Forskrift om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek

DatoFOR-2013-12-20-1656
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-1987-01-05-3
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-12-20-108-§5, LOV-1985-12-20-108-§7
Kunngjort02.01.2014   kl. 16.45
KorttittelForskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek (folkebibliotekloven) § 5 og § 7.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder folkebibliotek i kommunen og fylkeskommunen jf. lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.

§ 2.Kvalifikasjonskrav

Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Når stillingen som biblioteksjef i kommunen lyses ut skal det stilles krav om fagutdanning.

Fagutdannet biblioteksjef i kommunen og bibliotekfaglig leder i fylkeskommunen skal ha en av følgende utdanninger:

a)bachelor- eller høyere grad med minst 120 studiepoeng i bibliotekspesifikke fag
b)bachelor- eller høyere grad med minst 60 studiepoeng i bibliotekspesifikk påbygning
c)tilsvarende utdanning.
§ 3.Unntak fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner

Kommuner med bred bibliotekfaglig kompetanse kan ansette biblioteksjef uten bibliotekfaglig utdanning. Med bred bibliotekfaglig kompetanse menes bibliotek med minst fem årsverk som oppfyller kvalifikasjonskravene i § 2.

§ 4.Dispensasjon fra kravet om fagutdannet biblioteksjef i kommuner

Nasjonalbiblioteket kan dispensere fra kravet om fagutdannet biblioteksjef dersom kommunen dokumenterer at det etter offentlig utlysning ikke har meldt seg noen kvalifisert søker. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om interkommunalt samarbeid med nabokommunen er vurdert og om kompetansekravet vil bli oppfylt gjennom etter- eller videreutdanning.

En innvilget dispensasjon opphører når arbeidsforholdet til biblioteksjefen avsluttes.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 5. januar 1987 nr. 3 om personale i kommunale folkebibliotek.