Forskrift om lokale opptak til Universitetet i Oslo

DatoFOR-2014-02-12-130
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse12.02.2014
Sist endretFOR-2016-06-28-985
EndrerFOR-2009-03-17-388
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, FOR-2005-12-01-1392, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.40
KorttittelForskrift om lokale opptak til UiO

Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved rektor 12. februar 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2, § 3-4, § 3-6 og § 3-7, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 mars 2014 nr. 343, 24 april 2014 nr. 614, 16 okt 2014 nr. 1355, 7 juni 2015 nr. 1044, 29 mars 2016 nr. 355, 28 juni 2016 nr. 985.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for:

a)Opptak til 1 ½-2-årige masterprogram etter § 3, § 5 og § 7 i forskrift om krav til mastergrad.
b)Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.
c)Innpassingsopptak til høyere trinn i definerte studieprogram.
d)Opptak til videreutdanning.
§ 2.Krav til generell studiekompetanse
(1) Det kreves ordinært generell studiekompetanse for opptak til studier ved Universitetet i Oslo i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning.
(2) For opptak til engelskspråklige studieprogram eller studieretninger gis det dispensasjon fra norskkravet i generell studiekompetanse.
§ 3.Språkkrav
(1) For opptak til engelskspråklige program eller studieretninger gjelder ett av følgende krav til engelsk:
a)Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt engelsk tatt som programfag med minimum 140 timers omfang.
b)Test of English as a Foreign Language (TOEFL), minst 90 poeng for Internet-based test (IBT).
c)International English Language Test Service (IELTS), Academic, med minst 6.5 poeng.
d)PTE Academic Pearson Test of English (PTE), med minst 62 poeng.
e)Annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering.
(2) Søkere til tospråklige program eller studieretninger kan behandles enten etter reglene som gjelder for norskspråklige program eller etter reglene som gjelder for engelskspråklige program.
(3) For opptak til masterprogrammene European languages og Linguistics and its application for a Multilingual society er det egne språkkrav som skal fremgå av programbeskrivelsen.
0Endret ved forskrifter 21 mars 2014 nr. 343, 7 juni 2015 nr. 1044 (med virkning for opptak til studieåret 2016-2017).
§ 4.Krav til grunnutdanning for opptak til 1 ½-2-årig masterprogram
§ 4-1.Krav til grunnutdanning for opptak til 1 ½-2 årige masterprogram etter § 3 og § 7 i forskrift om krav til mastergrad
(1) For opptak til 1 ½-2-årige masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
(2) Grunnutdanningen skal inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng. Krav til den faglige fordypningens innhold og omfang skal fremgå av programbeskrivelsen. Vektet karaktergjennomsnitt i den faglige fordypningen skal være minst C (norsk karakterskala) eller tilsvarende, jf. § 5. Se også § 16 om overgangsordninger.
(3) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.
(4) For opptak til masterprogrammet i arkeologi og konservering, studieretningene gjenstandskonservering og malerikonservering, kreves det legeattest som viser normalt fargesyn, bedømt etter «Ishihara test for colour blindness».
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 343.
§ 4-2.Krav til grunnutdanning for opptak til erfaringsbaserte masterprogram etter § 5 i forskrift om krav til mastergrad
(1) For opptak til erfaringsbaserte masterprogram kreves det en fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.
(2) Krav til en eventuell faglig fordypning og karaktergjennomsnitt i den faglige fordypningen skal fremgå av programbeskrivelsen.
(3) Videre kreves det i tillegg minst to års relevant yrkespraksis på heltid. Krav til yrkespraksisens innhold og omfang skal fremgå av programbeskrivelsen.
(4) I spesielle tilfeller kan annen dokumentert kompetanse godkjennes som helt eller delvis likeverdig med kravene i første og andre ledd, forutsatt at søkeren har de nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre studiet.
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 343.
§ 5.Beregning av karaktergjennomsnitt for 1 ½-2-årig masterprogram
(1) Karakterene i alle emnene som dekker den faglige fordypningen skal ordinært benyttes som grunnlag for beregning av karaktergjennomsnitt.
(2) Dersom den faglige fordypningen i omfang er større enn 80 studiepoeng, kan det fastsettes i programbeskrivelsen at et utvalg av emnene, men ikke mindre enn 80 studiepoeng, kan benyttes som grunnlag for beregningen.
(3) Dersom søkeren ikke har gradert karakterskala for alle emnene i fordypningen, men for emner som utgjør minst 40 studiepoeng av fordypningen, skal emnene med gradert karakterskala benyttes som grunnlag for beregningen av karaktergjennomsnitt.
(4) Søkere med emner fra utenlandsk høyere utdanning eller søkere med norsk karakterskala for mindre enn 40 studiepoeng av fordypningen må vurderes individuelt.
(5) Dersom søkere fyller kravene til faglig fordypning på flere måter, skal alle grunnlagene beregnes.
(6) For emner med norske bokstavkarakterer skal følgende tallverdier benyttes: karakter A = tallverdi 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1. Resultatene vektes etter emnenes omfang i studiepoeng. Se også § 16 om overgangsordninger.
(7) For beregning av kvalifisertstatus skal avrunding skje til nærmeste hele tall etter ordinære avrundingsregler.
(8) For beregning av rangeringspoengsum skal avrunding skje til to desimaler etter ordinære avrundingsregler.
0Endret ved forskrifter 21 mars 2014 nr. 343, 16 okt 2014 nr. 1355, 7 juni 2015 nr. 1044 (med virkning for opptak til studieåret 2016-2017), 29 mars 2016 nr. 355.
§ 6.Rangering av søkere til 1 ½-2-årig masterprogram
§ 6-1.Rangering av søkere ved opptak til 1 ½-2-årige masterprogram etter § 3 og § 7 i forskrift om krav til mastergrad
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall plasser, skal søkerne rangeres. Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt for emnene som inngår i søkernes faglige fordypning. Dersom søkere har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Søkere med høy poengsum rangeres foran søkere med lav poengsum, jf. § 5.
(2) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning.
(3) For masterprogram hvor det er ønskelig med en bredere vurdering av søkernes bakgrunn, kan det ved rangering gis tilleggspoeng for annen høyere utdanning, relevant praksis, motivasjonssøknad, intervju og/eller egne arbeider. Bruk av tilleggspoeng skal fremgå av programbeskrivelsen.
(4) Ved poenglikhet skal det først vurderes om det er mulig å ta opp alle med lik poengsum. Deretter rangeres søkerne etter ett av følgende kriterier:
a)Loddtrekning
b)Underrepresentert kjønn.
§ 6-2.Rangering av søkere til erfaringsbaserte masterprogram etter § 5 i forskrift om krav til mastergrad

Rangeringsgrunnlag, rangeringsmetode og eventuell bruk av individuell vurdering for erfaringsbaserte masterprogram skal fremgå av programbeskrivelsen.

§ 7.Betinget opptak til 1½-2 årig masterprogram
(1) Dersom det er færre kvalifiserte søkere enn studieplasser til et masterprogram, kan det gis betinget opptak til søkere som mangler inntil 20 studiepoeng.
(2) Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Resultatet av manglende eksamener kan ikke være dårligere enn at kravet til vektet karaktergjennomsnitt i fordypningen oppfylles. Hvis kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen ervervet gjennom betinget opptak.
(3) Det skal fastsettes i programbeskrivelsen at betinget opptak kan gis. Det skal også fremgå hvilke emner i grunnutdanningen som kan mangle.
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 343.
§ 8.Praktisk-pedagogisk utdanning
§ 8-1.Krav til opptaksgrunnlag for praktisk-pedagogisk utdanning
(1) For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning kreves det beståtte eksamener i minst 180 studiepoeng fra høyere utdanning, inkludert minst 60 studiepoeng relevant utdanning innenfor ett av de fagdidaktiske fagene Universitetet i Oslo tilbyr.
(2) For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway kreves det fullført mastergrad i realfag, inkludert minst 60 stp. relevant utdanning innen matematikk eller naturfag. Det kreves vektet karaktergjennomsnitt B på beste 180 studiepoeng i realfag dokumentert ved søknadstidspunktet. Opptak til PPU Teach First Norway forutsetter tilsetting i Oslo kommune på fastsatt måte og innen fastsatt frist.
§ 8-2.Rangering av søkere ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
(1)Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning skal kvalifiserte søkere rangeres etter følgende kriterier innenfor hvert fagdidaktiske fag:
a)Søkere med fastsatt dokumentasjon på nåværende eller tidligere tilsettingsforhold i undervisningsstilling innenfor de tre siste årene i skolen på trinn 8–13 eller i voksenopplæringen. Dette punktet gjelder bare for deltidsstudiet.
b)Søkere med to undervisningsfag som Universitetet i Oslo tilbyr fagdidaktikk i.
c)Søkere med fullført mastergrad fra universitet eller høyskole.
d)Søkere med høyest antall avlagte studiepoeng.
(2) Ved poenglikhet rangeres søkerne etter et vektet karaktergjennomsnitt i den utdanningen som er grunnlag for opptak til de fagdidaktiske fagene, jf. § 5 (5).
(3) Ved opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Teach First Norway foretas rangeringen i samarbeid mellom Utdanningsetaten, UiO og Statoil og følger regler for tilsetting i skolen.
(4) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter ordinær rangering.
0Endret ved forskrifter 21 mars 2014 nr. 343, 24 april 2014 nr. 614.
§ 9.Innpassingsopptak
(1) Fakultetet kan bruke innpassingsopptak i følgende tilfeller:
a)Høyere trinn i fem- og seksårige studieprogram.
b)Høyere trinn i grunnutdanninger som ikke fyller rammen på opptakstidspunktet.
(2) Søkere til innpassingsopptak skal ordinært dekke eventuelle spesielle opptakskrav samt tilleggskrav som gjelder for utdanningen.
(3) Det skal framgå av programbeskrivelsen hvilke deler av utdanningen som må være avlagt for å kunne kvalifisere for innpassingsopptak på det aktuelle trinnet og hvordan søkerne skal rangeres.
§ 10.Videreutdanning
(1) Søkere til videreutdanning skal ordinært dekke eventuelle spesielle opptakskrav samt tilleggskrav som gjelder for utdanningen.
(2) Det skal framgå av program- eller emnebeskrivelsen hvilke krav søkerne må oppfylle for å kunne kvalifisere for opptak samt hvordan søkerne skal rangeres.
§ 11.Rangering på grunnlag av spesiell vurdering
(1) Grunnlag for opptak etter spesiell vurdering kan være dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold som gir grunn til å anta at søkerens rangering etter ordinære regler ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.
(2) Søkere som ønsker å bli vurdert på grunnlag av spesiell vurdering, må be om dette i søknaden og legge ved egen begrunnelse og dokumentasjon av forhold som anføres.
(3) Forhold som nevnt over gir ikke i seg selv rett til studieplass. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter ordinær vurdering.
(4) Søkere som ikke får tilbud om opptak etter disse reglene, skal rangeres etter reglene for ordinær vurdering.
§ 12.Opptaksramme
(1) Universitetsstyret fastsetter årlig en opptaksramme for hvert studieprogram.
(2) For masterprogram som retter seg mot internasjonale søkere fra land utenfor EU/EØS/Sveits, skal det som del av opptaksrammen fastsettes at en andel av studieplassene på masterprogrammet forbeholdes internasjonale søkere med tidlig søknadsfrist. For å få tilbud må disse søkerne ha et tilsvarende eller høyere nivå enn den siste søkeren som kom inn på det aktuelle masterprogrammet året før. Dersom andelen ikke benyttes fullt ut, går de resterende plassene til øvrige kvalifiserte søkere.
0Endret ved forskrift 7 juni 2015 nr. 1044 (med virkning for opptak til studieåret 2016-2017).
§ 13.Søknadsfrister
(1) Fakultetet fastsetter i programbeskrivelsen om det skal være opptak en eller to ganger i året til det enkelte studieprogram.
(2) 1 ½–2-årige masterprogram: 15. april/15. oktober er ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i hhv. høst- og vårsemesteret. 1. mars er frist for visse søkergrupper og studier som trenger tidlig opptak. For søkere fra land utenfor EØS-området er 1. desember ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i høstsemesteret.
(3) Praktisk-pedagogisk utdanning: 15. april/15. oktober er ordinær frist for søknad om opptak til studier med oppstart i hhv. høst- og vårsemesteret.
(4) For alle øvrige opptak skal søknadsfristen fastsettes i program- eller emnebeskrivelsen.
0Endret ved forskrift 16 okt 2014 nr. 1355.
§ 14.Søknadsbehandling og dokumentasjon
(1) All utdanning, praksis og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak må være dokumentert ved søknadsfristens utløp. Søkere som avslutter utdanning som gir grunnlag for opptak etter søknadsfristens utløp, må sende inn foreløpig dokumentasjon innen søknadsfristen. Søkerne skal på fastsatt måte og innen fastsatt frist sende inn endelig dokumentasjon.
(2) Søkere som ikke kan forevise originaldokumentasjon ved forespørsel, vil få avslag på søknad om opptak.
(3) Søkere som har oppnådd graden master eller tilsvarende høyere grad ved Universitetet i Oslo, kan ordinært ikke få opptak til et masterprogram eller en masterstudieretning innenfor det samme fagområdet (disiplinen) på nytt, jf. § 7-3 (7) i forskrift om studier og eksamener ved UiO.
(4) Det kan gis tidlig svar på søknad om opptak til masterprogram etter nærmere fastsatte regler.
(5) Søkere kan i det samme opptaket kun få ett tilbud om studieplass på masterprogram ved Universitetet i Oslo.
(6) Internasjonale søkere fra utenfor EU/EØS/Sveits som ikke har dokumentert nødvendig finansiering for opphold i Norge innen gitt frist, vil ikke bli vurdert for opptak til 1 ½–2-årige masterprogram.
0Endret ved forskrift 7 juni 2015 nr. 1044 (med virkning for opptak til studieåret 2016-2017).
§ 15.Opptakskomité
(1) Fakultetet oppnevner en eller flere opptakskomitéer med ansvar for opptakene ved fakultetet. Opptakskomitéene behandler etter behov søknader som krever individuell skjønnsmessig vurdering, både ved kvalifisering og/eller rangering.
(2) Hver komité skal ha minst tre medlemmer, hvorav ordinært minst én student. Komitéen er vedtaksfør hvis minst to medlemmer er til stede.
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 343.
§ 16.Overgangsordninger for 1½-2 årig masterprogram
(1) For søkere med tallkarakterer er kravet til vektet karaktergjennomsnitt i den faglige fordypningen 2,7 (norsk karakterskala).
(2) For søkere med både bokstav- og tallkarakterer må vektet karaktergjennomsnitt for bokstavkarakterer og tallkarakterer beregnes hver for seg. Dersom ikke begge karaktersnittene hver for seg oppfyller krav til C eller 2,7, må det foretas en individuell skjønnsmessig vurdering av om kravet er oppfylt.
(3) For utdanning avlagt ved Universitetet i Oslo, kan det benyttes fastsatte standardiserte snittkalkulatorer for beregning av rangeringspoeng for søkere med tallkarakterer.
(4) For rangering av søkere med en blanding av bokstav- og tallkarakterer eller søkere med tallkarakterer fra andre institusjoner enn Universitetet i Oslo, må det foretas en individuell skjønnsmessig vurdering.
0Endret ved forskrift 21 mars 2014 nr. 343.
§ 17.Prøveordning

I en prøveordning på inntil 5 år vil det for opptak til masterprogrammet i Economics, for søkere med utenlandsk utdanning utenfor Norden, være ett av følgende krav:

a)GRE Revised General Test (GRE) med minst 152 poeng på Quantitative Reasoning section.
b)Graduate Management Admission Test (GMAT) med minst 600 poeng.

Prøveordningen trer i kraft fra opptak til studieåret 2017–18.

0Tilføyd ved forskrift 28 juni 2016 nr. 985.
§ 18.Forskjellige bestemmelser
(1) Universitetsdirektøren kan i nærmere regler til forskriften fastsette egne administrative bestemmelser om søknadsbehandling og rangering.
(2) Vesentlige endringer i opptakskravene for et studieprogram skal være klart for søkerne minst ett år før de trer i kraft.
(3) Rektor kan etter en nærmere vurdering fravike bestemmelsene i denne forskriften ved inngåelse av samarbeidsavtale om felles- eller dobbelgrad.
(4) Forskriften trer i kraft umiddelbart og skal brukes fra og med opptaket til studier med oppstart høsten 2014. Samtidig oppheves forskrift 17. mars 2009 nr. 388 om opptak til 1–2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo.
0Endret ved forskrift 28 juni 2016 nr. 985 (tidligere § 17).