Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2014 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister

DatoFOR-2013-12-18-1633
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
IkrafttredelseInntektsåret 2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§7-1, FOR-1982-01-22-1998 jf LOV-1996-12-13-87
Kunngjort02.01.2014   kl. 16.45
KorttittelForskrift om takseringsregler, artistskatt 2014

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 18. desember 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 nr. 1 og delegeringsvedtak 22. januar 1982 nr. 1998. 

1.0 Fradragsposter
1.1 Fradrag for utgifter til kost

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til kost i forbindelse med arrangement i Norge innrømmes fradrag med følgende satser:

-kr 690 per døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell
-kr 621 per døgn når artisten sannsynliggjør å ha bodd på hotell og får fradrag for utgifter til losji inkludert frokost eller disse utgiftene refunderes etter regning
-kr 300 per døgn når det sannsynliggjøres at artisten har bodd på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter
-kr 195 per døgn når artisten har bodd privat eller på hybel, brakke, leilighet mv. med kokemuligheter, eller han ikke kan sannsynliggjøre hvordan han har innrettet seg i forbindelse med arrangementet.

Utgifter til kost som artisten har dekket for utenlandske medarbeidere i forbindelse med arrangementet i Norge innrømmes etter samme satser per døgn per person.

Krav om sannsynliggjøring innebærer at artisten i vedlegg til oppgjørsblanketten må fremlegge en fortløpende oppstilling over hvordan vedkommende har innrettet seg i forbindelse med arrangementet i Norge. Oppstillingen skal minst inneholde følgende opplysninger:

-dato for avreise fra og ankomst til utlandet
-dato for ankomst til og avreise fra Norge
-reisemåte og reisevei
-navn og adresse på overnattingssted/utleier. Ved flere overnattingssteder skal dato for overnattingene angis.
-type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji.
1.2 Fradrag for utgifter til bruk av eget transportmiddel
1.2.1 Fradragssats for bruk av bil

Når artisten sannsynliggjør at han har hatt utgifter til transport med eget transportmiddel i forbindelse med arrangement i Norge, innrømmes fradrag med kr 4,05 pr. km.