produkt til byggverk lovlig kan omsettes i annet EØS-land, skal produktet godtas omsatt i Norge uten ny prøving eller kontroll.

Det kan likevel kreves ytterligere produktdokumentasjon i tilfeller der det kan påvises forskjell mellom beskyttelsesnivåene i Norge og andre EØS-land. Krav om ytterligere produktdokumentasjon må være nødvendig og proporsjonalt, jf. EØS-avtalen artikkel 13.

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

§ 15.Virkeområde for kapittel IV

Dette kapitlet gjelder for løfteinnretninger og varmtvannskjeler.

§ 16.Løfteinnretning

Bestemmelsen gjelder for permanente løfteinnretninger som løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser i byggverk med unntak av løfteinnretninger som del av en produksjonsprosess. Følgende krav gjelder:

a.Løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser skal tilfredsstille Maskindirektivet.
b.Som grunnlag for EU-typegodkjenning skal samsvarsvurdering utføres av teknisk kontrollorgan. Produktet skal vurderes mot tekniske spesifikasjoner og mot relevante sikkerhetskrav i direktivet.
0Endret ved forskrift 13 april 2016 nr. 373 (i kraft 20 april 2016).
§ 17.Varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel

Bestemmelsen gjelder for varmtvannskjel som fyres med flytende eller gassformig brensel og som har en effekt på mellom 4 kW og 400 kW innfyrt effekt. Bestemmelsen gjelder ikke for kjeler som kan bruke forskjellige typer brensel.

Varmtvannskjel skal ha samsvarserklæring eller EU-typegodkjenning som omfatter kjelens energieffektivitet. Typegodkjenningen skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte mot de sikkerhetskrav som er beskrevet i direktiv som gjelder for det aktuelle produktet.

Typeprøving og vurdering utføres i henhold til regler gitt i eller i medhold av henholdsvis

a)direktiv 92/42/EØF om varmtvannskjeler
b)direktiv 90/396/EØF om gassinstallasjoner
c)direktiv 93/68/EØF om koordinering av regler om CE-merking.
§ 18.CE-merking av løfteinnretninger og varmtvannskjeler

Et CE-merke viser at et produkt tilfredsstiller en teknisk spesifikasjon. Med teknisk spesifikasjon i denne bestemmelse menes harmoniserte produktstandarder for løfteinnretninger og varmtvannskjel som bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende eller nasjonale tekniske spesifikasjoner som er ansett å være i samsvar med de grunnleggende krav og som er bekjentgjort i Den Europeiske Unions Tidende.

Følgende produkter skal påføres CE-merke som angitt i gjeldende direktiver for produktene:

a.løfteinnretning som er i samsvar med grunnleggende krav angitt i Maskindirektivet
b.varmtvannskjel som er i samsvar med krav angitt i direktivet om varmtvannskjeler CE-merket skal påføres produktet av produsent eller dennes representant. CE-merket skal bestå av bokstavene CE i følgende grafiske utforming:

sf-20131217-1579-01-01.png

Dersom CE-merket forminskes eller forstørres, skal størrelsesforholdet slik de framgår av modellen ovenfor overholdes.

CE-merkingen skal omfatte krav angitt i gjeldende direktiv for produktet og kan være

a)identifikasjonsnummeret for det organ som har deltatt i produksjonskontrollfasen
b)produsentens navn eller identifikasjonsmerke
c)de to siste sifrene i det året da merkingen ble påført og om nødvendig produktsertifikatets nummer
d)deklarerte produktegenskaper, klassifisering og lignende som angitt i direktiv for produktet.

De ulike delene som CE-merket består av, skal så langt som mulig ha samme høyde og ikke være under 5 mm.

Opplysninger som er nødvendige ut fra et sikkerhetssynspunkt skal være på norsk.

0Endret ved forskrift 13 april 2016 nr. 373 (i kraft 20 april 2016).
§ 19.Teknisk kontrollorgan for løfteinnretninger og varmtvannskjel

Et teknisk kontrollorgan skal attestere at produkter til byggverk som omfattes av dette kapittel, er i samsvar med den gitte tekniske spesifikasjon.

Tekniske kontrollorgan skal utpekes at Direktoratet for byggkvalitet etter reglene i lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan.

Som grunnlag for utpekingen av et teknisk kontrollorgan skal organet være akkreditert av et nasjonalt akkrediteringsorgan. Et teknisk kontrollorgan som ikke er akkreditert kan i særskilte tilfeller likevel utpekes, forutsatt at utpekende myndighet kan dokumentere at organet oppfyller relevante krav.

V. Fellesbestemmelser

§ 20.Forbud mot villedende informasjon

Det er ikke tillatt å benytte uriktig eller mangelfull informasjon som er egnet til å villede om et produkt til byggverks lovlige bruk i et byggverk eller om produktets egenskaper.

§ 21.Tilsynsmyndighet

Direktoratet for byggkvalitet er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk.

Kommunal- og regionaldepartementet er klageinstans for vedtak som fattes av tilsynsmyndigheten.

§ 22.Tilsyn med produkter til byggverk

Tilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av produkt til byggverk, herunder den tekniske dokumentasjonen, inkludert test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen, informasjon om oppgavene utført i forbindelse med systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, produktdokumentasjon, samt listen av markedsdeltakere som byggevarer ble kjøpt fra eller solgt til.

Tilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av produktet.

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes produkt som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor produktet kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven § 29-7, melde forholdet til tilsynsmyndigheten.

Dersom produsent eller dennes representant trekker et produkt som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor produktet kan medføre fare for sikkerhet, helse og miljø, tilbake fra markedet, skal det sendes melding til tilsynsmyndigheten.

0Endret ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.
§ 23.Reaksjoner fra tilsynsmyndigheten

Ved brudd på reglene i denne forskriftens kapittel II, brukes virkemidlene i forordning (EU) nr. 305/2011 kap. XIII.

Ved brudd på reglene i denne forskriftens kapittel III og IV, brukes følgende virkemidler:

a)Dersom tilsynsmyndigheten finner at produkt til byggverk ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon etter forskriften, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon, kan den gi pålegg om å stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produktet inntil tilfredsstillende produktdokumentasjon foreligger.
b)Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om å kalle tilbake produkt som beskrevet i første ledd fra markedet eller kan kreve andre tiltak for å sikre at produktet bringes i overensstemmelse med forskriften.
c)I tilfeller der vanlig eller forventet bruk av produkt til byggverk kan utgjøre en alvorlig risiko for sikkerhet, helse eller miljø, kan tilsynsmyndigheten midlertidig stanse omsetning, markedsføring, distribusjon og bruk av produkter for å utføre nødvendige undersøkelser og sikkerhetsvurderinger.

Tilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 29-7b dersom pålegg etter første eller annet ledd i denne paragrafen ikke etterkommes.

0Endret ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).
§ 24.Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 29-7c inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne forskriften.

Tilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og inntil kr 100 000 for vesentlige avvik.

0Endret ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).
§ 25.Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan tilsynsmyndigheten legge vekt på:

a)Hvor alvorlig overtredelsen er
b)Om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriftens § 23 er fulgt
c)Om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr
d)Om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst
e)Om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt
f)Om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.
§ 26.Gebyr

Tilsynsmyndighetene kan kreve at den som produserer eller importerer et produkt etter denne forskrift helt eller delvis skal dekke kostnadene for testing og inspeksjon som anses som nødvendige for å vurdere et produkts egenskaper og virkninger. Kostnadene er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 27.Ikrafttredelse, overgangsbestemmelse og endringer i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

Forskriften får bare anvendelse på produkter som er produsert, omsatt og markedsført etter at den er trådt i kraft. Byggevarer som er produsert, omsatt og markedsført før ikrafttredelsen behandles etter forskrift 26. mars 2010 nr. 489 kapittel 3 slik det lød før ikrafttredelsen av denne forskriften.

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift): - - -

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endring i forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) § 12-3 bokstav a: - - -

Vedlegg I. Liste over Kommisjonens vedtak og delegerte rettsakter som fastsetter eller endrer systemene for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

VedtakCELEXTittelLenke
95/467395D0467KOMMISJONSVEDTAK av 24. oktober 1995
om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF om byggjevarer (95/467/EF)
her
96/577396D0577KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til fastmonterte brannsløkkingsanlegg (96/577/EF)
her
96/578396D0578KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sanitærutstyr (96/578/EF)
her
96/580396D0580KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påhengsvegger (96/580/EF)
her
96/579396D0579KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til fast vegutstyr (96/579/EF)
her
96/582396D0582KOMMISJONSVEDTAK av 24. juni 1996
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til limte glasfasadar og metallankerboltar til bruk i betong (96/582/EF)
her
97/161397D0161KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til metallankerboltar til festing av lette system i betong (97/161/EF)
her
97/176397D0176KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonstrevarer og tilhøyrande varer (97/176/EF)
her
97/177397D0177KOMMISJONSVEDTAK av 17. februar 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til injeksjonsboltar av metall til bruk i murverk (97/177/EF)
her
97/462397D0462KOMMISJONSVEDTAK av 27. juni 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til trebaserte plater (97/462/EF)
her
97/463397D0463KOMMISJONSVEDTAK av 27. juni 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til plastankerboltar til bruk i betong og murverk (97/463/EF)
her
97/555397D0555KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sement, byggjekalk og andre hydrauliske bindemiddel (97/555/EF)
her
97/556397D0556KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til samansette system/modular for utvendig varmeisolasjon med puss (97/556/EF)
her
97/597397D0597KOMMISJONSVEDTAK av 14. juli 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til armeringsstål og spennstål for betong (97/597/EF)her
97/638397D0638KOMMISJONSVEDTAK av 19. september 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til festeinnretningar for konstruksjonstrevarer (97/638/EF)her
97/740397D0740KOMMISJONSVEDTAK av 14. oktober 1997
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til murverk og nærskylde varer (97/740/EF)
her
97/808397D0808KOMMISJONSVEDTAK av 20. november 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til underlagsdekke (97/808/EF)her
98/279398D0279KOMMISJONSVEDTAK av 5. desember 1997 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til ikkje-berande, varige forskalingsmodular/-system som er samansette av holblokker eller isolasjonsplater og eventuelt betong (98/279/EF)her
98/143398D0143KOMMISJONSVEDTAK av 3. februar 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til system av mekanisk festa, bøyelege vasstettingssjikt til tak (98/143/EF)
her
98/213398D0213KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (98/213/EF)
her
98/214398D0214KOMMISJONSVEDTAK av 9. mars 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til konstruksjonsmetallvarer og tilhøyrande varer (98/214/EF)
her
98/436398D0436KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til taktekkingsmateriale, overlys, takvindauge og tilhøyrande varer (98/436/EF)
her
98/437398D0437KOMMISJONSVEDTAK av 30. juni 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til innvendige og utvendige veggkledningar og himlingskledningar (98/437/EF)
her
98/456398D0456KOMMISJONSVEDTAK av 3. juli 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til etterspenningsutstyr til forspente konstruksjonar (98/456/EF)
her
98/598398D0598KOMMISJONSVEDTAK av 9. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tilslag (98/598/EF)
her
98/599398D0599KOMMISJONSVEDTAK av 12. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til påstrykingsmembranar for tak (98/599/EF)
her
98/600398D0600KOMMISJONSVEDTAK av 12. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til sjølvberande gjennomskinlege taksystem (bortsett frå glasbaserte system) (98/600/EF)
her
98/601398D0601KOMMISJONSVEDTAK av 13. oktober 1998
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varer til vegbygging (98/601/EF)
her
99/89399D0089KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte trappesystem (1999/89/EF)
her
99/90399D0090KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til membranar (1999/90/EF)
her
99/91399D0091KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til varmeisolerande varer (1999/91/EF)her
99/92399D0092KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til lette trebaserte komposittbjelkar og -søyler (1999/92/EF)
her
99/93399D0093KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dører, vindauge, lemmar, persienner, portar og tilhøyrande beslag (1999/93/EF)
her
99/94399D0094KOMMISJONSVEDTAK av 25. januar 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte varer av vanleg betong, lettbetong eller trykkherda lettbetong (1999/94/EF)
her
99/453399D0453KOMMISJONSVEDTAK av 18. juni 1999
om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke (1999/453/EF)
her
99/454399D0454KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer (1999/454/EF)
her
99/455399D0455KOMMISJONSVEDTAK av 22. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte byggjesystem med stenderverk og tømmer (1999/455/EF)
her
99/469399D0469KOMMISJONSVEDTAK av 25. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse (1999/469/EF)
her
99/470399D0470KOMMISJONSVEDTAK av 29. juni 1999
om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med hensyn til lim til bygging (1999/470/EF)
her
99/471399D0471KOMMISJONSVEDTAK av 29. juni 1999 om fremgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med hensyn til oppvarmingsapparater (1999/471/EF)her
99/472399D0472KOMMISJONSVEDTAK av 1. juli 1999 om fremgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med vann beregnet på konsum (1999/472/EF)her
2000/245300D0245KOMMISJONSVEDTAK av 2. februar 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til plateglass, profilglass og glassbyggestein (2000/245/EF)her
2000/273300D0273KOMMISJONSVEDTAK av 27. mars 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer (2000/273/EF)her
2000/447300D0447KOMMISJONSVEDTAK av 13. juni 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte trebaserte berande plater og sjølvberande lette komposittplater (2000/447/EF)her
2000/606300D0606KOMMISJONSVEDTAK av 26. september 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av seks varer (2000/606/EF)her
2001/19301D0019KOMMISJONSVEDTAK av 20. desember 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til dilatasjonsfuger for vegbruer (2001/19/EF)her
2001/596301D0596KOMMISJONSVEDTAK av 8. januar 2001
om endring av vedtak 95/467/EF, 96/578/EF, 96/580/EF, 97/176/EF, 97/462/EF, 97/556/EF, 97/740/EF, 97/808/EF, 98/213/EF, 98/214/EF, 98/279/EF, 98/436/EF, 98/437/EF, 98/599/EF, 98/600/EF, 98/601/EF, 1999/89/EF, 1999/90/EF, 1999/91/EF, 1999/454/EF, 1999/469/EF, 1999/470/EF, 1999/471/EF, 1999/472/EF, 2000/245/EF, 2000/273/EF og 2000/447/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av visse byggjevarer i medhald av artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF (2001/596/EF)
her
2001/308301D0308KOMMISJONSVEDTAK av 31. januar 2001 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til prefabrikkerte utvendige veggkledningsplater med varmeisolasjonslag (2001/308/EF)her
2002/359302D0359KOMMISJONSVEDTAK av 13. mai 2002 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF (2002/359/EF)her
2002/592302D0592KOMMISJONSVEDTAK av 15. juli 2002 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til gypsum produkter, fastbrannslokningsapparater, sanitær utstyr, og tilslag (2002/592/EF)her
2003/403303D0403KOMMISJONSVEDTAK av 17. januar 2003 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer (2003/403/EF), som endret ved Kommisjonsvedtak av 7. august 2003 (2003/593/EF), 5. oktober 2006 (2006/673/EF), 15. mai 2007 (2007/348/EF)her
2003/639303D0639KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til bereboltar til konstruksjonselement (2003/639/EF)her
2003/640303D0640KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for utvendige veggkledningar (2003/640/EF)her
2003/655303D0655KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til byggjesett for vasstette sjikt til golv og vegger i våtrom (2003/655/EF)her
2003/656303D0656KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer av sju varer (2003/656/EF)her
2003/728303D0728KOMMISJONSVEDTAK av 12. september 2003 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til diverse byggesett (2003/728/EF)her
2003/722303D0722Kommisjonsvedtak 2003/722/EF av 6. oktober 2003 om framgangsmåten for bekreftelse av samsvar for byggeprodukter i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til sett for vanntetting av brodekk i flytende formher
2004/663304D0663Kommisjonsvedtak 2004/663/EF av 20. september 2004 om endring av kommisjonsvedtak 97/464/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggeprodukter i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF når det gjelder produkter til spillvannkonstruksjoner (2004/663/EF)her
2005/403305D0403KOMMISJONSVEDTAK av 25. mai 2005 som fastsetter av klasser for ekstern brannytelse til tak, takbelegg i henhold til rådsdirektiv 89/106/EØF (2005/403/EF)her
2005/484305D0484KOMMISJONSVEDTAK av 4. juli 2005 om framgangsmåten for samsvarsattestering for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggesett for kjølerom og byggesett for klimaskjermer til kjølerom (2005/484/EF)her
2005/610305D0610KOMMISJONSVEDTAK av 9. august 2005 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer (2005/610/EF)her
2006/213306D0213KOMMISJONSVEDTAK av 6. mars 2006 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til tregulv, paneler av heltre, og kledning (2006/213/EF)her
2006/600306D0600KOMMISJONSVEDTAK av 4. september 2006 som fastsetter klasser for ekstern brannytelser til visse byggevarer med hensyn til sandwich-element for tak med ytterhud av metallplater (2006/600/EF)her
2010/81310D0081KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til flislim (2010/81/EF)her
2010/82310D0082KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til dekorative veggtapet og veggpaneler (2010/82/EF)her
2010/83310D0083KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til lufteksponert sammenføyningsforbindelser (2010/83/EF)her
2010/85310D0085KOMMISJONSVEDTAK av 9. februar 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til sementbasert- og kalsiumsulfatbasert avretningsmasse og gulvavretningsmasse av syntetisk harpiks (2010/85/EF)her
2010/737310D0737KOMMISJONSVEDTAK av 2. desember 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til stålplater med polyester belegg og plastisol belegg (2010/737/EF)her
2010/738310D0738KOMMISJONSVEDTAK av 2. desember 2010 som fastsetter brannpåvirkningsklasser til visse byggevarer med hensyn til fiberarmert gipsbasert støpe (2010/738/EF)her
2011/19311D0019KOMMISJONSVEDTAK av 14. januar 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til tettingsmassar til bruk i ikkje-berande konstruksjonar i bygningar og gangvegar (2011/19/EU)her
2011/284311D0284KOMMISJONSAVGJERD av 12. mai 2011 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til straumkablar, styrekablar og kommunikasjonskablar (2011/284/EU)her
2012/201312D0201KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD av 26. mars 2012 om endring av vedtak 98/213/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til modular for innvendige skiljevegger (2012/201/EU)her
2015/193632015D1936DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING av 8. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til luftventilasjonskanaler og -rør i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
her
2015/195832015D1958DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING AV 1. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til geosynteter og beslektede produkter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
her
2015/195932015D1959DELEGERT KOMMISJONSBESLUTNING AV 1. juli 2015
om gjeldende systemer for vurdering og verifisering av ytelsen til sanitærtekniske varer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011
her
0Tilføyd ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014, endret ved forskrift 21 sep 2016 nr. 1093.

Forordninger

Forordning (EU) nr. 305/2011

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XXI nr. 1 (forordning (EU) nr. 305/2011) slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 305/2011 se her: pdf.gif

Forordning (EU) nr. 1062/2013 av 30. oktober 2013

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1062/2013 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 1062/2013 se her (jf. den uoffisielle oversettelsen av forordningen i vedlegg a til høringsnotatet): pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).

Forordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 157/2013 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 157/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).

Forordning (EU) nr. 574/2014 av 21. februar 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 574/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 574/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).

Forordning (EU) nr. 568/2014 av 18. februar 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 568/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 568/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 8 des 2014 nr. 1604 (i kraft 1 jan 2015).

Kommisjonsdelegert fororodning (EU) nr. 1291/2014 av 16. juli 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1291/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 1291/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1292/2014 av 17. juli 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1292/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 1292/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1293/2014 av 17. juli 2014

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1293/2014 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv. 

For å lese forordning (EU) nr. 1293/2014 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 31 aug 2015 nr. 1014.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/364 av 1. juli 2016

Nedenfor gjengis forordning (EU) 2016/364 slik Kommunal- og moderniseringsdepartementet tolker denne del med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i henhold til avtalens protokoll 1 mv.

0Tilføyd ved forskrift 21 sep 2016 nr. 1093.

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/364
av 1. juli 2015
om klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF,1 særlig artikkel 27 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)Ved kommisjonsvedtak 2000/147/EU2 ble det vedtatt et system for klassifisering av byggevarers ytelse ved brannpåvirkning. Det var basert på en harmonisert løsning for vurdering av denne ytelsen og for klassifisering av resultatene av disse vurderingene.
2)I vedtak 2000/147/EC er det fastsatt en rekke klasser for ytelse ved brannpåvirkning. Dessuten inneholder det klasse F, FFL, FL og Fca, som er oppført med «ingen ytelse angitt» («inga fastlagd yting»).
3)I samsvar med artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 305/2011 menes med «klasse» en rekke nivåer, avgrenset ved en laveste og høyeste verdi for en byggevares ytelse. Klasser oppført med «ingen ytelse angitt» er ikke i samsvar med denne definisjonen og kan derfor ikke innarbeides i et klassifiseringssystem i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011.
4)Bruken av «ingen ytelse angitt» i forbindelse med utarbeiding av ytelseserklæringen er fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav f) i forordning (EU) nr. 305/2011.
5)For å gjøre det mulig for produsentene å erklære en lavere ytelse ved brannpåvirkning enn det som omfattes av klasse E, EFL, EL og Eca , er det nødvendig å endre klassifiseringskriteriene for klasse F, FFL , FL og Fca .
6)Klasse F, FFL, FL og Fca som fastsatt i vedtak 2000/147/EF må derfor erstattes med nye klasser for varer som ikke når minst den ytelsen ved brannpåvirkning som omfattes av klasse E, EFL , EL og Eca .
7)Vedtak 2000/147/EF er endret flere ganger, og det er nødvendig med ytterligere endringer. Av klarhets- og forenklingshensyn bør derfor nevnte vedtak oppheves og erstattes –
1EUT L 88 av 4.4.2011, s. 5.
2Kommisjonsvedtak 2000/147/EF av 8. februar 2000 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til klassifisering av byggjevarer når det gjeld ytinga deira ved brannpåverknad (EFT L 50 av 23.2.2000, s. 14).
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Når en byggevares tiltenkte bruk er slik at varen kan medvirke til utvikling og spredning av ild og røyk i eller utenfor det rommet eller området der brannen har oppstått, skal varens ytelse ved brannpåvirkning klassifiseres i samsvar med klassifiseringssystemet angitt i vedlegget.

Artikkel 2

Vedtak 2000/147/EF oppheves.

Henvisninger til det opphevede vedtaket skal forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2015. 

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
 
VEDLEGG
Klasser for ytelse ved brannpåvirkning
1.1. I tabell 1–4 gjelder følgende symboler:1
1)«ΔT» – temperaturstigning
2)«Δm» – massetap
3)«tf » – flammeavgivningstid
4)«PCS» – brutto brennverdi
5)«LFS» – sideveis flammespredning
6)«SMOGRA» – røykutviklingsfart
1.2. I tabell 1, 2 og 3 gjelder følgende symboler:1
1)«FIGRA» – brannutviklingsfart
2)«THR» – samlet varmeavgivning
3)«TSP» – samlet røykutvikling
4)«Fs» – flammespredning
1.3. I tabell 4 gjelder følgende symboler og prøvingsparametrer:
1)«HRRsm30, kW» – varmeavgivningsfart beregnet som et glidende gjennomsnitt over 30 sekunder
2)«SPRsm60, m² /s» – røykutviklingsfart beregnet som et glidende gjennomsnitt over 60 sekunder
3)«Største HRR, kW» – største HRRsm30 mellom starten og slutten av prøvingen, eksklusive medvirkning fra tennkilden
4)«Største SPR,m² /s» – største SPRsm60 mellom starten og slutten av prøvingen
5)«THR1200, MJ» – samlet varmeavgivning (HRRsm30 ) fra starten til slutten av prøvingen, eksklusive medvirkning fra tennkilden
6)«TSP1200, m² » – samlet røykutvikling (HRRsm60 ) fra starten til slutten av prøvingen
7)«FIGRA, W/s» – indeksen for brannutviklingsfart definert som den høyeste verdien av kvotienten mellom HRRsm30, eksklusive medvirkning fra tennkilden, og tiden. Terskelverdier: HRRsm30 = 3 kW og THR = 0,4 MJ
8)«FS» – flammespredning (skadens lengde)
9)«H» – flammespredning
2. I tabell 1–4 menes med:
1)«materiale» et enkelt basisstoff eller en ensartet blanding av stoffer,
2)«ensartet vare» en vare som består av ett enkelt materiale, og som har ensartet tetthet og sammensetning gjennom hele varen,
3)«uensartet vare» en vare som ikke oppfyller kravene til en ensartet vare, og som består av en eller flere vesentlige og/eller uvesentlige komponenter,
4)«vesentlig komponent» et materiale som utgjør en betydelig del av en uensartet vare. Et lag som har en masse per flateenhet på ≥ 1,0 kg/m² eller en tykkelse på ≥ 1,0 mm, anses som en vesentlig komponent,
5)«uvesentlig komponent» et materiale som ikke utgjør en betydelig del av en uensartet vare. Et lag som har en masse per flateenhet på < 1,0 kg/m² og en tykkelse på < 1,0 mm, anses som en uvesentlig komponent,
6)«indre uvesentlig komponent» en uvesentlig komponent som på begge sider er dekket av minst én vesentlig komponent,
7)«ytre uvesentlig komponent» en uvesentlig komponent som på en side ikke er dekket av en vesentlig komponent,

To eller flere uvesentlige lag som grenser til hverandre, uten noen vesentlige komponenter mellom, skal anses som én uvesentlig komponent og skal derfor klassifiseres i samsvar med kriteriene for et lag som er en uvesentlig komponent.

1Egenskapene defineres ut fra den relevante prøvingsmetoden.
Tabell 1
Klasser for byggevarers ytelse ved brannpåvirkning, unntatt gulvbelegg, lineære varmeisolerende varer for rør samt elektriske kabler
KlassePrøvingsmetode(r)KlassifiseringskriterierTilleggsklassifisering
A1EN ISO 11821
og
ΔT ≤ 30 °C og
Δm ≤ 50 % og
tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeavgivning)
EN ISO 1716PCS ≤ 2,0 MJkg- 1 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- 22a og
PCS ≤ 1,4 MJm- 3 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  4
A2EN ISO 11821
eller
ΔT ≤ 50 °C og
Δm ≤ 50 % og
tf ≤ 20 s
EN ISO 1716
og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹ 1 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ² 2 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ² 3 og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹  4
EN 13823 (SBI)FIGRA ≤ 120 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 7,5 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
BEN 13823 (SBI)
og
FIGRA ≤ 120 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 7,5 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
CEN 13823 (SBI)
og
FIGRA ≤ 250 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 15 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
DEN 13823 (SBI)
og
FIGRA ≤ 750 Ws- 1Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
EEN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 sBrennende dråper/partikler7
FEN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs > 150 mm innen 20 s
1For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer.
2For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
2aAlternativt alle ytre uvesentlige komponenter med PCS ≤ 2,0 MJm- 2, forutsatt at varen oppfyller følgende kriterier i EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws- 1 og LFS < prøvelegemets kant og THR600s ≤ 4,0 MJ og s1 og d0.
3For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
4For varen som helhet.
5s1 = SMOGRA ≤ 30 m² s⁻² og TSP600s ≤ 50 m² , s2 = SMOGRA ≤ 180 m² s⁻² og TSP600s ≤ 200 m² , s3 = ikke s1 eller s2.
6d0 = ingen brennende dråper/partikler i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d2 = ikke d0 eller d1, antenning av papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassifisering i d2.
7Ingen antenning av papiret = ingen ytterligere klassifisering, antenning av papiret = klassifisering i d2.
8Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten.
Tabell 2
Klasser for gulvbeleggs ytelse ved brannpåvirkning
KlassePrøvingsmetode(r)KlassifiseringskriterierTilleggsklassifisering
A1FL EN ISO 11821
og
ΔT ≤ 30 °C og
Δm ≤ 50 % og
tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeavgivning)
EN ISO 1716PCS ≤ 2,0 MJkg- 1  1 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  2 og
PCS ≤ 1,4 MJm- ²  3 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  4
A2FL EN ISO 11821
eller
ΔT ≤ 50 °C og
Δm ≤ 50 % og
tf ≤ 20 s
EN ISO 1716
og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹  1 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ²  2 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ²  3 og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹  4
EN ISO 9239-15Kritisk fluks6 ≥ 8,0 kWm- 2Røykutvikling7
BFL EN ISO 9239-15
og
Kritisk fluks6 ≥ 8,0 kWm- 2Røykutvikling7
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 s
CFL EN ISO 9239-15
og
Kritisk fluks6 ≥ 4,5 kWm- 2Røykutvikling7
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 s
DFL EN ISO 9239-15
og
Kritisk fluks6 ≥ 3,0 kWm- 2Røykutvikling7
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 s
EFL EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 s
FFL EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs > 150 mm innen 20 s
1For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer.
2For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
3For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
4For varen som helhet.
5Prøvingstid = 30 minutter.
6Kritisk fluks defineres som den laveste av følgende to verdier: den strålingsfluksen som flammen slokner ved, eller strålingsfluksen etter en prøvingstid på 30 minutter (dvs. den fluksen som svarer til den største flammespredningen).
7s1 = røyk ≤ 750 %.min, s2 = ikke s1.
8Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten.
Tabell 3
Klasser for ytelse ved brannpåvirkning med hensyn til lineære varmeisolerende varer for rør
KlassePrøvingsmetode(r)KlassifiseringskriterierTilleggsklassifisering
A1L EN ISO 11821
og
ΔT ≤ 30 °C og
Δm ≤ 50 % og
tf = 0 (dvs. ingen vedvarende flammeavgivning)
EN ISO 1716PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  1 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  2 og
PCS ≤ 1,4 MJm- ²  3 og
PCS ≤ 2,0 MJkg- ¹  4
A2L EN ISO 11821
eller
ΔT ≤ 50 °C og
Δm ≤ 50 % og tf ≤ 20 s
EN ISO 1716
og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹  1 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ²  2 og
PCS ≤ 4,0 MJm- ²  3 og
PCS ≤ 3,0 MJkg- ¹  4
EN 13823 (SBI)FIGRA ≤ 270 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 7,5 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
BL EN 13823 (SBI)
og
FIGRA ≤ 270 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 7,5 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
CL EN 13823 (SBI)
og
FIGRA ≤ 460 Ws- ¹ og
LFS < prøvelegemets kant og
THR600s ≤ 15 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
DL EN 13823 (SBI) ogFIGRA ≤ 2100 Ws- ¹
THR600s ≤ 100 MJ
Røykutvikling5 og
brennende dråper/partikler6
EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 30 s
Fs ≤ 150 mm innen 60 s
EL EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs ≤ 150 mm innen 20 sBrennende dråper/partikler7
FL EN ISO 11925-2:8
Eksponering = 15 s
Fs > 150mm innen 20 s
1For ensartede varer og vesentlige komponenter i uensartede varer.
2For alle ytre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
3For alle indre uvesentlige komponenter i uensartede varer.
4For varen som helhet.
5s1 = SMOGRA ≤ 30 m² s⁻² og TSP600s ≤ 50m2, s2 = SMOGRA ≤ 180 m² s⁻² og TSP600s ≤ 200 m² , s3 = ikke s1 eller s2.
6d0 = ingen brennende dråper/partikler i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s i EN 13823 (SBI) innen 600 s, d2 = ikke d0 eller d1, antenning av papiret i EN ISO 11925-2 medfører klassifisering i d2.
7Ingen antenning av papiret = ingen ytterligere klassifisering, antenning av papiret = klassifisering i d2.
8Ved flammeangrep på overflaten og, dersom det er relevant for varens tiltenkte bruk, flammeangrep på kanten.
Tabell 4
Klasser for elektriske kablers ytelse ved brannpåvirkning
KlassePrøvingsmetode(r)KlassifiseringskriterierTilleggsklassifisering
Aca EN ISO 1716PCS ≤ 2,0 MJ/kg1
B1ca EN 50399 (30 kW flammekilde)
og
FS ≤ 1,75 m og
THR1200s ≤ 10 MJ og
Største HRR ≤ 20 kW og
FIGRA ≤ 120 Ws- 1
Røykutvikling25 og brennende dråper/partikler3 og surhetsgrad (pH og konduktivitet)4
EN 60332-1-2H ≤ 425 mm
B2ca EN 50399 (20,5 kW flammekilde)
og
FS ≤ 1,5 m og
THR1200s ≤ 15 MJ og
Største HRR ≤ 30 kW og
FIGRA ≤ 150 Ws- 1
Røykutvikling26 og brennende dråper/partikler3 og surhetsgrad (pH og konduktivitet)4
EN 60332-1-2H ≤ 425 mm
Cca EN 50399 (20,5 kW flammekilde)
og
FS ≤ 2,0 m og
THR1200s ≤ 30 MJ og
Største HRR ≤ 60 kW og
FIGRA ≤ 300 Ws- 1
Røykutvikling26 og brennende dråper/partikler3 og surhetsgrad (pH og konduktivitet)4
EN 60332-1-2H ≤ 425 mm
Dca EN 50399 (20,5 kW flammekilde)
og
THR1200s ≤ 70 MJ og
Største HRR ≤ 400 kW og
FIGRA ≤ 1 300 Ws- 1
Røykutvikling26 og brennende dråper/partikler3 og surhetsgrad (pH og konduktivitet)4
EN 60332-1-2H ≤ 425 mm
Eca EN 60332-1-2H ≤ 425 mm
Fca EN 60332-1-2H > 425 mm
1For varen som helhet, bortsett fra materialer av metall, og for eventuelle ytre komponenter i varen (f.eks. kappe).
2s1 = TSP1200 ≤ 50 m² og største SPR ≤ 0,25 m² /s.
s1a = s1 og transmittans i samsvar med EN 61034-2 ≥ 80 %.
s1b = s1 og transmittans i samsvar med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
s2 = TSP1200 ≤ 400 m² og største SPR ≤ 1,5 m² /s.
s3 = ikke s1 eller s2.
3d0 = ingen brennende dråper/partikler innen 1 200 s, d1 = ingen brennende dråper/partikler i mer enn 10 s innen 1 200 s
d2 = ikke d0 or d1.
4EN 60754-2: a1 = konduktivitet < 2,5 μS/mm og pH > 4,3, a2 = konduktivitet < 10 μS/mm og pH > 4,3, a3 = ikke a1 eller a2.
5Røykklassen angitt for kabler i klasse B1ca skal fastsettes på grunnlag av prøvingen etter EN 50399 (30 kW flammekilde).
6Røykklassen angitt for kabler i klasse B2ca, Cca og Dca skal fastsettes på grunnlag av prøvingen etter EN 50399 (20,5 kW flammekilde).