Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter

DatoFOR-2014-03-26-333
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endretFOR-2016-07-12-932 fra 01.08.2016
EndrerFOR-2010-12-13-1646
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-58-§2, LOV-2012-06-22-58-§4, LOV-2010-03-26-8-§82, LOV-1967-12-15-9-§8, LOV-1967-12-15-9-§44, LOV-1967-12-15-9-§66c, LOV-1967-12-15-9-§66j, LOV-1967-12-15-9-§68, LOV-1967-12-15-9-§69, LOV-2003-03-14-15-§52, FOR-2005-03-11-226
Kunngjort28.03.2014   kl. 14.45
KorttittelForskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) § 2 tredje ledd og § 4 tredje ledd, lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 82, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven) § 8 femte ledd, § 66c første ledd, § 66j første ledd første punktum, § 68 og § 69, lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) § 52 og delegeringsvedtak 11. mars 2005 nr. 226.
Endringer: Endret ved forskrifter 5 mai 2014 nr. 636, 8 jan 2015 nr. 20, 19 juni 2015 nr. 857, 12 juli 2016 nr. 932.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser om levering av dokumenter og betalinger til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter

§ 1.En søknad om varemerke, design eller patent, eller annet dokument i sak om slike rettigheter hos Patentstyret, skal leveres slik som fastsatt i paragrafen her til Patentstyret direkte eller gjennom Altinn.

Levering av søknad eller annet dokument gjennom Altinn må skje elektronisk i et teknisk godkjent format.

Levering til Patentstyret direkte kan skje i papirformat eller ved elektronisk overføring. Den postadresse, e-postadresse eller det telefaksnummer som Patentstyret fastsetter, må brukes. Signatur på søknad eller annet dokument kan være håndskrevet, trykt, stemplet eller elektronisk i samsvar med den standard Patentstyret til enhver tid har fastsatt.

Søknad eller dokument som leveres på annen måte enn fastsatt i første til tredje ledd, regnes ikke som levert.

Bestemmelsene om søknader i forskriften her gjelder også for registrerte varemerker og design, og meddelte patenter, når annet ikke fremgår av sammenhengen.

Patentstyret fastsetter nærmere bestemmelser om hvordan elektronisk kommunikasjon kan foregå, herunder hvilke elektroniske formater som kan benyttes.

Dersom krav om administrativ overprøving eller innsigelse leveres i papirformat, skal det leveres ett ekstra eksemplar av kravet med vedlegg for hver av de andre partene i saken.

§ 2.For elektronisk overføring til Patentstyret etter § 1, kan leveringsdato være en virkedag eller en helligdag. Øvrige leveringer får leveringsdato den virkedag søknaden eller dokumentet anses mottatt.

Leveringsdato etter § 1 er:

1.Ved elektronisk overføring gjennom Altinn: Datoen overføringen er bekreftet mottatt.
2.Ved elektronisk overføring til Patentstyrets fastsatte e-postadresse: Datoen overføringen er bekreftet mottatt fra Patentstyrets elektroniske postadressesystem.
3.Ved telefaks sendt til Patentstyrets fastsatte telefaksnummer: Datoen den er mottatt komplett i Patentstyret.
4.Ved levering i papirformat til Patentstyrets kontor i åpningstiden: Den virkedag søknaden eller dokumentet mottas i Patentstyret.
5.Ved levering i Patentstyrets postkasse utenfor åpningstiden: Den påfølgende virkedagen.
§ 2a.Krav om anmerkning i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader som nevnt i patentloven § 44, må sendes eller leveres direkte til Patentstyret i papirformat eller ved elektronisk overføring per e-post eller elektronisk gjennom Altinn. § 1 tredje ledd annet og tredje punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Med kravet skal følge dokumentasjon for det som kreves anmerket.

Patentstyret fører en egen journal over krav om anmerkninger i registrene.

Krav om anmerkning som overføres elektronisk, innføres i registeret under den datoen overføringen er bekreftet mottatt fra Patentstyrets elektroniske postadressesystem. Krav om anmerkning som sendes inn eller leveres i papirformat og innkommer til Patentstyret innen kl. 14.00 en virkedag, innføres i registeret under den datoen kravet er kommet inn. Når kontortiden er slutt før kl. 14.00, må kravet være innkommet innen kontortidens slutt for at det skal innføres i registeret under datoen kravet er kommet inn. Krav som innkommer senere enn nevnt i annet eller tredje punktum, innføres under neste virkedag.

0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2015 nr. 857 (i kraft 1 juli 2015, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Fristen for betaling av avgift og gebyr settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av lov eller forskrift.

For avgift og gebyr som Patentstyret fakturerer må betalingsinformasjonen som fremkommer av fakturaen benyttes ved betalingen. For avgift og gebyr som Patentstyret ikke fakturerer, må betalingen skje til Patentstyrets konto. Det skal oppgis hva betalingen gjelder.

§ 4.Avgift eller gebyr som skal betales til Patentstyret anses som betalt den dag betalingen er registrert på Patentstyrets konto.

Avgift og gebyr som betales for sent, jf. § 3, anses ikke som betalt. Patentstyret kan likevel anse betalingen som rettidig hvis betaleren godtgjør at det er gitt en ugjenkallelig betalingsordre før fristens utløp.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for betaling som skal skje gjennom Patentstyret i internasjonale registreringsordninger.

0Endret ved forskrift 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 5.Hvis en betalingsfrist løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.
§ 6.Dersom ikke annet fremgår av meldingen regnes fristen for å svare på en melding fra Patentstyret fra den dagen meldingen ble sendt. Er ikke en bestemt utløpsdag for fristen angitt i meldingen, løper fristen ut på den dagen i måneden som ved sitt tall svarer til dagen for fristens begynnelse. Finnes ikke tilsvarende tall i vedkommende måned, regnes månedens siste dag som fristens utløpsdag. Løper fristen ut på 24. eller 31. desember, lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helligdag, er nærmeste påfølgende virkedag fristens utløpsdag.

Fristen for å svare på melding som nevnt i første ledd er to måneder dersom ikke annet er fastsatt i lov eller av Patentstyret i det enkelte tilfellet.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for andre frister etter patentloven, foretaksnavneloven, designloven, varemerkeloven og patentstyreloven, så langt ikke annet er fastsatt i lov.

Fristen for å rette feil eller mangler i en søknad eller andre dokumenter, kan forlenges av Patentstyret, med mindre annet er fastsatt i lov. Krav om fristforlengelse må i så fall være levert til Patentstyret senest på fristens utløpsdag.

0Endret ved forskrift 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 7.Enhver kan be om:
1.bekreftet utskrift av varemerkeregistret, designregistret og patentregistret,
2.kopi av en varemerkesøknad med bilag,
3.kopi av en patentsøknad med beskrivelse, tegninger, sammendrag og krav,
4.kopi av et trykt norsk utlegningsskrift eller patentskrift, og
5.kopi av en søknad om registrering av design med bilag.

Patentstyret kan etter krav utstede og oversende et prioritetsdokument etter regel 17.1 bokstav b i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen.

Pris for bekreftet utskrift og kopier nevnt i første og annet ledd fastsettes av Patentstyret og skal følge av prisoversikten på Patentstyrets hjemmeside.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for elektroniske dokumenter med det samme innhold.

§ 8.Bestemmelsene i kapittelet her gjelder tilsvarende så langt de passer for levering av dokumenter til Klagenemnda for industrielle rettigheter (Klagenemnda).

Klage til Klagenemnda med eventuelle vedlegg leveres til Patentstyret.

Etter at Patentstyret har oversendt klagesaken til Klagenemnda, skal korrespondanse i klagesaken sendes til Klagenemnda. Mellom parter som er representert ved fullmektig, skal innlegg i saken sendes direkte til motparten samtidig som det sendes til Klagenemnda.

Klagenemnda fastsetter frister for tilsvar og videre skriftveksling i klagesaken.

Kapittel 2. Betalinger til Patentstyret etter varemerkeloven

§ 9.For søknad om registrering av et varemerke, jf. varemerkeloven § 12, skal følgende betales til Patentstyret:
1.søknadsgebyr varemerkekr2900,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover tre, varemerkekr750.

For søknad om registrering av et fellesmerke, jf. varemerkeloven § 12, skal følgende betales til Patentstyret:

1.søknadsgebyr, fellesmerkekr4000,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover tre, fellesmerkekr1650.

Hvis gebyret og avgiften ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.

§ 10.For en søknad som utskilles fra en annen etter varemerkeforskriften § 17, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her § 9.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet.

§ 11.For deling av en søknad, jf. varemerkeforskriften § 18, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her § 9 for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

§ 12.For deling av en registrering etter varemerkeforskriften § 20, skal det betales et gebyr på kr 2200 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

§ 13.For sammenslåing av tidligere avdelte søknader eller registreringer etter varemerkeforskriften § 22, skal det betales et gebyr på kr 2200 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet.

Hvis avgiften ikke betales innen fristen nevnt i varemerkeloven § 33, opphører varemerkeregistreringen.

§ 14.For krav om fornyelse av registreringen av et varemerke, jf. varemerkeloven § 33, skal følgende betales til Patentstyret:
1.fornyelsesavgiftkr2600,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover trekr1000.

For krav om fornyelse av registreringen av et fellesmerke, jf. varemerkeloven § 33, skal følgende betales til Patentstyret:

1.fornyelsesavgiftkr5150,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover trekr2100.

Leveres krav om fornyelse etter utløpet av registreringsperioden, skal følgende betales til Patentstyret:

1.tilleggsavgift varemerkekr550,og
2.tilleggsavgift fellesmerkekr1200.
§ 15.Ved levering av en søknad om endring i et registrert varemerke etter varemerkeloven § 34 skal det betales kr 1200.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om endring som ikke innkommet.

§ 16.Ved levering av et krav om sletting av et varemerke fra registret etter varemerkeloven § 43 skal det betales kr 1900.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sletting som ikke innkommet.

§ 17.For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter varemerkeloven § 23 fjerde ledd skal det betales kr 550.

Hvis avgiften ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet.

§ 18.For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter varemerkeloven § 80, skal det betales kr 2750.

Hvis avgiften ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet.

§ 19.For krav om administrativ overprøving etter varemerkeloven § 40 skal det betales et gebyr på kr 4000.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret.

§ 20.For søknad om internasjonal registrering etter varemerkeloven § 67 skal det betales kr 800.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som ikke innkommet. For øvrig betales andre gebyrer og avgifter som nevnt i Madridprotokollen direkte til Det internasjonale byrået i WIPO.

Kapittel 3. Betalinger til Patentstyret etter patentloven

§ 21.For søknad om patent, jf. patentloven § 8 femte ledd, og for europeisk søknad om patent som endres til nasjonal søknad, jf. patentloven § 66 m annet ledd, skal følgende betales til Patentstyret:
1.søknadsgebyrkr4650,og
2.tilleggsavgift for hvert patentkrav utover 10kr250.

Når søkeren er en enkeltperson eller småbedrift, eller flere slike i fellesskap når de til sammen ikke har flere årsverk enn det som er spesifisert i tredje ledd første punktum, skal følgende betales til Patentstyret:

1.søknadsgebyrkr850,og
2.tilleggsavgift for antall patentkrav utover 10kr250.

Med småbedrift menes en virksomhet med fast ansatte som utfører 20 årsverk eller mindre. Selskaper som i forhold til hverandre er heleide datter- eller morselskaper, regnes som én virksomhet ved beregning av årsverk etter denne bestemmelse. En søker kan pålegges å fremlegge dokumentasjon for at virksomheten er en småbedrift. Med enkeltperson menes en fysisk person som ikke representerer andre enn seg selv.

Hvis avgiften eller gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.

§ 22.For nyhetsgransking som nevnt i patentloven § 9 skal søkeren betale den avgiften som er fastsatt av vedkommende internasjonale nyhetsgranskingsmyndighet.
§ 23.For en søknad som utskilles fra en annen etter patentforskriften § 24, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i § 21 i forskriften her.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet.

§ 24.For deling av en søknad, jf. patentforskriften § 22, skal det betales søknadsgebyr etter satsene i § 21 i forskriften her for hver nye søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

§ 25.For meddelelse av patent skal det betales meddelelsesgebyr etter patentloven § 20 første ledd første punktum. Meddelelsesgebyret omfatter inntil 14 sider. Det skal betales tilleggsavgift for hver side utover 14. Hvis det etter søknadens leveringsdag eller den dagen søknaden skal anses levert, er innkommet nye patentkrav slik at antallet krav overstiger det antallet som det er betalt søknadsgebyr for etter § 21 i forskriften her, skal det også betales en tilleggsavgift for hvert slikt nye patentkrav.

For meddelelse skal følgende betales til Patentstyret:

1.Meddelelsesgebyrkr1200,
2.tilleggsavgift for hvert nye patentkravkr250,og
3.tilleggsavgift for hver side utover 14 med unntak for sekvenslister som fritas for sideavgiftkr250.

For meddelelse av patent som er hemmelig etter lov 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 7, skal det ikke betales meddelelsesgebyr eller tilleggsavgifter.

Hvis gebyr og tilleggsavgifter ikke betales innen den frist Patentstyret setter, henlegges søknaden.

Har søkeren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om fritak for betaling av meddelelsesgebyr og tilleggsavgifter. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren forsørger ektefelle. For hver person søkeren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Fritak skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren har en bruttoformue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp.

§ 26.For gjenopptakelse av søknadsbehandlingen etter patentloven § 15 tredje ledd eller § 20 første ledd tredje punktum skal det betales kr 550.

Har søknadsbehandlingen tidligere vært gjenopptatt, skal det betales kr 1950.

Hvis avgiften ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet.

0Endret ved forskrift 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 27.For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter patentloven § 72 skal det betales kr 3000.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet.

§ 28.For krav om administrativ overprøving etter patentloven § 52 b skal det betales et gebyr på kr 8800.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret.

Hvis patentet etter administrativ overprøving blir opprettholdt i endret form, jf. patentloven § 52 d tredje ledd, må patenthaveren, for at patentet skal gjelde i endret form, innen én måned fra dagen hvor avgjørelsen ble endelig, betale avgift etter følgende satser:

1.endringsavgiftkr1200,
2.tilleggsavgift for hvert nye patentkravkr250,og
3.tilleggsavgift for hver side utover 14 med unntak for sekvenslister som fritas for sideavgiftkr250.
§ 29.Årsavgifter for patentsøknader og patenter, jf. patentloven § 8 femte ledd jf. § 33 og § 40 skal betales med følgende beløp:
1. avgiftsårkr700
2. avgiftsårkr700
3. avgiftsårkr700
4. avgiftsårkr1350
5. avgiftsårkr1650
6. avgiftsårkr2000
7. avgiftsårkr2200
8. avgiftsårkr2550
9. avgiftsårkr2850
10. avgiftsårkr3200
11. avgiftsårkr3500
12. avgiftsårkr3850
13. avgiftsårkr4200
14. avgiftsårkr4500
15. avgiftsårkr4850
16. avgiftsårkr5200
17. avgiftsårkr5500
18. avgiftsårkr5800
19. avgiftsårkr6200
20. avgiftsårkr6500

For europeiske patenter som gjelder her i riket, jf. patentloven § 66 e, skal det betales årsavgift etter første ledd fra og med avgiftsåret etter at Det europeiske patentverket kunngjorde sin beslutning om å meddele patentet. Fastsettelsen av årsavgiftssatsen skal foretas på grunnlag av leveringsdagen for den europeiske søknaden. Årsavgiften forfaller til betaling tidligst samtidig med utløpet av fristen for å inngi oversettelse etter patentloven § 66c første ledd første punktum.

Årsavgifter som etter patentloven § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd betales etter forfall, forhøyes med kr 700.

Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd, opphører patentet.

Har søkeren eller patenthaveren en brutto inntekt som ikke overstiger tre ganger Folketrygdens grunnbeløp, kan vedkommende søke om henstand med betaling av årsavgift. Inntektsgrensen er fire ganger Folketrygdens grunnbeløp hvis søkeren eller patenthaveren forsørger ektefelle. For hver person søkeren eller patenthaveren ellers har å forsørge, øker inntektsgrensen med et tillegg på halvparten av Folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt ved skatteligningen legges til grunn for beregningen. Søkeren eller patenthaveren må legge ved kopi av sist tilsendte skatteoppgjør der beregningsgrunnlaget for skatten skal fremgå. Henstand skal kun innvilges når særskilte hensyn taler for det hvis søkeren eller patenthaveren har en brutto formue som overstiger fem ganger Folketrygdens grunnbeløp.

0Endret ved forskrifter 8 jan 2015 nr. 20 (i kraft 16 jan 2015, se endringsforskriften for overgangsregler), 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 30.Den som mer enn ni måneder etter den dagen da patent ble meddelt, fremmer innsigelse med påstand om at en oppfinnelse ikke er patenterbar på grunn av forhold som nevnt i patentloven § 1b, skal betale et gebyr på kr 5500.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses innsigelsen som ikke innkommet.

§ 31.Ved levering av krav om patentbegrensning etter patentloven § 39a skal det betales et gebyr på kr 7000.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om patentbegrensning som ikke innkommet.

§ 32.Ved levering av oversettelse som nevnt i patentloven § 66c første ledd jf. annet ledd, må patenthaveren, hvis patentet skal få virkning eller opprettholdes i endret form her i riket, betale kr 5500.

Hvis gebyret ikke betales innen fristen fastsatt av Patentstyret, får ikke det europeiske patentet virkning her i riket eller opphører å ha slik virkning.

0Endret ved forskrifter 5 mai 2014 nr. 636, 8 jan 2015 nr. 20 (i kraft 16 jan 2015. Endringene gjelder bare for europeiske patenter der Det europeiske patentverkets kunngjøring av at patentet er meddelt, finner sted etter at forskriften har trådt i kraft).
§ 33.Ved levering av rettelse av oversettelse som nevnt i patentloven § 66c første ledd jf. annet ledd, skal det betales kr 1200.

Ved levering av rettelse av oversettelse etter patentloven § 21 tredje ledd sjette punktum, skal det betales kr 1200.

Rettet oversettelse regnes ikke som levert så lenge gebyret ikke er betalt.

0Endret ved forskrifter 5 mai 2014 nr. 636, 8 jan 2015 nr. 20 (i kraft 16 jan 2015. Endringene gjelder bare for europeiske patenter der Det europeiske patentverkets kunngjøring av at patentet er meddelt, finner sted etter at forskriften har trådt i kraft).
§ 34.For internasjonal patentsøknad som leveres til Patentstyret som mottakende myndighet, skal søkeren betale følgende til Patentstyret:
1.internasjonal søknadsavgift som nevnt i regel 15.1 i gjennomføringsreglene til Washingtonkonvensjonen av 19. juni 1970 nr. 1 om patentsamarbeid (patentsamarbeidskonvensjonen),
2.nyhetsgranskingsavgift nevnt i regel 16.1 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen, og
3.viderebefordringsgebyr på kr 800 for Patentstyrets befatning med søknaden som mottakende myndighet.

Fristen for betaling av avgift og gebyr som nevnt i første ledd er én måned etter at den internasjonale søknaden er mottatt i Patentstyret.

Er avgift og gebyr som nevnt i første ledd ikke betalt i rett tid, eller er den ved utløpet av fristen betalt med et utilstrekkelig beløp, skal Patentstyret i samsvar med regel 16bis i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen kreve inn det beløpet som mangler.

I tilfeller som nevnt i tredje ledd skal søkeren betale en tilleggsavgift til Patentstyret tilsvarende 50 % av det beløpet som ikke er betalt. Den skal likevel ikke overstige den internasjonale søknadsavgiften og ikke være lavere enn viderebefordringsgebyret.

§ 35.I tilfeller der Patentstyret mottar en internasjonal søknad som skulle ha vært levert til Det internasjonale byrådet i WIPO (jf. regel 19.4 i gjennomføringsreglene til patentsamarbeidskonvensjonen), skal søkeren betale et gebyr for Patentstyrets befatning med saken på kr 750.

Gebyret forfaller til betaling en måned etter at søknaden er levert til Patentstyret. Hvis gebyret ikke betales innen fristen, anses den internasjonale søknaden som ikke innkommet.

§ 36.For internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven § 31, jf. § 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret:
1.søknadsgebyrkr4650,og
2.tilleggsavgift for hvert patentkrav utover tikr250.

For søkere som nevnt i § 21 andre og tredje ledd, gjelder likevel følgende satser:

1.søknadsgebyrkr850,og
2.tilleggsavgift for hvert patentkrav utover tikr250.

Videreføres søknaden etter § 31 første ledd og den omfatter en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal nyhetsgranskning, jf. patentloven § 36, eller omfatter søknaden en eller flere oppfinnelser som ikke har vært gjenstand for internasjonal forberedende patenterbarhetsvurdering, jf. patentloven § 37, skal særskilt tilleggsavgift på kr 4650 betales.

§ 37.For internasjonale patentsøknader som opptas til behandling etter patentloven § 38, jf. § 8 femte ledd, skal følgende betales til Patentstyret:
1.søknadsgebyrkr1200,og
2.tilleggsavgift for hvert nye patentkrav utover 10kr250.
0Endret ved forskrift 5 mai 2014 nr. 636.
§ 38.For internasjonale patentsøknader utgjør
1.tilleggsavgift for tilleggsfrist etter patentloven § 31 annet leddkr950,og
2.avgift som nevnt i patentloven § 36 eller § 37kr4650.

Avgiften etter første ledd skal betales til Patentstyret.

§ 39.For øvrig gjelder bestemmelsene i forskriften her om avgifter og gebyrer for nasjonale patentsøknader tilsvarende for internasjonale patentsøknader som videreføres etter patentloven § 31 eller opptas til behandling etter patentloven § 38.
§ 40.Ved levering av en søknad om supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler eller for plantefarmasøytiske produkter etter patentloven § 62b annet ledd og § 62a annet ledd, skal søkeren betale søknadsgebyr på kr 2200.

Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat som ikke innkommet.

For gjenopptakelse av behandlingen av en henlagt søknad skal det betales avgift som fastsatt i forskriften her § 26.

Hvis fastsatt avgift ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet.

0Endret ved forskrift 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 41.I saker angående meddelte sertifikater gjelder § 27 og § 53 tilsvarende.
§ 42.For sertifikater skal det betales årsavgifter etter patentloven § 62a tredje ledd, jf. § 62b annet ledd, med det beløpet som er fastsatt i forskriften her § 29 første ledd om årsavgift for det 20. avgiftsåret.

Det skal betales årsavgift for hvert avgiftsår som begynner etter at patenttiden er utløpt, selv om sertifikatet ikke er meddelt ved utløpet av patenttiden.

Hvis fastsatt årsavgift ikke betales innen fristen nevnt i patentloven § 41 tredje ledd eller § 42 tredje ledd jf. § 62a tredje ledd og § 62b annet ledd, opphører vernet.

§ 42a.For anmerkning av panterett i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader, jf. patentloven § 44 tredje ledd, skal det betales et gebyr på kr 500. Dersom et krav om anmerkning omfatter panteretter i flere patenter m.m. som skal sikre samme pantekrav, betales et gebyr på kr 500 for den første anmerkningen med tillegg av kr 100 for hver ytterligere anmerkning i registeret.
0Tilføyd ved forskrift 19 juni 2015 nr. 857 (i kraft 1 juli 2015).

Kapittel 4. Betalinger til Patentstyret etter designloven

§ 43.For søknad om registrering av design, jf. designloven § 13, skal følgende betales til Patentstyret:
1.søknadsgebyrkr1900,
2.samregistreringsavgift for hver design utover énkr1300,
3.oppbevaringsavgift for hver leverte modell som Patentstyret oppbevarerkr1200,og
4.gebyr for supplerende undersøkelse, for hver designkr900.

Hvis gebyret og avgiften ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt.

§ 44.For en søknad som utskilles fra en annen etter designforskriften § 16a skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her § 43.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om utskilling som ikke innkommet.

§ 45.For deling av en søknad etter designforskriften § 17 skal det betales søknadsgebyr etter satsene i forskriften her § 43 for hver søknad som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

§ 46.For deling av en registrering etter designforskriften § 18 skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her § 43 for hver registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige registreringen.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om deling som ikke innkommet.

§ 47.For sammenslåing av to eller flere tidligere avdelte søknader eller registreringer etter designforskriften § 19, skal det betales gebyr etter satsene i forskriften her § 43 for hver søknad eller registrering som ikke regnes som en videreføring av den opprinnelige søknaden eller registreringen.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om sammenslåing som ikke innkommet.

§ 48.For gjenopptakelse av behandlingen av en søknad etter designloven § 19 skal det betales kr 550.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om gjenopptakelse som ikke innkommet.

§ 49.For fornyelse av registreringen av en design etter designloven § 24 skal følgende betales til Patentstyret:
1.fornyelsesavgift for første gangs fornyelsekr2900,
2.fornyelsesavgift for annen gangs fornyelsekr3500,
3.fornyelsesavgift for tredje gangs fornyelsekr4100,
4.fornyelsesavgift for fjerde gangs fornyelsekr5000,
5.tilleggsavgift der fornyelsesavgift blir betalt etter utløpet av registreringsperiodenkr550,
6.samregistreringsavgift for hver design utover én som registreringen fornyes forkr1300,og
7.oppbevaringsavgift for hver leverte modell som Patentstyret oppbevarerkr1200.

Hvis avgiften ikke betales innen fristen nevnt i designloven § 24, opphører designregistreringen.

§ 50.For krav om at en fristoversittelse ikke skal få virkning etter designloven § 50 skal det betales kr 2800.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om at fristoversittelsen ikke skal få virkning som ikke innkommet.

§ 51.For krav om administrativ overprøving etter designloven § 27 skal det betales et gebyr på kr 4000.

Det skal ikke betales gebyr for krav fremmet av departementet etter designloven § 26 annet ledd nr. 3, jf. designforskriften § 27.

Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving etter designloven § 27, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret.

§ 52.For søknad om internasjonal registrering av en design etter designloven § 56 tredje ledd skal det betales kr 800.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden om internasjonal registrering som ikke innkommet. For øvrig betales andre gebyrer og avgifter som nevnt i Genèveavtalen direkte til Det internasjonale byrået ved WIPO.

Kapittel 5. Gebyr for klage til Klagenemnda for industrielle rettigheter

§ 53.For behandling av klage i Klagenemnda skal det betales gebyr etter følgende satser:
1.for klage etter patentlovenkr5700,
2.for klage etter patentloven § 44 syvende leddkr1500,
3.for klage etter varemerkelovenkr4400,
4.for klage etter designlovenkr4400,
5.for krav om endring av gyldighetsperioden for et meddelt beskyttelsessertifikat for legemidlerkr4400,og
6.for klage etter foretaksnavneloven § 3-7kr4400.

Hvis fastsatt gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses klagen eller kravet om endring jf. første ledd nr. 4, som ikke innkommet.

Dersom Patentstyret eller Klagenemnda finner at klagen skal tas til følge på grunnlag av en åpenbar saksbehandlingsfeil i Patentstyret, skal gebyret tilbakebetales.

0Endret ved forskrifter 19 juni 2015 nr. 857 (i kraft 1 juli 2015), 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).

Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser

§ 54.For krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6 skal det betales et gebyr på kr 4000.

Hvis gebyret ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses kravet om administrativ overprøving som ikke innkommet.

Avvises krav om administrativ overprøving etter foretaksnavneloven § 3-6, skal Patentstyret tilbakebetale halve gebyret.

§ 55.Avgifter og gebyrer som er betalt til Patentstyret eller Klagenemnda i samsvar med reglene i varemerkeloven, patentloven, designloven og forskriften her, tilbakebetales ikke med mindre det er særskilt hjemlet i forskriften her.

Avgifter og gebyrer som er betalt med inntil kr 300 for mye betales ikke tilbake av eget tiltak.

0Endret ved forskrift 12 juli 2016 nr. 932 (i kraft 1 aug 2016).
§ 56.Forskriften trer i kraft 1. april 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 2010 nr. 1646 om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. (avgiftsforskriften).