Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

DatoFOR-2013-12-18-1599
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2015-09-18-1060 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2009-06-26-864, FOR-1995-11-03-875
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1935-06-07-2-§12b, LOV-1935-06-07-2-§38, LOV-2005-06-17-101-§29, LOV-2005-06-17-101-§30, LOV-2005-06-17-101-§32
Kunngjort27.12.2013   kl. 15.05
KorttittelForskrift om opplysninger fra grunnbok og matrikkel

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 18. desember 2013 med hjemmel i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 12b og § 38 og lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 29, § 30 og § 32.
Endringer: Endret ved forskrifter 31 mars 2014 nr. 375, 18 sep 2015 nr. 1060.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder tinglysings- og matrikkelmyndighetenes utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Forskriften gjelder også virksomheters utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften betyr:

a)grunnboken: statens offisielle register over tinglyste dokumenter som gjelder fast eiendom, samt rettsstiftelser som gjelder borettslagsandeler, jf. tinglysingsforskriften § 10 første ledd
b)matrikkelen: statens offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser, jf. matrikkellova § 3 bokstav a)
c)registerenhet: enhet registrert i matrikkelen eller grunnboken med eget matrikkelnummer eller egen andel i borettslag
d)virksomhet: selskap, stiftelse, enkeltpersonforetak eller offentlig organ registrert i enhetsregisteret, unntatt Statens kartverk
e)behandling av opplysninger: enhver bruk av opplysninger hentet fra grunnboken og matrikkelen, som f.eks. sammenstilling, lagring, visning, viderebruk og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter
f)tilgangskontroll: et system for å identifisere og autentisere brukere
g)skjermingsverdige bygningstyper: kraftstasjon, transformatorstasjon, annen energiforsyningsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning, silobygning, telekommunikasjonsbygning, fengselsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning, stasjon for radarovervåking av fly eller skipstrafikk, tilfluktsrom eller bunker, annen beredskapsbygning eller bygning som har nær tilknytning til eller tjener slik bygning.
§ 3.Retten til å få oppgitt hva som er registrert i grunnboken og matrikkelen
(1) Statens kartverk skal på forespørsel opplyse om hva som er registrert i grunnboken om en bestemt registerenhet, med unntak av opplysninger om personers fødselsnummer og D-nummer.
(2) Statens kartverk skal på forespørsel gi følgende opplysninger fra matrikkelen om bestemte matrikkelenheter, adresser eller bygninger:
a)matrikkelnummer, matrikkelenhetstype, areal, grenselinjer, grensepunkt, hjelpelinjer og hjelpepunkt, kulturminner, forurensinger i grunnen,
b)bygningsnummer, næringsgruppe, bygningsstatus og bygningstype med unntak av skjermingsverdige bygningstyper,
c)vegadresse, adressetilleggsnavn, matrikkeladresse, matrikkeladressenavn og opplysninger om grunnkrets, valgkrets, kirkesokn, tettsted og postnummer,
d)tilhørende koordinater.
(3) Statens kartverk skal gi den som har berettiget interesse etter matrikkellova § 30 annet ledd følgende opplysninger fra matrikkelen: hvem som er registrert eier eller fester, avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane, framsatt krav om sak for jordskifteretten, bebygd areal, antall etasjer og deres bruksareal, heis, bygningshistoriske opplysninger, vannforsyning, avløp, energikilder og oppvarming, pålegg som gjelder bruk av grunn eller bygninger, adresser til matrikkelenheter, bygninger og bruksenheter, og sammenheng mellom matrikkelenheter, adresser og bygninger.
(4) Statens kartverk skal i tillegg gi den som har hjemmel i matrikkellova § 30 første ledd andre opplysninger om hva som er registrert i matrikkelen i samsvar med formålet med behandlingen.
(5) Opplysningene kan gis muntlig, skriftlig eller gjøres tilgjengelig for søking eller visning på Internett med tilgangskontroll og begrensninger i antall søk. Kommunen kan på tilsvarende måte gi opplysninger som nevnt i annet til fjerde ledd.
0Endret ved forskrift 18 sep 2015 nr. 1060 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt
(1) Statens kartverk skal gi virksomheter elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via et spesifisert maskinlesbart grensesnitt for kommunikasjon mellom programvarekomponenter. Grensesnittet skal gi mulighet for søking i, visning av og nedlasting av hele eller deler av innholdet i grunnboken og matrikkelen. Tilgang kan på forespørsel fra virksomheten også gis i maskinlesbar form på annet egnet distribusjonsmedium.
(2) Tilgang gis på standardvilkår fastsatt av Statens kartverk til virksomhet som har hjemmel til å behandle opplysningene etter denne forskriften.
(3) Følgende virksomheter og virksomheter som videreformidler opplysninger til disse, kan få elektronisk tilgang via et maskinlesbart grensesnitt til alle opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, med mindre annet er bestemt i denne forskrift:
a)advokater og personer med tillatelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å drive rettshjelpsvirksomhet,
b)banker,
c)forsikringsselskap,
d)finansieringsforetak,
e)person eller foretak som driver inkassovirksomhet etter inkassoloven § 4 første ledd,
f)kredittopplysningsforetak,
g)namsmyndighet,
h)staten, kommuner, fylkeskommuner,
i)eiendomsmeglerforetak,
j)statsautoriserte og registrerte revisorer,
k)domstoler,
l)presseorgan etter mediefridomslova § 2 første ledd for bruk til journalistiske formål,
m)andre etter særskilt samtykke fra Statens kartverk.
(4) Virksomhet som kan dokumentere berettiget interesse eller som videreformidler opplysninger til slike virksomheter, kan gis elektronisk tilgang via et maskinlesbart grensesnitt til opplysninger fra grunnboken, med unntak av fødselsnummer, D-nummer og pengeheftelser som er knyttet til slike nummer. Undervisnings- eller forskningsformål anses som berettiget interesse.
(5) Virksomhet som har berettiget interesse etter matrikkellova § 30 annet ledd eller som videreformidler opplysninger til noen med slik interesse, kan få opplysninger fra matrikkelen som nevnt i denne forskriften § 3 tredje ledd elektronisk via et maskinlesbart grensesnitt.
(6) Virksomhet som har hjemmel i matrikkellova § 30 første ledd eller som videreformidler opplysninger til noen med slik hjemmel, kan i tillegg få andre opplysninger om hva som er registrert i matrikkelen i samsvar med formålet med behandlingen.
(7) Opplysninger fra matrikkelen som nevnt i § 3 annet ledd kan behandles av enhver i samsvar med matrikkellova § 30 tredje ledd. Det samme gjelder statistisk informasjon som ikke kan knyttes til enkeltperson.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 375.
§ 5.Felles bestemmelser om behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
(1) Virksomhet som behandler opplysninger fra grunnboken og matrikkelen er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2 nr. 4. Virksomheter kan likevel avtale at den som mottar opplysninger skal være databehandler etter personopplysningsloven § 2 nr. 5.
(2) Statens kartverk og virksomheter skal informere mottakeren av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen om at vedkommende er ansvarlig for at behandling skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen, med unntak av opplysninger fra matrikkelen nevnt i § 3 annet ledd, kan bare gis elektronisk via maskinlesbart grensesnitt til mottakere som skriftlig erklærer at de vil overholde gjeldende personvernlovgivning. Virksomhet som får elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt, må ha system for internkontroll som sikrer at alle offentlige krav til behandling av opplysningene ivaretas og etterleves, jf. personopplysningsloven § 14.
(3) Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen kan utleveres og behandles når registrert eier eller registrert fester har samtykket i dette. Ingen kan benytte opplysninger fra grunnboken og matrikkelen til reklame- eller markedsføringsformål uten etter samtykke fra den opplysningene gjelder.
(4) Fødselsnummer og D-nummer kan bare behandles når det er saklig behov for sikker identifisering og dette er nødvendig for å oppnå slik identifisering, jf. personopplysningsloven § 12.
(5) Behandling av matrikkelopplysninger kan ikke skje i et omfang som er i strid med sikkerhetsloven.
(6) Opplysningene kan kun gjøres tilgjengelig for søking eller visning på Internett med tilgangskontroll og begrensninger i antall søk. Krav om tilgangskontroll gjelder ikke opplysninger fra grunnboken om hjemmelsovergang og opplysninger fra matrikkelen som nevnt i § 3 annet ledd.
(7) Virksomheten skal holde personopplysninger fra grunnboken og matrikkelen oppdaterte og ikke lagre disse lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf. personopplysningsloven § 28.
(8) Enhver som får tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen om vitale personlige eller offentlige interesser, er underlagt reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel III.
(9) Tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper gis etter særskilt samtykke fra Statens kartverk. Slikt samtykke kan bare gis dersom vitale personlige eller offentlige interesser ikke blir skadelidende.
(10) Tilgang til opplysninger om registerenhet hvor person har fortrolig eller strengt fortrolig adresse gis etter særskilt samtykke fra Statens kartverk. Statens kartverk kan delegere oppgaven til kommunen.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 375.
§ 6.Stenging av tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen
(1) Statens kartverk og virksomheter kan stenge elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt dersom virksomheten som mottar opplysninger ikke overholder bestemmelsene i denne forskriften. Det samme gjelder dersom Datatilsynet har kommet til at virksomheten har overtrådt personopplysningsloven. Når vilkårene som nevnt er til stede, kan Kartverket pålegge en virksomhet å stenge tilgangen til mottakeren.
(2) Statens kartverk og virksomheter skal snarest mulig etter at en virksomhet er gått konkurs, stenge tilgangen til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.
(3) Før stenging kan iverksettes, skal vedkommende virksomhet varsles. Slik varsling kan utelates når vesentlige personvernhensyn står i fare for å bli krenket eller stengingen skyldes konkurs.
(4) Den som får stengt sin tilgang, skal straks slette opplysningene. Statens kartverk og virksomheter kan kreve å få seg forelagt dokumentasjon for at sletting er utført.
§ 7.Bekreftet utskrift fra grunnboken mv.
(1) Enhver kan mot gebyr etter forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret § 5 bestille bekreftet grunnbokutskrift og bekreftet kopi av tinglyst dokument fra Statens kartverk.
(2) Bekreftet grunnbokutskrift er en fullstendig utskrift over registerenheten. Den kan begrenses til å omfatte bare en enkelt av flere hjemmelshavere eller en særskilt rettighet. Opplysninger knyttet til eiendommens areal, slik som fradelinger, opprettelse av festeeiendommer og sammenføyninger, kan gis i summarisk form hvis ikke det uttrykkelig bes om at disse spesifiseres. Opplysninger som ikke er av betydning som informasjon om de forhold som er tinglyst, kan utelates fra utskriften. Utskriften skal inneholde dato og klokkeslett for når den er skrevet ut.
(3) Bekreftet grunnbokutskrift signeres av Statens kartverk eller autentiseres på annen måte slik at det tydelig fremgår at det er et originaldokument.
§ 8.Betaling til Statens kartverk
(1) Opplysninger etter § 3 første til fjerde ledd skal gis vederlagsfritt. Statens kartverk kan uansett kreve gebyr for utskrift på papir av matrikkelkartet tilsvarende som for matrikkelbrev etter matrikkelforskriften § 16 fjerde ledd.
(2) Elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen via maskinlesbart grensesnitt som nevnt i § 4 første ledd, gis mot betaling fastsatt av Statens kartverk. Offentlig organ som fører opplysninger i matrikkelen eller som benytter opplysninger fra grunnboken og matrikkelen som ledd i sin myndighetsutøvelse, skal gis slik tilgang fra Statens kartverk vederlagsfritt.
(3) Betalingen skal fastsettes slik at de samlede inntektene til Statens kartverk ikke overstiger de faktiske kostnadene ved innsamling, produksjon, reproduksjon og formidling av opplysninger som inngår i grunnboken og matrikkelen, med tillegg av en rimelig avkastning av investeringene. Krav på betaling er tvangsgrunnlag for utlegg.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 375.
§ 9.Klage
(1) Følgende vedtak fattet av Statens kartverk, kan påklages til departementet etter kapittel IV til VI i forvaltningsloven:
a)avslag på tilgang til opplysninger fra grunnboken og matrikkelen etter § 3, § 4 og § 5,
b)stenging av tilgang til opplysninger etter § 6 og
c)fastsetting av betaling etter § 8 når betalingen ikke framgår av regulativ godkjent av departementet.
(2) Klage gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket.
0Endret ved forskrift 31 mars 2014 nr. 375.
§ 10.Iverksetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

§ 11.Endring av andre forskrifter
1.I forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing: - - -
2.I forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eigedomsregistrering (matrikkelforskriften): - - -