Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret

DatoFOR-2013-12-18-1634
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-06-12-623, FOR-1995-11-03-875
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-1-§16, LOV-2003-06-06-39-§6-16, LOV-1935-06-07-2-§12b
Kunngjort02.01.2014   kl. 16.45
KorttittelForskrift om gebyr for tinglysing mv.

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 18. desember 2013 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 16 annet ledd, lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 6-16 og lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing § 12b.

§ 1.Tinglysingsgebyr for fast eiendom

For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken betales et gebyr på kr 525,- med mindre annet følger av denne forskriften.

I forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme pantobjekt, betales et gebyr på kr 200,-, for tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument.

Ved tinglysing er påføring av attest for tinglysingen avgjørende for gebyrplikten.

§ 2.Registreringsgebyr for andel i borettslag

For første gangs innregistrering av andelene i et borettslag i grunnboken betales et gebyr på kr 4300,-. For etterfølgende innregistrering av nye andeler i grunnboken betales et gebyr på kr 430,-.

For registrering eller anmerkning på andel i borettslag betales et gebyr på kr 430,- for hvert dokument som registreres eller anmerkes, med mindre annet er bestemt i denne forskriftens § 4.

Ved registrering er påføring av attest for registreringen avgjørende for gebyrplikten.

§ 3.Registreringsgebyr for kraftledningsregisteret

For registrering eller anmerkning i kraftledningsregisteret betales et gebyr på kr 525,-, med mindre annet følger av denne forskriften.

I forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt, betales et gebyr på kr 200,-, for tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument.

§ 4.Fritak for tinglysingsgebyr og registreringsgebyr

Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:

1.bevis for at en heftelse er falt bort, eller for at den berettigede samtykker i at den slettes,
2.hjemmelsovergang og overføring av rett til å disponere over andel på grunnlag av uskiftebevilling,
3.melding som tingrett, gjeldsnemnda eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven,
4.avgjørelse om at noen er satt under vergemål eller opphevelse av vergemål,
5.utleggsforretning, arrestforretning og midlertidig forføyning,
6.sammenføyning av flere bruk til ett,
7.erklæring fra retten om at det er besluttet gjennomføring av tvangsdekning i et realregistrert formuesgode eller en borettslagsandel,
8.utvinningsrett til statens mineraler etter melding fra Direktoratet for mineralforvaltning i henhold til mineralloven,
9.melding eller utdrag av rettsboken etter jordskifteloven § 24 og skjøte som inngår som en del av jordskiftet og dette bekreftes av jordskifteretten i skjøtet,
10.tinglysing, registrering og anmerkning i medhold av gjeldsordningsloven, eller
11.bevis for at en andel eller borett etter borettslagsloven § 2-13 annet ledd skal slettes fra grunnboken.
§ 5.Bekreftet grunnboksutskrift, attester mv.

For pantattest og annen registerutskrift som gjelder grunnboka eller kraftledningsregisteret betales et gebyr på kr 172,-. Det betales ett gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter.

For oppgave over dagbokførte dokumenter eller foreløpige registrerte dokumenter, jf. borettslagsloven § 6-4 annet ledd, eller grupper av slike dokumenter, betales et gebyr på kr 430,-. Gjelder oppgaven tinglysinger, registreringer eller anmerkninger for mer enn en kalendermåned, betales et gebyr på kr 430,- for hver påbegynt måned som oppgaven omfatter.

For attestert kopi av tinglyst eller registrert dokument som gis av registreringsmyndighet betales et gebyr på kr 172,-.

§ 6.Anke

For anke over gebyravgjørelser betales ikke gebyr. For videre anke over gebyravgjørelser betales et gebyr på kr 5160,-.

§ 7.Betaling av gebyr

Gebyr etter forskriften tilfaller staten.

Gebyr for tinglysing og registrering betales på etterskudd. Kravet sendes den som har begjært forretningen. Kravet forfaller til betaling innen 14 dager fra utsendelsen av kravet.

Ved betaling via bank skal forhåndstrykket blankett med kundeidentifikasjon (KID) utstedt av Statens kartverk benyttes. Ved elektronisk behandling skal kundeidentifikasjon (KID) oppgis sammen med betalingsoppdraget til betalers bank. Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalingsoppdrag for gebyrer der det ikke er oppgitt gyldig kundeidentifikasjon (KID).

Gebyr for bekreftet utskrift av grunnboka som er bestilt gjennom brukere som har avtale med Statens kartverk innkreves etterskuddsvis. Brukeren er ansvarlig som selvskyldner for betalingen av gebyret for slike utskrifter. Antallet utskrifter bestilt på denne måten, skal fremgå av det sentrale edb-system for grunnboka på en måte som tilfredsstiller de krav Riksrevisjonen stiller. Innbetalingen av gebyrene fra bruker til statskassen skjer kvartalsvis. Gebyr for bekreftet utskrift av grunnboken kan ellers innkreves forskuddsvis.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.

§ 9.Endringer i og opphevelse av andre forskrifter
1.Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft oppheves forskrift 12. juni 2006 nr. 623 om betaling for registrering av retter på andel i borettslag i grunnboken mv.
2.Fra det tidspunkt forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i forskrift 3. november 1995 nr. 875 om tinglysing: - - -