Forskrift om restriktive tiltak mot personer som anses ansvarlige for underslag av offentlige midler, samt personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd i Ukraina

DatoFOR-2014-05-09-612
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse09.05.2014
Sist endretFOR-2017-03-21-360
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14
Kunngjort09.05.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om tiltak mot ansvarlige for menneskerettighetsbrudd i Ukraina

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2014 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 aug 2015 nr. 1012, 23 nov 2016 nr. 1364, 21 mars 2017 nr. 360.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 208/2014
(1) Forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive tiltak mot visse personer, enheter og organer i lys av situasjonen i Ukraina, med senere endringer, gjelder som forskrift i sin vedlagte form, og med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) «Medlemsstatene», «EU» og «Den europeiske union» skal forstås som «Norge».
(3) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og kommisjonen om dispensasjon kommer til anvendelse. Videre er også artikkel 13 til 18 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
(5) «Personer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene» skal, i lys av statenes folkerettslige ansvar for brudd på menneskerettighetene, forstås som «personer som anses å ha deltatt i menneskerettighetsbrudd».
(6) I Vedlegg I til denne forskriften er listen i Vedlegg I til Forordning (EU) nr. 208/2014 erstattet med en lenke til EUs konsoliderte liste med personer, enheter og organer underlagt restriktive tiltak. Vedlegg II til denne forskriften inneholder liste over «kompetente myndigheter» hentet fra Vedlegg II til Forordning (EU) nr. 208/2014.
0Endret ved forskrift 21 mars 2017 nr. 360.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Ukraina.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.

§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A:

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 208/2014
av 5. mars 2014
om restriktive tiltak
mot visse personer, enheter og organer
i lys av situasjonen i Ukraina

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter 6. mars 2014, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig
i)krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,
ii)krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,
iii)krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,
iv)motkrav,
v)krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,
b)«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,
c)«kompetente myndigheter»: medlemsstatenes kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II,
d)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
e)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
f)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
g)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev og
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
h)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder deres luftrom.
Artikkel 2
1.Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, skal fryses.
2.Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene som er oppført i vedlegg I.
Artikkel 3
1.Vedlegg I omfatter personer som i samsvar med artikkel 1 i beslutning 2014/119/FUSP av Rådet anses å være ansvarlige for å ha urettmessig tilegnet seg ukrainske offentlige midler, og personer som er ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i Ukraina, samt fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer tilknyttet disse personene.
2.Vedlegg I inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført.
3.Vedlegg I inneholder også, der det er tilgjengelig, nødvendige opplysninger for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse.
Artikkel 4
1.Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at vedkommende kompetente myndighet minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheter og Kommisjonen om begrunnelsen for at den mener at en bestemt tillatelse bør gis.
2.Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 5
1.Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at
a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig eller administrativ beslutning fastsatt i EU eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i vedkommende medlemsstat, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med vedkommende medlemsstats offentlige orden.
2.Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 6
1.I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble oppført i vedlegg I, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom vedkommende myndighet har fastslått at
a)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I, og
b)betalingen ikke er i strid med artikkel 2 nr. 2.
2.Medlemsstaten skal underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 7
1.Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredje part til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
2.Bestemmelsen i artikkel 2 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene,
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 2 ble oppført i vedlegg I, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i en medlemsstat, eller som er rettskraftige i vedkommende medlemsstat,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 8
1.Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 2, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstaten, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
2.Enhver tilleggsopplysning Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for medlemsstatene.
3.Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.
4.Bestemmelsen i nr. 3 skal ikke hindre medlemsstater i å dele, i samsvar med deres nasjonale lovgivning, slike opplysninger med de relevante myndigheter i Ukraina og andre medlemsstater dersom det er nødvendig for å bidra til at offentlige midler som er urettmessig tilegnet, blir tilbakeført.
Artikkel 9

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i artikkel 2.

Artikkel 10
1.Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2.Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med forbudene fastsatt i denne forordning.
Artikkel 11
1.Ingen krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, skal imøtekommes dersom de fremsettes av
a)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I,
b)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av en av personene, enhetene eller organene omtalt i bokstav a).
2.Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.
3.Denne artikkel berører ikke retten de fysiske eller juridiske personene, enhetene og organene omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning.
Artikkel 12
1.Kommisjonen og medlemsstatene skal underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal utveksle all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om
a)penger som er frosset i henhold til artikkel 2, og tillatelser som er gitt i henhold til artikkel 4, 5 og 6,
b)problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.
2.Medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre og Kommisjonen om all annen relevant og tilgjengelig informasjon som kan påvirke en effektiv gjennomføring av denne forordning.
Artikkel 13

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 14
1.Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 2, skal vedlegg I endres tilsvarende.
2.Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1 enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.
3.Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4.Listen i vedlegg I skal gjennomgås med jevne mellomrom og minst hver tolvte måned.
Artikkel 15
1.Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om reglene omtalt i nr. 1 umiddelbart etter 6. mars 2014 og om alle senere endringer.
Artikkel 16
1.Medlemsstatene skal utnevne de kompetente myndigheter omtalt i denne forordning og identifisere dem på nettsidene oppført i vedlegg II. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om enhver adresseendring på deres nettsider oppført i vedlegg II.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, og om hvordan disse myndighetene kan kontaktes, umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
3.Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.
Artikkel 17

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer innenfor eller utenfor EUs territorium som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 18

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I. List of natural and legal persons, entities and bodies referred to in Article 2

EUs konsoliderte liste over personer, enheter og organer underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») UKR, vedtatt med hjemmel i forordning (EU) nr. 208/2014, er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 27 aug 2015 nr. 1012, 23 nov 2016 nr. 1364, 21 mars 2017 nr. 360.

Vedlegg II.
Websites for information on the competent authorities and address for notification to the European Commission

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.] 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ %20ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok 

MALTA

http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/Department-of-Information.aspx/en/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ %20medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/ omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Address for notifications to the European Commission: 

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu