Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

DatoFOR-2014-02-05-107
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2014
Sist endretFOR-2015-02-11-118
EndrerFOR-2006-03-16-321
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-102-§9, LOV-2005-06-17-102-§22a, LOV-2005-06-17-102-§27, LOV-2005-06-17-102-§28
Kunngjort11.02.2014   kl. 15.00
Rettet09.03.2016 (ny veileder datert 03.3.2016)
KorttittelPartilovforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5. februar 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 9, § 22a første ledd, § 27 og § 28 første ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
Rettelser: 09.03.2016 (ny veileder datert 03.3.2016).

Kapittel 1. Registrering av politiske partier

§ 1-1.Om fremsetting av søknaden. Krav til underskrift
(1) Registerfører er Registerenheten i Brønnøysund.
(2) Søknad om registrering av partinavn skjer på skjema utferdiget av registerfører.
(3) Registerfører utferdiger skjema til bruk for innsamling av erklæringer til støtte for registrering av partinavn. Partinavnet skal fremgå av det skjema der støtteerklæringer gis. Skjemaet skal i tillegg ha rubrikk for navn, fødselsdato, postadresse, signatur og dato. Signaturene skal være skrift på papir. Før innsending av søknaden bør erklæringene nummereres fortløpende. Skjema med støtteerklæringer er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.
(4) Ved søknader eller meldinger til Partiregisteret kreves skriftlig erklæring fra en kontaktperson eller tilsvarende om at de opplysninger som meldes, er riktige, jf. kravene i enhetsregisterloven § 8 første ledd.
§ 1-2.Opplysninger som skal registreres i Partiregisteret. Offentlighet
(1) Partiregisteret skal inneholde opplysninger om partiets navn, organisasjonsnummer, adresse og kontaktperson registrert i Enhetsregisteret samt hvem som er medlemmer av partiets utøvende organ. For personer som registreres som medlem av det utøvende organ og kontaktperson, skal registeret inneholde opplysning om navn, bostedsadresse og fødselsnummer eller D-nummer.
(2) Alle opplysninger i Partiregisteret er offentlige med unntak av opplysninger om fødselsnummer og D-nummer og bostedsadressene til medlemmene av partiets utøvende organ.
§ 1-3.Partiets utøvende organ - melding om endringer

Når det skjer endringer i sammensetningen av partiets utøvende organ, skal det sendes melding om dette til registerfører. Som dokumentasjon skal det legges ved protokoll fra det møtet der valg av nytt utøvende organ ble avholdt.

§ 1-4.Underretning om registrerte endringer

Innsender skal ha underretning om opplysninger som registreres på enheten i Partiregisteret. Underretning om vedtak knyttet til partiets navn eller endringer i sammensetningen av partiets utøvende organ skal også sendes til dem som var registrert som medlemmer av partiets utøvende organ på det tidspunkt søknad eller melding om endring ble journalført hos registerfører.

§ 1-5.Opplysninger som skal legges til grunn ved valg
(1) Innen 15. oktober i året før valgåret skal registerfører sende melding til partiene og informere om hvilke opplysninger som står registrert om partiet i Partiregisteret. Partiene skal samtidig underrettes om at fristen for å melde inn nye opplysninger om sammensetningen av partiets utøvende organ med virkning for valget, er 2. januar i valgåret. Melding om endringer i partiets utøvende organ som mottas etter 2. januar i valgåret, kan legges til grunn for oppdatering av Partiregisteret med virkning for valget, dersom klagefristen etter partiloven § 8 er utløpt innen 31. mars og vedtaket ikke er påklaget.
(2) Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.
§ 1-6.Motstridende opplysninger

Registerfører avgjør hvilke opplysninger som skal legges til grunn for registreringen. Registerfører skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

§ 1-7.Kunngjøring av vedtak. Varsel til de andre registrerte partiene
(1) Registerfører skal kunngjøre vedtak om registrering av nye partinavn, om sammenslåing av partier og om sletting av partinavn. Også Partilovnemndas vedtak i saker etter første punktum skal kunngjøres. Kunngjøringen skjer på Brønnøysundregistrenes sider på Internett.
(2) De andre registrerte partiene og de samepolitiske organisasjonene skal varsles særskilt om vedtak om registrering av nye partinavn. I varselet skal det orienteres om adgangen til å klage.
§ 1-8.Klage
(1) Vedtak truffet av registreringsmyndigheten kan innen tre uker påklages til Partilovnemnda, oppnevnt av Kongen i statsråd, jf. kapittel 5 i partiloven.
(2) Klage over vedtak truffet av registerfører fremsettes for registerfører.
(3) Klagen skal være skriftlig og begrunnet.
(4) Partilovnemnda sender melding om avgjørelser i klagesaker til registerfører.
(5) Partilovnemndas vedtak legges til grunn for Partiregisteret inntil eventuell rettskraftig dom foreligger.

Kapittel 2. Innberetning

§ 2-1.Det sentrale registeret for innberetning av opplysninger om partifinansieringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) er registerfører for partienes og partileddenes innberetninger, jf. partiloven § 22 første og annet ledd.

§ 2-2.Innberetningenes form
(1) Alle registrerte politiske partier, herunder organisatoriske ledd av partier som er omfattet av partiloven (innberetningspliktige enheter), skal ved innberetninger etter loven benytte det elektroniske innrapporteringsverktøy som SSB har etablert, jf. tredje ledd.
(2) Når elektronisk innberetning ikke er mulig, eller når det ikke kan gjøres bruk av godkjente standarder for elektronisk signatur, skal det foretas papirbasert innberetning som i undertegnet stand skal sendes SSB innen fristens utløp, jf. loven § 18 annet ledd og § 21 annet ledd.
(3) SSB skal utarbeide standardiserte skjemaer for innrapportering og gjøre disse elektronisk tilgjengelige for innberetningspliktige enheter.
§ 2-3.Offentliggjøring
(1) SSB skal gjøre de sammenstilte opplysningene om partienes og partileddenes innberetninger etter loven § 22 annet ledd, elektronisk tilgjengelige for publikum. SSB skal også offentliggjøre navn på innberettede bidragsytere etter § 20 og § 20b annet ledd i loven.
(2) Opplysninger om inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld og navn på bidragsytere i tilknytning til bidrag, sponsor- og låneavtaler som nevnt i loven § 17a femte ledd, § 18 fjerde ledd, § 20 og § 20b annet ledd for det enkelte år, skal være elektronisk tilgjengelig i fem år fra innrapporteringsdato.
§ 2-4.Fortegnelse over innberetningspliktige enheter
(1) Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmennene sender SSB en oversikt over hvilke innberetningspliktige enheter som har fått innvilget søknad om partistøtte etter partiloven kapittel 3. Oversendelsen skal finne sted innen 1. april i valgåret, eller så fort søknader foreligger.
(2) Registreringsdataene skal omfatte partiorganisasjonens navn, postadresse og telefonnummer, herunder også til organisasjonens leder, samt partiets eventuelle nummer i Partiregisteret eller Enhetsregisteret.
(3) Enhetene skal skilles etter sentralt, regionalt og lokalt nivå, og det skal foretas en særskilt registrering av fylkesungdomsorganisasjonene.
§ 2-5.Melding om brudd på innberetningsplikten

SSB skal sende melding om brudd på innberetningsplikten, jf. loven § 22 annet ledd annet punktum, innen 1. oktober.

§ 2-6.Arkiv, retningslinjer mv.
(1) SSB oppretter et arkiv for ordningen i samsvar med arkivloven kapittel II.
(2) SSB kan fastsette nærmere retningslinjer om innberetningssystemet, herunder om sammenstilling av opplysningene og presentasjon.

Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser

§ 3-1.Virkeområde
(1) Reglene i dette kapittelet gjelder for alle politiske partier og partiledd som har regnskapsplikt etter partiloven § 18 første ledd, jf. § 1 tredje ledd.
(2) Partier og partiledd som i løpet av regnskapsåret har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte, er unntatt fra reglene i dette kapittelet og reglene i kapittel 4.
(3) Partier og partiledd som kun baserer seg på innsats fra frivillige og som ikke dekker lønn eller pensjonsytelser, er unntatt fra reglene i § 3-3 annet ledd bokstav b, § 3-7 fjerde ledd nr. 1, § 3-10 bokstav a og § 3-16 i denne forskriften.
(4) For partier og partiledd som har regnskapsplikt etter regnskapsloven, gjelder kun § 3-6, § 3-8 til § 3-17 og § 3-7 nr. 3.
§ 3-2.Grunnleggende krav til årsregnskapet - regnskapsprinsipper
(1) Årsregnskapet skal oppfylle følgende krav:
a)Inntekter skal registreres i den periode de er inntjent. Utgifter skal registreres senest i den periode de er påløpt.
b)Fordringer, gjeld og andre forpliktelser skal fremgå av regnskapet.
c)Ethvert kjøp eller salg skal regnskapsføres til verdien av vederlaget.
d)Alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Inntekt skal resultatføres når partiet eller partileddet har fått rett til den. Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
e)Anskaffede midler og forbrukte midler skal føres brutto.
(2) Alle mottatte bidrag skal føres som inntekt i resultatregnskapet. Inneholder en transaksjon etter første ledd (c) et gaveelement, skal dette resultatføres som bidrag.
§ 3-3.Vurderingsregler
(1) Følgende vurderingsregler skal legges til grunn når partiet eller partileddet klassifiserer sine eiendeler i årsregnskapet:
a)Eiendeler som skal brukes i tre år eller mer, regnes som anleggsmidler. Alle andre eiendeler er omløpsmidler.
b)Når verdien av anleggsmidler og omløpsmidler skal beregnes, skal det tas utgangspunkt i eiendelens anskaffelseskost. Ved kjøp regnes anskaffelseskost som kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter.
c)Anleggsmidler som har større verdi enn 30 000 kroner, samt alle finansielle anleggsmidler og langsiktige fordringer, skal balanseføres. Andre anskaffelser skal kostnadsføres.
d)Balanseførte anleggsmidler, unntatt finansielle anleggsmidler og langsiktige fordringer, skal avskrives med et like stort beløp årlig over følgende tidsrom:
i.Bygg over 20 år
ii.Fast inventar og andre anlegg over 10 år
iii.Annet inventar og driftsløsøre over fem år
iv.IKT-utstyr over tre år
v.Andre eiendeler over fem år.
e)Finansielle eiendeler og fordringer avskrives i tråd med nedbetaling. Fordringer i form av ubetalte medlemskontingenter skal resultatføres som kostnad dersom det på balansedagen har gått minst 12 måneder siden forfall.
f)Hver enkelt eiendel skal tilordnes en særskilt anskaffelseskost. Eiendeler av samme art tilordnes etter FIFU-metoden. Gjennomsnittlig anskaffelseskost skal benyttes dersom særskilt tilordning ikke er mulig.
g)Kortsiktige fordringer og andre finansielle omløpsmidler skal balanseføres. Varer av samme art med en samlet innkjøpsverdi på 30 000 kroner eller mer skal balanseføres som omløpsmidler. Andre omløpsmidler skal kostnadsføres.
h)Leieavtaler skal ikke balanseføres.
(2) Følgende vurderingsregler skal legges til grunn når partiet eller partileddet klassifiserer sin gjeld i årsregnskapet:
a)Gjeld som ikke skal nedbetales i løpet av kommende år, skal balanseføres som langsiktig gjeld. Annen gjeld skal balanseføres som kortsiktig gjeld. Kommende års avdrag på langsiktig gjeld skal føres som kortsiktig gjeld.
b)Partier og partiledd skal balanseføre pensjonsforpliktelser som er uforsikret. Pensjonsforpliktelser som er forsikret skal ikke balanseføres. Premien skal anses som pensjonskostnad.
c)For øvrig gjelder vurderingsreglene for eiendeler tilsvarende for gjeld så langt de passer.
§ 3-4.Regnskapsåret

Regnskapsåret er 12 måneder og følger kalenderåret. I forbindelse med nyetablering eller avvikling av partier eller partiledd, kan regnskapsåret være kortere eller lengre enn 12 måneder, men høyst 18 måneder. Det samme gjelder ved omlegging av regnskapsår.

§ 3-5.Årsregnskapet

Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger i samsvar med bestemmelsene i partiloven og denne forskriften.

§ 3-6.Oppstillingsplan resultatregnskap

Resultatregnskapet skal stilles opp slik:

1.Anskaffede midler

Offentlig støtte

a)Statlig støtte etter partiloven § 11 til § 13
b)Kommunal/fylkeskommunal partistøtte
c)Annen offentlig støtte

Inntekter av egen virksomhet

d)Kontingentinntekter direkte innbetalt til partileddet
e)Inntekter fra lotteri, innsamlingsaksjoner og lignende
f)Kapitalinntekter
g)Inntekter fra forretningsvirksomhet
h)Andre inntekter

Bidrag fra andre

i)Privatpersoner
j)Kommersielle foretak
k)Organisasjoner i arbeidslivet
l)Andre organisasjoner, foreninger og sammenslutninger, institusjoner, stiftelser og fond
m)Andre

Interne overføringer

n)Overføringer fra andre partiledd.
2.Forbrukte midler
a)Administrasjonskostnader
b)Kostnader i forbindelse med partiaktiviteter
c)Valgkampkostnader
i.Markedsføringstiltak
ii.Andre kostnader
d)Overføringer til andre partiledd.
3.Årets aktivitetsresultat
4.Tillegg/reduksjon formålskapital
a)Endring av formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
b)Endring av formålskapital med selvpålagte restriksjoner
c)Endring av annen formålskapital.
§ 3-7.Oppstillingsplan for balansen

Balansen skal stilles opp slik: 

Eiendeler:

1.Anleggsmidler
a)Bygg
b)Fast inventar og anlegg
c)Annet inventar og driftsløsøre
d)IKT-utstyr
e)Finansielle anleggsmidler og langsiktige fordringer.
2.Omløpsmidler
a)Varelager
b)Kundefordringer
c)Kasse og bank
d)Andre kortsiktige fordringer og finansielle omløpsmidler. 

Formålskapital og gjeld:

3.Formålskapital
a)Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
b)Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
c)Annen formålskapital.
4.Andre eiendeler inklusiv langsiktig gjeld
a)Pensjonsforpliktelser
b)Annen langsiktig gjeld.
5.Kortsiktig gjeld
a)Leverandørgjeld
b)Skyldige offentlige avgifter
c)Annen kortsiktig gjeld.
§ 3-8.Noteopplysninger

I noter til årsregnskapet skal det bekreftes at regnskapet oppfyller kravene etter partiloven og denne forskriften. Det skal i tillegg gis opplysninger som nevnt i § 3-9 til § 3-17.

§ 3-9.Bidrag og avtaler mv.
(1) Dersom en bidragsyter i løpet av perioden har gitt ett eller flere bidrag til partiets hovedorganisasjon som til sammen utgjør en verdi av 35 000 kroner eller mer, skal det i årsregnskapet gis opplysninger om bidragets verdi og bidragsyterens identitet. Det samme gjelder for bidrag til partiledd på fylkeskommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi av 23 000 kroner eller mer, og bidrag til partiledd på kommunalt nivå som til sammen utgjør en verdi på 12 000 kroner eller mer. De nevnte beløpsgrensene gjelder tilsvarende for bidrag til partienes ungdomsorganisasjoner på henholdsvis sentralt og fylkeskommunalt nivå. Privatpersoner skal identifiseres med navn og bostedskommune. Andre bidragsytere, långivere eller sponsorer skal identifiseres med navn og postadresse.
(2) Det skal opplyses om det er inngått politiske eller forretningsmessige avtaler med bidragsytere, uavhengig av om bidraget kommer inn under beløpsgrensene i første ledd. Bidragsyters identitet skal oppgis i samsvar med første ledd.
(3) Det skal opplyses om sponsoravtaler dersom verdien av ytelsene fra den det er inngått sponsoravtale med, overskrider beløpsgrensene i første ledd. Sponsors identitet skal oppgis i samsvar med første ledd.
(4) Det skal opplyses om bidrag til organisasjoner eller enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av eller på annen måte er knyttet til parti eller partiledd som nevnt i partiloven § 1, dersom samlet verdi overskrider beløpsgrensene i første ledd. Bidragsyters identitet skal oppgis i samsvar med første ledd.
(5) Dersom partiet eller partileddet har inngått låneavtale, skal det opplyses om långivers identitet og lånebeløpet dersom låneavtalens pålydende verdi overskrider beløpsgrensene i første ledd. Långivers identitet skal oppgis i samsvar med første ledd.
§ 3-10.Spesifisering av kostnader etter art

Partier og partiledd skal i tillegg til å gi en fullstendig oversikt over kostnader fordelt på aktiviteter, gi en oversikt over kostnadene etter art. Fordelingen skal gjøres slik:

a.Lønnskostnader
b.Varekostnader
c.Kostnader til anskaffelse av tjenester
d.Avskrivninger og nedskrivninger
e.Finanskostnader
f.Overføringer til andre partiledd.
§ 3-11.Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser
(1) Partier og partiledd skal i årsregnskapet opplyse om midler det har til gode og om alle langsiktige og kortsiktige gjeldsposter. Motpart og beløp skal spesifiseres.
(2) I årsregnskapet skal det opplyses om summen av garantiforpliktelser, herunder pant, som ikke er regnskapsført.
§ 3-12.Ytelser, lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og revisor
(1) Det skal i årsregnskapet opplyses om samlede ytelser til henholdsvis lønn, pensjonsforpliktelser og annen godtgjørelse til daglig leder av partiet eller partileddet, styreleder, styremedlemmer og tillitsvalgte. Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor, fordelt på revisjon og andre tjenester, dersom partiet eller partileddet benytter revisor.
(2) Lån eller sikkerhet til fordel for daglig leder av partiet, partileddet eller styret, annet styremedlem eller tillitsvalgte skal spesifiseres.
§ 3-13.Antall ansatte og medlemmer
(1) Det skal i årsregnskapet opplyses om antall årsverk i partiet eller partileddet ved årets begynnelse og slutt.
(2) Det skal opplyses om antall betalende medlemmer ved årets begynnelse og ved årets slutt. Opplysninger om antall medlemmer skal ikke innberettes til SSB.
§ 3-14.Anleggsmidler

Partier og partiledd skal i årsregnskapet gi følgende opplysninger for summen av balanseførte anleggsmidler:

a)Anskaffelseskost
b)Tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret
c)Samlede avskrivninger
d)Årets avskrivninger.
§ 3-15.Eierandeler i selskaper og andre organisasjoner

Partier og partiledd skal i årsregnskapet opplyse om eierandeler i og andre former for tilknytning til selskaper og organisasjoner. Opplysningene skal spesifiseres slik:

a)Eierandel eller tilknytning
b)Navn på selskap eller organisasjon
c)Balanseført verdi på eierandelen.
§ 3-16.Pensjonsforpliktelser
(1) Partier og partiledd skal i årsregnskapet opplyse om alle sine pensjonsforpliktelser.
(2) Det skal opplyses om pensjonsforpliktelsene er innskudds- eller ytelsesbasert eller en kombinasjon av disse.
(3) Dersom pensjonsforpliktelsen er ytelsesbasert, skal det opplyses om samlet pensjonsforpliktelse samt om ordningen er forsikret eller ikke.
§ 3-17.Avvikling

Er det besluttet å avvikle partiet eller partileddet, skal det gis opplysninger om dette i årsregnskapet.

Kapittel 4. Bokføringsbestemmelser

§ 4-1.Virkeområde
(1) Reglene i dette kapittelet gjelder for alle politiske partier og partiledd som har bokføringsplikt etter partiloven § 18 første ledd, jf. § 1 tredje ledd.
(2) Partier og partiledd som ikke dekker lønn eller reiseutgifter, er unntatt fra reglene i § 4-10 og § 4-11 i denne forskriften.
(3) Reglene i dette kapittelet gjelder ikke for partier og partiledd som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.
(4) Dokumentasjon og spesifikasjoner etter dette kapittelet skal ikke innberettes til SSB.
§ 4-2.Grunnleggende bokføringsprinsipper

Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal oppfylle følgende krav:

a)Partier og partiledd skal ha et ordentlig og oversiktlig regnskapssystem som gjør det mulig å produsere årsregnskapet med nødvendige spesifikasjoner.
b)Alle transaksjoner og andre regnskapspliktige disposisjoner skal bokføres på en fullstendig måte i regnskapssystemet.
c)Bokførte opplysninger skal være resultat av faktisk inntrufne hendelser eller regnskapspliktige vurderinger og skal gjelde det regnskapspliktige partiet eller partileddet.
d)Opplysninger skal bokføres og spesifiseres korrekt og nøyaktig. Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som viser at de gjelder partiet eller partileddet.
e)Det skal foreligge toveis kontrollspor mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og årsregnskapet.
f)Dokumentasjon, spesifikasjoner og årsregnskap skal oppbevares i minst fem år, jf. partiloven § 18b annet ledd. Oppbevaring skal skje i en form som gjør det mulig å lese materialet. Alt regnskapsmateriale skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap.
§ 4-3.Spesifikasjoner i tilknytning til årsregnskapet

For hvert regnskapsår skal det kunne utarbeides:

a)Bokføringsspesifikasjon, som skal omfatte alle bokførte opplysninger, tilordningskoder og andre relevante behandlingskoder. Systemgenererte poster kan fremkomme som totaler dersom de er lett kontrollerbare.
b)Kontospesifikasjon, som skal omfatte alle kontoer for regnskapsåret. Hver konto skal angi kontokode og kontonavn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning, andre relevante behandlingskoder samt inn- og utgående saldo.
c)Kundespesifikasjon, som skal omfatte alle transaksjoner med kunder per regnskapsår. Kundens kode og navn, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå. Partier eller partiledd som har mindre en 600 bilag i året, og som ikke er avgiftspliktig, er unntatt fra kravet om kundespesifikasjon.
d)Leverandørspesifikasjon, som skal omfatte alle transaksjoner med leverandører per periode. Leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer, alle poster i ordnet rekkefølge med dokumentasjonsdato og dokumentasjonshenvisning og inn- og utgående saldo skal fremgå. Partier eller partiledd som har mindre en 600 bilag i året, og som ikke er avgiftspliktig, er unntatt fra kravet om leverandørspesifikasjon.
§ 4-4.Bokføring og ajourhold
(1) Partier og partiledd skal bokføre alle opplysninger som er nødvendige for å oppfylle regnskapsplikten og innberetningsplikten til SSB etter partiloven § 18 til § 20b.
(2) Bokføring skal skje så ofte som transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være á jour innen fristen for innberetning til SSB.
(3) Kontanttransaksjoner skal registreres samme dag.
§ 4-5.Retting av opplysninger
(1) Bokførte opplysninger skal ikke endres eller slettes etter at fristene for ajourhold i § 4-4 annet ledd er utløpt. Etter at fristen er utløpt, kan retting bare skje med ny, dokumentert postering. Slike korreksjoner skal skje ved at den opprinnelige posteringen i sin helhet reverseres.
(2) Når opplysninger slettes, skal dette fremgå av dokumentasjonen eller spesifikasjonen.
(3) Endringer i bokførte opplysninger som har betydning for innberetningspliktige forhold etter partiloven kapittel 4, må særskilt rapporteres til SSB hvis det allerede er avgitt innberetning for regnskapsåret.
§ 4-6.Dokumentasjon av bokførte opplysninger
(1) Bokførte opplysninger skal være dokumentert. Dokumentasjonen skal ha korrekt og fullstendig innhold og vise at bokførte opplysninger er riktige. Dokumentasjonen skal ikke endres etter utstedelse. Dersom dokumentasjonen består av flere dokumenter skal det være referanse fra primærdokumentet til øvrige dokumenter.
(2) Bokførte opplysninger skal lett kunne følges fra dokumentasjon via spesifikasjon frem til pliktig regnskapsrapportering. Tilsvarende skal det med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering være lett å finne tilbake til dokumentasjonen for de enkelte bokførte opplysningene.
(3) Dokumentasjonen skal være systematisert på en måte som gjør det mulig å kontrollere at den er fullstendig.
§ 4-7.Dokumentasjon av salg av varer og tjenester
(1) Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:
a)Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen
b)Angivelse av selger og kjøper
c)Angivelse av ytelsens art og omfang
d)Tidspunkt og sted for levering av ytelsen
e)Vederlag og betalingsforfall.
(2) Salgsdokumentasjon skal være merket slik at fullstendig registrering av salget kan dokumenteres. Salgsdokumentet skal utstedes av partiet eller partileddet og ikke senere enn i det kalenderår leveringen finner sted.
§ 4-8.Dokumentasjon av kontantsalg
(1) Kontantsalg er i denne forskriften ethvert salg der kjøpers betalingsforpliktelse overfor partiet eller partileddet gjøres opp ved levering. Dette gjelder også ved bruk av bankkort eller kredittkort.
(2) Partier eller partiledd som bruker kassaapparat skal registrere kontantsalg fortløpende på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system og dokumentere kontantsalget ved daterte, nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapport. Kassaapparatet skal kunne skrive salgsdokumentasjon til kunden for hvert salg, og beløpet som registreres skal være lett synlig for kunden med mindre det er vanskelig gjennomførbart. Kvittering skal alltid skrives ut når beløpet som registreres på kassaapparatet ikke er lett synlig.
(3) Det skal daglig utarbeides daterte nummererte summeringsstrimler (z-rapporter) eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparatet, terminal eller likeverdig system. Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres, og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal forklares.
(4) Partiet eller partileddet kan dokumentere kontantsalg fortløpende i innbundet bok der sidene er forhåndsnummerert eller ved gjenpart i form av daterte forhåndsnummererte salgsbilag. Som daterte forhåndsnummererte salgsbilag regnes også forhåndsnummererte billetter eller lodd. Det skal fremgå av salgsbilaget i hvilken grad det er gitt rabatt. Dokumentasjonen av kontantsalget må vise mottatte og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer.
§ 4-9.Dokumentasjon av kjøp
(1) Kjøpsdokumentet skal være salgsdokumentet som selger har utstedt. Dersom kjøper ikke er angitt skal den som har foretatt kjøpet påføre formålet eller bruksområdet for varen eller tjenesten.
(2) Dokumentasjonen skal dateres og signeres. Ved kjøp som er lagt ut av en person tilknyttet partiet eller partileddet, skal denne signere og datere bilaget, og påføre formålet eller bruksområdet for varen eller tjenesten. All dokumentasjon skal oppbevares sammen med kassakvitteringene.
(3) Hvis mottatt salgsdokumentasjon er uriktig, må partiet eller partileddet kreve ny salgsdokumentasjon. Hvis dette ikke lar seg gjøre, må det kunne sannsynliggjøres at kjøpet er en reell utgift for partiet eller partileddet.
§ 4-10.Dokumentasjon av lønn
(1) Dokumentasjon av lønn og andre oppgavepliktige ytelser, samt forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven, skal vise ytelsene pr. motpart. Dette gjelder også når det er gitt pålegg om trekk i en ytelse som ikke er gjenstand for forskuddstrekk. Følgende opplysninger skal fremgå av dokumentasjonen:
a)fødselsnummer
b)navn og stilling
c)skattekommune
d)tabellnummer og/eller den trekkprosent som står på skattekortet.
(2) Dersom skattekort ikke er levert og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er mottatt av partiet eller partileddet, skal dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor motparten oppgir å ha vært bosatt 1. november i året før trekkåret. Dersom motparten er utenlandsk og ikke var bosatt i Norge 1. november i året før trekkåret, skal dokumentasjonen vise hvilken kommune vedkommende bosatte seg i ved ankomsten til Norge.
(3) Har partiet eller partileddet mottatt pålegg om trekk i medhold av skattebetalingsloven kapittel 14, skal dokumentasjonen også inneholde opplysninger om:
a)hvem som har gitt pålegget
b)når pålegget er mottatt
c)beløpet som trekket skal dekke
d)inntektsåret som pålegget om trekk gjelder
e)trekkprosenten eller det beløp som skal trekkes for hver utbetalingsperiode.
(4) For hver periode med pliktig regnskapsrapportering av forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven, skal dokumentasjonen inneholde følgende opplysninger pr. motpart:
a)dato for utbetaling av ytelser og om mulig det tidsrom ytelsen knytter seg til
b)brutto ytelse, eventuelt med opplysninger om antall godtgjorte timer hvis dette er aktuelt
c)eventuelle tillegg for naturalytelser som det skal foretas trekk i
d)fradrag etter skattebetalingsloven § 5-9
e)trekkgrunnlaget
f)størrelsen på foretatte forskuddstrekk og utleggstrekk etter skattebetalingsloven.
(5) For ansatte som helt eller delvis godtgjøres på timebasis, skal i tillegg følgende opplysninger være dokumentert pr. motpart:
a)dato for utført arbeid
b)antall timer den aktuelle dato
c)summen av timer for den aktuelle perioden.
(6) Dokumentasjon av lønn mv. skal utstedes senest på det tidspunkt det er anledning til å få de aktuelle ytelsene utbetalt.
(7) Lønnssystemets oppbygging og funksjoner skal beskrives på en måte som er lett å forstå.
§ 4-11.Reise- og oppholdsutgifter

Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Består dokumentasjonen av flere reisedokumenter, og opplysningene som nevnt i første punktum ikke fremgår av hvert enkelt dokument, skal det være gjensidig henvisning mellom dem. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.

§ 4-12.Betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner som ikke gjelder kontante kjøp og salg, skal vise betaler og mottaker av betalingen.

§ 4-13.Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner

Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner skal vise årsaken til at disposisjonen er gjennomført, og bokføres. Når disposisjonen er en korreksjon av en bokført opplysning, skal det påføres en gjensidig referanse mellom den nye og den opprinnelige dokumentasjonen så langt det er praktisk mulig.

§ 4-14.Dokumentasjon av balansen
(1) I tilknytning til årsregnskapet skal alle balanseposter dokumenteres. For andre eiendeler enn finansielle plasseringer og fordringer, gjelder dette de som er verdt mer enn 30 000 kroner. Dette inkluderer også varer for salg som partiet har på lager, jf. § 3-3 første ledd bokstav g.
(2) Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene skal fremgå. Dokumentasjonen skal være datert. Det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen. Originale tellelister på papir skal oppbevares som en del av dokumentasjonen.
(3) Dokumentasjon av bankinnskudd og lånegjeld skal inneholde oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende. Kontantbeholdninger skal telles ved årets slutt. Opptellingen skal dokumenteres. Det skal fremgå hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt. Eventuelle differanser skal forklares.
(4) Dokumentasjonskravet kan fravikes for ubetydelige balanseposter.
§ 4-15.Oppbevaring
(1) Som oppbevaringspliktig regnskapsmateriale regnes:
a)årsregnskap, annen pliktig regnskapsrapportering og eventuell revisjonsberetning
b)spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
c)dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger og dokumentasjon av balansen
d)nummererte brev fra revisor, jf. partiloven § 21a første ledd og revisorloven § 5-4.
e)alle politiske eller forretningsmessige avtaler som partiet eller partileddet har inngått med bidragsytere og sponsorer.
f)korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon i tilknytning til en bokført opplysning.
(2) Regnskapsmaterialet som nevnt i første ledd skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt.
(3) Oppbevaringspliktig regnskapsmateriale skal oppbevares ordnet og være betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Regnskapsmaterialet skal kunne fremlegges i hele oppbevaringstiden i en form som muliggjør etterkontroll. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden. Det skal foreligge sikkerhetskopi av elektronisk regnskapsmateriale.
§ 4-16.Dokumentasjon av innberettede opplysninger

Undertegnet innberetning etter partiloven § 21 annet ledd skal oppbevares etter reglene i § 4-15 i denne forskriften.

Kapittel 5. Ulovlige bidrag

§ 5-1.Verdifastsetting av ulovlige bidrag og overføring til statskassen
(1) Partier eller partiledd kan verken direkte eller indirekte nyttiggjøre seg ulovlig mottatte bidrag. Delvis tilbakeføring eller overføring av ulovlig bidrag til giver eller statskassen regnes som nyttiggjøring. Som nyttiggjøring regnes også fullstendig eller delvis overføring av ulovlig bidrag eller avkastning til tredjeperson.
(2) Ved fastsetting av verdien av det ulovlige bidraget som skal overføres til statskassen, skal det også tas hensyn til avkastning eller endring av kjøpekraft. Partilovnemnda kan ved skjønn fastsette verdien av avkastning eller endringer i kjøpekraft for ulovlige bidrag.
(3) Ulovlige bidrag som ikke tilbakebetales giver innen fire uker, skal overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Overføringen skal merkes «Partiloven § 17a».

Kapittel 6. Avkorting av partistøtte

§ 6-1.Vedtak om avkorting av støtte
(1) Partilovnemnda kan fatte vedtak om avkorting av statlig partistøtte når
a)partiet eller partileddet har overtrådt bestemmelsene i partiloven § 17a, § 18, § 18a, § 18b, § 19, § 20, § 20a, § 20b, § 21, § 21a første til tredje ledd og § 23, eller
b)når det er tvil om at partiet eller partileddet eksisterer.
(2) Vedtak om avkorting av statlig partistøtte gjelder for inntil ett år av gangen. Vedtaket kan omfatte hele eller deler av den støtten partiet eller partileddet uten lovovertredelsen ville hatt krav på. Partilovnemnda skal ved fastsettelsen av avkortingens størrelse i det enkelte tilfelle ta hensyn til likebehandling, forholdsmessighet og effektiv allmennprevensjon.
(3) Vedtak etter første ledd bokstav b skal gjelde avkorting av hele støtten.
§ 6-2.Midlertidig tilbakeholdelse av støtte

Departementet kan holde tilbake støtte i enkeltsaker i påvente av nemndas vedtak, jf. partiloven § 14.

§ 6-3.Klage og omgjøring
(1) Vedtak om avkorting kan ikke påklages, jf. partiloven § 24 første ledd.
(2) Partilovnemnda kan omgjøre et vedtak om avkorting dersom grunnlaget for vedtaket faller bort, og ellers når omgjøringskompetanse følger av forvaltningsloven § 35 første og femte ledd.
§ 6-4.Underretting om vedtak

Partilovnemndas vedtak etter § 6-1 og § 6-3 annet ledd skal meddeles partiet eller partileddet og departementet.

§ 6-5.Utbetaling av tilbakeholdt eller avkortet støtte
(1) Eventuell utbetaling av tidligere tilbakeholdt eller avkortet støtte etter § 6-1 og § 6-2 er begrenset til beregnet beløp for inneværende budsjettermin, jf. for øvrig Bevilgningsreglementet § 7 første ledd første punktum.
(2) Det gis ikke rentegodtgjørelse ved utbetaling av tidligere tilbakeholdt eller avkortet støtte, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd.
(3) Begrensningene i første og annet ledd gjelder ikke dersom tilbakeholdelsen eller avkortingen skyldes en feil fra forvaltningens side.

Kapittel 7. Partilovnemnda

§ 7-1.Partilovnemndas sammensetning

Minst to av partilovnemndas medlemmer skal ha erfaring fra politisk arbeid og ha ulik partipolitisk bakgrunn.

§ 7-2.Beslutningsdyktighet, møteform etc.
(1) Nemndas vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Nemnda er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av medlemmene, inkludert leder, deltar.
(2) Det skal fremgå av vedtakene om de er enstemmige eller ikke. Det skal også framgå om nemnda har vært fulltallig eller ikke ved avgjørelsen, jf. første ledd.
(3) Nemnda velger selv sin møteform og møtehyppighet.
§ 7-3.Forholdet til Tjenestemannsloven

Tjenestemannsloven § 14, § 15 og § 20 gjelder tilsvarende for Partilovnemndas medlemmer.

0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.

Kapittel 8. Partirevisjonsutvalget

0Kapittel 8 tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-1.Formål

Partirevisjonsutvalget skal bistå nemnda i kontrollen med at partier og partiledd etterlever partiloven kapittel 4, med det formål å sikre offentlighetens rett til innsyn i finansieringen av politiske partier og partiledd, og å motvirke korrupsjon.

0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-2.Myndighet og oppgaver
(1) Partirevisjonsutvalgets oppgaver følger av partiloven § 24 fjerde til sjette ledd og de utfyllende bestemmelser som er gitt i denne forskriften.
(2) Partirevisjonsutvalget iverksetter kontrolloppdrag etter instruks fra Partilovnemnda. Det er kun Partilovnemnda som har instruksjonsmyndighet over Partirevisjonsutvalget.
(3) Det må klart fremgå i kommunikasjon mellom Partirevisjonsutvalget og partiet eller partileddet om Partirevisjonsutvalget i den enkelte situasjon utøver kontroll eller om det gir veiledning.
(4) Partirevisjonsutvalget har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak.
(5) Utvalget skal sende skriftlig rapport til Partilovnemnda om funn som har betydning for etterlevelsen av pliktene i partiloven kapittel 4 og straffeloven § 276a til § 276c. Utvalget skal rapportere eventuelle brudd på habilitetsreglene i partiloven § 21a til Finanstilsynet. Utvalgets rapporter godkjennes og signeres av Partirevisjonsutvalgets leder.
0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-3.Gjennomføring av kontroll
(1) Kontroll skal som hovedregel gjennomføres skriftlig (dokumentbasert). Ved skriftlig kontroll skal svarfristen for partiet eller partileddet ikke være kortere enn tre uker. Elektronisk oversendelse av dokumenter kan benyttes i den grad dette gir fullgod dokumentasjon. Ved tvil avgjøres saken av Partilovnemnda.
(2) Stedlig kontroll krever samtykke fra partiets eller partileddets styreleder eller daglige leder. Ved stedlig kontroll skal daglig leder, styreleder eller annet styremedlem i partiet eller partileddet være tilstede. Ved stedlig kontroll skal tidspunkt for kontrollen avtales med partiet eller partilaget minst tre uker før kontroll gjennomføres.
0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-4.Oppnevning og sammensetning
(1) Partirevisjonsutvalget oppnevnes av Partilovnemnda for en periode på seks år. Nemnda kan bestemme at et medlem av utvalget skal oppnevnes for kortere tid. Medlemmer av Partirevisjonsutvalget kan sitte i utvalget i inntil 12 sammenhengende år.
(2) Partirevisjonsutvalget skal ha minst to medlemmer. Alle medlemmene skal være revisorer godkjent etter revisorloven kapittel 3.
0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-5.Forholdet til andre lover
(1) Reglene i forvaltningsloven og offentleglova gjelder for Partirevisjonsutvalget.
(2) Tjenestemannsloven § 14, § 15 og § 20 gjelder tilsvarende for Partirevisjonsutvalgets medlemmer.
0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.
§ 8-6.Habilitet

Partiloven § 21a tredje ledd gjelder tilsvarende for Partirevisjonsutvalgets medlemmer.

0Tilføyd ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118.

Kapittel 9. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118 (tidligere kapittel 8).
§ 9-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 16. mars 2006 nr. 321 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften).

0Endret ved forskrift 11 feb 2015 nr. 118 (tidligere § 8-1).

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3, 4 og 5 (versjon 1.1)

Se her for å lese dokumentet: pdf.gif

0Endret uten kunngjøring 3 mars 2016.