Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973

DatoFOR-2014-04-04-377
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-1973-06-01-3780, FOR-1985-07-01-1423
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-2001-06-15-79-§12, LOV-2001-06-15-79-§16, LOV-2001-06-15-79-§17
Kunngjort04.04.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om større naturvernområder på Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. april 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 12, § 16 og § 17. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

Kapittel 1 Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark og Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark

§ 1.Nasjonalparker

Svalbard har fra 1973 Sør-Spitsbergen nasjonalpark, Forlandet nasjonalpark og Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark.

§ 2.Avgrensning av nasjonalparkene

Sør-Spitsbergen nasjonalpark omfatter Wedel Jarlsberg Land, Torell Land og Sørkapp Land med tilliggende territorialfarvann. Grensen går i rette linjer fra Ljosodden over toppen av Volkovitsfjellet til østligste bukt av Van Keulenfjorden, videre i rette linjer i Van Keulenfjorden gjennom posisjonene 77° 28′ N 16° 10′ Ø, 77° 32,5′ N 15° 50′ Ø, 77° 38,501′ N 13° 33,291′ Ø og 77° 32,986′ N 12° 53,169′ Ø i territorialgrensen, følger så denne rundt Sørkapp og nordover Storfjorden til posisjon 77° 15,894′ N 18° 23,821′ Ø i territorialgrensen, videre i rette linjer til posisjon 77° 19,182′ N 18° 26,79′ Ø og tilbake til Ljosodden.

Forlandet nasjonalpark omfatter Prins Karls Forland og tilliggende territorialfarvann. Grensen går i vest langs territorialgrensen til posisjon 78° 0,026′ N 12° 30,799′ Ø, videre i rett linje til posisjon 78° 11,971′ N 12° 32,165′ Ø som utgjør midtpunktet på grunnlinjen mellom grunnlinjepunkt 109 og 110, i rette linjer i Forlandssundet gjennom posisjonene 78° 30′ N 12° 0′ Ø, 78° 42′ N 11° 20′ Ø til 78° 50′ N 11° 20′ Ø, videre i rette linjer til posisjon 79° 0,258′ N 10° 47,627′ Ø som utgjør midtpunktet på grunnlinjen mellom grunnlinjepunkt 118 og 119, og til posisjon 79° 8,583′ N 10° 0,353′ Ø på territorialgrensen.

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark omfatter Moffen, Reinsdyrflya, Albert I Land og Haakon VII Land med tilliggende territorialfarvann. Grensen går i sør i rette linjer fra innerste bukt i Woodfjorden over toppen av Laborfjellet, sydligste topp i H.U. Sverdrupfjella, Grimalditoppen til Kapp Guissez. Herfra går grensen i rette linjer gjennom posisjon 79° 0,258′ N 10° 47,627′ Ø som utgjør midtpunktet på grunnlinjen mellom grunnlinjepunkt 118 og 119, til posisjon 79° 8,583′ N 10° 0,353′ Ø på territorialgrensen og videre langs denne nord- og østover til 80° 14,766′ N 15° 0′ Ø, videre sørover langs 15° 0′ Ø til posisjon 80° 6,772′ N 15° 0′ Ø, herifra i rette linjer i Woodfjorden gjennom posisjonene 79° 32′ N 13° 38′ Ø og 79° 20′ N 14° 2′ Ø og tilbake til innerste bukt i Woodfjorden.

Grensebeskrivelsene refererer til Norsk Polarinstitutts kartserie - Svalbard 1:250 000.

§ 3.Formålet med nasjonalparkene

Formålet med fredningen er å bevare store, sammenhengende og i det vesentligste urørte naturområder på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. Områdene skal bevares som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv.

Sør-Spitsbergen nasjonalpark skal særlig sikre

-et område med storslagent landskap med karakteristiske spisse, alpine fjellformasjoner, kystsletter og isbreer
-flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell, hekke- og overvintringsområder for ender, særlig ærfugl, og viktige leveområder for isbjørn
-viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og annen verdenskrig.

Forlandet nasjonalpark skal særlig sikre

-en øy med en karakteristisk fjellrekke med spisse, alpine fjell og en stor strandslette
-velutvikla steinbreer og frostjordsformer
-flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell og et kjerneområde for verdens nordligste steinkobbebestand
-viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst og mineralleting.

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark skal særlig sikre

-et område med storslagent landskap med karakteristiske spisse, alpine fjellformasjoner, øyer og sund, den største strandflata på Svalbard kalt Reinsdyrflya og mange større og mindre isbreer
-områder med interessant geologi, spesielt området ved Bockfjorden med varme kilder med tilhørende kalkavsetninger og rester etter tidligere vulkaner
-en unik botanisk lokalitet i tilknytning til de varme kildene i Bockfjorden
-flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell og hekkeområder for ender, gjess og vadefugl
-viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, polekspedisjoner og annen verdenskrig.
§ 4.Forbud mot motorferdsel

Bruk av terrenggående kjøretøyer og landing med luftfartøy er forbudt. Forbudet gjelder også overflyvning av områdene under 300 meter til og med 1 nautisk mil fra land. Forbudet mot overflyvning gjelder så langt værforholdene tillater det. Sysselmannen kan i forskrift fastsette bestemmelser om ferdsel på sjøen.

Skip som anløper nasjonalparkene skal ikke bruke eller ha om bord annet drivstoff enn kvaliteten DMA i samsvar med ISO 8217 Fuel Standard. Dette gjelder likevel ikke ferdsel langs den korteste sikre ruten gjennom

a)den nordvestlige delen av Sør-Spitsbergen nasjonalpark til og fra Sveagruva
b)den nordlige delen av Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark til og fra Ny-Ålesund fram til 1. januar 2015
c)Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark til og fra Magdalenefjorden fram til 1. januar 2015.
§ 5.Ferdselsforbud

Det er forbudt hele året å gå i land og ferdes i nærmere avgrensede områder ved de automatisk fredede kulturminnene på Ytre Norskøya, Likneset, Ebeltofthamna og Lægerneset som vist på kart i vedlegg 2.

§ 6.Vern mot inngrep

Områdene er fredet mot alle tekniske inngrep som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet.

Havbunnen er fredet mot fangst og innhøsting ved dykking og ved bruk av bunntrål eller skrape. Tråling etter reker er tillatt i farvann med dybder på 100 meter eller mer.

Det er likevel tillatt å sette opp, vedlikeholde, føre tilsyn med og drifte Deccastasjoner på Sørkappøya og på Salpynten eller andre terrestriske navigasjonsmidler som lykter, båker mv. Navigasjonsmidlene skal utformes, anlegges, vedlikeholdes og føres tilsyn med i samråd med Sysselmannen.

§ 7.Forbud mot forurensning

Det er forbudt å tømme eller etterlate avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende skal ikke tømmes eller etterlates.

§ 8.Vern av dyrelivet

Pattedyr og fugl og deres bo og reir er fredet mot skade og forstyrrelser av enhver art.

Fredningen er likevel ikke til hinder for fangst av sjøpattedyr som ikke er stedegne og som reguleres i forskrifter fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er forbudt å innføre nye arter.

§ 9.Vern av plantelivet

Planter og fossiler skal ikke fjernes og er fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel.

Det er forbudt å innføre nye plantearter.

§ 10.Forbud mot ervervelse av bergrettigheter

I fredete områder er det ikke tillatt å søke etter mineraler og bergarter, jf. bergverksordningen, og det gis ikke nye bergrettigheter.

§ 11.Dispensasjon

Sysselmannen kan gi tillatelse til

a)å oppføre, sette i stand og vedlikeholde hus som brukes ved tilsyn og til enkel beskyttelse av allmennheten
b)personer som er bosatt på Svalbard til å jakte på rype i samsvar med gjeldende regler
c)personer som er bosatt på Svalbard til å bruke terrenggående kjøretøyer i fastlagte traseer
d)å utføre vitenskapelige undersøkelser dersom det ikke vil stride mot formålet med nasjonalparken
e)andre disposisjoner når særlige grunner foreligger, og disposisjonen ikke vil stride mot formålet med nasjonalparken.

Kapittel 2 Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservat

§ 12.Naturreservater

Svalbard har fra 1973 Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservat.

§ 13.Avgrensning av naturreservatene

Nordaust-Svalbard naturreservat omfatter Kvitøya, Kong Karls Land, Nordaustlandet med omliggende øyer og territorialfarvann og landet på vestsiden av Hinlopenstredet. Grensen i vest dannes av rette linjer fra posisjon 79° 54′ N 16° 48′ Ø i Sorgfjorden rett nord til posisjon 80° 18,943′ N 16° 48′ Ø i territorialgrensen og sydøstover til sydligste bukt i Sorgfjorden, videre i rette linjer over toppen av Svingfjellet til Kapp Mühry, videre i rette linjer til posisjon 78° 39,697′ N 21° 24,672′ Ø og posisjon 78° 39,938′ N 22° 51,618′ Ø i territorialgrensen og videre langs denne. Rundt Kvitøya og Kong Karls Land følger grensen territorialgrensen.

Søraust-Svalbard naturreservat omfatter Barentsøya og Edgeøya med omliggende øyer og territorialfarvann, herunder Kükenthalvøya, Ryke Yseøyane, Halvmåneøya og Tusenøyane. Grensen i nord går langs midtlinjen i Heleysundet til posisjon 78° 33′ N 20° 0′ Ø, videre rett sør til posisjon 78° 6,879′ N 20° 0′ Ø, videre i rett linje gjennom posisjon 77° 36,002′ N 19° 37,609′ Ø til posisjon 77° 22,709′ N 19° 43,982′ Ø i territorialgrensen og videre langs denne rundt Edgeøya, Tusenøyane, Ryke Yseøyane og Barentsøya med Halvmåneøya til posisjon 78° 39,938′ N 22° 51,618′ Ø i territorialgrensen og derfra i rett linje til midtlinjen i Heleysundet, posisjon 78° 39,666′ N 21° 18,943′ Ø.

Grensebeskrivelsen refererer til Norsk Polarinstitutts kartserie - Svalbard 1:250 000.

§ 14.Formålet med naturreservatene

Formålet med fredningen er å bevare store, sammenhengende og i det vesentligste urørte naturområder på land og i sjøen med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskap, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning.

Nordaust-Svalbard naturreservat skal særlig sikre

-et område med storslagent landskap, karakterisert av de største isbreene på Svalbard og en rekke større og mindre fjorder og halvøyer
-flere mindre hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell, hekkeområder for ringgås, ligge- og kasteområder for hvalross og leveområder for isbjørn
-mange vann med svalbardrøye, og særlig stasjonær røye
-viktige kulturminner fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, polekspedisjoner, forskning og annen verdenskrig.

Søraust Svalbard naturreservat skal særlig sikre

-to store øyer med karakteristisk platålandskap og småøyene Tusenøyane
-hekkelokaliteter for sjøfugl betegnet fuglefjell, hekkeområder for ringgås, ligge- og kasteområder for hvalross og leveområder for isbjørn
-leveområder for store bestander av svalbardrein
-viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida og overvintringsfangst.
§ 15.Forbud mot motorferdsel

Bruk av terrenggående kjøretøyer og landing med luftfartøy er forbudt. Forbudet gjelder også overflyvning av områdene under 500 meter. Forbudet mot overflyvning gjelder så langt værforholdene tillater det.

§ 16.Krav til skipstrafikk

Skip som anløper reservatene skal ikke bruke eller ha om bord annet drivstoff enn kvaliteten DMA i samsvar med ISO 8217 Fuel Standard.

Skip i reservatene kan ikke ha flere enn 200 passasjerer om bord.

§ 17.Ferdselsforbud på Kong Karls land

Det er forbudt å ferdes på Kong Karls Land hele året, på Svenskøya, Kongsøya, Abeløya, omkringliggende øyer og i deres sjøområde i en avstand av 500 meter fra land eller skjær ved laveste vannstand. Forbudet gjelder også overflyvning av områdene under 500 meter.

Formålet med ferdselsforbudet er å hindre at isbjørnbestanden på Svalbard blir skadelidende på grunn av uønsket ferdsel på isbjørnens viktigste hiområder og tilholdssted.

§ 18.Ferdselsforbud ved fredede kulturminner

Det er forbudt hele året å gå i land og ferdes i nærmere avgrensede områder ved de automatisk fredede kulturminnene på Habenichtbukta, Zieglerøya, Delitschøya, Spekkholmen med tilliggende holmer og skjær, Haudegen og på Halvmåneøya som vist på kart i vedlegg 3.

§ 19.Krav til ferdsel i sone A

Sone A avgrenses som fastsatt på kart i vedlegg 4. Sone A utgjør særskilt viktige referanseområder for forskning.

Skal noen ferdes i sone A skal de melde fra til Sysselmannen senest 4 uker før. Vurderes det som nødvendig for å ivareta områdenes verdi som referanseområde for forskning, kan Sysselmannen kreve at et turopplegg endres, stille krav til turopplegget eller nedlegge forbud mot et turopplegg. Et rapporteringsskjema skal leveres Sysselmannen etter at oppholdet er avsluttet.

Sysselmannen kan gi forskrift om melde- og rapporteringsplikten.

§ 20.Ferdselsforbud i sone B

Sone B avgrenses som fastsatt på kart i vedlegg 5.

All ferdsel i sone B, i sjøen nærmere enn 500 meter fra land, er forbudt i tiden 15. mai til 15. august.

§ 21.Krav til organisert turopplegg i sone C

Sone C avgrenses som fastsatt på kart i vedlegg 6.

Reisearrangører som gjennomfører organiserte turer innenfor sone C, skal utarbeide stedsspesifikke retningslinjer for aktiviteten i områdene fastsatt på kart i vedlegg 6. Retningslinjene skal være egnet til å beskytte naturmiljøet og kulturminner på stedet i samsvar med vernebestemmelsene og svalbardmiljøloven. Sysselmannen fører tilsyn med at retningslinjene ivaretar dette og bruken av retningslinjene.

§ 22.Regulering av ferdsel

Miljødirektoratet kan i forskrift regulere og forby ferdselen innenfor nærmere avgrensa deler av land og sjø i naturreservatene, dersom det anses nødvendig for å unngå forstyrrelse av dyrelivet, slitasje på vegetasjonen eller kulturminner eller for å bevare områdenes verdi som referanseområde for forskning. Gjennomfarten i Hinlopenstredet, Heleysundet og Freemansundet kan ikke reguleres.

§ 23.Vern mot inngrep

Områdene er fredet mot alle tekniske inngrep som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet.

Havbunnen er fredet mot fangst og innhøsting ved dykking og ved bruk av bunntrål eller skrape. Tråling etter reker er tillatt i farvann med dybder på 100 meter eller mer.

Det er likevel tillatt å sette opp terrestriske navigasjonsmidler som lykter, båker mv. Navigasjonsmidlene skal utformes, anlegges, vedlikeholdes og føres tilsyn med i samråd med Sysselmannen.

§ 24.Forbud mot forurensning

Det er forbudt å tømme eller etterlate avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende skal ikke tømmes eller etterlates.

Det er forbudt å slippe ut kloakk og gråvann fra skip eller andre fartøy innenfor en avstand av 500 meter fra land. I Rijpfjorden er det forbudt å slippe ut kloakk og gråvann fra skip eller andre fartøy i området som vist på kart i vedlegg 7.

§ 25.Vern av dyrelivet

Pattedyr og fugl og deres bo og reir er fredet mot skade og forstyrrelser av enhver art.

Fredningen er likevel ikke til hinder for fangst av sjøpattedyr som ikke er stedegne og som reguleres i forskrifter fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er forbudt å innføre nye arter.

§ 26.Vern av plantelivet og fossiler

Planter og fossiler skal ikke fjernes og er fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel.

Det er forbudt å innføre nye plantearter.

§ 27.Forbud mot ervervelse av bergrettigheter

I fredete områder er det ikke tillatt å søke etter mineraler og bergarter, jf. bergverksordningen, og det gis ikke nye bergrettigheter.

§ 28.Dispensasjon

Sysselmannen kan gi tillatelse til

a)å oppføre, sette i stand og vedlikeholde hus som er nødvendige som nødstasjoner og for å utføre tilsyn
b)personer som er bosatt på Svalbard til å bruke terrenggående kjøretøyer i fastlagte traseer på Ny Friesland
c)å utføre vitenskapelige undersøkelser dersom det ikke vil stride mot formålet med naturreservatene
d)andre disposisjoner når særlige grunner foreligger og disposisjonen ikke vil stride mot formålet med naturreservatene.

Kapittel 3 Fuglereservater

§ 29.Fuglereservater

Svalbard har fra 1973 følgende fuglereservater:

a)Sørkapp fuglereservat som omfatter Sørkappøya og øyene og skjærene sørøstover fra Øyrlandet
b)Dunøyane fuglereservat som omfatter alle øyer og skjær vest for Dunøysundet
c)Isøyane fuglereservat som omfatter nordre Isøya og Isøykalven
d)Olsholmen fuglereservat som omfatter Olsholmen
e)Kapp Linné fuglereservat som omfatter området vest for linjen fra Randvika til sørøstre ende av Fyrstesjøen unntatt Isfjord Radios stasjonsområde
f)Boheman fuglereservat som omfatter småøyene sør for Bohemanflya
g)Gåsøyane fuglereservat som omfatter Gåsøyane
h)Plankeholmane fuglereservat som omfatter Plankeholmane
i)Forlandsøyane fuglereservat som omfatter Forlandsøyane
j)Hermansenøya fuglereservat som omfatter Hermansenøya
k)Kongsfjorden fuglereservat som omfatter Mietheholmen, Prins Heinrichøya, Lovenøyane og Eskjeret
l)Blomstrandhamna fuglereservat som omfatter holmen i Blomstrandhamna
m)Guissezholmen fuglereservat som omfatter holmene ved Kapp Guissez
n)Skorpa fuglereservat som omfatter holmene ved Harpunodden
o)Moseøya fuglereservat som omfatter Moseøya.

Fuglereservatene omfatter havet omkring øyene ut til 300 meter fra land eller skjær ved laveste vannstand.

§ 30.Formål

Formålet med fredningen er å sikre viktige hekke- og oppholdsområder for fugl, særlig ærfugl og gjess.

§ 31.Forbud mot ferdsel

All ferdsel i fuglereservatene, herunder ferdsel på sjøen og landing med luftfartøyer, er forbudt i tiden 15. mai til 15. august. Sysselmannen kan likevel gi forskrift om ferdselen i Kapp Linné fuglereservat.

§ 32.Forbud mot forurensning

Det er forbudt å tømme eller etterlate avfall. Stoffer og gjenstander som kan skade dyre- og plantelivet eller virke skjemmende skal ikke tømmes eller etterlates.

§ 33.Vern mot inngrep

Områdene er fredet mot alle tekniske inngrep som oppføring av bygninger og anlegg av enhver art, bergverksdrift, boring etter olje og drift av oljekilder, massetak og annen virksomhet som medfører terrenginngrep eller forstyrrelser av naturmiljøet.

Havbunnen er fredet mot fangst og innhøsting ved dykking og ved bruk av bunntrål eller skrape.

Det er likevel tillatt å sette opp, vedlikeholde, føre tilsyn med og drifte Deccastasjon på Sørkappøya eller andre terrestriske navigasjonsmidler, som båker, lykter mv. Navigasjonsmidlene skal utformes, anlegges, vedlikeholdes og føres tilsyn med i samråd med Sysselmannen.

§ 34.Vern av dyrelivet

Pattedyr og fugl og deres bo og reir er fredet mot skade og forstyrrelser av enhver art.

Det er forbudt å innføre nye arter.

§ 35.Vern av plantelivet

Planter og fossiler skal ikke fjernes og er fredet mot skader og ødeleggelser av enhver art som ikke skyldes vanlig ferdsel.

Det er forbudt å innføre nye plantearter.

§ 36.Forbud mot ervervelse av bergrettigheter

I fredete områder er det ikke tillatt å søke etter mineraler og bergarter, jf. bergverksordningen, og det gis ikke nye bergrettigheter.

§ 37.Dispensasjon

Sysselmannen kan gi tillatelse til

a)å utføre vitenskapelige undersøkelser dersom det ikke vil stride mot formålet med fuglereservatene
b)andre disposisjoner når særlige grunner foreligger og disposisjonen ikke vil stride mot formålet med fuglereservatene.

Kapittel 4 Forvaltning, straff og andre felles bestemmelser for verneområdene

§ 38.Forvaltningsmyndighet og forvaltningsplaner

Sysselmannen skal gjøre reglene kjent, føre tilsyn med at kravene i forskriften blir oppfylt og treffe de tiltakene som anses hensiktsmessig for at formålet med bestemmelsene skal nås. Det kan utarbeides forvaltningsplaner med nærmere retningslinjer for gjennomføringen av tiltakene. Planene skal godkjennes av Miljødirektoratet etter samråd med Riksantikvaren.

§ 39.Tilsyn og brann-, politi- og redningstjenestens utrykning

Forskriften er ikke til hinder for brann-, politi- og redningstjenestens utrykning og tilsyn etter svalbardmiljøloven § 77 og § 87.

§ 40.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser fastsatt i denne forskrift eller i medhold av forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller det for øvrig foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 3 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

§ 41.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 1. juni 1973 nr. 3780 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard og forskrift 1. juli 1985 nr. 1423 om ferdselsforbud på Kong Karls land.

Vedlegg 1 

sf-20140404-0337-01-01.jpg

Vedlegg 2 

sf-20140404-0337-02-01.jpg

Vedlegg 3 

sf-20140404-0337-03-01.jpg

Vedlegg 4 

sf-20140404-0337-04-01.jpg

Vedlegg 5 

sf-20140404-0337-05-01.jpg

Vedlegg 6 

sf-20140404-0337-06-01.jpg

Vedlegg 7 

sf-20140404-0337-07-01.jpg