Forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene (eLigningsforskriften)

DatoFOR-2014-05-07-610
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse07.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2000-12-22-1569, FOR-2001-02-02-103
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§3-14, FOR-2014-04-04-391, FOR-2014-04-30-590
Kunngjort09.05.2014   kl. 15.10
KorttitteleLigningsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 7. mai 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14, jf. delegeringsvedtak 4. april 2014 nr. 391 og delegeringsvedtak 30. april 2014 nr. 590.

§ 1.Adgangen til å benytte elektronisk kommunikasjon
(1) Ligningsmyndighetene kan benytte elektronisk kommunikasjon når de henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.
(2) Alle som henvender seg til ligningsmyndighetene kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom ligningsmyndighetene har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.
§ 2.eForvaltningsforskriftens anvendelse
(1) Forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) gjelder tilsvarende etter ligningsloven når ikke annet er bestemt i denne forskriften, ligningsloven eller øvrige forskrifter gitt i medhold av denne.
(2) eForvaltningsforskriften § 7, § 11 femte ledd, § 38 og kapittel 7, med unntak av § 29, gjelder ikke.
§ 3.Reservasjon mot elektronisk kommunikasjon

En reservasjon etter eForvaltningsforskriften § 9 gjelder også for

a)vedtak etter ligningsloven, og
b)varsel før vedtak fattes.
§ 4.Underretning om vedtak og enkelte andre meddelelser

eForvaltningsforskriften § 8 gjelder også for underretning av meddelelser som nevnt i § 3.

§ 5.Underskrift

I den utstrekning ligningsloven krever at et dokument skal være underskrevet, anses kravet oppfylt ved autentisering som fastsatt av Skattedirektoratet.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.

§ 7.Endring i andre forskrifter

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1569 om forhåndsutfylt selvangivelse gjøres følgende endring: - - -

I forskrift 2. februar 2001 nr. 103 om prøvedrift med elektronisk oppgaveinnlevering for næringsdrivende gjøres følgende endring: - - -