Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet

DatoFOR-2014-02-17-188
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2014
Sist endretFOR-2015-11-03-1275
EndrerFOR-2011-05-23-539, FOR-2013-06-21-741
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort21.02.2014   kl. 15.30
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og rettsakter i engelsk versjon tilføyd)
KorttittelForskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 17. februar 2014 med hjemmel lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37n (forordning (EU) nr. 321/2013, forordning (EU) nr. 1236/2013 og forordning (EU) 2015/924).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 mai 2014 nr. 660, 3 nov 2015 nr. 1275.
Rettelser: 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og rettsakter i engelsk versjon tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37n (kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell – godsvogner i Den europeiske unions jernbanesystem, og om oppheving av vedtak 2006/861/EF som endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1236/2013 og kommisjonsforordning (EU) 2015/924) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 19 mai 2014 nr. 660, 3 nov 2015 nr. 1275.
§ 2.Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 skal leses med følgende tilpasning: I punkt 7.4 i vedlegget til forordningen skal ordene «og Norge» tilføyes etter «Sverige» og ordene «og norske» etter «svenske».
§ 3.Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av samsvar med nasjonale regler som nevnt i artikkel 4 og 5 i forordningen.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Fra sammen tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
-Forskrift 23. mai 2011 nr. 539 om gjennomføring av vedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet rullende materiell - godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-rullende materiell - godsvogner).
-Forskrift 21. juni 2013 nr. 741 om gjennomføring av TSI rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet.

Forordninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

Forordning (EU) nr. 321/2013 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 321/2013 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 321/2013 se her: pdf.gif  

Forordning (EU) nr. 1236/2013 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1236/2013 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1236/2013 se her: pdf.gif  

Kommisjonsforordning (EU) 2015/924 

For å lese engelsk versjon av kommisjonsforordning (EU) 2015/924 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av kommisjonsforordning (EU) 2015/924 se her: pdf.gif  

0Endret ved forskrifter 19 mai 2014 nr. 660, endret uten kunngjøring 29 jan 2015, 3 nov 2015 nr. 1275.