Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i folketrygdloven kapittel 15 fra 1. april 2014

DatoFOR-2014-03-13-270
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endret
EndrerLOV-1997-02-28-19
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-12-13-105
Kunngjort14.03.2014   kl. 15.00
KorttittelOvergangsregler til endr. i folketrygdloven kap. 15

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 13. mars 2014 med hjemmel i lov 13. desember 2013 nr. 105 om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven del V.

§ 1.Hvem forskriften gjelder (overgangssak)

Forskriften gjelder for saker der en enslig mor eller far:

a)har fått et vedtak om overgangsstønad før 1. april 2014, og vedtaket går ut over 31. mars 2014,
b)har søkt om og fyller vilkårene for overgangsstønad før 1. april 2014,
c)har fått avslag på søknad om overgangsstønad før 1. april 2014, og får vedtaket omgjort etter 31. mars 2014,
d)har mottatt overgangsstønad før 1. april 2014 på bakgrunn av krav framsatt før 1. april 2014, og gjenopptar stønadsperioden etter avbrudd etter reglene i forskrift 19. desember 1997 nr. 1429 om stønadstid for overgangsstønad til enslig mor eller far, eller
e)har et vedtak om overgangsstønad hvor stønadsperioden etter folketrygdloven § 15-6 andre ledd utløper før 1. april 2014, men hvor stønadsperioden kan forlenges eller utvides etter unntaksbestemmelsene i § 15-6 tredje, fjerde, sjette eller syvende ledd.
§ 2.Overgangsstønadens størrelse

For en enslig mor eller far som har en overgangssak, utgjør årlig overgangsstønad to ganger grunnbeløpet.

§ 3.Reduksjon av overgangsstønaden på grunnlag av arbeidsinntekt m.m.

For en enslig mor eller far som har en overgangssak, reduseres overgangsstønaden med 40 prosent av inntekt over halvparten av grunnbeløpet.

§ 4.Overgangsperiode

Overgangsreglene etter denne forskriften gjelder til og med 31. desember 2016.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2014.