Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper

DatoFOR-2014-01-10-21
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 1
Ikrafttredelse10.01.2014, 20.07.2016
Sist endretFOR-2016-07-21-941
EndrerFOR-1993-12-21-1382, FOR-2009-07-10-999
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort17.01.2014   kl. 13.35
KorttittelForskrift om næringsmidler til særskilte grupper

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 77 (forordning (EU) nr. 609/2013), nr. 77a (forordning (EU) 2016/128) og nr. 54zzzzl (forordning (EF) nr. 953/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 1161/2011).
Endringer: Endret ved forskrifter 15 juni 2016 nr. 659, 21 juli 2016 nr. 941.

§ 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 609/2013 mv.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 77 (forordning (EU) nr. 609/2013) om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzl (forordning (EF) nr. 953/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 1161/2011) om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 15 juni 2016 nr. 659 (i kraft 20 juli 2016).
§ 1a.Gjennomføring av forordning (EU) 2016/128

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 77a (forordning (EU) 2016/128) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Tilføyd ved forskrift 21 juli 2016 nr. 941.
§ 2.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 3.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 4.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Opphevelse av forskrifter

Følgende forskrifter oppheves:

-forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og
-forskrift 10. juli 2009 nr. 999 om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse.
0Endret ved forskrift 15 juni 2016 nr. 659.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften § 1, § 2, § 3 og § 4 trer i kraft straks.

Forskriften § 5 trer i kraft 20. juli 2016.

Forordninger

0Overskrift endret ved forskrift 15 juni 2016 nr. 659 (i kraft 20 juli 2016).

For å gjøre det lettere å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Forordning (EU) nr. 609/2013

0Endret ved forskrift 21 juli 2016 nr. 941.

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 609/2013. Dette er grunnrettsakten. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII nr. 77 er innarbeidet nedenfor. 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 609/2013
av 12. juni 2013
om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité,1

etter den ordinære regelverksprosessen2 og

ut fra følgende betraktninger:

1)I henhold til artikkel 114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TFEU) skal Kommisjonen for tiltak som gjelder det indre markeds opprettelse og virkemåte og vedrører blant annet helse, sikkerhet og forbrukervern, bygge på et høyt beskyttelsesnivå, idet det tas særlig hensyn til ny utvikling bygget på vitenskapelige kjensgjerninger.
2)Fri omsetning av trygge og sunne næringsmidler er en nødvendig del av det indre marked, og bidrar i høy grad til å verne om borgernes helse og velferd, og deres sosiale og økonomiske interesser.
3)Unionens regelverk for næringsmidler skal blant annet sikre at intet næringsmiddel blir markedsført dersom det ikke er trygt. Ethvert stoff som anses å være helseskadelig for de berørte befolkningsgrupper eller uegnet til konsum, bør derfor utelukkes fra sammensetningen til de næringsmiddelkategoriene som omfattes av denne forordning.
4)I europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov3 er det fastsatt alminnelige regler for sammensetning og tilberedning av næringsmidler som er særlig utformet for å oppfylle spesielle ernæringsmessige behov for de personene de er beregnet på. De fleste av bestemmelsene fastsatt i direktivet stammer fra 1977 og må revideres.
5)I direktiv 2009/39/EF er det fastsatt en felles definisjon for «næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» og alminnelige merkingskrav, herunder at slike næringsmidler må være påført en angivelse av egnethet for de angitte ernæringsmessige formål.
6)De alminnelige sammensetnings- og merkingskravene som er fastsatt i direktiv 2009/39/EF, er supplert med en rekke ikke-lovgivningsmessige unionsrettsaker som får anvendelse på bestemte kategorier av næringsmidler. I den forbindelse er det fastsatt harmoniserte regler i kommisjonsdirektiv 96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap4 og direktiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål.5 Likeledes er det i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF6 fastsatt visse harmoniserte regler med hensyn til bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn. I kommisjonsdirektiv 2006/141/EF7 er det fastsatt harmoniserte regler med hensyn til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og i kommisjonsforordning (EF) nr. 41/20098 er det fastsatt harmoniserte regler for sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet for personer med glutenallergi.
7)I tillegg er det fastsatt harmoniserte regler i rådsdirektiv 92/52/EØF av 18. juni 1992 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger beregnet på eksport til tredjestater9 og i kommisjonsforordning (EF) nr. 953/2009 av 13. oktober 2009 om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.10
8)Direktiv 2009/39/EF krever en generell framgangsmåte for melding på nasjonalt plan for næringsmidler som presenteres av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og faller inn under definisjonen for «næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» som det ikke er fastsatt særlige bestemmelser for i unionsretten, før de bringes på markedet i unionen, slik at det blir lettere for medlemsstatene å føre effektiv kontroll med slike næringsmidler.
9)En rapport fra Kommisjonen av 27. juni 2008 til Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av nevnte framgangsmåte for melding viste at det kan oppstå vanskeligheter som følge av definisjonen av «næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov», som synes å gi rom for forskjellige tolkninger av de nasjonale myndigheter. Den konkluderte derfor med at det ville kreve en revisjon av direktiv 2009/39/EF for å sikre mer effektiv og harmonisert gjennomføring av Unionens rettsakter.
10)En undersøkelsesrapport av 29. april 2009 ved Agra CEAS Consulting om revisjon av direktiv 2009/39/EF bekreftet funnene i Kommisjonens rapport av 27. juni 2008 om gjennomføring av framgangsmåten for melding og påpekte at et stadig større antall næringsmidler markedsføres og merkes som næringsmidler som er egnet til bruk for spesielle ernæringsmessige behov, på grunn av den brede definisjonen som er fastsatt i direktivet. Undersøkelsesrapporten påpekte også at det varierer betydelig blant medlemsstatene hvilke næringsmidler som reguleres av direktivet; lignende næringsmidler kan på samme tid markedsføres i forskjellige medlemsstater som næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og/eller som næringsmidler til normalt forbruk, herunder kosttilskudd til befolkningen i sin alminnelighet eller til bestemte undergrupper som gravide kvinner, kvinner i overgangsalderen, eldre, barn i voksealderen, ungdom, personer med forskjellig grad av fysisk aktivitet og andre. Denne situasjonen undergraver det indre markeds virkemåte, skaper rettsusikkerhet for vedkommende myndigheter, driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, særlig små og mellomstore bedrifter (SMB-er), og forbrukere, samtidig som risikoen for feilaktig markedsføring og konkurransevridning ikke kan utelukkes. Det er derfor behov for å fjerne forskjellene i tolkning ved å forenkle rammereglene.
11)Andre unionsrettsakter som allerede er vedtatt, synes å være bedre tilpasset et innovativt næringsmiddelmarked i utvikling enn direktiv 2009/39/EF. Av særlig relevans og betydning i den forbindelse er europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd,11 europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler12 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i næringsmidler.13 Videre vil bestemmelsene i disse unionsrettsaktene i tilstrekkelig grad regulere en rekke av de næringsmiddelkategoriene som omfattes av direktiv 2009/39/EF, med mindre administrative byrder og større klarhet med hensyn til virkeområde og mål.
12)Erfaring viser dessuten at visse regler som er tatt med i eller vedtatt i henhold til direktiv 2009/39/EF, ikke lenger er effektive når det gjelder å sikre det indre markeds virkemåte.
13)Begrepet «næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov» bør derfor utgå, og direktiv 2009/39/EF bør erstattes med denne rettsakt. For å forenkle anvendelsen av denne rettsakten og sikre ensartet anvendelse i medlemsstatene bør rettsakten ha form av en forordning.
14)Det er i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet14 fastsatt felles prinsipper og definisjoner for Unionens næringsmiddelregelverk. Visse definisjoner som er fastsatt i nevnte forordning, bør også gjelde i forbindelse med denne forordning.
15)Et begrenset antall næringsmiddelkategorier utgjør en del av eller eneste kilde til ernæring for visse befolkningsgrupper. Slike næringsmiddelkategorier er av avgjørende betydning for håndteringen av visse tilstander og/eller er nødvendige for å oppfylle ernæringsbehovene til visse klart identifiserte sårbare befolkningsgrupper. Disse næringsmiddelkategoriene omfatter morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat samt næringsmidler til spesielle medisinske formål. Erfaring har vist at bestemmelsene som er fastsatt i direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, sikrer fri bevegelighet for disse kategoriene av næringsmidler på tilfredsstillende vis, samtidig som et høyt beskyttelsesnivå for folkehelsen sikres. Denne forordning bør derfor fokusere på de alminnelige sammensetnings- og informasjonskravene for disse næringsmiddelkategoriene, idet det tas hensyn til direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF.
16)Dessuten omsettes med henblikk på et økende antall personer som har problemer knyttet til overvekt eller fedme, stadig flere næringsmidler som total kosterstatning for vektkontroll. For slike næringsmidler kan det på markedet skilles mellom produkter som er beregnet på dietter med lavt kaloriinnhold, som inneholder mellom 3360 kJ (800 kcal) og 5040 kJ (1200 kcal), og produkter beregnet på dietter med svært lavt kaloriinnhold, som vanligvis inneholder mindre enn 3360 kJ (800 kcal). Ut fra de aktuelle næringsmidlenes art bør det fastsettes visse særlige bestemmelser for dem. Erfaring har vist at de relevante bestemmelser som er fastsatt i direktiv 96/8/EF, sikrer fri bevegelighet for næringsmidler som presenteres som en total kosterstatning for vektkontroll, på en tilfredsstillende måte, samtidig som det sikres et høyt beskyttelsesnivå for folkehelsen. Denne forordning bør derfor fokusere på de alminnelige sammensetnings- og informasjonskravene for næringsmidler som skal erstatte hele dagsrasjonen, herunder næringsmidler der det samlede energiinnholdet er svært lavt. idet det tas hensyn til de relevante bestemmelser i direktiv 96/8/EF.
17)Denne forordning bør blant annet fastsette definisjoner av morsmelkerstatning, tilskuddsblanding, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål og total kosterstatning for vektkontroll, idet det tas hensyn til de relevante bestemmelser i direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF.
18)I forordning (EF) nr. 178/2002 er det fastsatt prinsipper for risikoanalyse knyttet til næringsmidler samt strukturer og mekanismer for vitenskapelige og tekniske evalueringer som utføres av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten»). For denne forordnings formål bør Myndigheten rådspørres i alle saker som kan påvirke folkehelsen.
19)Det er viktig at bestanddeler som anvendes i produksjon av næringsmidler som omfattes av denne forordning, er egnet til å oppfylle de ernæringsmessige behov og passer for de personene næringsmidlene er beregnet på, og at deres ernæringsmessige egnethet er dokumentert med data som er alminnelig vitenskapelig anerkjent. Slik tilstrekkelighet bør dokumenteres ved en systematisk gjennomgang av tilgjengelige vitenskapelige data.
20)Grenseverdiene for restmengder av plantevernmidler som er fastsatt i relevant unionsrett, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF,15 bør gjelde med forbehold for de bestemte bestemmelsene som er fastsatt i denne forordning og delegerte rettsaker vedtatt i henhold til denne forordning.
21)Bruk av plantevernmidler kan føre til rester av plantevernmidler i næringsmidler som omfattes av denne forordning. Slik bruk bør derfor begrenses i størst mulig grad, idet det tas hensyn til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.16 En begrensning på eller et forbud mot bruk vil imidlertid ikke nødvendigvis sikre at næringsmidler som omfattes av denne forordning, herunder næringsmidler til spedbarn og småbarn, er frie for plantevernmidler, siden noen plantevernmidler forurenser miljøet og rester av dem kan finnes i slike næringsmidler. Grenseverdiene for restmengder av plantevernmidler i slike næringsmidler bør derfor fastsettes på det lavest oppnåelige nivå for å beskytte sårbare befolkningsgrupper, idet det tas hensyn til god landbrukspraksis samt andre eksponeringskilder som miljøforurensning.
22)Begrensninger på og forbud mot visse plantevernmidler tilsvarende dem som er fastsatt i vedleggene til direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, bør tas i betraktning i delegerte rettsaker som vedtas i henhold til denne forordning. Disse begrensningene og forbudene bør ajourføres jevnlig, idet det tas særlig hensyn til plantevernmidler som inneholder aktive stoffer, beskyttende midler eller synergister som i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger17 er klassifisert som arvestoffskadelige i kategori 1A eller 1B, kreftframkallende i kategori 1A eller 1B eller reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B, eller anses å ha hormonhermende egenskaper som kan gi skadevirkninger hos mennesker.
23)Stoffer som faller inn under virkeområdet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser,18 bør ikke tilsettes i næringsmidler som omfattes av denne forordning, med mindre stoffene oppfyller vilkårene for markedsføring i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 i tillegg til vilkårene i denne forordning og delegerte rettsaker vedtatt i henhold til denne forordning. Når det skjer en vesentlig endring i produksjonsmetodene for et stoff som brukes i henhold til denne forordning, eller en endring i partikkelstørrelsen til et slikt stoff, for eksempel gjennom nanoteknologi, bør dette stoffet anses som forskjellig fra det som er brukt i samsvar med denne forordning, og bør vurderes på nytt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 og deretter i henhold til denne forordning.
24)Det er i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne19 fastsatt alminnelige merkingskrav. Disse merkingskravene skal som hovedregel anvendes på de næringsmiddelkategoriene som omfattes av denne forordning. Denne forordning bør imidlertid også inneholde tilleggskrav til og unntak fra forordning (EU) nr. 1169/2011 dersom det er nødvendig for å nå de bestemte målene i denne forordning.
25)Merking og presentasjon av eller reklame for næringsmidler som omfattes av denne forordning, bør ikke tillegge næringsmiddelet evne til å forebygge, behandle eller kurere sykdom hos mennesker eller gi inntrykk av slike egenskaper. Næringsmidler til spesielle medisinske formål er imidlertid beregnet på kostholdsbehandling av pasienter med begrenset, nedsatt eller forstyrret evne, for eksempel, til å innta alminnelige næringsmidler på grunn av en bestemt sykdom, forstyrrelse eller medisinsk tilstand. Henvisning til kostholdsbehandling av sykdommer, forstyrrelser eller medisinske tilstander som næringsmiddelet er beregnet på, bør ikke anses som å tillegge evne til å forebygge, behandle eller helbrede en sykdom hos mennesker.
26)For å verne om sårbare forbrukere bør merkingskravene sikre nøyaktig produktidentifikasjon for forbrukerne. For morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger bør all skriftlig og billedlig informasjon gjøre det mulig å skille klart mellom forskjellige sammensetninger. Vanskeligheter med å identifisere den nøyaktige alderen til et barn som er avbildet i merkingen, kan forvirre forbrukere og vanskeliggjøre produktidentifikasjonen. Denne risikoen bør unngås ved relevante begrensninger i merkingen. Tatt i betraktning at morsmelkerstatninger utgjør næringsmidler som i seg selv oppfyller ernæringsbehovene til spedbarn fra fødselen og til de suppleres med annen passende tilleggsnæring, er riktig produktidentifikasjon dessuten avgjørende for vern av forbrukere. Det bør derfor innføres passende begrensninger for presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger.
27)Denne forordning bør fastsette kriterier for fastsettelse av de bestemte sammensetnings- og informasjonskrav for morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll, idet det tas hensyn til direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF.
28)Det er i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsatt regler og vilkår for bruk av ernærings- og helsepåstander for næringsmidler. Disse reglene bør som hovedregel få anvendelse på de kategorier av næringsmidler som omfattes av denne forordning, med mindre noe annet er angitt i denne forordning eller delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning.
29)Ifølge anbefalingene til Verdens helseorganisasjon (WHO) bør spedbarn med lav fødselsvekt få morsmelk. Spedbarn med lav fødselsvekt og for tidlig fødte spedbarn kan imidlertid ha spesielle ernæringskrav som ikke kan oppfylles av morsmelk eller standardiserte morsmelkerstatninger. Ernæringskravene for spedbarn med lav fødselsvekt og for tidlig fødte spedbarn kan avhenge av spedbarnets medisinske tilstand, særlig barnets vekt sammenlignet med vekten til et barn ved god helse, og av antall uker for tidlig fødsel. Det bør besluttes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt et spedbarns tilstand krever inntak, under medisinsk tilsyn, av et næringsmiddel for spesielle medisinske formål utviklet for å oppfylle ernæringsbehov for spedbarn (morsmelkerstatning) og tilpasset til kostholdsbehandlingen av spedbarnets bestemt tilstand.
30)Direktiv 1999/21/EF krever at visse krav til sammensetning for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er fastsatt i direktiv 2006/141/EF, får anvendelse på næringsmidler for spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn, avhengig av alder. Visse bestemmelser fastsatt i direktiv 2006/141/EF, herunder dem som gjelder merking, presentasjon, reklame, salgsfremmende tiltak og handelspraksis, får imidlertid ikke anvendelse på slike næringsmidler. Utvikling i markedet sammen med en betydelig økning i slike næringsmidler gjør det imidlertid nødvendig å gjennomgå kravene til morsmelkerstatninger beregnet på spedbarn, som krav til bruk av plantevernmidler i produkter beregnet på produksjon av slike morsmelkerstatninger, rester av plantevernmidler, merking, presentasjon, reklame, salgsfremmende tiltak og handelspraksis, som også eventuelt bør få anvendelse på næringsmidler for spesielle medisinske formål utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov.
31)Et økende antall melkebaserte drikker og lignende produkter som markedsføres som særlig egnet for småbarn, bringes i omsetning på Unionens marked. Slike produkter, som kan stamme fra animalsk eller vegetabilsk protein som kumelk, geitemelk, soya eller ris, markedsføres ofte som oppvekstmelk, melk for småbarn eller lignende. Selv om disse produktene reguleres av forskjellige unionsrettsakter som forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og direktiv 2009/39/EF, omfattes de ikke av eksisterende særlige tiltak som anvendes på næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn. Det er delte meninger om hvorvidt slike produkter oppfyller de særlige ernæringskravene til den befolkningsgruppen de har som mål. Kommisjonen bør derfor, etter å ha rådført seg med Myndigheten, framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om eventuell nødvendighet av særlige bestemmelser med hensyn til sammensetning, merking og eventuelle andre typer krav for disse produktene. Rapporten bør blant annet ta for seg småbarns ernæringsbehov og disse produktenes rolle i kostholdet, idet det tas hensyn til forbruksmønsteret, næringsinntaket og i hvilken grad småbarn blir eksponert for forurensende stoffer og plantevernmidler. Rapporten bør også ta for seg sammensetningen av slike produkter og hvorvidt de har noen ernæringsmessige fordeler sammenlignet med et normalt kosthold for et barn som avvennes. Kommisjonens rapport kan ledsages av et forslag til regelverk.
32)I henhold til direktiv 2009/39/EF kan det vedtas særlige bestemmelser for følgende to bestemte kategorier av næringsmidler som faller innenfor definisjonen av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov: «næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere» og «næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes)». Når det gjelder særbestemmelsene for næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes), konkluderte en rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet av 26. juni 2008 om næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes), med at det vitenskapelige grunnlaget for å fastsette særskilte krav til sammensetning mangler. Når det gjelder næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere, var det ikke mulig å nå fram til enighet om utvikling av særlige bestemmelser på grunn av forskjeller i medlemsstatenes og berørte parters syn på virkeområdet til det særlige regelverk, antall underkategorier av næringsmidler som skulle tas med, kriterier for å utarbeide krav til sammensetning og potensiell innvirkning på innovasjon ved produktutvikling. Særlige bestemmelser bør derfor ikke utarbeides i denne omgang. I mellomtiden er relevante påstander vurdert for godkjenning i samsvar med forordning (EF) nr. 1924/2006 på bakgrunn av anmodninger inngitt av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak.
33)Det er imidlertid delte meninger om hvorvidt det er behov for ytterligere regler for å sikre tilstrekkelig forbrukervern med hensyn til næringsmidler for idrettsutøvere, også kalt næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet. Kommisjonen bør derfor etter å ha rådført seg med Myndigheten inviteres til å framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om den eventuelle nødvendigheten av bestemmelser for næringsmidler beregnet på idrettsutøvere. Rådspørringen av Myndigheten bør ta hensyn til rapporten av 28. februar 2001 fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler om sammensetning og spesifikasjon av næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere. I sin rapport bør Kommisjonen særlig vurdere om bestemmelsene er nødvendige for å sikre forbrukervern.
34)Kommisjonen bør kunne vedta tekniske retningslinjer med sikte på å gjøre det lettere for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, særlig SMB-er, å overholde denne forordning.
35)Tatt i betraktning den eksisterende markedssituasjonen og direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF samt forordning (EF) nr. 953/2009 bør det utarbeides og tas med i vedlegget til denne forordning en unionsliste over stoffer som tilhører følgende stoffkategorier: vitaminer, mineraler, aminosyrer, karnitin og taurin, nukleotider, kolin og inositol. Blant de stoffene som tilhører disse kategoriene, bør det bare være tillatt for dem som er tatt med på unionslisten, å tilføyes til kategoriene av næringsmidler som omfattes av denne forordning. Når stoffer tas med på unionslisten, bør det oppgis hvilken næringsmiddelkategori som omfattes av denne forordning, stoffene kan tilføyes til.
36)At stoffer er tatt med på unionslisten, betyr ikke at det er nødvendig eller ønskelig å tilføye dem i én eller flere næringsmiddelkategorier som omfattes av denne forordning. Unionslisten skal bare vise hvilke stoffer som tilhører visse stoffkategorier, som er tillatt tilført til én eller flere kategorier av næringsmidler som omfattes av denne forordning, mens de nærmere sammensetningskrav skal fastslå sammensetningen av hver kategori av næringsmidler som omfattes av denne forordning.
37)En rekke av stoffene som kan tilsettes til næringsmidler som omfattes av denne forordning, kan tilsettes for teknologiske formål som tilsetningsstoffer, fargestoffer eller aromaer, eller for andre formål, herunder godkjent ønologisk praksis og prosesser, i henhold til relevante unionsrettsaker som gjelder for næringsmidler. I den forbindelse er det vedtatt spesifikasjoner for stoffene på unionsplan. Disse spesifikasjonene bør få anvendelse på stoffene uansett for hvilket formål de brukes i næringsmidler, med mindre annet er fastsatt i denne forordning.
38)For stoffer på unionslisten som det ennå ikke er vedtatt renhetskriterier for på unionsplan, og for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse, bør allment anerkjente renhetskriterier anbefalt av internasjonale organisasjoner eller organer, herunder, men ikke begrenset til Den felles FAO-WHO-ekspertgruppen for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA) eller Den europeiske farmakopé, få anvendelse. Medlemsstatene bør kunne opprettholde nasjonale bestemmelser som fastsetter strengere renhetskriterier, uten at det berører bestemmelsene fastsatt i TEUV.
39)For å fastsette særlige krav til de kategorier av næringsmidler som omfattes av denne forordning, bør myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av særskilte sammensetnings- og informasjonskrav med hensyn til de kategorier av næringsmidler som omfattes av denne forordning, herunder merkingskrav som supplerer eller gir unntak fra forordning (EF) nr. 1169/2011, og med hensyn til godkjenning av ernærings- og helsepåstander. For at forbrukerne raskt skal nyte godt av den tekniske og vitenskapelige utvikling, særlig med hensyn til innovative produkter, og for dermed å fremme innovasjon bør myndighet til å vedta rettsaker i samsvar med artikkel 290 i TEUV dessuten delegeres til Kommisjonen også når det gjelder regelmessig ajourføring av disse særskilte kravene, idet det tas hensyn til alle relevante data, herunder data som framlegges av de berørte parter. For å ta hensyn til den tekniske utvikling, den vitenskapelige utvikling eller forbrukernes helse bør myndighet til å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen også når det gjelder tilføyelse av ytterligere kategorier av stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk virkning, på unionslisten, eller når det gjelder fjerning av slike kategorier av stoffer som omfattes av unionslisten. For de samme formål og med forbehold for tilleggskravene fastsatt i denne forordning bør myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen også når det gjelder endring av unionslisten ved å tilføye et nytt stoff, fjerne et stoff eller tilføye, fjerne eller endre elementer av unionslisten knyttet til et stoff. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. Når Kommisjonen forbereder og utarbeider de delegerte rettsaktene, bør den sikre at de relevante dokumentene samtidig, til rett tid og på en egnet måte oversendes til Europaparlamentet og Rådet.
40)For å sikre like vilkår for gjennomføring av denne forordning bør gjennomføringsmyndighet tillegges Kommisjonen når det gjelder å beslutte hvorvidt et næringsmiddel faller inn under denne forordnings virkeområde, og om hvilken kategori av næringsmiddel det tilhører. Denne myndighet bør utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet.20
41)Reglene for bruk av påstandene om «glutenfri» og «svært lavt gluteninnhold» er i dag fastsatt i forordning (EF) nr. 41/2009. Nevnte forordning harmoniserer opplysningene som oppgis til forbrukerne om fravær eller redusert innhold av gluten i næringsmidler, og fastsetter særskilte regler for næringsmidler som produseres, tilberedes og/eller behandles spesielt for å redusere gluteninnholdet i én eller flere bestanddeler som inneholder gluten, eller bytte ut slike bestanddeler som inneholder gluten, og andre næringsmidler som er framstilt utelukkende av bestanddeler som er naturlig fri for gluten. I forordning (EU) nr. 1169/2011 er det fastsatt regler om informasjon som skal oppgis for alle næringsmidler, herunder næringsmidler som ikke er ferdigpakket, om innholdet av bestanddeler, for eksempel bestanddeler som inneholder gluten, med vitenskapelig dokumentert allergi- eller intoleransevirkning for å gjøre det mulig for forbrukerne, særlig personer som lider av en matallergi eller -intoleranse, som for eksempel personer med glutenintoleranse, å gjøre velbegrunnede valg som er trygge for dem. Av hensyn til klarhet og konsekvens bør reglene for bruk av påstander om «glutenfri» og «svært lavt gluteninnhold» også reguleres av forordning (EU) nr. 1169/2011. Rettsaktene som skal vedtas i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 for å overføre regler for bruk av påstander om «glutenfri» og «svært lavt gluteninnhold» som omhandlet i forordning (EF) nr. 41/2009, bør sikre minst samme nivå av beskyttelse for personer med glutenintoleranse, slik det er fastsatt i forordning (EF) nr. 41/2009. Denne overføringen bør fullføres før denne forordning får anvendelse. Kommisjonen bør dessuten vurdere hvordan det skal sikres at personer med glutenintoleranse blir tilstrekkelig underrettet om forskjellen mellom et næringsmiddel som er produsert, tilberedt og/eller behandlet spesielt for å redusere gluteninnholdet i én eller flere bestanddeler som inneholder gluten, og andre næringsmidler som framstilles utelukkende av bestanddeler som er naturlig glutenfrie.
42)Regler for merking og sammensetning som angir fravær eller redusert innhold av laktose i næringsmidler, er for tiden ikke harmonisert på unionsnivå. Disse angivelsene er imidlertid viktige for personer med laktoseintoleranse. Det er i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsatt regler om informasjon som skal oppgis med hensyn til stoffer med vitenskapelig påvist allergi- eller intoleransevirkning, for å gjøre det mulig for forbrukerne, for eksempel laktoseintolerante personer, å gjøre velbegrunnede valg som er trygge for dem. Av hensyn til klarhet og konsekvens bør fastsettelse av regler for bruk av påstander som angir fravær eller redusert innhold av laktose i næringsmidler, reguleres av forordning (EU) nr. 1169/2011, idet det tas hensyn til Myndighetens vitenskapelige uttalelse av 10. september 2010 om laktoseterskler i laktoseintoleranse og galaktosemi.
43)«Kjem i staden for måltid med sikte på vektkontroll» med sikte på å erstatte deler av den daglige kosten anses som næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og reguleres for tiden av særskilte regler i henhold til direktiv 96/8/EF. Det har imidlertid kommet stadig flere næringsmidler beregnet på allmennbefolkningen med lignende påstander som framstår som helsepåstander om vektkontroll. For å utelukke potensiell forvirring innenfor denne gruppen av næringsmidler som markedsføres for vektkontroll, og av hensyn til klarhet og samsvar bør slike påstander reguleres utelukkende i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 og overholde kravene fastsatt i nevnte forordning. Det er nødvendig å fullføre de tekniske tilpasningene i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 knyttet til helsepåstander som viser til kontroll av kroppsvekt presentert som «kjem i staden for måltid med sikte på vektkontroll» og til vilkårene for bruk av slike påstander som regulert ved direktiv 96/8/EF, før denne forordning får anvendelse.
44)Denne forordning berører ikke de grunnleggende rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper, herunder ytringsfriheten, som er fastsatt i artikkel 11 sammenholdt med artikkel 52 i Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter og i andre relevante bestemmelser.
45)Ettersom målene for denne forordning, som er å fastsette krav til sammensetning og informasjon for visse kategorier av næringsmidler, utarbeide en unionsliste over stoffer som kan tilsettes til visse kategorier av næringsmidler, og fastsette regler for ajourføring av unionslisten, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene.
46)I henhold til direktiv 92/52/EØF skal morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som eksporteres eller reeksporteres fra Unionen, overholde Unionens regelverk, med mindre importstaten har besluttet noe annet eller har bestemmelser som krever noe annet. Dette prinsippet er allerede fastsatt for næringsmidler i forordning (EF) nr. 178/2002. Av hensyn til enkelhet og rettssikkerhet bør derfor direktiv 92/52/EØF oppheves.
47)Direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF, direktiv 2006/141/EF og direktiv 2009/39/EF og forordning (EF) nr. 41/2009 og forordning (EF) nr. 953/2009 bør også oppheves.
48)Det er nødvendig med tilstrekkelige overgangstiltak for at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kunne tilpasse seg kravene i denne forordning –
1EUT C 24 av 28.1.2012, s. 119.
2Europaparlamentets holdning av 14. juni 2012 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådets holdning ved første behandling av 22. april 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT). Europaparlamentets holdning av 11. juni 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
3EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21.
4EFT L 55 av 6.3.1996, s. 22.
5EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29.
6EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
7EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1.
8EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3.
9EFT L 179 av 1.7.1992, s. 129.
10EUT L 269 av 14.10.2009, s. 9.
11EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51.
12EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9.
13EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26.
14EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1.
15EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1.
16EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1.
17EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1.
18EUT L 43 av 14.2.1997, s. 1.
19EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18.
20EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I
ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Artikkel 1 Formål
1. I denne forordning fastsettes krav til sammensetning og informasjon for følgende kategorier av næringsmidler:
a)morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger,
b)bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat,
c)næringsmidler til spesielle medisinske formål,
d)total kosterstatning for vektkontroll.
2. I denne forordning fastsettes en unionsliste over stoffer som kan tilsettes i én eller flere kategorier av næringsmidler nevnt i nr. 1, og regler for ajourføring av denne listen.
Artikkel 2 Definisjoner
1. I denne forordning gjelder følgende definisjoner:
a)definisjonene av «næringsmidler», «driftsansvarlig for et næringsmiddelforetak», «detaljhandel» og «omsetning» i henholdsvis artikkel 2 og artikkel 3 nr. 3, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 178/2002,
b)definisjonene av «ferdigpakket næringsmiddel», «merking» og «industrielt framstilt nanomateriale» i henholdsvis bokstav e), j) og t) i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1169/2011,
c)definisjonene av «ernæringspåstand» og «helsepåstand» i henholdsvis nr. 4 og 5 i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1924/2006.
2. Videre menes med
a)«spedbarn», barn under tolv måneder,
b)«småbarn», barn fra ett til tre år,
c)«morsmelkerstatning», et næringsmiddel som er beregnet på ernæring av spedbarn i løpet av deres første levemåneder, og som i seg selv dekker spedbarnets ernæringsbehov før det begynner å få egnet tilleggskost,
d)«tilskuddsblanding», et næringsmiddel som er beregnet å inntas av spedbarn når det begynner å få egnet tilleggskost, og som utgjør den vesentligste flytende del av det etter hvert mer varierte kostholdet til denne aldersgruppen,
e)«bearbeidede kornbaserte næringsmidler», næringsmidler som
i)er beregnet å dekke de særlige behovene til spedbarn ved god helse mens de avvennes, og til småbarn ved god helse som tillegg til kosten og/eller ved gradvis overgang til vanlig kosthold, og
ii)som gjelder en av følgende kategorier:
-enkle kornprodukter som er rekonstituert eller skal rekonstitueres med melk eller andre egnede, næringsrike væsker,
-korn tilsatt et næringsmiddel med høyt proteininnhold som er rekonstituert eller skal rekonstitueres med vann eller annen proteinfri væske,
-pasta som før bruk skal kokes i vann eller andre egnede væsker,
-kavring og kjeks som enten skal brukes direkte eller, etter knusing, med tilsetting av vann, melk eller andre egnede væsker.
f)«barnemat», et næringsmiddel som er beregnet å dekke de særlige behovene til spedbarn ved god helse mens de avvennes, og til småbarn ved god helse som tillegg til kosten og/eller ved gradvis overgang til vanlig kosthold, med unntak av
i)bearbeidede kornbaserte næringsmidler, og
ii)melkbaserte drikker og lignende produkter spesielt beregnet på småbarn,
g)«næringsmidler til spesielle medisinske formål», næringsmidler som er spesielt bearbeidet eller sammensatt med tanke på kostbehandling av pasienter, herunder spedbarn, og som skal brukes under medisinsk tilsyn; de er beregnet å utgjøre hele eller deler av kosten for pasienter med begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, fordøye, oppta, omdanne eller utskille vanlige næringsmidler eller enkelte av de næringsstoffene de inneholder, eller deres stoffskifteprodukter, eller for pasienter med andre medisinsk betingede ernæringsbehov som ikke kan dekkes ved en endring av det normale kostholdet alene,
h)«total kosterstatning for vektkontroll», næringsmidler som er spesielt sammensatt til bruk i energifattige dietter for vektreduksjon, og som når de inntas som angitt av driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket, erstatter hele den daglige kosten.
Artikkel 3 Fortolkningsbeslutninger

For å sikre enhetlig gjennomføring av denne forordning kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter beslutte

a)hvorvidt et næringsmiddel er innenfor denne forordnings virkeområde,
b)hvilken bestemt næringsmiddelkategori nevnt i artikkel 1 nr. 1 et gitt næringsmiddel tilhører.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 4 Omsetning
1. Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 kan bringes i omsetning bare dersom de overholder denne forordning.
2. Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 er tillatt på detaljmarkedet bare i form av ferdigpakkede næringsmidler.
3. Medlemsstatene kan ikke begrense eller forby omsetning av næringsmidler som overholder denne forordning, med begrunnelse i sammensetning, produksjonsforhold, presentasjon eller merking.
Artikkel 5 Føre-var-prinsippet

For å sikre et høyt nivå av helsevern for personer som næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning er beregnet på, gjelder føre-var-prinsippet som omhandlet i artikkel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002.

KAPITTEL II
KRAV TIL SAMMENSETNING OG INFORMASJON
AVSNITT 1
Alminnelige krav
Artikkel 6 Alminnelige bestemmelser
1. Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal oppfylle kravene i Unionens regelverk for næringsmidler.
2. Kravene som er fastsatt i denne forordning, har forrang framfor eventuelle motstridende krav i gjeldende unionsrett for næringsmidler.
Artikkel 7 Myndighetens uttalelse

Myndigheten skal avgi vitenskapelige uttalelser etter framgangsmåten i artikkel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 178/2002 med henblikk på anvendelsen av denne forordning. Disse uttalelsene skal danne vitenskapelig grunnlag for alle unionstiltak som vedtas i henhold til denne forordning, og som kan påvirke folkehelsen.

Artikkel 8 Tilgang til dokumenter

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter21 får anvendelse på søknader om tilgang til alle dokumenter som omfattes av denne forordning.

Artikkel 9 Alminnelige krav til sammensetning og informasjon
1. Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ha en sammensetning som er slik at de er egnet til å dekke de ernæringsmessige behovene til, og egner seg for, de personene de er beregnet på, i samsvar med allment anerkjente vitenskapelige data.
2. Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke inneholde noe stoff i en slik mengde at det utgjør en helsefare for de personene de er beregnet på.

For stoffer som er industrielt framstilte nanomaterialer, skal overholdelse av kravet nevnt i første ledd eventuelt dokumenteres på grunnlag av tilstrekkelige prøvingsmetoder.

3. På grunnlag av allment anerkjente vitenskapelige data skal stoffer som tilsettes til næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 for formålene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, være biologisk tilgjengelige i en form som menneskekroppen kan utnytte, ha en ernæringsmessig eller fysiologisk virkning og være egnet for de personene næringsmiddelet er beregnet på.
4. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 i artikkel i denne forordning kan næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning inneholde stoffene omhandlet i artikkel 1 i forordning (EF) nr. 258/97, forutsatt at disse stoffene oppfyller vilkårene for omsetning i nevnte forordning.
5. Merking og presentasjon av og reklame for næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal gi informasjon om relevant bruk av slike næringsmidler og skal ikke være villedende eller tillegge næringsmidlene evne til å forebygge, behandle eller helbrede en menneskelig sykdom eller gi inntrykk av slike egenskaper.
6. Nr. 5 skal ikke være til hinder for spredning av nyttig informasjon eller anbefalinger som utelukkende er beregnet på personer med kvalifikasjoner innen medisin, ernæring eller farmasi, eller for annet helsepersonale som har ansvar for helsepleie for mor og barn.
Artikkel 10 Tilleggskrav for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger
1. Merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal være slik at amming ikke motvirkes.
2. Merking og presentasjon av og reklame for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger skal ikke inneholde bilder av spedbarn eller andre bilder eller tekst som kan idealisere bruken av slike blandinger.

Med forbehold for første ledd er det tillatt med grafiske framstillinger for å lette identifikasjonen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og for å illustrere tilberedningsmetodene.

AVSNITT 2
Særlige krav
Artikkel 11 Særlige krav til sammensetning og informasjon
1. Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige kravene i artikkel 6 og 9 og tilleggskravene i artikkel 10 og idet det tas hensyn til relevant teknisk og vitenskapelig utvikling, ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 med hensyn til følgende:
a)de særlige kravene til sammensetning som gjelder for næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1, med unntak av kravene i dette vedlegg,
b)de særlige kravene til bruk av plantevernmidler beregnet på produksjon av næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 og rester av plantevernmidler i slike næringsmidler. De særlige kravene for næringsmiddelkategoriene nevnt i bokstav a) og b) i artikkel 1 nr. 1 og næringsmidler til spesielle medisinske formål utviklet for å dekke spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov skal ajourføres regelmessig og blant annet omfatte bestemmelser for å begrense bruk av plantevernmidler i størst mulig grad,
c)de særlige kravene til merking og presentasjon av og reklame for næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1, herunder godkjenning av ernærings- og helsepåstander i den forbindelse,
d)meldingskravene for omsetning av næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 for å lette effektivt offisielt tilsyn med slike næringsmidler, og som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene der næringsmidlene omsettes, på grunnlag av,
e)krav med hensyn til reklame og handelspraksis knyttet til morsmelkerstatninger,
f)krav med hensyn til opplysninger som skal oppgis i forbindelse med spedbarns- og småbarnskost for å sikre tilstrekkelige opplysninger om hensiktsmessige kostvaner,
g)særlige krav til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernæringsbehov, herunder krav til sammensetning og krav i forbindelse med bruk av plantevernmidler i produkter beregnet på framstilling av slike næringsmidler, rester av plantevernmidler, merking, presentasjon, reklame og salgsfremmende tiltak samt handelspraksis, alt etter relevans.

Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 20. juli 2015.

2. Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige kravene i artikkel 6 og 9 og tilleggskravene i artikkel 10 og idet det tas hensyn til relevant teknisk og vitenskapelig utvikling, herunder data framlagt av de berørte parter knyttet til innovative produkter, ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 for å ajourføre rettsaktene nevnt i nr. 1 i denne artikkel.

Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes en oppstått helsefare for forbrukerne, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 få anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i henhold til dette nummer.

Artikkel 12 Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn

Kommisjonen skal innen 20. juli 2015 og etter å ha rådført seg med Myndigheten framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om eventuell nødvendighet for særlige bestemmelser for melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på småbarn når det gjelder krav til sammensetning og merking og eventuelt andre slags krav. Kommisjonen skal i rapporten blant annet ta for seg småbarns ernæringsbehov, disse produktenes rolle i småbarns kosthold og hvorvidt disse produktene har noen ernæringsmessige fortrinn sammenlignet med et normalt kosthold for et barn som blir avvent. En slik rapport kan om nødvendig ledsages av egnede lovgivningsforslag.

Artikkel 13 Næringsmidler for idrettsutøvere

Kommisjonen skal innen 20. juli 2015 og etter å ha rådført seg med Myndigheten framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om nødvendigheten av eventuelle bestemmelser for næringsmidler beregnet på idrettsutøvere. En slik rapport kan om nødvendig ledsages av egnede lovgivningsforslag.

Artikkel 14 Tekniske retningslinjer

Kommisjonen kan vedta tekniske retningslinjer som gjør det lettere for næringsmiddelforetak, særlig SMB-er, å overholde dette kapittel og kapittel III.

KAPITTEL III
UNIONSLISTE
Artikkel 15 Unionsliste
1. Stoffer som tilhører følgende stoffkategorier, kan tilsettes i én eller flere av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 nr. 1, forutsatt at disse stoffene er tatt med på unionslisten gjengitt i vedlegget og overholder opplysningene på unionslisten i samsvar med nr. 3 i denne artikkel:
a)vitaminer,
b)mineraler,
c)aminosyrer,
d)karnitin og taurin,
e)nukleotider,
f)kolin og inostol.
2. Stoffer som er oppført på unionslisten, skal oppfylle de alminnelige kravene fastsatt i artikkel 6 og 9 og eventuelt de særlige kravene vedtatt i henhold til artikkel 11.
3. Unionslisten skal inneholde følgende opplysninger:
a)den næringsmiddelkategorien nevnt i artikkel 1 nr. 1 som stoffene som tilhører stoffkategoriene oppført i nr. 1 i denne artikkel, kan tilsettes til,
b)navn, stoffbeskrivelse og eventuelt spesifikasjon av form,
c)eventuelle vilkår for bruk av stoffet,
d)eventuelle renhetskriterier for stoffet.
4. Renhetskriterier som er fastsatt i Unionens regelverk for næringsmidler, og som gjelder for stoffene som er oppført på unionslisten, når de brukes ved framstilling av næringsmidler til andre formål enn dem som omfattes av denne forordning, skal også gjelde for disse stoffene når de brukes til formål som omfattes av denne forordning, med mindre annet er angitt i denne forordning.
5. For stoffer som er oppført på unionslisten, og som det ikke er vedtatt renhetskriterier for i Unionens regelverk for næringsmidler, gjelder allment anerkjente renhetskriterier som er anbefalt av internasjonale organer, til det er fastsatt slike kriterier.

Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale regler med strengere renhetskriterier.

6. Kommisjonen skal for å ta hensyn til den tekniske utvikling, den vitenskapelige utvikling eller forbrukervern ha myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 for stoffkategoriene oppført i nr. 1 i denne artikkel for følgende formål:
a)fjerning av en kategori av stoffer,
b)tilføyelse av en kategori av stoffer som har ernæringsmessig eller fysiologisk virkning.
7. Stoffer som tilhører kategorier som ikke er oppført i nr. 1 i denne artikkel, kan tilsettes til næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1, forutsatt at de oppfyller de alminnelige kravene fastsatt i artikkel 6 og 9 og eventuelt de særlige kravene fastsatt i henhold til artikkel 11.
Artikkel 16 Ajourføring av unionslisten
1. Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige kravene fastsatt i artikkel 6 og 9 og eventuelt de særlige kravene vedtatt i henhold til artikkel 11, og for å ta hensyn til den tekniske utvikling, den vitenskapelige utvikling og forbrukervern, ha myndighet til å vedta delegerte rettsaker i samsvar med artikkel 18 for å endre vedlegget med hensyn til følgende:
a)tilføyelse av et stoff på unionslisten,
b)fjerning av et stoff fra unionslisten,
c)tilføyelse, fjerning eller endring av opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 3.
2. Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes en oppstått helsefare, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 få anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel.
KAPITTEL IV
BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTER
Artikkel 17 Komitéframgangsmåte
1.Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning (EF) nr. 178/2002. Denne komiteen er en komité som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Dersom uttalelse fra komiteen skal innhentes etter skriftlig framgangsmåte, skal framgangsmåten avsluttes uten resultat når komiteens leder beslutter det eller et simpelt flertall av komitémedlemmene ber om det innenfor tidsfristen for å avgi uttalelse.

Artikkel 18 Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndighet til å vedta delegerte rettsakter tillegges Kommisjonen på vilkårene fastsatt i denne artikkel.
2. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 11, artikkel 15 nr. 6 og artikkel 16 nr. 1 skal tillegges Kommisjonen for en periode på fem år fra 19. juli 2013. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal ved stilltiende avtale forlenges med perioder av samme varighet, med mindre Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode.
3. Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 11, artikkel 15 nr. 6 og artikkel 16 nr. 1 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller av Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av de delegerte rettsakter som allerede har trådt i kraft.
4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette.
5. En delegert rettsakt som er vedtatt i henhold til artikkel 11, artikkel 15 nr. 6 og artikkel 16 nr. 1, skal bare tre i kraft dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har kommet med innvendinger innen to måneder fra den dagen underretning om rettsakten ble gitt Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utgangen av denne perioden på to måneder har informert Kommisjonen om at de ikke vil komme med innvendinger. Denne perioden skal forlenges med to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet.
Artikkel 19 Framgangsmåte for behandling av hastesaker
1. Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel skal tre i kraft umiddelbart og få anvendelse så lenge det ikke kommer innvendinger i samsvar med nr. 2. I meldingen til Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal det begrunnes hvorfor framgangsmåten for behandling av hastesaker er anvendt.
2. Europaparlamentet eller Rådet kan komme med innsigelser mot en delegert rettsakt etter framgangsmåten i artikkel 18 nr. 5. I så fall skal Kommisjonen snarest oppheve rettsakten etter at Europaparlamentet og Rådet har underrettet om beslutningen om innsigelse.
KAPITTEL V
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 20 Oppheving
1. Direktiv 2009/39/EF oppheves med virkning fra 20. juli 2016. Henvisninger til den opphevede rettsakten skal forstås som henvisninger til denne forordning.
2. Direktiv 92/52/EØF og forordning (EF) nr. 41/2009 oppheves med virkning fra 20. juli 2016.
3. Direktiv 96/8/EF får, med forbehold for nr. 4 første ledd, ikke anvendelse fra 20. juli 2016 på næringsmidler som presenteres som erstatning for ett eller flere måltider i det daglige kosthold.
4. Forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF oppheves fra datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 1.

I tilfelle motstrid mellom forordning (EF) nr. 953/2009, direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF og denne forordning har denne forordning forrang.

Artikkel 21 Overgangsbestemmelser
1. Næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning som ikke overholder denne forordning, men som overholder direktiv 2009/39/EF og eventuelt forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, og som bringes i omsetning eller merkes før 20. juli 2016, kan fortsatt omsettes etter nevnte dato til lagrene av slike næringsmidler er tømt.

Dersom datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 1 i denne forordning er etter 20. juli 2016, kan næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1 som overholder denne forordning og eventuelt forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, direktiv 1999/21/EF, direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF, men som ikke overholder de delegerte rettsaktene, og som bringes i omsetning eller merkes før datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene, fortsatt omsettes etter nevnte dato til lagrene av slike næringsmidler er tømt.

2. Næringsmidler som ikke er nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning, men som bringes i omsetning eller merkes i samsvar med direktiv 2009/39/EF og forordning (EF) nr. 953/2009 og eventuelt direktiv 96/8/EF og forordning (EF) nr. 41/2009 før 20. juli 2006, kan fortsatt omsettes etter nevnte dato til lagrene av slike næringsmidler er tømt.
Artikkel 22 Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse av 20. juli 2016, med følgende unntak:

-Artikkel 11, 16, 18 og 19 får anvendelse fra 19. juli 2013.
-Artikkel 15 og vedlegget til denne forordning får anvendelse fra datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 1.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Strasbourg, 12. juni 2013. 

For EuropaparlamentetFor Rådet
M. SCHULZL. CREIGHTON
PresidentPresident
 
VEDLEGG 

Unionsliste som nevnt i artikkel 15 nr. 1 

StoffKategori av næringsmiddel
Morsmelkerstatninger og tilskuddsblandingerBearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnematNæringsmidler til spesielle medisinske formålTotal kosterstatning for vektkontroll
Vitaminer
Vitamin A
retinolXXXX
retinylacetatXXXX
retinylpalmitatXXXX
betakarotenXXX
Vitamin D
kalciferolXXXX
kolekalciferolXXXX
Vitamin E
D-alfa-tokoferolXXXX
DL-alfa-tokoferolXXXX
D-alfa-tokoferylacetatXXXX
DL-alfa-tokoferylacetatXXXX
D-alfa-tokoferylsyresuksinatXX
D-alfa-tokoferylpolyetylenglykol-1000-suksinat (TPGS)X
Vitamin K
fyllokinon (fytomenadion)XXXX
Menakinon(1)XX
Vitamin C
L-askorbinsyreXXXX
natrium L-askorbatXXXX
kalsium L-askorbatXXXX
kalium L-askorbatXXXX
L-askorbyl 6-palmitatXXXX
Tiamin
tiaminhydrokloridXXXX
tiaminmononitratXXXX
Riboflavin
riboflavinXXXX
riboflavin-5'-natriumfosfatXXXX
Niacin
nikotinsyreXXXX
nikotinamidXXXX
Vitamin B6
pyridoksinhydrokloridXXXX
pyridoksin-5'-fosfatXXXX
pyridoksindipalmitatXXX
Folat
folinsyre (pteroylmonoglutaminsyre)XXXX
kalsium-L-metylfolatXX
Vitamin B12
cyanokobalaminXXXX
hydroksokobalaminXXXX
Biotin
D-biotinXXXX
Pantotensyre
kalsium-D-pantotenatXXXX
natrium-D-pantotenatXXXX
dexpantenolXXXX
Mineraler
Kalium
kaliumhydrogenkarbonatXXX
kaliumkarbonatXXX
kaliumkloridXXXX
kaliumsitratXXXX
kaliumglukonatXXXX
kaliumglyserofosfatXXX
kaliumlaktatXXXX
kaliumhydroksidXXX
kaliumsalter av fosforsyreXXX
magnesiumkaliumsitratXX
Kalsium
kalsiumkarbonatXXXX
kalsiumkloridXXXX
kalsiumsalter av sitronsyreXXXX
kalsiumglukonatXXXX
kalsiumglyserofosfatXXXX
kalsiumlaktatXXXX
kalsiumsalter av fosforsyreXXXX
kalsiumhydroksidXXXX
kalsiumoksidXXX
kalsiumsulfatXX
kalsiumbisglysinatXX
kalsiumsitratmalatXX
kalsiummalatXX
kalsium-L-pidolatXX
Magnesium
magnesiumacetatXX
magnesiumkarbonatXXXX
magnesiumkloridXXXX
magnesiumsalter av sitronsyreXXXX
magnesiumglukonatXXXX
magnesiumglyserofosfatXXX
magnesiumsalter av fosforsyreXXXX
magnesiumlaktatXXX
magnesiumhydroksidXXXX
magnesiumoksidXXXX
magnesiumsulfatXXXX
magnesium-L-aspartatX
magnesiumbisglysinatXX
magnesium-L-pidolatXX
magnesiumkaliumsitratXX
Jern
jern(II)karbonatXXX
jern(II)sitratXXXX
jern(III)ammoniumsitratXXXX
jern(II)glukonatXXXX
jern(II)fumaratXXXX
jern(III)natriumdifosfatXXX
jern(II)laktatXXXX
jern(II)sulfatXXXX
jern(II)ammoniumfosfatXX
jern(III)natrium-EDTAXX
jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)XXXX
jern(III)sakkaratXXX
jern (karbonyl + elektrolytisk + hydrogenredusert)XXX
jern(II)bisglysinatXXX
jern-L-pidolatXX
Sink
sinkacetatXXXX
sinkkloridXXXX
sinksitratXXXX
sinkglukonatXXXX
sinklaktatXXXX
sinkoksidXXXX
sinkkarbonatXX
sinksulfatXXXX
sinkbisglysinatXX
Kobber
kobberkarbonatXXXX
kobbersitratXXXX
kobberglukonatXXXX
kobbersulfatXXXX
kobberlysinkompleksXXXX
Mangan
mangankarbonatXXXX
mangankloridXXXX
mangansitratXXXX
manganglukonatXXXX
manganglyserofosfatXXX
mangansulfatXXXX
Fluorid
kaliumfluoridXX
natriumfluoridXX
Selen
natriumselenatXXX
natriumhydrogenselenittXX
natriumselenittXXX
selenanriket gjær2XX
Krom
krom(III)klorid og heksahydrat av detteXX
krom(III)sulftat og heksahydrat av detteXX
krompikolinatXX
Molybden
ammoniummolybdatXX
natriummolybdatXX
Jod
kaliumjodidXXXX
kaliumjodatXXXX
natriumjodidXXXX
natriumjodatXXX
Natrium
natriumhydrogenkarbonatXXX
natriumkarbonatXXX
natriumkloridXXX
natriumsitratXXX
natriumglukonatXXX
natriumlaktatXXX
natriumhydroksidXXX
natriumsalter av fosforsyreXXX
Bor
natriumboratXX
borsyreXX
Aminosyrer3
L-alaninXX
L-argininX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-asparaginsyreX
L-citrullinX
L-cysteinX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
Cystin4X og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-histidinX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-glutaminsyreXX
L-glutaminXX
glysinX
L-isoleucinX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-leucinX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-lysinX og dens hydrokloridX og dens hydrokloridXX
L-lysinacetatXX
L-metioninXXXX
L-ornitinXX
L-fenylalaninXXXX
L-prolinX
L-treoninXXXX
L-tryptofanXXXX
L-tyrosinXXXX
L-valinXXXX
L-serinX
L-arginin-L-aspartatX
L-lysin-L-aspartatX
L-lysin-L-glutamatX
N-acetyl-L-cysteinX
N-acetyl-L-metioninX (i produkter beregnet på personer på over ett år)
Karnitin og taurin
L-karnitinXXXX
L-karnitinhydrokloridXXXX
taurinXXX
L-karnitin-L-tartratXXX
Nukleotider
adenosin-5'-fosforsyre (AMP)XXX
natriumsalter av AMPXXX
cytidin-5'-monofosforsyre (CMP)XXX
natriumsalter av CMPXXX
guanosin-5'-fosforsyre (GMP)XXX
natriumsalter av GMPXXX
inosin-5'-fosforsyre (IMP)XXX
natriumsalter av IMPXXX
uridin-5'-fosforsyre (UMP)XXX
natriumsalter av UMPXXX
Kolin og inositol
kolinXXXX
kolinkloridXXXX
kolinbitartratXXXX
kolinsitratXXXX
inositolXXXX
1Menakinon forekommer primært som menakinon-7 og i mindre omfang som menakinon-6.
2Selenanriket gjær som er framstilt ved dyrking med forekomst av natriumselenitt som selenkilde, og som i den tørkede formen som markedsføres, inneholder høyst 2,5 mg Se/g. Den dominerende organiske formen av selen som forekommer i gjæren, er selenometionin (mellom 60 og 85 % av samlet ekstrahert selen i produktet). Innholdet av andre organiske selenforbindelser, herunder selenocystein, skal utgjøre høyst 10 % av samlet ekstrahert selen. Innholdet av uorganisk selen skal normalt utgjøre høyst 1 % av samlet ekstrahert selen.
3For aminosyrer som brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, kan bare hydroklorid som nevnes uttrykkelig, brukes. For aminosyrer som brukes i næringsmidler til særlige medisinske formål og i total kosterstatning for vektkontroll, kan eventuelt også natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsalter samt deres hydroklorider brukes.
4Ved bruk i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat kan bare formen L-cystin brukes.

Konsolidert forordning (EF) nr. 953/2009

0Tilføyd ved forskrift 15 juni 2016 nr. 659 (i kraft 20 juli 2016).

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 953/2009. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret av forordning (EU) nr. 1161/2011. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzzl er innarbeidet nedenfor. 

B Forordning (EF) nr. 953/2009

som endret ved

M1 Forordning (EU) nr. 1161/2011 

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 953/2009
av 13. oktober 2009
om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov,1 særlig artikkel 4 nr. 3,

etter samråd med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og

ut fra følgende betraktninger:

1)En rekke næringsstoffer, for eksempel vitaminer, mineraler og aminosyrer, kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov for å dekke slike behov hos de personer som slike næringsmidler er beregnet på, og/eller for å oppfylle rettslige krav fastsatt i særdirektiver vedtatt i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2009/39/EF. Listen over slike stoffer ble fastsatt ved kommisjonsforordning 2001/15/EF av 15. februar 2001 om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.2 Etter anmodning fra berørte parter er nye stoffer blitt vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, og listen bør derfor utfylles og ajourføres. Dessuten bør det innføres spesifikasjoner for visse vitaminer og mineraler for at de skal kunne identifiseres.
2)Det er verken mulig i denne forordning å definere næringsstoffer som en særlig gruppe, eller på det nåværende tidspunkt å utarbeide en uttømmende liste over alle de kategorier av næringsstoffer som kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
3)Utvalget av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov er svært stort, og de teknologiske framstillingsprosessene varierer. Utvalget av stoffer som trygt kan brukes ved framstilling av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, bør derfor være så stort som mulig for de kategorier av næringsstoffer som er oppført i denne forordning.
4)Valget av stoffer bør hovedsakelig bygge på sikkerhet og deretter på biotilgjengelighet samt organoleptiske og teknologiske egenskaper. Med mindre annet er fastsatt i bestemmelser om særlige kategorier av næringsmidler, innebærer det faktum at et stoff står på listen over stoffer som kan brukes ved framstilling av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ikke at det er nødvendig eller ønskelig å tilsette stoffet i slike næringsmidler.
5)Dersom det er ansett som nødvendig å tilsette et næringsstoff, er dette fastsatt i særlige regler i de relevante særdirektiver, eventuelt sammen med relevante mengdeangivelser.
6)Dersom det ikke finnes særlige regler, eller når det gjelder næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov som ikke omfattes av særdirektiver, bør næringsstoffer brukes for å framstille produkter som er i samsvar med definisjonen av slike produkter og dekker de særlige ernæringsbehovene til personene de er beregnet på. De berørte produktene må dessuten være trygge når de brukes i henhold til produsentens anvisninger.
7)Bestemmelsene om listen over næringsstoffer som kan brukes ved framstilling av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og av bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn, er fastsatt i kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF,3 og i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn.4 Det er derfor ikke nødvendig å gjenta disse bestemmelsene i denne forordning.
8)En rekke næringsstoffer kan også tilsettes for teknologiske formål som tilsetningsstoffer, fargestoffer, aromaer eller for andre lignende formål, herunder godkjente ønologiske framstillings- og behandlingsmåter i henhold til relevante deler av Fellesskapets regelverk. I denne forbindelse er det vedtatt spesifikasjoner for stoffene på fellesskapsplan. Disse spesifikasjonene bør få anvendelse på stoffene uansett for hvilket formål de brukes i næringsmidler.
9)Inntil det vedtas renhetskriterier for de resterende stoffene på fellesskapsplan, og for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers helse, bør allment godtatte renhetskriterier anbefalt av internasjonale organisasjoner eller organer, som Den felles FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA) og Den europeiske farmakopé (EUP), få anvendelse. Medlemsstatene bør få opprettholde nasjonale bestemmelser som fastsetter strengere renhetskriterier, uten at det berører bestemmelsene fastsatt i traktaten.
10)Visse næringsstoffer eller derivater av disse er identifisert som særlig nødvendige for framstilling av visse næringsmidler som inngår i gruppen av næringsmidler til spesielle medisinske formål, og eventuell bruk av disse bør begrenses til framstilling av slike produkter.
11)Av klarhetshensyn bør direktiv 2001/15/EF og kommisjonsdirektiv 2004/6/EF av 20. januar om unntak frå direktiv 2001/15/EF for å utsetje bruken av forbodet mot handel med visse produkt5 oppheves og erstattes med denne forordning.
12)Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen -
1EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21.
2EFT L 52 av 22.2.2001, s. 19.
3EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1.
4EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16.
5EUT L 15 av 22.1.2004, s. 31.
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, unntatt dem som omfattes av direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF.

Artikkel 2 Relevante stoffer
1. Av de stoffene som tilhører kategoriene oppført i vedlegget til denne forordning, kan bare de stoffene som er oppført i vedlegget og som er i samsvar med de eventuelle relevante spesifikasjonene, tilsettes for særlige ernæringsformål ved framstilling av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov som omfattes av direktiv 2009/39/EF.
2. Uten at det berører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/971 kan også stoffer som ikke tilhører kategoriene oppført i vedlegget til denne forordning, tilsettes for særlige ernæringsformål ved framstilling av næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
1EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1.
Artikkel 3 Generelle krav
1. Bruken av stoffer som tilsettes for særlige ernæringsformål, skal føre til at det framstilles trygge produkter som dekker de særlige ernæringsbehovene til personene de er beregnet på, i samsvar med allment godtatte vitenskapelige data.
2. På anmodning fra vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i direktiv 2009/39/EF skal produsenten eller eventuelt importøren framlegge det vitenskapelige arbeid og de data som dokumenterer at bruken av stoffene er i samsvar med nr. 1. Dersom arbeidet allerede finnes i en offentliggjort publikasjon, er det tilstrekkelig med en henvisning til denne.
Artikkel 4 Særlige krav til stoffer oppført i vedlegget
1. Bruken av stoffer oppført i vedlegget til denne forordning skal være i samsvar med eventuelle særlige bestemmelser om disse stoffene som fastsettes i særdirektiver i henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2009/39/EF.
2. Renhetskriterier som er fastsatt i Fellesskapets regelverk og som gjelder for stoffene oppført i vedlegget når de brukes ved framstilling av næringsmidler til bruk for andre formål enn dem som omfattes av denne forordning, skal også gjelde for disse stoffene når de brukes for formål som omfattes av denne forordning.
3. For stoffer oppført i vedlegget som det ikke er fastsatt renhetskriterier for i Fellesskapets regelverk, skal allment godtatte renhetskriterier anbefalt av internasjonale organer gjelde inntil Fellesskapet vedtar slike kriterier. Nasjonale regler som fastsetter strengere renhetskriterier, kan beholdes.
Artikkel 5 Oppheving

Direktiv 2001/15/EF og direktiv 2004/6/EF oppheves med virkning fra 31. desember 2009.

Artikkel 6 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2010.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. oktober 2009.

For Kommisjonen
Androulla VASSILIOU
Medlem av Kommisjonen
Vedlegg
Stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

I denne tabell menes med:

-«Næringsmidler til spesielle ernæringsformål» næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål, men unntatt morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat til spedbarn og småbarn,
-«Næringsmidler til spesielle medisinske formål» næringsmidler til spesielle medisinske formål som definert i kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål.1
1EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29.
StoffBruksvilkår
Næringsmidler til spesielle ernæringsformålNæringsmidler til spesielle medisinske formål
Kategori 1. Vitaminer
VITAMIN A
retinolx
retinylacetatx
retinylpalmitatx
betakarotenx
VITAMIN D
kolekalsiferolx
kalsiferolx
VITAMIN E
D-alfa-tokoferolx
DL-alfa-tokoferolx
D-alfa-tokoferylacetatx
DL-alfa-tokoferylacetatx
D-alfa-tokoferylsyresuksinatx
D-alfa-tokoferylpolyetylenglykol-1000-suksinat (TPGS)x
VITAMIN K
fyllokinon (fytomenadion)x
menakinon1x
VITAMIN B1
tiaminhydrokloridx
tiaminmononitratx
VITAMIN B2
riboflavinx
riboflavin-5'-natriumfosfatx
NIACIN
nikotinsyrex
nikotinamidx
PANTOTENSYRE
Kalsium-D-pantotenatx
Natrium-D-pantotenatx
dekspantenolx
VITAMIN B6
pyridoksinhydrokloridx
pyridoksin-5'-fosfatx
pyridoksindipalmitatx
FOLACIN
pteroylmonoglutaminsyrex
kalsium-L-metylfolatx
VITAMIN B12
cyanokobalaminx
hydroksokobalaminx
BIOTIN
D-biotinx
VITAMIN C
L-askorbinsyrex
natrium L-askorbatx
kalsium L-askorbatx
kalium L-askorbatx
L-askorbyl 6-palmitatx
Kategori 2. Mineraler
KALSIUM
kalsiumkarbonatx
kalsiumkloridx
kalsiumsalter av sitronsyrex
kalsiumglukonatx
kalsiumglyserofosfatx
kalsiumlaktatx
kalsiumsalter av ortofosforsyrex
kalsiumhydroksidx
kalsiumoksidx
kalsiumsulfatx
kalsiumbisglysinatx
kalsiumsitratmalatx
kalsiummalatx
kalsium-L-pidolatx
MAGNESIUM
magnesiumacetatx
magnesiumkarbonatx
magnesiumkloridx
magnesiumsalter av sitronsyrex
magnesiumglukonatx
magnesiumglyserofosfatx
magnesiumsalter av ortofosforsyrex
magnesiumlaktatx
magnesiumhydroksidx
magnesiumoksidx
magnesiumsulfatx
magnesium-L-aspartatx
magnesiumbisglysinatx
magnesium-L-pidolatx
magnesiumkaliumsitratx
JERN
jern(II)karbonatx
jern(II)sitratx
jern(III)ammoniumsitratx
jernglukonatx
jern(II)fumaratx
jern(III)natriumdifosfatx
jernlaktatx
jern(II)sulfatx
M1
jern(II)ammoniumfosfat
x
jern(III)natrium-EDTAxM1
jern(III)difosfat (jernpyrofosfat)x
jern(III)sakkaratx
jern (karbonyl + elektrolytisk + hydrogenredusert)x
jernbisglysinatx
jern-L-pidolatx
KOBBER
kobberkarbonatx
kobbersitratx
kobberglukonatx
kobbersulfatx
kobberlysinkompleksx
JOD
kaliumjodidx
kaliumjodatx
natriumjodidx
natriumjodatx
SINK
sinkacetatx
sinkkloridx
sinksitratx
sinkglukonatx
sinklaktatx
sinkoksidx
sinkkarbonatx
sinksulfatx
sinkbisglysinatx
MANGAN
mangankarbonatx
mangankloridx
mangansitratx
manganglukonatx
manganglyserofosfatx
mangansulfatx
NATRIUM
natriumhydrogenkarbonatx
natriumkarbonatx
natriumkloridx
natriumsitratx
natriumglukonatx
natriumlaktatx
natriumhydroksidx
natriumsalter av ortofosforsyrex
KALIUM
kaliumhydrogenkarbonatx
kaliumkarbonatx
kaliumkloridx
kaliumsitratx
kaliumglukonatx
kaliumglyserofosfatx
kaliumlaktatx
kaliumhydroksidx
kaliumsalter av ortofosforsyrex
magnesiumkaliumsitratx
SELEN
natriumselenatx
natriumhydrogenselenittx
natriumselenittx
selenanriket gjær2x
KROM (III)
krom(III)klorid og heksahydrat av dettex
krom(III)sulftat og heksahydrat av dettex
M1
krompikolinat
xM1
MOLYBDEN (VI)
ammoniummolybdatx
natriummolybdatx
FLUOR
kaliumfluoridx
natriumfluoridx
BOR
natriumboratx
borsyrex
Kategori 3. Aminosyrer
L-alaninx
L-argininx
L-asparaginsyrex
L-citrulinx
L-cysteinx
cystinx
L-histidinx
L-glutaminsyrex
L-glutaminx
glysinx
L-isoleucinx
L-leucinx
L-lysinx
L-lysinacetatx
L-metioninx
L-ornitinx
L-fenylalaninx
L-prolinx
L-treoninx
L-tryptofanx
L-tyrosinx
L-valinx
L-serinx
L-arginin-L-aspartatx
L-lysin-L-aspartatx
L-lysin-L-glutamatx
N-acetyl-L-cysteinx
N-acetyl-L-metioninx i produkter beregnet på personer på over ett år
Når det gjelder aminosyrer, kan eventuelt også natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsalter samt hydroklorider av disse brukes.
Kategori 4. Karnitin og taurin
L-karnitinx
L-karnitinhydrokloridx
taurinx
L-karnitin-L-tartratx
Kategori 5. Nukleotider
adenosin-5'-fosforsyre (AMP)x
natriumsalter av AMPx
cytidin-5'-monofosforsyre (CMP)x
natriumsalter av CMPx
guanosin-5'-fosforsyre (GMP)x
natriumsalter av GMPx
inosin-5'-fosforsyre (IMP)x
natriumsalter av IMPx
uridin-5'-fosforsyre (UMP)x
natriumsalter av UMPx
Kategori 6. Kolin og inositol
kolinx
kolinkloridx
kolinbitartratx
kolinsitratx
inositolx
1Menakinon forekommer hovedsakelig som menakinon-7 og, i mindre omfang, menakonin-6.
2Selenanriket gjær som er framstilt ved dyrking med forekomst av natriumselenitt som selenkilde, og som i den tørkede formen som markedsføres, inneholder høyst 2,5 mg Se/g. Den dominerende arten av organisk selen som forekommer i gjæren, er selenometionin (mellom 60 og 85 % av den samlede mengden ekstrahert selen i produktet). Innholdet av andre forbindelser med organisk selen, herunder selenocystein, skal utgjøre høyst 10 % av den samlede mengden ekstrahert selen. Innholdet av uorganisk selen skal vanligvis utgjøre høyst 1 % av den samlede mengden ekstrahert selen.

Forordning (EU) 2016/128

0Tilføyd ved forskrift 21 juli 2016 nr. 941.

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EU) 2016/128. Dette er grunnrettsakten. Alle endringer av grunnrettsakten og de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg II kapittel XII nr. 77a er innarbeidet nedenfor.

B Forordning (EU) 2016/128

► EØS-tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 77a 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/128
av 25. september 2015
om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om næringsmidler til spesielle medisinske formål 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009,1 særlig artikkel 11 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1)I kommisjonsdirektiv 1999/21/EF2 er det fastsatt harmoniserte regler for næringsmidler til spesielle medisinske formål innenfor rammen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF.3
2)Direktiv 2009/39/EF og 1999/21/EF oppheves ved forordning (EF) nr. 609/2013. Nevnte forordning fastsetter alminnelige sammensetnings- og informasjonskrav for forskjellige typer næringsmidler, herunder næringsmidler til spesielle medisinske formål. Kommisjonen skal vedta bestemte sammensetnings- og informasjonskrav for næringsmidler til spesielle medisinske formål, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i direktiv 1999/21/EF.
3)Næringsmidler til spesielle medisinske formål er utviklet i nært samarbeid med helsepersonell som en ernæringskilde for pasienter som er rammet av eller underernært på grunn av en bestemt diagnostisert sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand som gjør det umulig eller svært vanskelig for pasientene å oppfylle sine ernæringsmessige behov gjennom konsum av andre næringsmidler. Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal derfor brukes bare under medisinsk tilsyn, som kan føres med bistand fra annet kvalifisert helsepersonell.
4)Sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål kan variere betydelig avhengig blant annet av hvilken sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand produktet er beregnet for kostholdsbehandling av, pasientenes alder og stedet der de mottar helsetjenester, og produktets tiltenkte bruk. Et næringsmiddel til spesielle medisinske formål kan særlig klassifiseres i ulike kategorier avhengig av om det har en standardsammensetning eller en næringsstoffsammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand, og om det utgjør den eneste ernæringskilden for personene det er beregnet på.
5)På grunn av det store mangfoldet av næringsmidler til spesielle medisinske formål, den raske utviklingen i den vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn for disse næringsmidlene, og behovet for å sikre tilstrekkelig fleksibilitet til å utvikle nyskapende produkter, er det ikke hensiktsmessig å fastsette nærmere regler for sammensetning av slike næringsmidler. Det er imidlertid viktig å fastsette prinsipper og særlige krav for å sikre at de er trygge, fordelaktige og virkningsfulle for målgruppen, på grunnlag av allment aksepterte vitenskapelige data.
6)Særlig bør den ernæringsmessige sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, være basert på sammensetningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for å ta hensyn spedbarns særlige ernæringsmessige behov. Ettersom morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger er beregnet på friske spedbarn, bør det imidlertid gis unntak for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, når dette er nødvendig for den planlagte bruken av produktet.
7)Det er viktig å fastsette grunnleggende regler for innholdet av vitaminer og mineraler i næringsmidler til spesielle medisinske formål for å sikre fri omsetning av produkter som har forskjellig sammensetning, og for å sikre forbrukervernet. Slike regler bør være basert på reglene i direktiv 1999/21/EF som hittil har utgjort en tilstrekkelig ramme for næringsmidler til spesielle medisinske formål. Reglene bør omfatte laveste og høyeste mengder for produkter som anses å være ernæringsmessig heldekkende for pasientens ernæringsmessige behov, og bare høyeste mengder for produkter som anses å ikke være ernæringsmessig heldekkende, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tilsiktede bruk.
8)I henhold til forordning (EU) nr. 609/2013 skal Kommisjonen vedta bestemmelser om begrensning av eller forbud mot bruk av pesticider og om rester av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov. Det er tidkrevende å vedta bestemmelser som er i samsvar med gjeldende vitenskapelig kunnskap, ettersom Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet må foreta en omfattende vurdering av en rekke aspekter, herunder om de toksikologiske referanseverdiene er hensiktsmessige for spedbarn og småbarn.
9)Direktiv 1999/21/EF inneholder ikke slike bestemmelser. Imidlertid er særlige krav til næringsmidler for friske spedbarn og småbarn for tiden fastsatt i kommisjonsdirektiv 2006/125/EF4 og 2006/141/EF5 på grunnlag av to uttalelser fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler (SCF) av 19. september 19976 og 4. juni 1998.7
10)Ettersom denne delegerte forordning i henhold til forordning (EU) nr. 609/2013 skal vedtas innen 20. juli 2015, bør relevante gjeldende krav i direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF overføres på dette stadiet. Det er imidlertid hensiktsmessig å bruke terminologien i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009.8
11)I henhold til føre-var-prinsippet er det fastsatt en svært lav grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg for alle pesticider. I tillegg er det fastsett strengere begrensninger for et lite antall pesticider eller metabolitter av pesticider der selv en grenseverdi for rester på 0,01 mg/kg i de verst tenkelige tilfeller kan føre til en eksponering som overskrider akseptabelt daglig inntak (ADI) for spedbarn og småbarn.
12)Et forbud mot bruk av visse pesticider vil ikke nødvendigvis sikre at næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov, er fri for disse pesticidene, ettersom noen pesticider er persistente i miljøet og næringsmidler kan inneholde rester av dem. Disse pesticidene anses derfor for ikke å ha blitt brukt dersom restene ligger under et visst nivå.
13)Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal overholde europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011.9 Av hensyn til de særlige egenskapene hos næringsmidler til spesielle medisinske formål bør tillegg til og unntak fra disse alminnelige reglene fastsettes ved denne forordning.
14)Det bør være obligatorisk å framlegge all informasjon som er nødvendig for å sikre korrekt bruk av næringsmidler til spesielle medisinske formål. Denne informasjonen bør omfatte informasjon om egenskaper og kjennetegn i forbindelse med blant annet spesifikk bearbeiding og utforming, ernæringsmessig sammensetning og begrunnelsen for at produktet er nyttig for sitt spesifikt tiltenkte formål. Slik informasjon bør ikke anses som ernærings- og helsepåstander i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006.10
15)Næringsdeklarasjonen til næringsmidler til spesielle medisinske formål er avgjørende for å sikre riktig bruk, både for pasienter som inntar næringsmiddelet, og for helsepersonell som anbefaler bruk av det. Av den grunn, og for å gi mer informasjon til pasienter og helsepersonell, bør næringsdeklarasjonen omfatte flere opplysninger enn dem som kreves ved forordning (EU) nr. 1169/2011. I tillegg bør unntaket fastsatt i nr. 18 i vedlegg V til forordning (EU) nr. 1169/2011 ikke få anvendelse, og næringsdeklarasjonen bør være obligatorisk for alle næringsmidler til spesielle medisinske formål uavhengig av pakningens eller beholderens størrelse.
16)Forbrukere av næringsmidler til spesielle medisinske formål har andre ernæringsmessige behov enn befolkningen generelt. Angivelse av informasjon om energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i næringsmidler til spesielle medisinske formål som en prosentdel av referanseverdiene for daglig inntak fastsatt i forordning (EU) nr. 1169/2011 vil kunne villede forbrukerne og bør derfor ikke være tillatt.
17)Det vil ikke være hensiktsmessig å bruke ernærings- og helsepåstander som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006, for å fremme næringsmidler til spesielle medisinske formål, ettersom forbrukerne av slike produkter er pasienter med en sykdom, lidelse eller tilstand som derfor ikke er en del av den alminnelige friske befolkningen. I tillegg skal næringsmidler til spesielle medisinske formål brukes bare under medisinsk tilsyn, og konsum av slike produkter bør ikke fremmes gjennom bruk av ernærings- og helsepåstander rettet direkte mot forbrukere. Bruk av ernærings- og helsepåstander bør derfor ikke tillates for næringsmidler til spesielle medisinske formål.
18)I tidligere år er et økende antall produkter brakt i omsetning som næringsmidler til spesielle medisinske formål utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov. Disse produktene markedsføres iblant med metoder som er rettet direkte mot forbrukere, og som ikke er underlagt begrensningene i henhold til Unionens regelverk som får anvendelse på morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. For å unngå eventuelt misbruk knyttet til feilklassifisering av produkter, redusere uklarhet for forbrukerne om egenskapene til de ulike produktene som tilbys, og sikre rettferdig konkurranse virker det hensiktsmessig å innføre ytterligere begrensninger for merking, presentasjon, reklame, salgsfremmende tiltak og handelspraksis for næringsmidler til spesielle medisinske formål utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov. Disse restriksjonene bør tilsvare dem som gjelder for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger for friske spedbarn, justert med hensyn til tiltenkt bruk av produktet og uten at det berører behovet for å gi næringsmiddelopplysninger til pasienter og helsepersonell for å sikre riktig bruk av produktet. Ettersom næringsmidler til spesielle medisinske formål skal brukes bare under medisinsk tilsyn, bør disse begrensningene ikke gjøre det vanskeligere for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak å kommunisere med helsepersonell, og det bør være mulig for helsepersonell å vurdere ulike produkters egnethet for den tilsiktede bruken.
19)I henhold til artikkel 17 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/200211 skal medlemsstatene håndheve næringsmiddelregelverket og overvåke og kontrollere at de relevante kravene i næringsmiddelregelverket overholdes av driftsansvarlige for næringsmiddel- og fôrforetak i alle ledd av produksjon, bearbeiding og distribusjon. For å gjøre det lettere å føre effektiv offentlig kontroll med næringsmidler til spesielle medisinske formål bør driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som bringer næringsmidler til spesielle medisinske formål i omsetning, framlegge for vedkommende nasjonale myndigheter en modell av etiketten som brukes og all relevant informasjon som er nødvendig for å dokumentere at bestemmelsene i denne forordning overholdes, med mindre medlemsstatene har et annet effektivt kontrollsystem.
20)For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak mulighet til å tilpasse seg de nye kravene bør denne forordning få anvendelse tre år etter ikrafttredelsen. Med tanke på antallet og betydningen av de nye kravene til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, bør denne forordning få anvendelse på slike produkter fire år etter ikrafttredelsen –
1EUT L 181 av 29.6.2013, s. 35.
2Kommisjonsdirektiv 1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til spesielle medisinske formål (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29).
3Europaparlaments- og rådsforordning 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21).
4Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn (EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16).
5Kommisjonsdirektiv 2006/141/EF av 22. desember 2006 om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og om endring av direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1).
6«Opinion of the Scientific Committee for Food on a maximum residue limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children» (avgitt 19. september 1997).
7«Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food expressed on the 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children» (vedtatt av SCF 4. juni 1998).
8Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1).
9Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddelopplysninger til forbrukerne, om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om oppheving av kommisjonsdirektiv 87/250/EØF, rådsdirektiv 90/496/EØF, kommisjonsdirektiv 1999/10/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, kommisjonsdirektiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18).
10Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9).
11Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1).
 

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1 Omsetning

Næringsmidler til spesielle medisinske formål kan bringes i omsetning bare dersom de oppfyller kravene i denne forordning.

Artikkel 2 Krav til sammensetning
1. Næringsmidler til spesielle medisinske formål klassifiseres i følgende tre kategorier:
a)ernæringsmessig heldekkende næringsmidler med en standardisert næringsstoffsammensetning som når de brukes i samsvar med produsentens anvisninger, kan utgjøre den eneste ernæringskilden for personene de er beregnet på,
b)ernæringsmessig heldekkende næringsmidler med en næringsstoffsammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand, og som når de brukes i samsvar med produsentens anvisninger, kan utgjøre den eneste ernæringskilden for personene de er beregnet på,
c)næringsmidler som ikke er ernæringsmessig heldekkende, med en standardisert sammensetning eller en næringsstoffsammensetning som er særlig tilpasset en sykdom, lidelse eller medisinsk tilstand, og som ikke egner seg som eneste ernæringskilde.

Næringsmidlene nevnt i første ledd bokstav a) og b) kan også brukes som en delvis erstatning av eller et tilskudd til pasientens kost.

2. Sammensetningen av næringsmidler til spesielle medisinske formål skal bygge på forsvarlige medisinske og ernæringsmessige prinsipper. Bruk av næringsmidlene i samsvar med produsentens anvisninger skal være trygt og fordelaktig og effektivt oppfylle de særlige ernæringsmessige behovene til målgruppen, noe som skal dokumenteres av allment aksepterte vitenskapelige data.
3. Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I del A.

Andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal oppfylle kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I del B.

4. Kravene til sammensetning fastsatt i vedlegg I får anvendelse på næringsmidler til spesielle medisinske formål som markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger.
Artikkel 3 Krav med hensyn til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov
1. I denne artikkel menes med «rest» rester av et aktivt stoff som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 som brukes i et plantevernmiddel som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i nevnte forordning, herunder det aktive stoffets metabolitter og nedbrytings- eller reaksjonsprodukter.
2. Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov, skal ikke inneholde rester i mengder som overstiger 0,01 mg/kg per aktivt stoff.

Disse grenseverdiene skal bestemmes ved hjelp av allment anerkjente standardiserte analysemetoder.

3.Som unntak fra nr. 2 får grenseverdiene for rester angitt i vedlegg II anvendelse på de aktive stoffene som er oppført i nevnte vedlegg.
4.Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov, skal produseres bare på grunnlag av landbruksprodukter som er produsert uten bruk av plantevernmidler som inneholder aktive stoffer oppført i vedlegg III.

Ved kontroll anses plantevernmidler som inneholder aktive stoffer oppført i vedlegg III, for ikke å ha blitt brukt dersom restene av dem ikke overskrider 0,003 mg/kg.

5.Verdiene nevnt i nr. 2, 3 og 4 får anvendelse på næringsmidler til spesielle medisinske formål som markedsføres som bruksklare eller bruksklare etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger.
Artikkel 4 Næringsmiddelets betegnelse

Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal ha betegnelsene fastsatt i vedlegg IV.

Artikkel 5 Spesifikke krav til næringsmiddelopplysninger
1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal næringsmidler til spesielle medisinske formål oppfylle kravene i forordning (EU) nr. 1169/2011.
2. I tillegg til de obligatoriske opplysningene nevnt i artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal følgende være supplerende obligatoriske opplysninger for næringsmidler til spesielle medisinske formål:
a)en merknad om at produktet skal brukes bare under medisinsk tilsyn,
b)en merknad om at produktet er egnet til bruk som eneste kilde til ernæring,
c)ved behov en merknad om at produktet er beregnet på et bestemt aldersgruppe,
d)ved behov en merknad om at inntak av produktet utgjør en helsefare for personer som ikke er rammet av sykdommen, lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er beregnet på,
e)angivelsen «Til kostholdsbehandling av» etterfulgt av sykdommen, lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er beregnet på,
f)ved behov en merknad om tilstrekkelige forholdsregler og kontraindikasjoner,
g)en beskrivelse av egenskapene og/eller kjennetegnene som gjør produktet nyttig i forbindelse med kostholdsbehandling av sykdommen, lidelsen eller den medisinsk tilstanden som produktet er beregnet på, særlig som kan være knyttet til den spesifikke bearbeidingen og utformingen, næringsstoffer der innholdet er blitt økt, redusert, fjernet eller på annen måte endret, og begrunnelsen for å bruke produktet,
h)ved behov en advarsel om at produktet ikke er til parenteral bruk,
i)ved behov veiledning om riktig tilberedning, bruk og lagring av produktet etter åpning av beholderen.

Opplysningene nevnt i bokstav a)–d) skal innledes med ordet «Viktig» eller en tilsvarende formulering.

3. Artikkel 13 nr. 2 og 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får også anvendelse på de supplerende obligatoriske opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
Artikkel 6 Særlige krav til næringsdeklarasjon
1. I tillegg til informasjonen nevnt i artikkel 30 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal den obligatoriske næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål omfatte følgende:
a)mengden av hvert mineral og vitamin som er oppført i vedlegg I til denne forordning, og som produktet inneholder,
b)mengden av bestanddeler av protein, karbohydrat, fett og/eller andre næringsstoffer og deres bestanddeler, dersom informasjon om dette er nødvendig for riktig og tiltenkt bruk av produktet,
c)ved behov informasjon om produktets osmolalitet eller osmolaritet,
d)informasjon om opprinnelsen til og arten av proteinet og/eller proteinhydrolysatene produktet inneholder.
2. Som unntak fra artikkel 30 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal informasjonen som inngår i den obligatoriske næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål, ikke gjentas på merkingen.
3. Næringsdeklarasjonen skal være obligatorisk for alle næringsmidler til spesielle medisinske formål uavhengig av størrelsen på emballasjen eller beholderens største overflate.
4. Artikkel 31–35 i forordning (EU) nr. 1169/2011 får anvendelse på alle næringsstoffer som inngår i næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål.
5. Som unntak fra artikkel 31 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i næringsmidler til spesielle medisinske formål angis for næringsmiddelet slik det selges, og eventuelt for bruksklart produkt etter tilberedning i samsvar med produsentens anvisninger.
6. Som unntak fra artikkel 32 nr. 3 og 4 i forordning (EU) nr. 1169/2011 skal energiinnholdet og mengden av næringsstoffer i næringsmidler til spesielle medisinske formål ikke uttrykkes i prosent av referanseinntakene fastsatt i vedlegg XIII til nevnte forordning.
7. Opplysningene som inngår i næringsdeklarasjonen for næringsmidler til spesielle medisinske formål og ikke er oppført i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011, skal angis etter den mest relevante posten fra vedlegget som de tilhører eller er bestanddeler av.

Opplysninger som ikke er oppført i vedlegg XV til forordning (EU) nr. 1169/2011 og ikke tilhører eller ikke er bestanddeler av postene i nevnte vedlegg, skal angis i næringsdeklarasjonen etter den siste posten fra vedlegget.

Mengden natrium skal angis på samme sted som andre mineraler og kan gjentas ved siden av angivelsen av saltinnholdet som følger: «Salt: X g (herav natrium: Y mg)».

Artikkel 7 Ernærings- og helsepåstander

Det skal ikke framsettes ernærings- og helsepåstander om næringsmidler til spesielle medisinske formål.

Artikkel 8 Særlige krav til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov
1. Alle obligatoriske opplysninger om næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal gis på et språk som lett kan forstås av forbrukerne.
2. Merking og presentasjon av og reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal ikke inneholde bilder av spedbarn eller andre bilder eller tekst som kan idealisere bruken av produktet.

Det skal imidlertid være tillatt å bruke grafiske framstillinger som gjør det lettere å identifisere produktet, og som illustrerer tilberedningsmetodene.

3. Merking og presentasjon av og reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal særlig med hensyn til tekst, bilder og farger være utformet slik at forbrukerne lett kan skille mellom slike produkter og morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, slik at det ikke er noen fare for forveksling.
4. Reklame for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal begrenses til spesialpublikasjoner om spedbarnspleie og vitenskapelige publikasjoner.

Medlemsstatene kan ytterligere begrense eller forby reklame. Reklamen skal inneholde bare informasjon av vitenskapelig og faktisk karakter.

Første og annet ledd skal ikke være til hinder for spredning av informasjon utelukkende beregnet på helsepersonell.

5. På utsalgssteder skal det ikke reklameres for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, og det skal ikke foregå utdeling av prøver eller noen annen form for salgsfremmende tiltak direkte overfor forbrukeren på detaljistnivå, som f.eks. spesialutstillinger, rabattkuponger, premier eller salgskampanjer, tapsgivende tilbud og lokketilbud.
6. Produsenter og forhandlere av næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal ikke dele ut gratis eller prisnedsatte produkter, prøver eller andre salgsfremmende gaver direkte til publikum, gravide, mødre eller medlemmer av deres familie.
Artikkel 9 Melding

Når næringsmidler til spesielle medisinske formål bringes i omsetning, skal den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket underrette vedkommende myndighet i hver medlemsstat der det berørte produktet blir markedsført, om hvilken informasjon som finnes på etiketten, ved å sende inn en modell av produktets etikett og eventuelle annen informasjon som vedkommende myndighet med rimelighet kan anmode om for å bekrefte at bestemmelsene i denne forordning overholdes, med mindre en medlemsstat unntar den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket fra denne forpliktelsen i henhold til en nasjonal ordning som sikrer effektiv offentlig kontroll av det aktuelle produktet.

Artikkel 10 Direktiv 1999/21/EF

I samsvar med artikkel 20 nr. 4 i forordning (EF) nr. 609/2013 oppheves direktiv 1999/21/EF med virkning fra 22. februar 2019. Direktiv 1999/21/EF får fortsatt anvendelse fram til 21. februar 2020 på næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov.

Henvisninger til direktiv 1999/21/EF i andre rettsakter skal forstås som henvisninger til denne forordning i samsvar med ordningen fastsatt i første ledd.

Artikkel 11 Ikrafttredelse og anvendelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 22. februar 2019, med unntak av for næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, som den får anvendelse på fra 22. februar 2020.

Ved anvendelsen av artikkel 21 nr. 1 annet ledd i forordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal den senere datoen nevnt i annet ledd i denne artikkel anses som anvendelsesdatoen.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. september 2015.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
VEDLEGG I
KRAV TIL SAMMENSETNING NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 3
DEL A
Næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov
1.Produktene som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal inneholde vitaminene og mineralene som er angitt i tabell 1.
2.Produktene som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) som er utviklet for å oppfylle spedbarns spesielle ernæringsmessige behov, skal inneholde vitaminene og mineralene som er angitt i tabell 1, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tilsiktede bruk.
3.Grenseverdier for vitaminer og mineraler i produktene som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) som er utviklet for å oppfylle spedbarns spesielle ernæringsmessige behov, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 1, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tilsiktede bruk.
4.Dersom det ikke er i strid med kravene som følger av den tilsiktede bruken, skal næringsmidler som er utviklet for å oppfylle spedbarns spesielle ernæringsmessige behov, være i samsvar med bestemmelsene om andre næringsstoffer som gjelder for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127.12
12Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/127 av 25. september 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og med hensyn til kravene til informasjon om spedbarns- og småbarnskost (EUT L 25 av 2.2.2016, s. 1).
Tabell 1
Innhold av vitaminer og mineraler i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov
Per 100 kJPer 100 kcal
MinstHøystMinstHøyst
Vitaminer
Vitamin A (μg-RE)116,74370180
Vitamin D (μg)0,480,7223
Vitamin K (μg)0,246125
Vitamin C (mg)0,967,2430
Tiamin (μg)9,67240300
Riboflavin (μg)14,310760450
Vitamin B6 (μg)4,87220300
Niacin (mg)20,10,720,43
Folat (μg-DFE)33,611,41547,6
Vitamin B12 (μg)0,020,120,10,5
Pantotensyre (mg)0,10,480,42
Biotin (μg)0,244,8120
Vitamin E (mg α-tokoferol)40,141,20,65
Mineraler
Natrium (mg)614,32560
Klorid (mg)14,338,260160
Kalium (mg)19,138,280160
Kalsium (mg)5126050250
Fosfor (mg)662425100
Magnesium (mg)1,23,6515
Jern (mg)0,070,60,32,5
Sink (mg)0,120,60,52,4
Kobber (μg)14,32960120
Jod (μg)3,68,41535
Selen (μg)0,72238,6
Mangan (μg)0,24241100
Krom (μg)2,410
Molybden (μg)3,314
Fluorid (μg)47,8200
1Preformert vitamin A. RE = alle transretinolekvivalenter.
2Preformert niacin.
3Kostfolatekvivalent: 1 μg DFE = 1 μg kostfolat = 0,6 μg folsyre fra folsyre fra næringsmidler til spesielle medisinske formål.
4Basert på vitamin E-aktiviteten i RRR-α-tokoferol.
5Molarforholdet mellom kalsium og tilgjengelig fosfor skal ikke være mindre enn 1 eller større enn 2.
6Totalfosfor.
DEL B
Andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov
1.Andre produkter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov, skal inneholde vitaminene og mineralene som er angitt i tabell 2.
2.Andre produkter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns spesielle ernæringsmessige behov, skal inneholde vitaminene og mineralene som er angitt i tabell 2, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tilsiktede bruk.
3.Grenseverdier for vitaminer og mineraler i andre produkter som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns spesielle ernæringsmessige behov, skal ikke overstige verdiene angitt i tabell 2, med forbehold for endringer av ett eller flere av disse næringsstoffene som kan være nødvendige på grunn av produktets tilsiktede bruk.
Tabell 2
Innhold av vitaminer og mineraler i andre næringsmidler til spesielle medisinske formål enn dem som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov
Per 100 kJPer 100 kcal
MinstHøystMinstHøyst
Vitaminer
Vitamin A (μg-RE)8,44335180
Vitamin D (μg)0,120,65/0,7510,52,5/31
Vitamin K (μg)0,8553,520
Vitamin C (mg)0,545,252,2522
Tiamin (mg)0,0150,120,060,5
Riboflavin (mg)0,020,120,080,5
Vitamin B6 (μg)0,020,120,080,5
Niacin (mg NE)0,220,750,93
Folsyre (μg)2,512,51050
Vitamin B12 (μg)0,0170,170,070,7
Pantotensyre (mg)0,0350,350,151,5
Biotin (μg)0,181,80,757,5
Vitamin E (mg α-TE)0,5/g flerumettede fettsyrer uttrykt som linolsyre, men aldri under 0,1 mg per 100 tilgjengelige kJ0,750,5/g flerumettede fettsyrer uttrykt som linolsyre, men aldri under 0,5 mg per 100 tilgjengelige kcal3
Mineraler
Natrium (mg)7,24230175
Klorid (mg)7,24230175
Kalium (mg)197080295
Kalsium (mg)8,4/12142/60135/501175/2501
Fosfor (mg)7,2193080
Magnesium (mg)1,867,525
Jern (mg)0,120,50,52
Sink (mg)0,120,360,51,5
Kobber (μg)1512560500
Jod (μg)1,558,46,535
Selen (μg)0,62,52,510
Mangan (mg)0,0120,120,050,5
Krom (μg)0,33,61,2515
Molybden (μg)0,844,33,518
Fluorid (mg)0,050,2
1For produkter beregnet på barn i alderen ett til ti år.
VEDLEGG II
AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 3
Stoffets kjemiske betegnelseGrenseverdi for rester
(mg/kg)
Kadusafos0,006
Demeton-S-metyl/demeton-S-metylsulfon/oksydemeton-metyl (hver for seg eller sammen, uttrykt som demeton-S-metyl)0,006
Etoprofos0,008
Fipronil (summen av fipronil og fipronil-desulfinyl, uttrykt som fipronil)0,004
Propineb/propylentiourea (summen av propineb og propylentiourea)0,006
VEDLEGG III
AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 3 NR. 4
Stoffets kjemiske betegnelse (definisjon av rest)
Aldrin og dieldrin, uttrykt som dieldrin
Disulfoton (summen av disulfoton, disulfotonsulfoksid og disulfotonsulfon, uttrykt som disulfoton)
Endrin
Fensulfotion (summen av fensulfotion, dets oksygenanalog og deres sulfoner, uttrykt som fensulfotion)
Fentin, uttrykt som trifenyltinnkation
Haloksyfop (summen av haloksyfop, dets salter og estere, herunder konjugater, uttrykt som haloksyfop)
Heptaklor og trans-heptaklorepoksid, uttrykt som heptaklor
Heksaklorbenzen
Nitrofen
Ometoat
Terbufos (summen av terbufos, dets sulfoksid og sulfon, uttrykt som terbufos)
VEDLEGG IV
BETEGNELSE NEVNT I ARTIKKEL 4

Næringsmidler til spesielle medisinske formål skal henholdsvis ha følgende betegnelser:

-på bulgarsk: «Xрани за cпeциални мeдицинcки цeли»,
-på spansk: «Alimento para usos médicos especiales»,
-på tsjekkisk: «Potravina pro zvláštní lékařské účely»,
-på dansk: «Fødevare til særlige medicinske formål»,
-på tysk: «Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)»,
-på estisk: «Meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toit»,
-på gresk: «Tρóφιμα για ειδικoύς ιατρικoύς σκoπoύς»,
-på engelsk: «Food for special medical purposes»,
-på fransk: «Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales»,
-på kroatisk: «Hrana za posebne medicinske potrebe»,
-på italiensk: «Alimento a fini medici speciali»,
-på latvisk: «Ípašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika»,
-på litauisk: «Specialios medicininės paskirties maisto produktai»,
-på ungarsk: «Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer»,
-på maltesisk: «Ikel għal skopijiet mediċi speċjali»,
-på nederlandsk: «Voeding voor medisch gebruik»,
-på polsk: «Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego»,
-på portugisisk: «Alimento para fins medicinais específicos»,
-på rumensk: «Alimente destinate unor scopuri medicale speciale»,
-på slovakisk: «Potraviny na osobitné lekárske účely»,
-på slovensk: «Živila za posebne zdravstvene namene»,
-på finsk: «Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike (kliininen ravintovalmiste)»,
-på svensk: «Livsmedel för speciella medicinska ändamål».

EØS-tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 77a

på islandsk: «Matvæli til nota í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi»

på norsk: «Næringsmiddel til spesielle medisinske formål»

EØS-tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 77a