Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole

DatoFOR-2014-02-25-212
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.03.2014
Sist endretFOR-2017-01-25-72
EndrerFOR-2011-02-09-184
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3
Kunngjort28.02.2014   kl. 14.00
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole 25. februar 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-10, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 4-7, § 4-8, § 5-1, § 5-2 og § 5-3.
Endringer: Endret ved forskrifter 25 mai 2016 nr. 524, 25 jan 2017 nr. 72.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde
(1) Denne forskrift gjelder for studier ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
(2) Forskriften gir regler om opptak til studier, organisering av studier, eksamen, krav for tildeling av grader og bestemmelser om studentens og institusjonens plikter og rettigheter.
§ 1-2.Definisjoner 

Student

Person som er tatt opp til studier eller emner ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7. 

Studierett

Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student på et studieprogram og inneha studentstatus. Dette innebærer rett til deltakelse i all organisert undervisning, veiledning (individuell og i mindre grupper), praksis mv. i emner som omfattes av studieprogrammet studenten har opptak til. 

Studiepoeng

Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng. 

Studieprogram

Samling av emner med eget opptak. 

Studium

Studieprogram med omfang på minst 30 studiepoeng som fører fram til en grad eller annen kvalifikasjon, og med et definert innhold i henhold til studieplan. 

Studieplan

En studieplan beskriver mål for kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, samt innhold og organisering av et studieprogram som ikke reguleres av nasjonale rammeplaner. 

Emne

Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram eller en grad. 

Utdanningsplan - forpliktende avtale

Individuell plan for gjennomføring av et studium/studieprogram som utarbeides mellom Høgskolen og den enkelte student. Planen inneholder bestemmelser om Høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor Høgskolen og medstudenter. Utdanningsplanen er en forpliktende avtale mellom studenten og Fjellhaug Internasjonale Høgskole. 

Eksamenskandidat

Student som går opp til eksamen. 

Eksamen

Betegnelse på en prøve med vurdering når resultatet skal inngå på vitnemålet/karakterutskriften eller innregnes i en karakter på vitnemålet/karakterutskriften. 

Digital eksamen

Eksamen der kandidatene har anledning til å benytte datamaskin til gjennomføring og innlevering av eksamen. 

Utsatt eksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som har levert legeerklæring eller hatt annet dokumentert gyldig fravær ved ordinær eksamen. 

Ny eksamen

Eksamen som arrangeres for studenter som har gjennomført, men ikke bestått ordinær eksamen. 

Arbeidskrav

Alle former for arbeider og krav som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen eller prøve og/eller få endelig karakter i et emne, men der resultatet ikke inngår i beregningsgrunnlaget for endelig karakter for emnet.

0Endret ved forskrifter 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016), 25 jan 2017 nr. 72.
§ 1-3.Beslutningsmyndighet

Når beslutningsmyndighet er lagt til Høgskolen, treffes avgjørelser av rektor eller den han eller hun gir fullmakt til. Der beslutningsmyndighet er lagt til Styret selv eller rektor selv, kan beslutningsmyndighet ikke delegeres til lavere nivå.

Kapittel 2. Opptak

§ 2-1.Opptaksfrekvens

Fjellhaug Internasjonale Høgskole tar normalt opp studenter for studiestart både i høst- og vårsemesteret.

§ 2-2.Opptaksrammer

Når kapasitetshensyn eller ressurshensyn krever det, kan Styret regulere adgangen til det enkelte studieprogram eller deler av det.

§ 2-3.Generelt opptaksgrunnlag

For opptak til studier på grunnivå ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole som omfattes av denne forskriften kreves generell studiekompetanse eller tilsvarende, fastsatt i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

§ 2-4.Opptakskrav for de enkelte studier

Opptakskravene er fastsatt i studieplanene for hvert enkelt studium.

§ 2-5.Organisering av opptak
(1) Fjellhaug Internasjonale Høgskole er ansvarlig for opptaket til Høgskolens studier. Dette er likevel ikke til hinder for at institusjonen kan delegere saksforberedelse og avgjørelse til andre organer, herunder til Samordna opptak.
(2) Studiesjefen foretar opptak, eller ivaretar at dette finner sted når opptaket er delegert etter første avsnitt andre setning. Studiesjef oppnevner opptakskomitéer for Høgskolen. For studier på grunnivå behandler opptakskomité søknader om opptak basert på realkompetanse eller dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse dersom det er behov for faglige eller skjønnsmessige vurderinger. For studier på masternivå behandler opptakskomité søknader basert på annet grunnlag enn norsk bachelor- eller cand. mag.-grad eller yrkesutdanning med fordypning innenfor fagområdet for masterstudiet. Opptakskomitéen skal ha minst ett medlem med faglig kompetanse innen det studieprogrammet eller de emnene komiteen tar opp til og studentrepresentasjon i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-4 første avsnitt.
(3) Ved opptak til studier som inngår i Samordna opptak, gjelder de nasjonale rangeringsreglene. Ved opptak til andre studier med opptaksbegrensning, bestemmes rangeringsregler av studiesjef.
(4) Tildelt studieplass kan reserveres til året etter når studiesjef finner at det foreligger tungtveiende grunner.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 2-6.Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan få opptak til enkeltstudier på grunnivå ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole hvis de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for studiet. Styret fastsetter reglement for opptak på grunnlag av realkompetanse.

§ 2-7.Søknadsfrister
(1) For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak, gjelder de fastsatte nasjonale søknadsfristene.
(2) For øvrige studier blir søknadsfrist kunngjort samtidig med utlysning av studieprogrammet. Studiesjefen fastsetter søknadsfristen.
§ 2-8.Søknad, dokumentasjon og ettersending
(1) Søknad om opptak skjer på fastsatt søknadsskjema/søknadsweb.
(2) Alle opplysninger som er relevante for søknaden, skal dokumenteres. Søkeren plikter å orientere seg om hvilken dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden skal kunne behandles. Dokumentasjonen skal være tydelige kopier av originaldokumenter.
(3) For studier der opptaket er organisert gjennom Samordna opptak følges nasjonale frister for ettersending av dokumentasjon. Frister for ettersending av dokumentasjon til lokalt opptak og svarfrist ved tilbud om studieplass til lokalt opptak fastsettes av studiesjef.
(4) Studenter som har takket ja til studieplass ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, kan pålegges å fremvise original av de dokumentene som utgjør grunnlaget for opptak. Dersom dokumentene ikke fremlegges innen gitt frist, vil studieretten bli inndratt inntil den forespurte dokumentasjonen er fremvist og kontrollert.
§ 2-9.Svar på søknad

Alle søkerne får skriftlig svar på søknadene, enten fra Samordna opptak eller fra Høgskolen.

§ 2-10.Bekreftelse av studieplass

De som blir tatt opp, må bekrefte mottak av studieplassen innen den dato som er angitt i svarbrevet.

§ 2-11.Klagefrist
(1) Frist for å klage på vedtaket er senest 3 uker etter mottatt brev fra Høgskolen, jf. forvaltningslovens § 29.
(2) Klagen skal stiles til Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Klagen må underskrives av den som klager eller den klager gir fullmakt. I klagen skal det oppgis hvilket vedtak det klages over, den endring som ønskes, og det bør oppgis hvilke grunner som legges til klagen, jf. forvaltningslovens § 32.

Kapittel 3. Generelle faglige bestemmelser

§ 3-1.Fastsetting av studieplaner
(1) Det skal fastsettes studieplan for alle studier/studieprogrammer som tilbys ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole og som skal godskrives studenten i form av studiepoeng.
(2) Studieplaner utarbeides etter de retningslinjer NOKUT har fastsatt. Studieplaner skal vedtas av Akademisk råd. Nye studieplaner skal godkjennes av Styret. Ved større endringer i eksisterende studieplaner eller etablering av nye studieplaner skal det søkes om godkjenning fra NOKUT.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 3-2.Generelle bestemmelser knyttet til studieplan
(1) Det skal framgå av studieplanen hvilke vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemålet eller regnes inn i karakter på vitnemål/karakterutskrift, og hvilke vurderingsuttrykk som benyttes i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-9 sjette avsnitt.
(2) Arbeidskrav som danner grunnlag for å gå opp til eksamen, skal gå klart fram av studieplanen. Dette vurderes til godkjent/ikke godkjent.
§ 3-3.Endringer i studieplan og pensum
(1) Mindre endringer i emnebeskrivelser, herunder pensumjusteringer og andre endringer som ikke påvirker emnets læringsmål, vurderingsform eller undervisningssemester foretas av undervisningsleder etter forslag fra fagseksjonene.
(2) Større endringer i emnebeskrivelser, herunder opprettelse av nye valgemner eller justeringer som påvirker emnets læringsmål, vurderingsform, eller undervisningssemester, utarbeides av undervisningsleder i samråd med fagseksjonene og vedtas av Akademisk råd etter forslag fra undervisningsleder. Forslag til endringer sendes på høring i de lokale fagråd.
(3) Større endringer i studieplaner, herunder endringer som påvirker læringsmålene for studiet som helhet, kriterier for oppnåelse av grad eller annen kvalifikasjon, endring av undervisningsspråk eller undervisningsform, utarbeides av undervisningsleder i samråd med fagseksjonene og vedtas av Akademisk råd etter forslag fra undervisningsleder. Forslag til endringer sendes på høring i de lokale fagråd. Slike endringer skal godkjennes av Styret og det må søkes om godkjenning fra NOKUT.
(4) Endringer i studieplaner og emnebeskrivelser skal ikke tre i kraft før ved nytt semester.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.

Kapittel 4. Studierett, utdanningsplan, permisjon, studieåret, semesteravgift, egenbetaling

§ 4-1.Studierett
(1) For å oppnå studierett må studenten være tatt opp til et studieprogram eller emne ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole i henhold til kapittel 2.
(2) Studieretten opphører når studenten selv bekrefter at hun/han trekker seg fra studieprogrammet.
(3) For studenter som har fullført studiet, gjelder studieretten til frist for betaling av semesteravgift for neste semester.
§ 4-2.Tap av studierett
(1) Studenter kan miste studieretten på et studieprogram de er tatt opp til i følgende tilfeller:
a.Studenten har ikke semesterregistrert seg og/eller betalt semesteravgift og egenbetaling innen gjeldende frister første semester etter opptak, og har ikke fått innvilget permisjon etter § 4-5 eller reservert studieplass etter § 2-5 (5).
b.Studenten har brukt opp sine forsøk til eksamen eller praksisperiode i henhold til studieplan og til forskrift om opptak, studier og eksamen.
c.Studenten har ikke bestått eksamen i løpet av de siste to semestre, eller tre semestre dersom studenten er i gang med masteravhandling. Studenter som ikke har levert masteravhandling etter tre semestre kan i spesielle tilfeller få innvilget et fjerde semester etter søknad til studiesjef. Dersom studenten har hatt permisjon i denne perioden, skal permisjonstiden ikke regnes med.
d.Studieretten er urettmessig oppnådd ved hjelp av falske dokumenter, falskt vitnemål, eller dokumenter utstedt av falske institusjoner.
(2) Vilkår for tap av studieretten skal framgå av utdanningsplanen.
(3) Studiesjef fatter vedtak om tap av studierett. Vedtak om tap av studierett kan påklages.
(4) Den som har mistet studieretten etter første avsnitt, bokstav b–d kan søke nytt opptak til studiet ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole etter ett år, såframt overordnede bestemmelser gir anledning til dette.
(5) Studenter som er i karantene etter å ha mistet studieretten har ikke adgang til eksamen som privatist.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4-3.Utdanningsplan
(1) Mellom Høgskolen og student som tas opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal det utarbeides en utdanningsplan. Utdanningsplanen skal inneholde bestemmelser om Høgskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor Høgskolen og medstudenter.
(2) Utdanningsplanen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium eller studieløp på normert tid som heltids- eller deltidsstudent.
(3) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom avdeling og student. Studenten godkjenner hvert semester sin utdanningsplan på StudentWeb eller tilsvarende. Dette innebærer at studenten har gjort seg kjent med og godtar forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH.
(4) Når utdanningsplanen bekreftes inngår studenten en gjensidig forpliktende avtale med Høgskolen.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 4-4.Overgang mellom studieprogram
(1) Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, kan få overgang til et annet studieprogram i samme fagområde hvis
-studenten har fått studierett gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert seg på det studieprogrammet han/hun ble tatt opp til.
-studieprogrammet som studenten søker overgang til, ikke er lukket ved poengrangering.
-studenten fyller opptakskravet til studieprogrammet.
(2) Ved poengrangering kan overgang vurderes hvis studentens poengsum er lik eller høyere enn medianen ved siste opptak og studiet har ledige plasser.
(3) Studenten søker om overgang til studieadministrasjonen innen fastsatt frist.
(4) Den som får innvilget overgang, mister studieretten på det gamle studieprogrammet og får tildelt studierett på det nye studieprogrammet.
(5) Studenter som ønsker overgang til et studieprogram som ikke tilfredsstiller kriteriene i første avsnitt, må søke om opptak på vanlig måte.
§ 4-5.Permisjon
(1) En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-5. Permisjon kan også gis ved førstegangstjeneste, sykdom og andre tungtveiende grunner.
(2) For permisjon av øvrige grunner bør studenten ha gjennomført studier innenfor det aktuelle studieprogram i minst ett semester. Det kan normalt gis permisjon i inntil ett år.
(3) Studiesjef avgjør søknader om permisjon.
§ 4-6.Studieåret

Studieåret begynner medio august og avsluttes ultimo juni, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-8.

§ 4-7.Semesteravgift og egenbetaling
(1) Studenter og privatister ved Høgskolens norske avdeling skal betale semesteravgift i samsvar med lov om studentsamskipnader med forskrifter.
(2) Undervisningen er i utgangspunktet gratis. Styret kan fastsette egenbetaling for undervisning til det enkelte studium eller emne.
(3) Styret kan fastsette egenbetaling for studenter ved det enkelte studium for å dekke øvrige utgifter.
(4) Privatister betaler et vederlag for eksamen fastsatt av Styret.

Kapittel 5. Oppmelding og vilkår for eksamen, veiledet praksis

§ 5-1.Vilkår for oppmelding til eksamen
(1) Akademisk råd kan gi regler om arbeidskrav, obligatoriske oppgaver, krav om avlagte eksamener eller prøver, obligatorisk deltakelse eller gjennomført praksis for at studenten skal ha adgang til en eksamen eller få fortsette studiet. Vilkårene skal gå fram av studieplan.
(2) Oppgavebesvarelser som tidligere har fått en endelig sensur, kan ikke innleveres til bedømmelse på nytt. Tar studenten eksamen i flere emner der det kan være faglig innbyrdes likhet eller overlapping, skal det leveres separate besvarelser.
(3) For å få gå opp til eksamen må studenter ved Høgskolens norske avdeling ha betalt semesteravgift etter lov 14. desember 2007 nr. 116 om studentsamskipnader § 10 og forskrift 22. juli 2008 nr. 828 om studentsamskipnader kap. 7.
(4) For å få lov til å avlegge ekstern eksamen ved FIH-NO må studenten være tatt opp ved norsk utdanningsinstitusjon og ha betalt semesteravgift for eksamenssemesteret.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 5-2.Oppmelding
(1) Studenten melder seg normalt selv opp til ordinær eksamen ved semesterregistrering.
(2) Studenter som tar ny eller utsatt eksamen, må selv melde seg opp innen nærmere fastsatte frister.
(3) Studenten er selv ansvarlig for å holde seg orientert om tid og sted for eksamen.
(4) Studenter som tar ny eksamen utenom ordinært studieløp skal innen fastsatt frist i tillegg betale eksamensavgift for ny eksamen utenom ordinært studieløp.
§ 5-3.Antall forsøk til eksamen

En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme emne mer enn tre ganger. Studiesjef kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk. Antall forsøk til eksamen gjelder ikke for masteroppgaven, jf. § 6-4.

§ 5-4.Veiledet praksis og antall forsøk

For utdanninger der gjennomføringen av praksis er gjenstand for en faglig vurdering, gjelder følgende:

a.Studenten har rett til kontinuerlig veiledning og tilbakemelding, slik at han/hun hele tiden er orientert om hvordan han/hun fungerer i forhold til målene for praksisperioden.
b.Dersom det på et tidspunkt i en veiledet praksisperiode kan være tvil om studenten vil kunne nå målene og få godkjent praksisperioden, skal studenten kalles inn til et møte mellom de berørte parter (student, representant for utdanningen/veileder, øvingslærer/representant for praksisstedet). Studenten skal i møtet gis skriftlig melding/varsel om at det er tvil om studenten vil kunne oppfylle målene og få godkjent praksisperioden. Dette møtet skal avholdes senest tre uker før praksisperiodens avslutning og uansett på et tidspunkt som gir studenten mulighet til å vise tilfredsstillende praksis den siste del av perioden for å få godkjent. Ved praksisperioder på 5 uker eller mindre må møtet holdes halvveis i perioden.
c.For hver praksisperiode skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til målene for praksisperioden. Vurderingen skal bygge på vurdering underveis og eventuelle praktiske prøver. Vurderingsresultatet og beskrivelsen av hva som er vurdert skal være underskrevet av student, representant for utdanningen/veileder, øvingslærer/representant for praksisstedet. Studenten skal ha kopi av den skriftlige vurderingen.
d.Akademisk råd oppnevner et praksisutvalg som skal fatte vedtak om ikke godkjent praksis.
e.Får studenten vurdert samme praksisperiode til «ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes, jf. § 4-2 første avsnitt.
f.Dersom det foreligger særskilte grunner, kan studenten søke praksisutvalget om å få tilrettelagt en tredje og siste praksisperiode dersom studieplanen gir anledning til dette.
g.Dersom det etter varslingstidspunktet, jf. pkt. b, oppstår forhold som er av en slik art at det utvilsomt ville føre til at praksisperioden ble underkjent dersom det hadde oppstått tidligere, skal det likevel kunne føre til at praksisperioden blir vurdert til «ikke bestått.»

Kapittel 6. Gjennomføring av eksamen

§ 6-1.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen gjennomføres med den vurderingsform og i det semester som er angitt i studieplanen.

§ 6-2.Ny og utsatt eksamen
(1) Studenter som har gyldig fravær fra en ordinær eksamen, har rett til utsatt eksamen. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn. Studiesjef avgjør om fraværet kan godkjennes som gyldig.
(2) Rett til utsatt eksamen har også studenter som på grunn av utvekslingsopphold/deltidsstudier i utlandet ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen.
(3) Studenter som har strøket til ordinær eksamen kan gå opp til ny eksamen.
(4) Under forutsetning av at det blir arrangert ny og utsatt eksamen i emnet for studenter etter første, andre eller tredje avsnitt, gis også studenter som ikke har hatt gyldig fravær eller vil forbedre karakteren, adgang til ny og utsatt eksamen. Oppmelding til ny og utsatt eksamen forutsetter normalt at studenten har benyttet et eksamensforsøk ved ordinær eksamen.
(5) Ny og utsatt eksamen arrangeres normalt sammen og skal gjennomføres innen rimelig tid etter ordinær eksamen. Ny eller utsatt eksamen arrangeres normalt ikke dersom emnet har ordinær eksamen i påfølgende semester.
(6) Studenter som ikke gjennomfører eller ikke består ny eller utsatt eksamen, har ikke krav på å få gå opp på nytt før ved neste ordinære eksamen. Dette gjelder også studenter som har hatt gyldig fravær ved ny eller utsatt eksamen.
(7) Ved endring av studieplan eller pensum, har studenter rett til å gå opp til ny eller utsatt eksamen etter gammel ordning. Slik eksamen skal arrangeres innen ett år etter at siste ordinære eksamen ble arrangert. For emner som opphører gjelder følgende: Dersom det etter siste ordinære eksamen og en ny eller utsatt eksamen fortsatt gjenstår studenter som ikke har bestått eller har hatt gyldig fravær, kan det etter søknad arrangeres en tredje og siste eksamen. Slik tredje eksamen skal arrangeres innen ett år etter siste ordinære eksamen.
(8) Bestemmelsene om ny og utsatt eksamen gjelder også hjemmeeksamener, mappevurderinger og lignende vurderingsformer, så langt dette er mulig. Akademisk råd kan fastsette andre ordninger for gjennomføring av ny og utsatt eksamen i slike tilfeller.
(9) Dersom en student har bestått samme eksamen mer enn én gang, gjelder beste karakter.
§ 6-3.Ekstraordinær eksamen
(1) Ekstraordinær eksamen kan arrangeres når et emne går ut, eller dersom det går mer enn to semestre til neste eksamen. Ekstraordinær eksamen kan også etter særlig vurdering avholdes for studenter som av tvingende grunner ikke kan vente til neste ordinære eksamen.
(2) Studiesjef kan etter søknad vedta at det skal arrangeres ekstraordinær eksamen dersom det ved digital eksamen under tilsyn har vært umulig å levere oppgaver eller dersom mer enn 30 minutters arbeid har gått tapt og det ikke har blitt innvilget ekstra tid på eksamensdagen for å kompensere for dette. Det forutsettes at studentene har fulgt fastsatte rutiner for avvikling av eksamen. Studenter har anledning til å søke om å få avviklet denne type ekstraordinær eksamen, søknaden må være poststemplet eller studiesjef i hende senest tre virkedager etter eksamensdatoen. Alle studenter som tok eksamenen og ble forhindret fra å levere eller tapte arbeid som spesifisert ovenfor vil få anledning til å avlegge denne form for ekstraordinær eksamen.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-4.Fornyet sensur av masteroppgaver og andre store oppgaver
(1) En student kan levere ny eller revidert masteroppgave en gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Studenten må søke om å levere til fornyet sensur innen tre semestre etter sensuren har falt. Oppgaven må leveres det semesteret studenten melder seg opp og får innvilget rett til å levere til fornyet sensur. Utsatt innlevering ut over dette kan innvilges av studiesjef etter søknad og tillates kun ved dokumentert, langvarig sykdom det semesteret revidert oppgave skulle leveres, eventuelt ved rett til permisjon etter lov om universiteter og høyskoler § 4-5 (1). Denne form for utsatt innlevering innvilges maksimum to ganger. Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.
(2) Med mindre annet framgår av studieplan, kan en student ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av bacheloroppgave til sensur én gang.
(3) Det er anledning til å levere omarbeidet versjon av praksisrelaterte oppgaver på mindre enn 10 studiepoeng ved ikke bestått dersom det ikke er mulig å endre problemstilling for oppgaven uten av praksisperioden gjennomføres på nytt.
(4) For øvrige oppgaver enn de som er nevnt i denne paragraf, er det ikke anledning til å levere omarbeidet versjon.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-5.Fravær fra eksamen under tilsyn, trekk
(1) Dersom sykdom forhindrer studenten i å møte til eksamen, må legeerklæring som omfatter eksamensdagen foreligge for at det skal være et gyldig fravær. I så fall blir det ikke regnet som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen på eksamensdagen, må den leveres eller poststemples senest en uke etter eksamensdagen.
(2) En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid, registreres som «ikke møtt.» Dette teller som ett eksamensforsøk.
(3) Kandidater som velger å avbryte eksamen uten å levere oppgavebesvarelsen, skal undertegne skjema for trekk hos hovedinspektør og levere tilbake oppgaven og alt utlevert materiale. Ved digital eksamen regnes det som trekk dersom studenten går ut av sikker nettleser. Studenten plikter å umiddelbart varsle hovedinspektør om at han eller hun trekker seg. Trekk regnes som ett eksamensforsøk.
(4) En kandidat som blir syk under eksamen under tilsyn, kan velge å trekke seg. Velger kandidaten å trekke seg ved eksamen, signeres skjema for trekk og kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk dersom det ikke leveres legeerklæring, jf. første avsnitt.
(5) For kandidater som leverer blankt, blir oppgavebesvarelsen behandlet som trekk og kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-6.Fravær fra skriftlig eksamen uten tilsyn (hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende vurderingsformer)
(1) En kandidat som ikke leverer besvarelsen innen fristen, registreres som «ikke møtt». Dette teller som ett eksamensforsøk. For masteravhandlinger og bacheloroppgaver som ikke leveres innen fristen, føres det ikke «ikke møtt», men kandidaten gis først anledning til å levere arbeidet ved første ordinære innleveringsfrist i neste semester.
(2) Dersom sykdom forhindrer kandidaten i å levere eksamensbesvarelsen til fastsatt tid, må legeerklæring som omfatter hele eller deler av eksamensperioden foreligge for at det skal være et gyldig fravær. I så fall blir det ikke regnet som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen på innleveringsdagen, må den leveres eller poststemples senest en uke etter innleveringsdagen.
(3) Dersom sykdom fører til at kandidaten blir vesentlig forsinket i arbeidet med besvarelsen, må legeerklæring sendes inn så snart som mulig. Godkjennes denne av Høgskolen, kan kandidaten gis utsatt innleveringsfrist. Av legeerklæringen må det gå fram i hvilket tidsrom studenten har vært sykmeldt, og om sykmeldingen var hel eller delvis.
(4) Akutt sykdom under eksamensperioden gir ikke automatisk rett til forlenget tid.
(5) Dersom et eller flere medlemmer i en gruppe ved gruppeeksamen har hatt fravær etter første eller andre ledd, kan de resterende medlemmene velge å få besvarelsen vurdert. Sensor skal da informeres om fraværet. Alternativt kan de resterende medlemmene innvilges gyldig fravær og gis anledning til å gå opp til utsatt eksamen etter § 6-2 (1).
(6) For kandidater som leverer blankt på skriftlig eksamen uten tilsyn blir oppgavebesvarelsen behandlet som «ikke møtt» og kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk. For hjemmeeksamener under syv dagers varighet regnes blank besvarelse som «trekk».
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-7.Hjelpemidler
(1) Studieplanene forteller hvilke hjelpemidler studentene har anledning til å bruke under eksamen. Akademisk råd gir utfyllende regler om hvilke hjelpemidler som kan nyttes under eksamen.
(2) Studenten har plikt til å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillatt brukt til den enkelte eksamen.
§ 6-8.Gjennomføring av skriftlig eksamen under tilsyn
(1) Kandidaten har ikke adgang til eksamenslokalet før eksamensinspektørene er på plass.
(2) I eksamenslokalet må kandidatens vesker og yttertøy plasseres på anvist sted. Bare skrivesaker samt tillatte hjelpemidler tas med til anvist plass. Det er kandidatens eget ansvar å sørge for å skaffe seg de tillatte hjelpemidlene. Lån av hjelpemidler fra andre kandidater er ikke tillatt.
(3) Kandidaten må være på plass i eksamenslokalet senest 20 minutter før eksamen starter dersom eksamensbesvarelsen skrives for hånd, og senest 30 minutter før eksamen starter dersom eksamen gjennomføres digitalt. Ved digital eksamen er det anledning til å sperre lokalene for ankomst av studenter mellom 20 og 30 minutter før eksamensstart. Se Rutiner for gjennomføring av eksamen under tilsyn ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole for detaljer. For sent frammøte kan føre til at kandidaten ikke får avlegge eksamen. Ingen kandidater skal gis adgang til eksamenslokalet mer enn 30 minutter etter at eksamen er begynt.
(4) Kandidaten skal vise studentlegitimasjon eller annen gyldig legitimasjon med foto og signere kandidatliste, samtidig som kandidatnummer blir tildelt. Kandidater som ikke kan legitimere seg, får ikke adgang til eksamen.
(5) Det er ikke tillatt å gjøre nytte av mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier under eksamen og heller ikke bringe disse med til anvist plass.
(6) Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon mellom kandidatene under eksamen. Dersom kandidaten har spørsmål, skjer henvendelsen til en av eksamensinspektørene.
(7) De første 30 minutter etter at oppgaven er utlevert har kandidatene ikke adgang til å trekke seg fra eksamen eller forlate eksamenslokalet.
(8) Etter at kandidatene har inntatt anvist plass i eksamenslokalet, kan de ikke forlate denne uten adgang fra inspektør.
(9) Kandidatene har til disposisjon den oppgitte eksamenstid. Dersom eksamensbesvarelsen skrives for hånd gis det i tillegg 15 minutter til klargjøring og innlevering av oppgaven. Kandidater som fortsetter å arbeide etter at den disponible tid er ute, vil bli rapportert til sensorene.
(10) Dersom eksamensbesvarelsen skrives for hånd, skal det benyttes egne innføringsark. Kandidaten har selv ansvar for å føre sitt kandidatnummer på hver side. Dersom selvkopierende eksamenspapir benyttes, har kandidaten ansvar for å skille kopiene fra originalen. Kulepenn brukes på selvkopierende eksamenspapir.
(11) Kandidaten blir sittende på sin plass til eksamensbesvarelsen er levert og kontrollert. Innleverte besvarelser kan ikke leveres tilbake uansett hvilken grunn som anføres. Etter innlevering må kandidaten forlate eksamenslokalet.
(12) Sensorene avgjør om kladd unntaksvis kan godtas som besvarelse.
(13) Ansvarlig faglærer eller dennes stedfortreder skal være tilgjengelig under eksamen.
(14) Øvrige krav ved gjennomføring av eksamen spesifiseres i egne retningslinjer.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-9.Innlevering av besvarelse ved hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende vurderingsformer
(1) Besvarelsen skal være innlevert eksamensansvarlig innen det tidspunkt og på den måten som er bestemt. Ved postlegging av oppgaven må det foreligge dokumentasjon fra postverket på at den er postlagt innen innleveringsfristen.
(2) Besvarelsen skal leveres i det antall eksemplarer som er fastsatt. Kandidaten må selv sørge for å ha en kopi. Besvarelsen skal normalt ikke påføres navn, men kandidatnummer.
(3) Kandidaten skal normalt vise gyldig legitimasjon, semesterkort og signere ved innlevering av besvarelsen.
(4) Kandidater har ikke krav på å få returnert eventuelle vedlegg til sine eksamensbesvarelser.
§ 6-10.Erklæring om selvstendig arbeid

Studenter som leverer inn hjemmeoppgaver, inkludert masteravhandlinger, må gjøre seg kjent med de reglene som gjelder for slike oppgaver, og gi en erklæring om dette. Erklæringen skal dateres og signeres eller godkjennes elektronisk og leveres inn sammen med oppgaven. Høgskolen kan også fastsette at erklæring om selvstendig arbeid skal signeres eller godkjennes på forhånd for et helt semester. Erklæringen legger ansvaret på studenten for følgende:

-Det innleverte arbeidet skal ikke være brukt tidligere som del av en utdanning ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole eller annen utdanningsinstitusjon.
-Det skal opplyses om kildebruk etter gjeldende regler. Referanse til kilde gis nøyaktig i teksten. Dette gjelder for sitat, men også når stoffet er gjengitt med egne ord. Kravet gjelder både når kilden er pensumlitteratur eller andre bøker, artikler og lignende, og når materialet er funnet på internett.
-For praksisrapporter og når det er brukt informasjon fra intervju, spørreskjema og lignende, vil det være nødvendig å sikre informantens anonymitet. I slike tilfeller blir det orientert om gjeldende regelverk i oppgaveheftet for de enkelte emner og i undervisningen.
-Ved masteravhandlinger må en være spesielt varsom med bruk av konfidensielle data og opplysninger fra observasjon, intervju og spørreskjema. Studenten er i slike tilfeller forpliktet til å drøfte spørsmål om kildebruk og henvisning med sin veileder. Det blir ellers vist til pensum i forskningsmetode.

Ved brudd på disse reglene blir det vist til § 7-7 i denne forskrift om annullering av eksamen eller annen vurdering, og til lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8.

§ 6-11.Gjennomføring av muntlig og utøvende/praktisk eksamen
(1) Opplegg for muntlig og utøvende/praktisk eksamen skal gjøres kjent for studentene i god tid før eksamen.
(2) Eksamenskandidatene kan gis anledning til å forberede seg på et bestemt tema på forhånd. Forberedelse kan skje med eller uten hjelpemidler.
(3) Individuell eksamen skal normalt ikke vare lenger enn 45 minutter.
(4) Når muntlig og utøvende/praktisk eksamen gjennomføres i gruppe, skal sensorene påse at alle eksamenskandidatene i gruppa eksamineres i et omfang som gir tilstrekkelig grunnlag for karakterfastsetting.
(5) Nærmere retningslinjer for gjennomføring av muntlig og utøvende/praktisk eksamen kan fastsettes av Akademisk råd.
(6) Sensorene er i fellesskap ansvarlige for planlegging og gjennomføring av muntlig og utøvende/praktisk eksamen i henhold til bestemmelser i denne forskriften, emnebeskrivelsen og eventuelle retningslinjer fastsatt av Høgskolen.
§ 6-12.Gjennomføring av gruppeeksamen
(1) Ved gruppeeksamen skal alle deltakere i gruppen bidra til ett felles produkt. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en eksamenskandidat bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt der det gis samme karakter til hele gruppa, skal det innhentes skriftlig, individuell uttalelse fra samtlige gruppemedlemmer.
(2) Studiesjef kan fatte vedtak om at eksamenskandidaten skal anses å ha trukket seg under eksamen. Vedtaket kan påklages.
(3) Sensor skal gjøres kjent med vedtak etter punkt to. Dersom vedtaket iverksettes etter at sensur er falt skal besvarelsen sensureres på nytt.
§ 6-13.Tilrettelegging av eksamen og alternative vurderingsformer
(1) Kandidater som av medisinske eller andre grunner har behov for tilrettelegging av eksamen eller alternativ vurderingsform i forbindelse med eksamen, må søke om dette senest to uker før eksamen. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra andre sakkyndige. Attesten må inneholde en spesifikasjon av behovet for tilrettelegging eller alternativ vurderingsform i eksamenssituasjonen. Søknader om tilrettelegging av eksamen behandles av studiesjef og søknader om alternativ vurderingsform behandles av undervisningsleder.
(2) Tilrettelegging av eksamen kan være: Utvidet eksamenstid, hyppigere pauser, eget eksamensrom og bruk av hjelpemidler som døvetolk, datamaskin, etc. Ved innvilget bruk av datamaskin stiller skolen med datamaskin dersom eksamen ordinært skrives for hånd. Ved digital eksamen der egen datamaskin medbringes må studenten søke om å få bruke skolens datamaskiner dersom dette er ønskelig.
(3) Ved utvidet eksamenstid gis det en halv time ekstra ved eksamener av fire timers varighet eller mindre, og inntil én time ved eksamener av fem timers varighet eller mer. Ved hjemmeeksamen gis det to timer ekstra for hvert døgn. I særlige tilfeller kan det innvilges ytterligere tillegg i eksamenstiden.
(4) Ved hjemmeeksamen og andre større skriftlige oppgaver kan det innvilges utsatt innleveringsfrist på grunnlag av sykdom eller andre årsaker som Høgskolen godkjenner.
(5) Studiesjef kan gi retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen.
(6) Alternative vurderingsformer kan benyttes for kandidater som pga. kroniske lidelser ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform.
(7) Kandidater som ikke har norsk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål kan søke om å bruke tospråklige ordbøker under eksamen i hele studietiden.
(8) Ved digital eksamen under tilsyn er det anledning til å søke om å låne eller leie datamaskin av skolen, eventuelt søke om å få avlegge eksamen ved bruk av penn og papir. Studiesjef setter frist for å søke om å låne eller leie datamaskin. Dersom kandidaten opplever tekniske problemer eller har glemt datamaskin vil det være mulig å gå over til å bruke penn og papir i forbindelse med eksamensstart.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 6-14.Eksamen på annet språk enn norsk

Akademisk råd kan fastsette at enkelte eksamener kan avholdes på annet språk enn norsk. Bestemmelser om dette skal framgå av studieplanen. Dersom ikke noe annet er særskilt fastsatt, kan besvarelsen skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Studiesjef kan ved søknad åpne for besvarelse på andre språk etter samråd med aktuell fagseksjon. Studiesjef kan etter søknad innvilge at det gis eksamensoppgaver på andre språk enn nynorsk, bokmål og dansk, så lenge sensorkommisjonen i det semesteret forespørselen gjelder har kompetanse til å vurdere en eventuell besvarelse på det språket det søkes om å få eksamensoppgaven på.

0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).

Kapittel 7. Sensur, vurderingskriterier, klage, annullering, karakter

§ 7-1.Sensur
(1) Ved eksamen eller prøve der resultatet utgjør endelig karakter for et emne eller resultatet regnes inn i endelig karakter for emnet, oppnevner undervisningsleder eksterne sensorer og fastsetter hvert semester for hvilke emner ekstern sensor skal brukes. I etterkant av hvert undervisningsår legger undervisningsleder fram for Akademisk råd en oversikt over hvilke eksterne sensorer som ble benyttet og hvilke emner som hadde ekstern sensur. Akademisk råd kan gi retningslinjer for bruk av ekstern sensor. Over tid skal minst 25 % av studentarbeidene sensureres eksternt.
(2) Det skal være ekstern evaluering av vurderingen eller vurderingsordningen, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9. Denne kan gjennomføres for deler av et studium/studieprogram eller for et eller flere studium/studieprogram samlet. Alle studieprogram bør ha ekstern evaluering av vurderingsordningen minimum hvert 5. år.
(3) Det skal normalt benyttes to sensorer ved muntlig og skriftlig eksamen, enten to interne sensorer eller både intern og ekstern sensor.
(4) Ved sensur skal sensorene:
-utforme eksamensoppgaver og/eller sensorveiledning
-vurdere eksamensbesvarelsene fra alle kandidatene
-foreta en samlet vurdering av vurderingsordningene for emnet.
(5) Ekstern sensor må tilfredsstille ett eller flere av følgende krav:
-være ansatt på høyskolelektor/universitetslektornivå eller høyere nivå ved universitet/høyskole eller annen forskningsinstitusjon eller på annen måte ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på samme nivå
-i særlige tilfeller gjennom relevant yrkespraksis være særlig kvalifisert for å foreta sensur innenfor et bestemt område.
(6) Ekstern sensor kan ikke ha vært ansatt ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole det siste året.
(7) Ved eksamen der det ikke blir oppnådd enighet om karakterfastsetting, skal det oppnevnes en ny sensor som avgjør saken. Denne skal gjøres kjent med de første sensorers karakterforslag med begrunnelse.
(8) Sensur for masteroppgaver og andre større oppgaver skal foreligge innen 6 uker etter innlevering.
(9) Sensur kunngjøres på den måten institusjonen bestemmer.
§ 7-2.Bruk av vurderingskriterier ved sensur

Ved siden av de generelle, kvalitative beskrivelsene av vurderingskriterier i § 7-8, kan det benyttes fagspesifikke vurderingskriterier om slike er vedtatt av Styret. De fagspesifikke vurderingskriteriene skal være tilgjengelige for studentene. Dersom det blir utarbeidet retningslinjer til bruk for sensor(ene) ved den enkelte eksamen, skal retningslinjene være tilgjengelig for enhver etter at sensurvedtaket er kunngjort.

§ 7-3.Håndtering av spørsmål om inhabilitet
(1) Til forståelsen av habilitet legges forvaltningslovens § 6 (habilitetskrav) til grunn. NAV gir i sitt saksbehandlingsrundskriv til forvaltningsloven, sist endret 23. mai 2008, en utfyllende klargjøring av hva dette innebærer.
(2) En faglærer er inhabil i forhold til en eksamenskandidat når forvaltningslovens forståelse av habilitet kommer til anvendelse. I de tilfeller hvor skjønn må utøves enten i forbindelse med selve habilitetsspørsmålet eller konsekvensene av en inhabilitet skjer dette i samråd med studiesjef som treffer endelig vedtak.
(3) En faglærer plikter selv å melde fra om mulig inhabilitet.
(4) Inhabilitet gjelder både ved fastsettelse av eksamensoppgaver, valg av sensor, veiledning i forbindelse med studentarbeider og ved selve sensuren. Inhabilitet gjelder ved alle typer eksamen.
(5) Der faglærer er inhabil oppnevner det organ som har ansvar for oppnevning av sensorkorps en annen faglærer til å delta i eksamenskommisjonen.
(6) Det er mulig for en faglærer å delta ved sensur av andre oppgaver i emnet enn den han/hun har en inhabilitet overfor. Der slik deling av sensuroppdrag innen et emne skal gjøres, bør ingen sensor normalt ha mindre enn fem besvarelser å vurdere. Dette er for å sikre at sensorene har et tilstrekkelig antall besvarelser å sammenligne med.
§ 7-4.Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse, klagesensur
(1) Studenten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3.
(2) Sensur kan påklages i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 5-3. Ved løpende vurdering avgjør Akademisk råd når det kan framsettes klage ved den enkelte prøve, oppgave eller annen vurdering eller bare når resultatet fra emne er kunngjort. Det skal framgå av studieplanen når det kan klages.
(3) Ved ny sensurering skal det være minst to nye sensorer, hvorav minst en ekstern, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 femte avsnitt. De nye sensorene skal ikke ha informasjon om karakterer, begrunnelse eller studentens begrunnelse for klagen. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Resultatet etter klagesensur er endelig og kan ikke påklages.
(4) Studenter kan klage individuelt på karakter ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som har underskrevet skriftlig klage.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 7-5.Klage på formelle feil

Formelle feil kan påklages i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler § 5-2. Klage stiles til Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

§ 7-6.Fusk
(1) Som fusk eller forsøk på fusk ved eksamen eller prøve regnes bl.a.:
-å ha ulovlige hjelpemidler tilgjengelig under eksamen
-å presentere andres arbeid som sitt eget
-å sitere kilder eller på annen måte benytte kilder i skriftlige arbeider uten tilstrekkelige kildehenvisninger
-ureglementert samarbeid mellom eksamenskandidater eller grupper
-å handle i strid med denne forskriften eller retningslinjer for den enkelte eksamen.
(2) Konsekvenser av fusk eller forsøk på fusk reguleres av lov om universiteter og høyskoler og behandles av Høgskolens klagenemnd, jf. lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8. Vedtak i høgskolens klagenemnd kan påklages. Styret kan fastsette retningslinjer for behandling av fusk/forsøk på fusk.
(3) Mistanke om fusk eller forsøk på fusk under gruppeeksamen der det er gitt samme karakter for hele gruppa, vurderes individuelt for hvert gruppemedlem. Dersom ett eller flere medlemmer blir tatt for fusk kan de resterende medlemmene velge å få besvarelsen vurdert. Sensor skal da informeres om forholdet. Alternativt kan de resterende medlemmene innvilges gyldig fravær og gis anledning til å gå opp til utsatt eksamen etter § 6-2 (1).
(4) Annullering av eksamen eller prøve i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-7, teller som ett forsøk til eksamen eller prøve, jf. denne forskrift § 5-3 og § 5-4.
(5) En student som mistenkes for fusk eller forsøk på fusk, har ikke rett til å framstille seg til eksamen eller prøve i det emnet som omfattes av mistanken, så lenge saken er under behandling. Bestemmelsen gjelder både ordinær og ny og utsatt eksamen eller prøve i vedkommende emne. Tilsvarende gjelder dette når det mistenkes fusk ved studie- eller arbeidskrav. Dersom klagenemnda kommer fram til at det ikke foreligger fusk og besvarelsen da blir vurdert til ikke bestått, har studenten rett til ny eksamen, prøve eller studie-/arbeidskrav.
0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 7-7.Annullering av eksamen eller annen vurdering
(1) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1, kan annullere eksamen eller prøve eller godkjenning av emne hvis studenten
a.ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden har skaffet seg adgang til å gå opp til vedkommende eksamen eller prøve, eller til å delta i vedkommende emne, eller
b.har forsøkt å fuske eller forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket ved avleggelsen av, eller forut for endelig sensur av, vedkommende eksamen eller prøve, eller under gjennomføringen av vedkommende emne.
(2) Styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1, kan annullere godskriving eller godkjenning av utdanning, eller fritak for eksamen eller prøve, hvis studenten har oppnådd dette ved hjelp av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden.
(3) Vedtak om annullering etter første avsnitt, a og b kan påklages til departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1 sjuende avsnitt.
(4) Adgangen til annullering foreldes ikke.
§ 7-8.Karakterer

Enhver eksamen skal føre fram til et vurderingsuttrykk (karakter). Karakteren skal angis på en av to måter; enten

a.som «Bestått» eller «Ikke bestått», eller
b.som en bokstav, etter skalaen A, B, C, D, E, F. De ulike verdiene skal gis etter følgende allmenne kriterier: 

Bokmål 

SymbolBetegnelseGenerell beskrivelse av vurderingsuttrykket
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god presentasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
CGodGjennomsnittlig prestasjon som tilfredsstiller på de fleste områder.
DNokså godPrestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
ETilstrekkeligPrestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
FIkke beståttPrestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene.
 

Nynorsk 

SymbolNemningGenerell omtale av vurderingsuttrykka
AFramifråEi framifrå prestasjon som skil seg klart ut. Syner stor grad av sjølvstende.
BMykje godEin mykje god prestasjon som ligg over gjennomsnittet. Syner evne til sjølvstende.
CGodEin gjennomsnittleg prestasjon som er tilfredstillande på dei fleste områda.
DNokså godEin prestasjon under gjennomsnittet, med ein del vesentlege manglar.
ETilstrekkelegEin prestasjon som tilfredsstiller minstekrava, men heller ikkje meir.
FIkkje greiddEin prestasjon som ikkje tilfredsstiller minstekrava.
 

Engelsk 

GradeGradeDefinition
AExcellentAn excellent performance, clearly outstanding. Shows a high degree of independence.
BVery goodA very good performance, above average. Shows a certain degree of independence.
CGoodAn average performance, satisfactory in most areas.
DSatisfactoryA performance below average, and with significant shortcomings.
ESufficientA performance that meets the minimum criteria.
FFailA performance that does not meet the minimum criteria.
 
§ 7-9.Vekting og gjennomsnittskarakter
(1) Den enkelte karakter gis en vekting ved utregning av en gjennomsnittskarakter i et emne. Vektingen angis i studieplanen som en brøk av den samlede karakteren.
(2) Gjennomsnittskarakterer er en samlet karakter for et emne. For emner skal gjennomsnittskarakteren regnes ut slik:
-Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, slik at A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.
-For hver eksamen multipliseres tallekvivalenten med den vekten vedkommende eksamen skal ha i henhold til studieplanen, og alle produktene summeres og divideres med det totale antall studiepoeng.
-Produktsummen settes opp eller ned til nærmeste hele tall etter at vanlige forhøyningsregler er anvendt.
-Gjennomsnittskarakteren angis med det bokstavsymbolet som svarer til det tallet som kommer frem.
§ 7-10.Hovedkarakter
(1) Hovedkarakter er en samlet karakter som kan gis ved fullført grad. Det skal angis i studieplanen om det gis hovedkarakter eller ikke.
(2) Dersom hovedkarakter benyttes vil alle emner med emnekode, emnets navn, emnets studiepoengsomfang være anført, i tillegg til en hovedkarakter.
(3) Hovedkarakter kan kun benyttes som et bokstavsymbol dersom minst 75 % av emnene, regnet etter vekt, er gitt bokstavkarakter.

Kapittel 8. Grader, godskriving, vitnemål og karakterutskrift

§ 8-1.Grader
(1) Fjellhaug Internasjonale Høgskole kan tildele følgende grader:
-bachelor, normert studietid 3 år,
-master, normert studietid 2 år.
(2) De generelle kravene til gradene bachelor og master er fastsatt i egne forskrifter. For øvrig framgår kravene til den enkelte grad av studieplan for det aktuelle studiet.
(3) Fjellhaug Internasjonale Høgskole kan gi påbyggingsstudier/videreutdanninger som bygger på avsluttet 3-årig grunnutdanning. Fjellhaug Internasjonale Høgskole tilbyr også studier av kortere varighet som bygger på generell studiekompetanse.
(4) Det må sikres rimelige overgangsordninger for grader som utgår. Overgangsregler skal framgå av studieplan.
§ 8-2.Godskriving og godkjenning av annen utdanning. Fritak
(1) Akademisk råd nedsetter et innpasningsutvalg som behandler søknader om innpasning av utdanning fra andre universiteter og høyskoler og søknader om fritak fra obligatoriske emner, eksamener og arbeidskrav som inngår i studieplaner ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Innpasningsutvalget skal ha studentrepresentasjon i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-4 første avsnitt.
(2) Akademisk råd kan gi instruks for behandlingen av saker i innpasningsutvalget.
§ 8-3.Vitnemål og karakterutskrift
(1) Fjellhaug Internasjonale Høgskole utsteder vitnemål etter avsluttede studier normert til ett års fulltids studier (60 ECTS) eller mer. Det enkelte vitnemålet utstedes bare én gang.
(2) Påbyggingsstudier, videreutdanninger, studier av kortere varighet enn ett års fulltids studier (60 ECTS) eller ikke fullførte studier dokumenteres ved karakterutskrift.
(3) Diploma Supplement utferdiges til studenter som får utstedt vitnemål.
(4) På vitnemål og karakterutskrifter skal det angis hvilket semester eksamen er avlagt. Hvis en student etter fullført grad avlegger ny eksamen med forbedret karakter i et emne som inngår i den aktuelle grad, utstedes ikke nytt vitnemål, men studenten kan få en karakterutskrift der den nye karakteren fremgår.
(5) Dersom en student har fått fritak for eksamen eller prøve etter reglene i § 8-2, skal dette framgå av vitnemålet.
0Endret ved forskrift 25 mai 2016 nr. 524 (i kraft 1 juli 2016).
§ 8-4.Utfyllende regler

Styret kan gi utfyllende regler innenfor rammen av denne forskrift.

Kapittel 9. Utestenging og bortvisning

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.

Utestenging og bortvisning reguleres i den til enhver tid gjeldende lov og forskrift, jf. uhl. § 4-8, § 4-9, § 4-10, § 4-11 og § 4-12.

Kapittel 10. Klage på vedtak

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 10-1.Klage på enkeltvedtak

Vedtak fattet i tråd med uhl. § 5-1 kan påklages til institusjonens klagenemnd så fremt ikke annet er spesifisert i lov eller forskrift. Klagenemndas vedtak i slike klagesaker kan ikke påklages, jf. uhl. § 5-1 femte ledd. Dette gjelder § 2-11, § 4-2, § 6-12 og § 7-5 i forskrift om opptak, studier og eksamen ved FIH.

0Tilføyd ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.
§ 10-2.Klage på vedtak der institusjonens klagenemnd er saksbehandler i første instans

Klager på vedtak der klagenemnda har behandlet saken i første instans kan i andre instans påklages til departementet, med mindre det er fastsatt særskilte klageordninger jf. uhl. § 5-1 (7). Jf. saker som gjelder uhl. § 4-7, § 4-8, § 4-9 og § 4-10.

0Tilføyd ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72.

Kapittel 11. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrift 25 jan 2017 nr. 72 (tidligere kapittel 9).

Forskriften trer i kraft fra 1. mars 2014.

Fra samme tidspunkt opphører forskrift 9. februar 2011 nr. 184 om opptak, studier og eksamen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.