Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler

DatoFOR-2014-01-16-34
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 1
Ikrafttredelse16.01.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort24.01.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om transfettsyrer i næringsmidler

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. januar 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

§ 1.Formål

Denne forskriften skal bidra til å fremme helse i befolkningen ved å begrense innholdet av industrielt framstilte transfettsyrer i næringsmidler.

§ 2.Virkeområde

Denne forskriften gjelder fettstoffer og næringsmidler som inneholder fettstoffer.

Forskriften gjelder likevel ikke naturlig forekommende innhold av transfettsyrer i animalske fettstoffer, eller produkter som er særlig regulert i annen lovgivning.

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)transfettsyrer: fettsyrer med minst én ikke-konjugert (dvs. atskilt av minst én metylengruppe) karbon-karbon-dobbeltbinding i transkonfigurasjonen.
b)sluttforbruker: den endelige forbruker av et næringsmiddel som ikke bruker næringsmiddelet som ledd i et næringsmiddelforetaks virksomhet.
§ 4.Forbud

Det er ikke tillatt å omsette til sluttforbruker produkter som omfattes av forskriften og som inneholder mer enn 2 gram transfettsyrer per 100 gram fett.

§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 6.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 7.Overgangsbestemmelse

Produkter som omfattes av forskriften og som er framstilt før forskriftens ikrafttredelse, kan omsettes til lagrene er tomme.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.