Forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven

DatoFOR-2013-12-20-1675
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2013 hefte 19
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endretFOR-2015-09-01-1019
EndrerFOR-2007-03-29-361, FOR-2008-06-17-822
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-79-§27, LOV-2005-06-17-79-§28, LOV-2005-06-17-79-§29, LOV-2005-06-17-79-§29a, LOV-2005-06-17-79-§30
Kunngjort03.01.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om håndheving av akvakulturloven

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 20. desember 2013 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 27, § 28, § 29, § 29a, og § 30.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 aug 2014 nr. 1102, 15 des 2014 nr. 1831, 1 sep 2015 nr. 1019.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av akvakulturloven blir gjennomført.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir nærmere regler om tvangsmulkt, fastsettelse av administrativ inndragning og utmåling av overtredelsesgebyr etter akvakulturloven.

§ 3.Utmåling av løpende tvangsmulkt

Løpende tvangsmulkt utmåles til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert med 365 per dag.

Forhøyet løpende tvangsmulkt utmåles til 150 ganger folketrygdens grunnbeløp dividert med 365 per dag. Forhøyet løpende tvangsmulkt kan brukes dersom det foreligger fare for vesentlige skadevirkninger på miljøet, den som vedtaket retter seg mot har unnlatt å etterkomme minimum to tidligere pålegg innen fristen de siste to år eller ved andre særlige forhold.

I vurderingen av om det foreligger andre særlige forhold skal det tas hensyn til overtredelsens omfang og varighet, om overtredelsen strider mot sentrale hensyn som akvakulturloven skal ivareta, og om det foreligger behov for å legge et sterkere oppfyllelsespress på den ansvarlige.

§ 4.Reduksjon og frafall av tvangsmulkt

Fiskeridirektoratet kan redusere og frafalle påløpt tvangsmulkt når det foreligger særlige grunner.

§ 5.Administrativ inndragning

Ved inndragning av utbytte for overtredelse av bestemmelser i eller i medhold av akvakulturloven er det netto utbytte som skal inndras.

Kan størrelsen av netto utbytte ikke godtgjøres, fastsettes beløpet skjønnsmessig.

§ 6.Fastsettelse av administrativ inndragning ved biomasseoverskridelser og antallsbegrensning på produksjonsenhetsnivå

Ved inndragning av utbytte for overtredelse av forskrift om drift av akvakulturanlegg § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b og 48c legges følgende til grunn for beregning av netto utbytte:

Salgsprisen per kilogram multiplisert med antall kilogram ulovlig stående biomasse, fratrukket fôrkostnader og andre variable kostnader.

-Med salgspris menes gjennomsnittlig pris på overtredelsestidspunktet basert på offisiell statistikk fra Sjømatrådet, omregnet fra levende vekt til sløyd fisk med 0,83 for laks og 0,82 for regnbueørret.
-Med fôrkostnad menes den ulovlige produserte biomassen i kilogram multiplisert med gjennomsnittlig økonomisk fôrfaktor igjen multiplisert med gjennomsnittlig pris per kilogram fôr slik de fremkommer i siste tilgjengelige utgave av Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret på overtredelsestidspunktet.
-Med andre variable kostnader menes gjennomsnittlige forsikringskostnader og slaktekostnader inklusiv fraktkostnader per kilogram ulovlig produsert biomasse ifølge siste utgave av Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret på overtredelsestidspunktet.

Den ansvarlige for overtredelsen skal gis anledning til å dokumentere reelle variable kostnader, herunder fôrkostnader og oppnådd salgspris. Dersom den ansvarlige for overtredelsen gjennom tilstrekkelig dokumentasjon sannsynliggjør slike kostnader, skal disse legges til grunn i stedet for satsene i første ledd.

Tilsvarende skal legges til grunn for overtredelse av forskrift for fangstbasert akvakultur § 4 første og fjerde ledd, § 8 og § 19, så langt det passer.

0Endret ved forskrifter 21 aug 2014 nr. 1102, 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015), 1 sep 2015 nr. 1019.
§ 7.Overtredelsesgebyr

Fiskeridirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelse av følgende bestemmelser:

a)Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret § 29,
b)Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret § 4 første ledd, jf. annet ledd nr. 2,
c)Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd § 28,
d)Forskrift om drift av akvakulturanlegg § 5, § 7, § 8 første ledd, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 47, § 47a, § 48, § 48a, § 48b og § 48c.
e)Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg § 24 (krav om anleggssertifikat),
f)Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-akvakultur) § 4 og § 5,
g)Forskrift om fangstbasert akvakultur § 4 første og fjerde ledd, § 11, § 14, § 15, § 31 bokstav a, b og j, § 32 første ledd bokstav a–d og andre ledd bokstav a, b og d, § 33, § 34 og § 35.
0Endret ved forskrifter 21 aug 2014 nr. 1102, 15 des 2014 nr. 1831 (i kraft 1 jan 2015), 1 sep 2015 nr. 1019.
§ 8.Tak for overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyret skal ikke overstige 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det tas utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp på overtredelsestidspunktet.

§ 9.Ikrafttredelse og endringer i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 29. mars 2007 nr. 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven.

I forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg oppheves § 8 fjerde ledd.