Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra Bangladesh

DatoFOR-2014-02-17-140
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2014
Sist endretFOR-2015-06-30-825
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§23
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.40
Rettet29.06.2016 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om import av paanblader fra Bangladesh

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 17. februar 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 16.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (beslutning 2014/88/EU, som endret ved beslutning 2014/510/EU, beslutning (EU) 2015/1028 og beslutning (EU) 2016/884).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 aug 2014 nr. 1087, 30 juni 2015 nr. 825.
Rettelser: 29.06.2016 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.Virkeområde

Forskriften omfatter et importforbud for paanblader (Piper Betle) med opprinnelse i Bangladesh, når Norge er første mottaksstat innen EØS-området.

§ 2.Importforbud

Det er forbudt å importere næringsmidler som inneholder eller består av paanblader (Piper Betle), som blant annet går under varenummer ex 14.04.9000, fra Bangladesh.

§ 3.Kostnader

Alle kostnader knyttet til tiltak for å gjennomføre kravene gitt i denne forskriften, skal dekkes av importør eller dennes representant.

§ 4.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 5.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskrift trer i kraft straks.