Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport

DatoFOR-2014-02-17-190
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2014
Sist endretFOR-2014-08-13-1075
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§11, LOV-1993-06-11-100-§15, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-1997-04-04-275
Kunngjort21.02.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om eur. jernbanenett for godstransport

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. februar 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 6, § 11, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 4. april 1997 nr. 275.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 41c (forordning (EU) nr. 913/2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport som endret ved forordning (EU) nr. 1316/2013)
Endringer: Endret ved forskrift 13 aug 2014 nr. 1075.

§ 1.Et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 41c (forordning (EU) nr. 913/2010 av 22. september 2010 om et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig godstransport som endret ved forordning (EU) nr. 1316/2013) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 13 aug 2014 nr. 1075.
§ 2.Myndighet

Samferdselsdepartementet utøver myndighet etter denne forskriften.

§ 3.Infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalter i forordning (EU) nr. 913/2010 forstås i samsvar med definisjonen i forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av det nasjonale jernbanenettet (fordelingsforskriften) § 1-2 bokstav b.

§ 4.Markedsovervåking

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåkingsorgan iht. forordningens artikkel 20.

§ 5.Fastsettelse av forskrifter

Samferdselsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser etter forskriften her.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Forordning (EU) nr. 913/2010 

For å lese forordning (EU) nr. 913/2010 i norsk uoffisiell oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 913/2010 i engelsk versjon se her: pdf.gif