Vedtak om gebyrer for utpeking av Norge i internasjonale varemerkeregistreringer etter Madridprotokollen

DatoFOR-2014-03-26-334
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-03-26-8-§70
Kunngjort28.03.2014   kl. 14.45
KorttittelVedtak om gebyr for varemerkereg. etter Madridprotokollen

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mars 2014 med hjemmel i lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) § 70.

§ 1.For utpeking av Norge i en internasjonal varemerkeregistrering etter Madridprotokollen, jf. varemerkeloven § 70, skal følgende betales i sveitserfranc i samsvar med gjennomføringsreglene til Madridprotokollen regel 34 og 35:
1.gebyr for beskyttelse i inntil tre klasserkr2300,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover trekr650.

For fornyelse av utpekinger iht. varemerkeloven § 72 andre ledd, skal følgende betales i sveitserfranc i samsvar med gjennomføringsreglene til Madridprotokollen regel 34 og 35:

1.fornyelsesavgift for beskyttelse i inntil tre klasserkr2600,og
2.tilleggsavgift for hver klasse utover trekr1000.
§ 2.Vedtaket trer i kraft 1. april 2014.