Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

DatoFOR-2014-03-25-332
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse25.03.2014
Sist endretFOR-2016-07-04-896
EndrerFOR-2009-11-26-1409
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort28.03.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om produksjonstilskudd til nyhetsmedier mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 25. mars 2013 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 4 juli 2016 nr. 896.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål og virkeområde

Denne forskriften gir regler for fordeling av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier over Kulturdepartementets budsjett kap. 335, post 71.

Produksjonstilskuddet skal stimulere til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier karakterisert av høy kvalitet og uavhengig journalistikk, inkludert medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og alternativer til de ledende mediene i større markeder.

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til nyhets- og aktualitetsmedier på alle publiseringsplattformer, med unntak av kringkasting og lokalkringkasting, jf. kringkastingsloven § 1-1.

Medier som mottar andre former for offentlige driftstilskudd kan ikke motta tilskudd etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 4 juli 2016 nr. 896.
§ 2.Definisjoner

Med medieselskap menes et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som består av et nyhets- og aktualitetsmedium eller en portefølje av tilknyttede medieprodukter.

Med hovedmedium menes det største nyhets- og aktualitetsmediet målt i omsetning som oppfyller vilkårene i § 3 innenfor en portefølje av tilknyttede medieprodukter.

Med tilknyttet medieprodukt menes nyhets- og aktualitetsmedium som har mer enn 50 prosent av nyhets-, aktualitets- og debattstoffet til felles med hovedmediet.

Med utgave menes betalt nummerert produkt der hovedinnholdet er oppdatert i forhold til forrige utgave av produktet. Nyhets- og aktualitetsmedier som oppdateres kontinuerlig eller som består av en portefølje med tilknyttede medieprodukter, kan få godkjent maksimalt én utgave per dag.

Med opplag menes foregående års kontrollerte gjennomsnittlige nettoopplag fra ulike publiseringsplattformer.

Med årsopplag menes opplag multiplisert med antall utgaver siste kalenderår.

Med utgiversted menes den kommune der nyhets- og aktualitetsmediet har sin hovedredaksjon. Bydel skal regnes som utgiversted, dersom det reelle geografiske markedet for mediet er mindre enn kommunen.

Med alenemedium menes nyhets- og aktualitetsmedium som er alene på utgiverstedet. Med nummerénmedium menes nyhets- og aktualitetsmedium som har det største opplaget på utgiverstedet.

Med nummertomedium menes nyhets- og aktualitetsmedium som har en konkurrent med større opplag på utgiverstedet. Der det aktuelle medietilbudet består av en portefølje av tilknyttede medieprodukter på ulike distribusjonsplattformer, defineres konkurranseposisjonen med utgangspunkt i hovedmediet.

Kapittel 2. Vilkår for tilskudd

§ 3.Generelle vilkår

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:

1.har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsaklig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.
2.inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.
3.har en ansvarlig redaktør med status som svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten.
4.tar reell betaling for nyhets-, aktualitets- og debattstoff og annonser etter en offentlig tilgjengelig prisliste.
5.selger minst halvparten av sitt godkjente netto opplag gjennom abonnement. Produktet solgt i løssalg skal være identisk med produkt solgt i abonnement.

Vilkårene ovenfor må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår før tilskudd ytes.

Der et medietilbud består av en portefølje av tilknyttede medieprodukter på ulike distribusjonsplattformer, må vilkårene i denne bestemmelsen oppfylles av hovedmediet.

§ 4.Vilkår knyttet til opplag, utgivelseshyppighet og konkurranseposisjon

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til

1.Nummerén- og alenemedier som utkommer med minst én utgave per uke og har et gjennomsnittlig nettoopplag på mellom 1 000 og 6 000.
2.Nummertomedier som utkommer med minst én utgave per uke og har et gjennomsnittlig nettoopplag på minst 1 000.
3.Nasjonale ukemedier som har et opplag på minst 1 000, selger minst 30 prosent av opplaget utenfor utgiverfylket og har et opplag på minst 50 i minst seks av landets fylker.

Nyhets- og aktualitetsmedier som utkommer én gang i uken må ha minst 48 utgaver per kalenderår. Nyhets- og aktualitetsmedier som utkommer to ganger ukentlig må ha minst 96 utgaver per år.

Der et medietilbud består av en portefølje av tilknyttede medieprodukter på ulike distribusjonsplattformer, legges medietilbudets samlede opplag og utgivelser til grunn.

0Endret ved forskrift 4 juli 2016 nr. 896.
§ 5.Vilkår knyttet til organisering og bruk av tilskuddsmidler

Tilskuddsmidler kan bare benyttes til produksjon og utgivelse av hovedmedium og tilknyttet medieprodukt, jf § 2.

Medieselskapet kan ikke drive annen virksomhet enn produksjon og utgivelse av det hovedmedium og eventuelt tilknyttede medieprodukter som det ytes tilskudd til. Medieselskapet kan likevel drive annen virksomhet dersom denne virksomheten utgjør mindre enn 1/3 av medieselskapets omsetning i tilskuddsåret.

Medieselskap der offentlige institusjoner eller myndigheter har reell styringsrett, økonomisk ansvar eller innehar mer enn 49 prosent av eierandelene, er ikke tilskuddsberettiget.

Medieselskap som mister retten til tilskudd etter første ledd går ut av tilskuddsordningen uten overgangsordning.

§ 6.Vilkår knyttet til overskudd og driftsmargin

Det gis ikke tilskudd hvis medieselskapets årsoverskudd etter skatt i henhold til aksjeloven eksklusiv tilskudd etter denne forskriften utgjør mer enn to millioner kroner siste regnskapsår, eller mer enn seks millioner kroner i løpet av de siste tre regnskapsår.

Medieselskap som har en gjennomsnittlig driftsmargin på over 10 prosent siste tre år, inklusiv utbetalt produksjonstilskudd, får en tilsvarende avkortning i tilskuddet. Det første året i tilskuddsordningen inkluderes ikke i beregningen av driftsmargin. Avkortning gjennomføres enten ved reduksjon i neste års tilskudd eller, der mediet har gått ut av ordningen, ved tilbakebetaling av tilskudd. Avkortningen skal bringe gjennomsnittlig driftsmargin ned til 10 prosent.

§ 7.Vilkår knyttet til utbytte og konsernbidrag

Medieselskap som mottar produksjonstilskudd kan betale utbytte til aksjonærene på følgende vilkår:

1.Utbytte per år kan maksimalt tilsvare renten på selskapets egenkapital, fastsatt i henhold til gjennomsnittlig effektiv årsrente for statsobligasjoner med en løpetid på 10 år i året før gjeldende tilskuddsår, med et påslag på to prosent
2.Utbytte per år kan maksimalt utgjøre 25 prosent av mottatt produksjonstilskudd for det aktuelle året
3.Utbytte per år kan maksimalt utgjøre kr 1 000 000.

For medieselskap som inngår i konserndannelser, skal konsernbidrag regnes som utbytte.

Medieselskap som i tilskuddsåret deler ut utbytte i strid med denne bestemmelsen går ut av tilskuddordningen uten overgangsordning og utelukkes fra tilskuddsordningen for en periode på tre år.

§ 8.Vilkår knyttet til transaksjoner mv.

Tilhører medieselskapet et konsern, skal transaksjoner mellom medieselskapet og andre selskaper i samme konsern ha forretningsmessig grunn i medieselskapets interesse og være på vanlige forretningsmessige vilkår, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-9 første ledd. Medieselskapet kan belastes for en del av konsernets felleskostnader slik god forretningsskikk tilsier, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-9 og under hensyn til selskapets forretningsmessige interesse i ordningen. Medieselskapets del av konsernets felleskostnader kan ikke overskride én prosent av selskapets driftsinntekter eksklusiv tilskuddsmidler.

Avtaler mellom medieselskapet og selskapets aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. skal ha forretningsmessig grunn i medieselskapets interesse, være på forretningsmessige vilkår og inngås i samsvar med aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8. Dersom medieselskapet tilhører et konsern, gjelder forrige punktum tilsvarende for avtaler mellom medieselskapet og aksjonærer eller medlemmer av ledelsen mv. i andre selskaper i konsernet.

Medietilsynet kan kreve at medieselskapet gir en spesifisert oversikt over vesentlige transaksjoner som nevnt i første og andre ledd og at medieselskapets daglige leder, styreleder og selskapets eksterne revisor bekrefter at transaksjoner som nevnt har forretningsmessig grunn i medieselskapets interesse og er på forretningsmessige vilkår. Medietilsynet kan også kreve kopi av redegjørelser etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-8 annet ledd.

Medieselskap som mister retten til tilskudd etter første og andre ledd går ut av tilskuddordningen uten overgangsordning og utelukkes fra tilskuddsordningen for en periode på tre år.

Kapittel 3. Beregning av tilskudd

§ 9.Beregning av tilskudd

Støtteberettigede nummerén- og alenemedier mottar faste tilskudd beregnet på følgende måte:

1.Nummerén- og alenemedier mottar et fast grunntilskudd og et fast beløp for hver utgave ut over ukentlig utgivelse.
2.Nummerén- og alenemedier med utgiversted i Nordland, Troms eller Finnmark mottar dobbelt tilskudd iht. pkt. 1 for dager med utgivelse på papir.
3.Nummerén- og alenemedier som har mindre enn 4 000 i opplag mottar et ekstra tilskudd.

Støtteberettigede nasjonale ukemedier mottar tilskudd beregnet på følgende måte:

1.Et grunntilskudd fordelt med like store beløp på samtlige nasjonale ukemedier som oppfyller vilkårene for produksjonstilskudd.
2.Et variabelt tilskudd fordelt på bakgrunn av samlet årsopplag for hovedmediet og alle tilknyttede medieprodukter, multiplisert med følgende tilskuddssatser:

Sats 1: Nasjonale ukemedier som i hovedsak benytter nynorsk.

Sats 2: Øvrige nasjonale ukemedier.

Den gjenstående delen av bevilgningen fordeles mellom støtteberettigede nummer to-medier på følgende måte:

1.Tilskuddet fordeles på bakgrunn av samlet årsopplag for hovedmediet og alle tilknyttede medieprodukter, multiplisert med følgende tilskuddssatser:

Sats 1: Riksmedier, definert som:

a)medier som har solgt minst 30 prosent av opplaget utenfor utgiverfylket,
b)medier som har et opplag på minst 100 i en tredjedel av landets fylker, og
c)medier som kommer ut minst 6 ganger ukentlig.

Sats 2: Medier i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Sats 3: Øvrige medier.

2.Nummertomedier med én ukentlig utgivelse mottar grunntilskudd etter første ledd.
3.Nummertomedier med opplag på 6 000 eller mer, får redusert tilskudd dersom opplaget utgjør 45 prosent eller mer av opplaget til nummerénmediet. Tilskuddet reduseres med 2,25 prosent for hvert prosentpoeng opplaget overstiger 45 prosent av nummerénmediets opplag.
4.Nummertomedier mottar ikke mindre enn maksimaltilskudd etter første ledd nr. 1 dersom nummerénmediet har et opplag på over 6 000 eksemplarer og minst fem utgaver per uke. Dersom nummerénmediet har et opplag på over 6 000 eksemplarer og færre enn fem utgaver, mottar nummertomediet maksimaltilskudd etter første ledd nr. 1. Dersom alle mediene på utgiverstedet har opplag mellom 2 000 og 6 000 og minst to ukentlige utgaver, får alle maksimaltilskudd etter første ledd nr. 1.

Tilskuddsbeløp og -satser, jf. første og andre ledd, fastsettes av departementet på bakgrunn av bevilgningen for det enkelte år og den økonomiske utviklingen i de ulike gruppene av nyhets- og aktualitetsmedier. Et forslag til fordeling skal forelegges for mediebedriftenes hovedorganisasjoner for uttalelse. Beregning av tilskudd skjer på grunnlag av opplysninger om antall utgivelsesdager, årsopplag og konkurranseposisjon i året før tilskuddsåret.

Nyetablerte nyhets- og aktualitetsmedier får det første året i tilskuddsordningen et ekstra tilskudd som tilsvarer grunntilskuddet etter første ledd. Nyhets- og aktualitetsmedier i Nordland, Troms og Finnmark omfattes ikke av denne bestemmelsen.

0Endret ved forskrift 4 juli 2016 nr. 896.
§ 10.Tilskuddstak

Samlet tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 40 prosent av medieselskapets totale driftskostnader året før tilskudd ytes. Tilskuddet per netto opplagseksemplar skal ikke overstige nyhets- og aktualitetsmediets gjennomsnittlige abonnementspris året før tilskudd ytes.

§ 11.Overgangsordninger

Nyhets- og aktualitetsmedium som har mottatt produksjonstilskudd og som mister retten til dette, skal i en overgangsperiode ytes tilskudd etter følgende retningslinjer:

1.Det første året etter at endring har skjedd, får mediet et tilskudd som tilsvarer 2/3 av tilskuddet mediet mottok siste år det var tilskuddsberettiget.
2.Det andre året etter at endring har skjedd, får mediet et tilskudd som tilsvarer 1/2 av tilskuddet mediet mottok siste år det var tilskuddsberettiget.
3.Det tredje året etter at endring har skjedd, får mediet et tilskudd som tilsvarer 1/3 av tilskuddet mediet mottok siste år det var tilskuddsberettiget.

Første ledd gjelder tilsvarende for medier som mottok produksjonsstøtte til ukeaviser fra Norsk kulturråd i 2015, og som ikke er tilskuddsberettiget eller får redusert tilskudd etter denne forskriften.

0Endret ved forskrift 4 juli 2016 nr. 896.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 12.Saksbehandling

Tilskuddsordningen forvaltes av Medietilsynet. Der det etter en konkret vurdering er nødvendig for å opprettholde konkurransen på utgiverstedet eller for å sikre driften av et nyhets- og aktualitetsmedium i et marked som er for lite til å være bærekraftig, kan Medietilsynet gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. Medietilsynet skal innhente en rådgivende uttalelse fra tilskuddsutvalget før det fattes vedtak om å gi dispensasjon fra reglene i denne forskriften.

Før Medietilsynet treffer avgjørelse om tildeling av tilskudd etter denne forskriften, innhentes innstilling fra tilskuddsutvalget, jf. § 13. Dersom redaktørens stilling i henhold til § 3 første ledd nr. 3 er uklar, skal Medietilsynet innhente en vurdering fra Norsk Redaktørforening.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på Medietilsynets saksbehandling etter denne forskriften. Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker.

§ 13.Tilskuddsutvalg

Til støtte for Medietilsynet i saksbehandlingen etter § 12 opprettes et tilskuddsutvalg som skal bistå ved vurderingen av søknader om tilskudd og ellers avgi uttalelse i saker etter denne forskriften.

Utvalgets medlemmer oppnevnes av Kulturdepartementet for fire år av gangen. Kulturdepartementet kan fastsette nærmere regler om utvalgets virksomhet og sammensetning.

§ 14.Opplysningsplikt

Medieselskap som søker tilskudd, plikter å gi Medietilsynet eller statsautorisert revisor oppnevnt av departementet, innsyn i alle forretningspapirer og andre opplysninger som finnes nødvendig til gjennomføring av og kontroll med tilskuddsordningen og til utarbeidelse av statistikk over den økonomiske utviklingen i dagspressen. Unnlatelse av å meddele slike opplysninger eller meddelelse av uriktige opplysninger, kan medføre at mediet fratas retten til tilskudd for bestemte tidsrom.

Midler som ikke nyttes etter forutsetningene skal tilbakebetales. Tilskudd mottatt for en periode hvor mediet ikke publiseres skal også tilbakebetales.

Riksrevisjonen har i samsvar med § 17 i Stortingets bevilgningsreglement adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddsmidlene benyttes etter forutsetningene. Også Kulturdepartementet har slik kontrolladgang.

§ 15.Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet gjelder for ett kalenderår (tilskuddsåret) og opphører fra det tidspunkt vilkårene for tilskudd ikke lenger er oppfylt.

Normalt skal tilskuddet utbetales kvartalsvis.

§ 16.Nærmere regler

Medietilsynet kan i forskrift fastsette nærmere regler om opplagsfastsettelse, utgaver, utbetaling av tilskudd, dokumentasjon og regnskapsføring.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om produksjonstilskudd fra og med 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. november 2009 nr. 1409 om produksjonstilskudd til dagsaviser.