Forskrift om forsterkning av gaver til forskning (gaveforsterkningsforskriften)

DatoFOR-2013-12-20-1662
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2015-12-15-1848 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort03.01.2014   kl. 15.20
KorttittelGaveforsterkningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 20. desember 2013 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 des 2014 nr. 1879, 15 des 2015 nr. 1848.

§ 1.Vilkår for gaveforsterkning

Gaver som skal brukes til langsiktig, grunnleggende forskning utløser en offentlig gaveforsterkning til mottakeren på 25 prosent av gavebeløpet når

a)gavens verdi er minst tre millioner norske kroner
b)giveren er en enkeltperson eller et annet privat rettssubjekt
c)mottakeren er et norsk universitet, en norsk høyskole, Norges forskningsråd, Det Norske Videnskaps-Akademi eller Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
d)det er avtalt at gaven skal utbetales etter 1. januar 2014.

Gaver til høyskoler skal enten være gitt til en høyskole med rett til å tildele doktorgrad og skal da være gitt til et fagområde høyskolen har rett til å tildele doktorgrad i, eller gitt i form av et gaveprofessorat.

0Endret ved forskrifter 11 des 2014 nr. 1879 (i kraft 1 jan 2015), 15 des 2015 nr. 1848 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Hvordan gaven og gaveforsterkningen skal brukes

Gaven og gaveforsterkningen skal brukes til langsiktig, grunnleggende forskning. For høyskoler skal dette være forskning innenfor et fagområde de har rett til å tildele doktorgrad i. Giveren kan ikke bruke gaven til å bestille forskning for direkte anvendelse i egen virksomhet og resultatet av forskningen kan ikke rettighetsklausuleres fra givers side.

Gaver og gaveforsterkningen til Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps-Akademi skal tildeles forskere etter konkurranse for å sikre at midlene blir brukt til forskning med høy kvalitet.

§ 3.Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Norges forskningsråd forvalter gaveforsterkningsordningen.

§ 4.Saksbehandling og utbetaling

Giveren og mottakeren avtaler skriftlig

a)hva gaven skal brukes til
b)gavens størrelse
c)hvordan tildelingsvilkårene og kravene til bruken etter § 1 og § 2 skal oppfylles
d)om giverens navn skal knyttes til gaven
e)om giveren skal holdes orientert om hvordan gaven forvaltes og brukes
f)andre forhold av betydning.

Mottakeren søker Norges forskningsråd om gaveforsterkningen. Søknaden skal undertegnes av virksomhetens leder og inneholde kopi av avtalen og dokumentasjon for at gaven er innbetalt til mottakerens konto.

Er vilkårene for gaveforsterkningen oppfylt, tildeler Norges forskningsråd gaveforsterkningen og opplyser om rapporteringskravene etter § 6.

Norges forskningsråd utbetaler gaveforsterkningen. Er det ikke dekning for å utbetale alle gaveforsterkningene i budsjettåret da søknaden ble mottatt, prioriteres de i rekkefølgen de ble mottatt. De resterende utbetalingene overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet. Dersom forskriften oppheves, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført.

§ 5.Mottakernes forvaltning av gaven og gaveforsterkningen

Gaven og gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.

Statlige mottakere skal plassere gaver og gaveforsterkninger samlet på en rentebærende fondskonto innenfor konsernkontoordningen i Norges Bank. Beholdningene på kontoene for gaver og gaveforsterkninger i Norges Bank inngår i institusjonenes rapportering til kapitalregnskapet.

§ 6.Rapporter, revisjon og kontroll

Mottakeren skal informere Norges forskningsråd straks om endringer som medfører at vilkårene etter § 1 og § 2 ikke er oppfylt.

Innen 25. februar hvert år skal mottakeren levere et regnskap og dokumentere at gaver og gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med § 5. Mottakeren skal sende en sluttrapport til Norges forskningsråd når gaven og gaveforsterkningen er brukt opp. Sluttrapporten skal inneholde regnskap og dokumentasjon på at gaven og gaveforsterkningen er forvaltet i samsvar med § 2 og § 5. Når Norges forskningsråd er gavemottaker, skal sluttrapporten sendes til departementet.

Revideres regnskapet av andre enn Riksrevisjonen, skal regnskapet være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Riksrevisjonen kan kontrollere at gaver og gaveforsterkninger er brukt i samsvar med kravene i § 2 og § 5.

Norges forskningsråd kan innhente underliggende regnskapsinformasjon for å kontrollere at midlene er brukt i samsvar med § 2.

Norges forskningsråd skal dokumentere de gjennomførte kontrolltiltakene.

§ 7.Krav om tilbakebetaling

Norges forskningsråd kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter § 1, § 2, eller kravene etter § 5 og § 6, ikke er oppfylt.

§ 8.Klageadgang

Giver og mottaker kan påklage Norges forskningsråds avgjørelse til departementet. Departementet kan ikke overprøve vurderingen av om gaven er gitt til langsiktig, grunnleggende forskning etter § 1.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014.