Forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

DatoFOR-2014-04-29-577
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 5
Ikrafttredelse01.05.2014 - 01.03.2019
Sist endretFOR-2017-01-23-60
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-13
Kunngjort29.04.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om forsøksordning med legespesialistutdanning

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. april 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-13 tredje ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 23 jan 2017 nr. 60.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å regulere en økonomisk oppgjørsordning slik at et forsøk der leger i spesialisering har deler av utdanningsløpet hos legespesialister som har avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak (avtalespesialister) kan gjennomføres.

For å ivareta formålet gjøres det i forskriften nærmere angitte unntak fra bestemmelser i og i medhold av folketrygdloven kapittel 5 og kapittel 22.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder spesialistopplæring av leger hos avtalespesialister, jf. folketrygdloven § 5-4 andre ledd. Det er et krav at avtalespesialistene har inngått avtale om forsøksvirksomhet med regionale helseforetak.

§ 3.Stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege i spesialisering

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege i spesialisering som er under opplæring hos legespesialister som har avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, jf. folketrygdloven § 5-4 andre ledd.

Lege i spesialisering som er under opplæring hos legespesialist som har avtale om driftstilskott med regionalt helseforetak, kan utløse spesialisttakster i henhold til reglene i forskrift 27. juni 2013 nr. 843 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

§ 4.Utbetaling ved direkte oppgjør

Helseforetaket inngår avtale om direkte oppgjør jf. folketrygdloven § 22-2.

Stønad for pasientbehandling som utføres av lege i spesialisering som er under opplæring hos avtalespesialist utbetales til det helseforetaket som har arbeidsgiveransvar for legen i spesialisering.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2014 og gjelder til 1. mars 2019.

0Endret ved forskrift 23 jan 2017 nr. 60.